Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymagane informacje i dokumenty dotyczące towarów niebezpiecznych

Jeśli tworzysz ofertę nowego produktu z usługą Realizacja przez Amazon (FBA), koniecznie dostarcz określone informacje dotyczące towarów niebezpiecznych.

Po utworzeniu oferty możemy wymagać od Ciebie dostarczenia karty charakterystyki lub listy wyjątków. Niedostarczenie wymaganych informacji i dokumentów może spowodować opóźnienie wysyłek i anulowanie dostaw do klientów.

Aby przesłać kartę charakterystyki lub listę wyjątków, przejdź na stronę Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych. .

Ważne: Nawet jeśli produkt nie podlega przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych, zalecamy dostarczenie wszelkich dostępnych informacji lub dokumentów dotyczących towarów niebezpiecznych podczas tworzenia oferty. Pomoże to zmniejszyć wszelkie opóźnienia w przetwarzaniu.

Na tej stronie znajdziesz informacje dotyczące następujących kwestii:

Nowe oferty Informacje o towarach niebezpiecznych wymagane podczas tworzenia ofert FBA i przekształcania ofert na oferty FBA oraz sposób dostarczania tych informacji
Istniejące oferty Dokumentacja dotycząca towarów niebezpiecznych, która może być wymagana po przekształceniu oferty na ofertę FBA: karty charakterystyki i listy wyjątków

Nowe oferty

Tworząc ofertę FBA lub przekształcając ofertę na ofertę FBA, podaj informacje dotyczące towarów niebezpiecznych zarówno w przypadku baterii, jak i produktów podlegających przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych. (Zacznij od kliknięcia Dodaj informacje o towarach niebezpiecznych w procesie.) Podaj dokładne i kompletne informacje, aby mieć pewność, że produkt jest właściwie sklasyfikowany, a jego sprzedaż nie zostanie zablokowana.

Wymagane informacje dotyczące baterii

W obszarze Informacje o bateriach poinformuj nas, czy Twój produkt jest baterią lub są w nim używane baterie. Jeśli odpowiesz Tak, wymagane będzie podanie dalszych informacji, jak opisano poniżej.

W jaki sposób wykorzystywane są baterie z tym produktem?

Wybierz jedną z następujących opcji z menu rozwijanego:

 • Bateria, gdy produkt jest samodzielną baterią (na przykład zamienną baterią do laptopa) lub jeśli bateria jest sprzedawana z produktami, których nie zasila (na przykład zapasowa bateria telefonu komórkowego sprzedawana z ładowarką). Zewnętrzne ładowarki baterii (na przykład power banki) są uważane za baterie.
 • Zapakowano z, jeśli bateria jest zapakowana z urządzeniem, które zasila, ale nie znajduje się w środku tego urządzenia. Na przykład telefon komórkowy z wymienną baterią zapakowaną razem z telefonem.
 • Zawarto w, jeśli bateria jest wstępnie zainstalowana lub zamontowana w produkcie (na przykład tablet Kindle).
 • Sprzedawane osobno, jeśli bateria nie znajduje się w opakowaniu produktu.

Skład baterii

Wybierz skład baterii z rozwijanego menu (na przykład alkaliczna, litowo-jonowa). Takie informacje te są zazwyczaj drukowane na samej baterii lub na jej opakowaniu.

Jeśli Twój produkt korzysta z baterii, może to być towar niebezpieczny, który wymaga podania niektórych lub wszystkich spośród poniższych informacji:

Typ i rozmiar baterii

Wybierz typ baterii z rozwijanego menu (na przykład: AAA, CR123A). Takie informacje te są zazwyczaj drukowane na samej baterii lub na jej opakowaniu. Jeśli nie znasz typu baterii, wybierz opcję Nieznany.

Liczba baterii

Wprowadź całkowitą liczbę baterii, w tym dodatkowych.

Waga baterii (w gramach)

Wprowadź całkowitą wagę wszystkich załączonych baterii w gramach. Jest to waga samodzielnej baterii lub baterii ważonych poza opakowaniem lub urządzeniem, w którym mogą być użyte.

Liczba ogniw na baterię

Wprowadź całkowitą liczbę ogniw, w tym zamiennych.

Uwaga: „Ogniwo” to pojedyncza jednostka magazynująca energię elektryczną z jednym biegunem dodatnim i jednym ujemnym. „Bateria” to co najmniej dwa ogniwa tworzące pojedynczy element. Na przykład w pilocie do telewizora zwykle używane są dwa ogniwa AA zainstalowane w tylnej komorze. Natomiast pojedyncza bateria do laptopa może mieć sześć ogniw zamkniętych w plastikowej obudowie baterii. Informacje o liczbie ogniw dla baterii wieloogniwowych można często znaleźć na opakowaniu baterii lub w informacjach technicznych producentów.

Opakowanie baterii litowych

Z rozwijanego menu wybierz poprawną konfigurację opisującą sposób opakowania baterii względem urządzenia (na przykład baterie zawarte w sprzęcie).

Watogodziny na baterię:

Jeśli produkt jest baterią litowo-jonową, zawiera taką baterię lub jest z nią sprzedawany, wprowadź liczbę watogodzin (Wh) na baterię. Informacje te są zazwyczaj drukowane na samej baterii, na opakowaniu lub w dokumentacji technicznej od producenta.

Uwaga: Gdy liczba watogodzin nie jest wydrukowana, można ją obliczyć na podstawie wartości napięcia baterii (V) i liczby amperogodzin (Ah), również często drukowanej na baterii, opakowaniu zewnętrznym lub w dokumentacji od producenta. Napięcie stosowane przy obliczaniu liczby watogodzin jest napięciem znamionowym baterii (zwykle drukowanym jako „napięcie”), nie należy mylić z napięciem wejściowym, napięciem wyjściowym lub maksymalnym napięciem ładowania. Oblicz watogodziny w przypadku Twojego produktu

Zawartość litu (w gramach)

Jeśli produkt jest baterią litowo-metalową, zawiera taką baterię lub jest z nią sprzedawany, wprowadź zawartość litu w gramach. Informację tę można zwykle zaleźć w informacjach technicznych producenta.

Uwaga: Koniecznie wprowadź zawartość litu podaną przez producenta, jeśli jest dostępna. Jeżeli producent nie jest w stanie dostarczyć tych informacji, możesz również obliczyć równoważną zawartość litu, jeśli znana jest wartość liczby amperogodzin (Ah) na ogniwo. Oblicz zawartość litu w produkcie

Wymagane informacje o przepisach dotyczących towarów niebezpiecznych

W polu Regulacje dotyczące produktów poinformuj nas, czy produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny i czy istnieją regulacje w zakresie jego transportu, przechowywania, zarządzania odpadami lub wszystkich tych kwestii. Jeśli produkt nie jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny, odpowiedz Nie.

Jeśli odpowiesz Tak, wybierz odpowiedni element z menu rozwijanego Wskaż typ. W zależności od tego, co wybierzesz, konieczne będzie podanie dalszych informacji poniżej (dotyczy to również odpowiedzi Nie wiem). Informacje te mogą obejmować wszystkie lub niektóre z następujących elementów:

Numer UN

Informację tę można znaleźć na karcie charakterystyki lub uzyskać od producenta. Przed numerem wpisz „UN” bez spacji (na przykład UN1266).

Waga produktu (w kilogramach)

Wprowadź wagę w kilogramach (1 funt = 0,45 kg).

Objętość produktu (w mililitