Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje wymagane do rozpoczęcia sprzedaży na Amazon

Przekazywanie informacji do Amazon Payments Europe

Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej Amazon Payments Europe zobowiązuje sprzedawców do przekazywania informacji o sobie i swojej działalności gospodarczej w celu rozpoczęcia lub kontynuowania sprzedaży na Amazon oraz otrzymywania przychodów z transakcji na rynkach Amazon w UE.

Aby podać wymagane informacje, zaloguj się w Seller Central przy użyciu adresu e-mail i hasła powiązanego z Twoim kontem. W tym celu przejdź do menu Ustawienia, a następnie kliknij Informacje o koncie. Na stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij każdy element podświetlony na czerwono. Podane informacje wykorzystamy do otwarcia Twojego konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji, skontaktujemy się z Tobą.

Wiemy, że przywiązujesz wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania informacji na swój temat. Tym bardziej doceniamy Twoje zaufanie, że będziemy z nimi postępować ostrożnie i rozsądnie. Świadczy o tym Informacja o Prywatności Amazon Payments Europe – Sprzedaż na Amazon.

Możesz liczyć na naszą pomoc w trakcie całego procesu. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na często zadawane pytania.

Zgodność z wymogami

Dlaczego mam obowiązek podać wymagane informacje?

Zgodnie z przepisami prawa weryfikacja tożsamości jest niezbędna do korzystania z konta płatności. Rozporządzenia i inne przepisy UE wymagają weryfikacji Twojej tożsamości w celu umożliwienia Ci korzystania z naszej usługi płatniczej. Aby usprawnić przebieg weryfikacji, możemy wymagać przesłania pewnych informacji oraz/lub dokumentów.

Co się stanie, jeśli nie podam wymaganych informacji?

Korzystanie z konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon nie będzie wówczas możliwe. Niedostarczenie tych informacji uniemożliwi Ci również prowadzenie sprzedaży na Amazon.

Co się stanie, jeśli nie zaakceptuję umów biznesowych?

Zaakceptowanie Umowy Amazon Payments Europe – Sprzedaż na Amazon oraz Umowy Amazon Services Business Solutions jest warunkiem rejestracji w ramach usługi. Jeśli nie zgadzasz się na te warunki, nie możesz zarejestrować konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. W rezultacie unieważnione zostaną Twoje uprawnienia do sprzedaży na rynkach Amazon w UE.

Jaka jest różnica między osobą prywatną a przedsiębiorcą?

Jeśli rejestrujesz się jako osoba prywatna, robisz to w kontekście działalności prywatnej. Rejestracja jako sprzedawca Amazon Business oznacza, że prowadzisz działalność komercyjną lub profesjonalną. W większości wypadków sprzedawcy Amazon Business są zarejestrowanymi podmiotami prawnymi. W zależności od wymogów lokalnych mających zastosowanie do Twojej działalności możesz również prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą bez konieczności rejestrowania się jako przedsiębiorca. W tym wypadku zarejestruj się w usłudze jako przedsiębiorca i wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego.

Uwaga: Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w Zjednoczonym Królestwie, wybierz opcję Jednoosobowa działalność gospodarcza w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną poza Zjednoczonym Królestwem, zarejestruj się jako Przedsiębiorca.

Kim jest przedstawiciel prawny przedsiębiorcy?

Przedstawiciel prawny to osoba upoważniona przez przedsiębiorcę do działania w jego imieniu (np. do akceptowania warunków umów, otwarcia konta płatności itp.). Może on być właścicielem podmiotu lub osobą, której przyznano konkretne uprawnienia. Wprowadzając informacje dotyczące przedstawiciela prawnego, upewnij się, że odzwierciedlają one oficjalną dokumentację przesłaną do Amazon Payments Europe.

Kiedy konieczne jest zaakceptowanie Polityki Dozwolonego Korzystania (Acceptable Usage Policy, AUP)?

Koniecznie powiadom nas, jeśli chcesz sprzedawać produkty w jednej z poniższych kategorii, w momencie akceptowania Polityki Dozwolonego Korzystania lub przed wystawieniem oferty produktu w jednej z tych kategorii, jeśli nastąpi to po otwarciu konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon:

 • Alkohol
 • Produkty dla dorosłych, erotyczne i dla zdrowia seksualnego
 • Suplementy diety i odżywki
 • Noże
 • Leki bez recepty
 • Okulary i soczewki kontaktowe na receptę i bez recepty.

Amazon Payments Europe ma obowiązek przeprowadzić dodatkową weryfikację w celu potwierdzenia tych informacji, co może opóźnić zakończenie procesu. Aby wybrać odpowiednią kategorię produktu określoną w Polityce Dozwolonego Korzystania, wykonaj następujące czynności:

 1. W Seller Central kliknij Ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie Informacje o koncie.
 2. W pierwszym szarym polu widocznym u góry strony kliknij Wyświetl lub edytuj obok Amazon Payments Europe – Polityka Dozwolonego Korzystania.
 3. Wybierz odpowiednie kategorie produktów. Jeśli nie chcesz sprzedawać produktów w żadnej z kategorii określonych w Polityce Dozwolonego Korzystania, nie musisz nic więcej robić. Jeśli jednak chcesz, przejdź do punktu 4.
 4. Jeśli chcesz sprzedawać produkty w jednej z powyższych kategorii, poinformuj nas o tym, wybierając tę kategorię w Seller Central. Jeśli wybierzesz niewłaściwą kategorię, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Gromadzenie informacji

Jakie informacje mam obowiązek dostarczyć?


 1. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowane w Zjednoczonym Królestwie:
  • aktualny wykaz stanowisk kierowniczych (Current Appointments Report, CAR) opatrzony datą z ostatnich 90 dni
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na przedsiębiorcę i opatrzony datą z ostatnich 90 dni
  • umowa spółki
  • akt założycielski (Memorandum of Association) lub oświadczenie o wysokości kapitału zakładowego (Statement of Capital) z imionami i nazwiskami udziałowców oraz podziałem udziałów.

   Dokumenty z brytyjskiego urzędu spółek Companies House uzyskasz na http://wck2.companieshouse.gov.uk/.

 2. Spółki osobowe w Zjednoczonym Królestwie: Dokumentacja musi pochodzić z Urzędu Skarbowego i Celnego Jej Królewskiej Mości (Her Majesty’s Revenue and Customs, HMRC). Nie jest ona dostępna na żądanie w HMRC, dlatego należy prowadzić rejestr swojej korespondencji z urzędem. Możemy wymagać dostarczenia poniższych dokumentów:
  • korespondencja z HMRC (zawierająca numer UTR oraz nazwę i adres siedziby spółki osobowej) w formie jednego z następujących dokumentów:
   • pismo przypominające o wypełnieniu deklaracji podatkowej
   • pismo potwierdzające rejestrację spółki osobowej w HMRC
  • aktualna deklaracja podatkowa spółki osobowej (zawierająca numer UTR oraz nazwę i adres siedziby spółki osobowej)
  • rachunek za media lub wyciąg bankowy wystawiony na przedsiębiorcę i opatrzony datą z ostatnich 90 dni
  • umowa spółki (określająca, kto jest zaangażowany w spółkę osobową i w jakim stopniu jest za nią odpowiedzialny; nie każda spółka osobowa wymaga posiadania takiego dokumentu).
 3. Jednoosobowa działalność gospodarcza w Zjednoczonym Królestwie: Należy dostarczyć dokumenty z HMRC na dowód prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Niektóre z tych dokumentów są wydawane jednorazowo lub mogą być wydawane raz w roku. W tym wypadku należy podać najnowszy dokument uzyskany z HMRC. Mowa o następujących dokumentach:
  • list powitalny z samooceną (Self-Assessment Welcome letter) wystawiany jednorazowo
  • rozliczenie konta płatnika składek klasy 2
  • zaświadczenie o rejestracji jako podatnik VAT
  • korespondencja z HMRC potwierdzająca numer UTR
  • powiadomienie o wypełnieniu deklaracji podatkowej
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej wystawiony na imię i nazwisko osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą lub nazwę handlową.
 4. Organizacja charytatywna zarejestrowana w Zjednoczonym Królestwie: W momencie rejestracji należy dostarczyć wszystkie poniższe dokumenty:
  • dokument dotyczący ładu korporacyjnego
  • aktualny wykaz stanowisk kierowniczych (CAR)
  • sprawozdanie Komisji Charytatywnej (Charity Commission)
  • potwierdzona lista wszystkich członków zarządu (musi zawierać ich pełne imiona i nazwiska oraz daty urodzenia)
  • rachunek za media lub wyciąg bankowy opatrzony datą z ostatnich 90 dni, wystawiony na organizację charytatywną i zawierający zarejestrowany adres jej siedziby.
 5. Punkty kontaktowe i właściciele podmiotów w przypadku sprzedawców indywidualnych: Możemy poprosić Cię o dostarczenie następujących dokumentów:
  • kompletny, ważny paszport
  • krajowy dowód tożsamości
  • prawo jazdy (tylko obywatele Zjednoczonego Królestwa)
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej adresowany na sprzedawcę indywidualnego, opatrzony datą z ostatnich 90 dni.
 6. Amerykańskie spółki akcyjne (Inc.) i korporacje (Corp.):
  • statut spółki (wydawany jednorazowo dla przedsiębiorcy)
  • zaświadczenie o istnieniu spółki oraz jej prawidłowym funkcjonowaniu (Certificate of Good Standing) (może zostać wydane na wniosek Urzędu Sekretarza Stanu; dokument musi być opatrzony datą z ostatnich 90 dni)
  • umowa operacyjna
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej adresowany na przedsiębiorcę i opatrzony datą z ostatnich 90 dni.
 7. Amerykańskie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: Możemy wymagać dostarczenia następujących dokumentów w ich najnowszej wersji:
  • umowa spółki
  • zaświadczenie o istnieniu spółki oraz jej prawidłowym funkcjonowaniu (Certificate of Good Standing) (może zostać wydane na wniosek Urzędu Sekretarza Stanu; dokument musi być opatrzony datą z ostatnich 90 dni)
  • umowa operacyjna
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej adresowany na przedsiębiorcę i opatrzony datą z ostatnich 90 dni.
 8. Jednoosobowa działalność gospodarcza w Stanach Zjednoczonych: Możemy wymagać dostarczenia następujących dokumentów:
  • zaświadczenie o nazwie handlowej przedsiębiorcy (wydawane sprzedawcy jednorazowo)
  • dokument z amerykańskiego urzędu skarbowego (Internal Revenue Service, IRS) zaświadczający, że jesteś zarejestrowanym płatnikiem podatku od zarobków (najprawdopodobniej w formie deklaracji podatkowej)
  • rachunek za media, wyciąg bankowy lub wyciąg z karty kredytowej adresowany na osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i opatrzony datą z ostatnich 90 dni.

Gdzie mogę uzyskać kopię mojego wyciągu z rejestru działalności gospodarczej?

Możesz poprosić o kopię wyciągu z rejestru działalności gospodarczej online, w witrynie internetowej swojego krajowego lub lokalnego rejestru przedsiębiorców. Jeśli figurujesz w polskim rejestrze handlowym jako osoba samozatrudniona lub prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, swój wyciąg z rejestru handlowego możesz pobrać na stronie internetowej https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx. Jeśli figurujesz w polskim rejestrze handlowym jako podmiot gospodarczy, przejdź na stronę https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html, aby złożyć wniosek. Po otrzymaniu dokumentu możesz go przesłać do Seller Central.

Po wprowadzeniu części danych elementy zaznaczone na czerwono zmieniły się. Dlaczego?

Oznacza to, że Amazon Payments Europe potrzebuje więcej danych, aby zweryfikować Twoją tożsamość. W niektórych przypadkach wymagamy dodatkowych informacji o tożsamości w celu założenia konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Być może otrzymaliśmy od Ciebie również pewne informacje, których nie mogliśmy zweryfikować, dlatego konieczne jest ponownie wprowadzenie tej części danych.

W jaki sposób mogę podać te informacje?

Aby podać wymagane informacje, przejdź do menu Ustawienia w koncie sprzedawcy w Seller Central, a następnie kliknij Informacje o koncie. Na swojej stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij każdy element zaznaczony na czerwono. Wpisz każdy adres, używając znaków łacińskich.

Jak mogę przesłać więcej niż jeden dokument naraz?

Niekiedy wymagamy dostarczenia kilku dokumentów, a ich liczba może przekraczać liczbę pól w Seller Central przeznaczonych do przesyłania dokumentów. W tym wypadku scal dokumenty w jeden i załaduj je w Seller Central w celu ich weryfikacji. Możesz wykorzystać jedną z dwóch zalecanych i opisanych poniżej metod:

 1. Scal zeskanowane obrazy w jeden dokument programu Microsoft Word i utwórz dokument PDF. Najprostszym sposobem jest wstawienie obrazów JPEG do dokumentu programu Word, a następnie utworzenie dokumentu PDF podczas zapisywania pliku, jak opisano poniżej:
  • Kliknij Wstaw na pasku narzędzi u góry programu Microsoft Word.
  • Kliknij Obrazy i znajdź plik, który chcesz dodać do dokumentu.
  • Powtórz powyższe czynności dla każdego obrazu, który chcesz dodać do dokumentu.
  • Upewnij się, że każdy obraz znajduje się na osobnej stronie.
  • Kliknij Plik i wybierz Zapisz jako, a następnie wybierz „PDF” jako format, w którym ma zostać zapisany dokument.
 2. Do utworzenia pliku PDF możesz również użyć programu Adobe Acrobat.

Alternatywnie, podczas skanowania dokumentów, możesz zdecydować się na utworzenie dokumentu PDF i zeskanowanie stron do jednego pliku.

Co zrobić, jeśli podane informacje wymagają aktualizacji?

W menu Ustawienia kliknij Informacje o koncie, a następnie na stronie Informacje o koncie sprzedawcy kliknij każdą sekcję, którą chcesz zaktualizować. Jeśli zweryfikowaliśmy już Twoje dane lub proces weryfikacji jeszcze się nie rozpoczął, możesz zaktualizować podane wcześniej informacje. Wszelkie aktualizacje wymagają weryfikacji. W zależności od wyników weryfikacji możemy Cię poprosić o podanie dodatkowych informacji.

Dlaczego nie mogę edytować swoich danych?

Informacje nie mogą zostać zaktualizowane, jeśli są w trakcie weryfikacji.

Czy mogę zapisać swoje dane i dokończyć wypełnianie formularza później?

Tak. Możesz wrócić do formularza i kontynuować wprowadzanie danych na dowolnym etapie procesu. Po wprowadzeniu informacji koniecznie kliknij „Prześlij” (na każdym ekranie).

Korzystanie z Seller Central będzie nadal możliwe. Jeśli jednak nie podasz informacji w określonym terminie, zawiesimy Twoje uprawnienia do sprzedaży. Przywrócimy je dopiero po wprowadzeniu przez Ciebie wymaganych informacji oraz ich zweryfikowaniu.

Wymagane informacje zostały już przeze mnie podane. Dlaczego Amazon Payments Europe wymaga ode mnie dodatkowych informacji?

Podczas procesu weryfikacji możemy dojść do wniosku, że potrzebujemy od Ciebie dodatkowych informacji. Mowa o danych niezbędnych do ukończenia rejestracji Twojego konta.

W jaki sposób dowiem się, że Amazon Payments Europe wymaga dodatkowych informacji?

Jeśli będziemy potrzebować dodatkowych informacji, otrzymasz powiadomienie na adres e-mail podany w trakcie rejestracji, które znajdziesz również w sekcji powiadomień w Seller Central. Aby sprawdzić, jakich dodatkowych informacji wymagamy, kliknij Informacje o koncie w menu Ustawienia. Odszukaj elementy zaznaczone na czerwono.

Co mam zrobić lub z kim mam się skontaktować, jeśli na liście rozwijanej nie ma mojego kraju siedziby?

Jeśli na liście rozwijanej nie ma Twojego kraju siedziby jako przedsiębiorcy, oznacza to, że obecnie Amazon Payments Europe nie obsługuje tego kraju. Sprawdź listę ponownie za jakiś czas, ponieważ Amazon Payments Europe stale zwiększa liczbę obsługiwanych krajów.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę przesłać dokumentów za pomocą dostępnego narzędzia?

Jeśli podczas przesyłania dokumentów wystąpią problemy, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Co mam zrobić, jeśli nie posiadam jednego z wymaganych dokumentów?

Jeśli nie posiadasz jednego lub więcej wymaganych dokumentów, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży. Kontaktując się z nami, koniecznie podaj szczegółowe informacje na temat dokumentów, których nie posiadasz. Skontaktujemy się z Tobą i poinformujemy o innych dokumentach, które możemy zaakceptować.

Dlaczego moje dokumenty muszą być opatrzone datą z ostatnich 90 dni?

Okres ważności niektórych dokumentów określa wydający je urząd, np. wyciągi z rejestru działalności gospodarczej są zwykle ważne przez trzy (3) miesiące. Po upływie tego czasu zawarte w nich informacje niekoniecznie są aktualne.

W przypadku rachunków za media w celu weryfikacji adresu wymagamy kopii rachunku wydanej w ciągu ostatnich trzech (3) miesięcy.

W jakim języku należy wpisywać informacje?

Informacje można podawać w języku angielskim lub języku lokalnym danego rynku Amazon, np. francuskim, włoskim, hiszpańskim, niemieckim, holenderskim, szwedzkim, polskim, portugalskim, tureckim, chińskim lub japońskim.

Sprzedaż poniżej limitu wypłat

Co należy rozumieć przez limit wypłat?

Po zakończeniu rejestracji w Amazon Payments Europe możesz ewentualnie przedwcześnie rozpocząć sprzedaż. W takim wypadku zastosujemy do Twojego konta płatności limit wypłat w wysokości 15 000 EUR (lub ich równowartość w PLN).Po osiągnięciu limitu wypłat Amazon Payments Europe zweryfikuje informacje o Twoim koncie w celu zniesienia limitu. W trakcie procesu weryfikacji będziemy ewentualnie kontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowej dokumentacji, np. dowodu tożsamości, dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania, dokumentu potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego itp.

Co się stanie, jeśli nie mogę podać wymaganych informacji?

Jeśli nie podasz informacji w określonym terminie i przed osiągnięciem limitu wypłat w wysokości 15 000 EUR (lub ich równowartości w PLN), zawiesimy Twoje uprawnienia do sprzedaży. Przywrócimy je dopiero po wprowadzeniu przez Ciebie wymaganych informacji oraz ich zweryfikowaniu.

Weryfikacja informacji

Jak długo potrwa weryfikacja moich danych?

Gdy tylko otrzymamy wszystkie wymagane informacje, rozpoczniemy weryfikację Twojego konta. Weryfikacja zajmuje zwykle do 10 dni roboczych, jednak w niektórych przypadkach może potrwać dłużej ze względu na złożoność konta.

Czy mogę prowadzić sprzedaż w trakcie weryfikacji moich danych?

Gdy trwa weryfikacja informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji, możesz rozpocząć sprzedaż na Amazon z pewnymi ograniczeniami. W zależności od pewnych kryteriów może być jednak konieczne podanie wszelkich wymaganych informacji oraz zweryfikowanie ich jeszcze przed otwarciem konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. W tym wypadku rozpoczęcie sprzedaży na Amazon nie będzie możliwe, dopóki nie zweryfikujemy podanych przez Ciebie informacji.

Jak mogę odwołać się od decyzji Amazon o odrzuceniu mojego wniosku?

Decyzje w ramach procesu weryfikacji tożsamości klienta (Know Your Customer, KYC) są ostateczne i opierają się na przesłanych przez Ciebie informacjach oraz dokumentach.

Wpływ na sprzedaż na Amazon

Co się dzieje podczas weryfikacji moich informacji?

Gdy trwa weryfikacja informacji podanych przez Ciebie podczas rejestracji, możesz rozpocząć sprzedaż na Amazon z pewnymi ograniczeniami. W zależności od pewnych kryteriów może być jednak konieczne podanie wszelkich wymaganych informacji oraz zweryfikowanie ich jeszcze przed otwarciem konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. W tym wypadku rozpoczęcie sprzedaży na Amazon nie będzie możliwe, dopóki nie zweryfikujemy podanych przez Ciebie informacji.

Co się stanie z moimi zamówieniami, jeśli nie podam wymaganych informacji o tożsamości lub moje dane oczekują na weryfikację?

Jeśli masz zgodę na rozpoczęcie sprzedaży na Amazon natychmiast po zarejestrowaniu się, możesz w pewnym zakresie realizować istniejące zamówienia podczas trwającej jeszcze weryfikacji Twoich informacji. Koniecznie podaj jednak jak najszybciej wymagane informacje o tożsamości, aby uniknąć wszelkich ograniczeń dotyczących konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon.

Dlaczego mój wniosek o konto płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon został odrzucony?

Możemy odmówić otwarcia Twojego konta z kilku powodów. Jednym z nich może być brak możliwości zweryfikowania Twojej tożsamości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podanie niepełnych lub niepoprawnych informacji to częsty powód nieudanej weryfikacji. Jeśli uważasz, że weryfikacja Twoich informacji powinna była przebiec pomyślnie i chcesz się odwołać, skontaktuj się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży.

Co się stanie z moimi zapasami FBA (Realizacja przez Amazon)?

Jeśli nie jesteś w stanie otworzyć konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon, możesz poprosić o zwrot zapasów.

Nie udało mi się otworzyć konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. Co się stanie ze środkami na moim koncie sprzedawcy?

Jeśli nie możesz otworzyć konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon, wypłacimy Ci bieżące środki jak zwykle, ale nie będziesz już mieć możliwości korzystania ze swojego konta sprzedawcy.

Dodatkowe często zadawane pytania

Jakie informacje należy podać w dokumencie, aby udowodnić posiadanie konta bankowego?

Amazon Payments ma obowiązek zweryfikować podaną przez Ciebie w trakcie rejestracji nazwę oraz numer konta bankowego. Nie wymagamy żadnych danych transakcyjnych ani informacji o karcie kredytowej. Kryteria akceptacji dokumentu:


 1. Numer konta: Dokument musi zawierać numer konta i zgadzać się z kontem bankowym zarejestrowanym w Amazon Payments na potrzeby wypłaty środków.
 2. Imię i nazwisko posiadacza konta: Imię i nazwisko posiadacza konta musi być wymienione w dokumencie i pokrywać się z imieniem i nazwiskiem podmiotu sprzedającego (np. nazwą przedsiębiorcy, nazwiskiem sprzedawcy w przypadku osoby prywatnej).
  Uwaga: Nazwisko beneficjenta rzeczywistego (np. akcjonariusza/udziałowca) nie będzie akceptowane w przypadku sprzedawcy biznesowego.
 3. Nazwa/logo banku: Nazwa i/lub logo banku muszą być wyraźnie widoczne na dokumencie.
 4. Data: Jeśli data wystawienia dokumentu jest dostępna, nie powinna ona pochodzić z okresu wcześniejszego niż ostatnie 180 dni.

W celu ochrony Twojej prywatności zalecamy:


 1. Usuń wszelkie dane transakcyjne lub szczegółowe informacje dotyczące salda Twojego konta z dokumentu, jeśli nie chcesz udostępniać nam tych informacji.
 2. Usuń informacje o karcie kredytowej (numer karty i/lub dane transakcyjne), jeśli są one widoczne na dokumencie.
 3. Usuń z dokumentu wszelkie pozostałe informacje poufne. Zatwierdzimy dokument, jeśli spełnione zostaną (podane wyżej) kryteria akceptacji.

Jeśli sprzedaję z kraju, dla którego Amazon Payments nie obsługuje wypłat, jaki dowód posiadania konta bankowego mam przedstawić?

Jeżeli Amazon Payments nie obsługuje wypłat dla kraju siedziby przedsiębiorcy lub kraju zamieszkania sprzedawcy prywatnego, prześlij wyciąg z konta bankowego z banku, w którym podmiot sprzedający posiada konto. W tym wypadku numer konta bankowego na przesłanym dokumencie nie musi się pokrywać z kontem podanym w Amazon Payments.

Co mam zrobić, jeśli posiadam dokument sporządzony w języku nieobsługiwanym przez Amazon?

Możemy wymagać przesłania poświadczonych tłumaczeń dokumentów (na język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, włoski, holenderski, szwedzki lub polski), jeśli zostały one sporządzone w języku nieobsługiwanym przez Amazon.

Kiedy Amazon Payments Europe zweryfikuje podane przeze mnie informacje?

W niektórych przypadkach zweryfikujemy wszystkie podane przez Ciebie informacje podczas tworzenia i aktualizacji konta, co może potrwać kilka dni. W tym czasie będziesz mieć dostęp do swojego konta w Seller Central, w tym możliwość aktualizacji i przesyłania nowych ofert. Jednak rozpoczęcie sprzedaży na Amazon nie będzie możliwe, dopóki nie zakończymy weryfikacji. Większość wymaganych informacji należy podać na stronie Informacje o koncie sprzedawcy, jednak może się okazać, że poprosimy o dodatkowe dokumenty lub informacje w późniejszym terminie.

Jeśli uda nam się otworzyć Twoje konto płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon natychmiast po zarejestrowaniu lub zaktualizowaniu konta, możesz od razu rozpocząć sprzedaż, ale zastosujemy do Twojego konta limit wypłat w wysokości 15 000 EUR (lub ich równowartość w PLN). Jeśli osiągniesz ten limit, funkcjonalność Twojego konta zostanie ograniczona, a możliwość sprzedaży na Amazon zawieszona. Upewnij się, że informacje, które podajesz w Seller Central, są kompletne i prawidłowe, aby umożliwić nam szybką weryfikację.

Dlaczego Amazon Payments Europe nie obsługuje mojego kraju siedziby?

Twój kraj siedziby jako przedsiębiorcy może być obecnie nieobsługiwany i tym samym niedostępny na liście rozwijanej z różnych powodów, w tym ograniczeń międzynarodowych lub naszych możliwości w zakresie przetwarzania informacji i dokumentów w niektórych językach. Sprawdź listę ponownie za jakiś czas, ponieważ Amazon Payments Europe stale zwiększa liczbę obsługiwanych krajów.

Dlaczego trzeba zaakceptować Regulamin Amazon Payments Europe?

Aby móc korzystać z usługi sprzedaży na Amazon, należy otworzyć konto płatności w Amazon Payments Europe. Akceptacja regulaminu Amazon Payments Europe jest częścią procesu rejestracji konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon.

Czy istnieje opłata za konto płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon?

Nie, w związku z otwarciem lub prowadzeniem konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon nie będą pobierane żadne opłaty. Amazon Services Europe pobiera opłatę abonamentową za konto sprzedawcy. Jest to opłata, którą aktualnie widzisz na swoim koncie i która nie ulegnie zmianie w wyniku tej aktualizacji.

W jaki sposób Amazon Payments Europe przetwarza moje dane?

W celu zapewnienia zgodności z obowiązującym prawem Amazon Payments Europe ma obowiązek gromadzenia i weryfikacji określonych informacji w celu otwarcia i prowadzenia konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon. Amazon Payments Europe będzie wykorzystywać Twoje dane wyłącznie w sposób określony w dokumencie Informacja o Prywatności Amazon Payments Europe. Wiemy, że przywiązujesz wagę do sposobu wykorzystywania i udostępniania informacji na swój temat. Tym bardziej doceniamy Twoje zaufanie, że będziemy z nimi postępować ostrożnie i rozsądnie. Świadczy o tym Informacja o Prywatności Amazon Payments Europe – Sprzedaż na Amazon.

Dlaczego nie widzę przycisku „Wypłać teraz” w Seller Central?

Jak tylko będziemy mogli otworzyć Twoje konto płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon, przycisk „Wypłać teraz” będzie dostępny w Seller Central. Przycisk ten przestanie być jednak dostępny w dwóch przypadkach: jeśli wysokość wypłaty będzie niższa niż 1 GBP (lub jego równowartość w PLN) lub przycisk został już raz użyty danego dnia.

Jak definiuje się główną osobę kontaktową?

Główną osobą kontaktową jest osoba, która ma dostęp do konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon, przekazuje dane rejestracyjne w imieniu posiadacza konta (zarejestrowanego sprzedawcy) oraz inicjuje transakcje, takie jak wypłaty środków i zwroty kosztów. Czynności podejmowane przez główną osobę kontaktową uznaje się za podjęte przez posiadacza konta.

Jak definiuje się beneficjenta rzeczywistego?

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna, która jest właścicielem podmiotu lub kontroluje go przez bezpośrednie lub pośrednie posiadanie 20%/25% lub więcej akcji/udziałów lub praw głosu. Beneficjentem rzeczywistym jest też każda osoba fizyczna, która w inny sposób sprawuje kontrolę nad zarządzaniem podmiotem.

Co Amazon Payments Europe definiuje jako „upoważnienie” w przypadku głównej osoby kontaktowej?

Sporządzenie upoważnienia jest konieczne, aby konto mogło kwalifikować się do sprzedaży na Amazon. Oczekujemy oświadczenia takiego jak poniższe lub podobnego:

------------------------------------------------------------------------
+++++++++
[Papier firmowy]

UPOWAŻNIENIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU PRZEDSIĘBIORCY

Niżej podpisany [podaj nazwę przedsiębiorcy] (zwany dalej „Przedsiębiorcą”), należycie reprezentowany przez (imię i nazwisko oraz stanowisko) [dodaj w tym miejscu pełne imię i nazwisko oraz stanowisko podpisującego], potwierdza, że [dodaj w tym miejscu pełne imię i nazwisko osoby kontaktowej] posiada upoważnienie do otwarcia konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon w ramach usługi Amazon Payments, zaakceptowania umowy z użytkownikiem oraz innych zasad Amazon, dostępu do konta płatności na potrzeby sprzedaży na Amazon oraz inicjowania transakcji w imieniu i na rzecz Przedsiębiorcy.

Data:

Podpisano:

------------------------------------------------------------------------

Co mam zrobić, jeśli posiadam dwa zatwierdzone konta sprzedawcy lub konto sprzedawcy i sklep internetowy? Czy możliwe jest przeprowadzenie jednej weryfikacji?

Każde konto jest niezależne i dlatego musimy je zweryfikować oddzielnie. Możesz przesłać ponownie te same dokumenty.

Umowa Amazon Services Business Solutions została już przeze mnie zaakceptowana podczas rejestracji jako sprzedawca. Dlaczego mam to zrobić ponownie?

Wprowadziliśmy pewne zmiany strukturalne na europejskim rynku Amazon i prosimy o zaakceptowanie wymienionych umów w związku z tymi zmianami. Tak jak poprzednio, Amazon Services Europe S.à r.l. prowadzi rynek Amazon i świadczy usługę sprzedaży na Amazon. Jednak od teraz usługi płatnicze będą świadczone przez Amazon Payments Europe s.c.a. Aby odzwierciedlić tę zmianę, usunęliśmy warunki płatności z Umowy Amazon Services Business Solutions i stworzyliśmy osobną Umowę z Użytkownikiem Usługi Amazon Payments Europe. Ponieważ w tym wypadku chodzi o nowe umowy i formaty, prosimy o zaakceptowanie nowych i zmienionych umów, w tym Amazon Payments Europe – Polityka Dozwolonego Korzystania.

Czy Amazon ma prawo nagle zmienić umowę?

Chcemy, aby rynek Amazon był dynamiczny, bezpieczny i zgodny z wymogami, zarówno dla klientów, jak i sprzedawców. Zmiany w naszych umowach są niezbędne do osiągnięcia tego celu. Prosimy wszystkich sprzedawców o zaakceptowanie każdej umowy, abyśmy mogli nadal oferować zarówno klientom, jak i sprzedawcom, bezkonkurencyjne produkty i usługi.

Umowa Amazon Business Services została już przeze mnie zaakceptowana. Czym różni się nowa umowa od poprzedniej?

Najważniejszą zmianą jest przeniesienie warunków regulujących płatności i przetwarzanie płatności do Umowy z Użytkownikiem Usługi Amazon Payments Europe. Pozostałe zmiany w dokumentach są naszym zdaniem minimalne, jednak zachęcamy do uważnego zapoznania się z umowami, aby zrozumieć wszystkie ich warunki.

Umowa z Użytkownikiem Usługi Amazon Payments Europe zawiera obecnie wszelkie istotne postanowienia dotyczące usług płatniczych w ramach sprzedaży na Amazon oferowanych przez Amazon Payments Europe s.c.a.

Dotychczas obowiązywała mnie tylko jedna umowa. Dlaczego mam teraz zaakceptować trzy różne dokumenty?

Przyznajemy, że może to być frustrujące, ale przedmiot umowy, tj. warunki sprzedaży na Amazon oraz warunki płatności, pozostaje bez zmian pomimo istnienia trzech dokumentów. Amazon Services Europe S.à r.l. nadal świadczy usługę sprzedaży na Amazon, ale od tej pory powiązane usługi płatnicze będą świadczone przez Amazon Payments Europe s.c.a. W ramach tej zmiany usunęliśmy warunki płatności z Umowy Amazon Business Solutions, które zawiera teraz Umowa z Użytkownikiem Usługi Amazon Payments Europe. Prosimy Cię o zaakceptowanie nowych i zmienionych umów, w tym dokumentu Amazon Payments Europe – Polityka Dozwolonego Korzystania.

Co obejmuje Umowa Business Solutions?

Umowa Business Solutions zawiera warunki sprzedaży na Amazon, usługi Realizacja przez Amazon (FBA), innych usług oraz reklamowania produktów.

Nie chcę akceptować nowych umów. Z kim mogę się skontaktować, aby omówić zmiany?

Niestety wymagamy zaakceptowania umów w formie pisemnej. Naszym celem jest oferowanie przejrzystej usługi, użytecznej zarówno dla sprzedawców, jak i Amazon.

Jeśli masz pytania dotyczące całości procesu, zachęcamy do skontaktowania się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży. Pamiętaj jednak, że nie ma możliwości odstąpienia od żadnego z warunków umów.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates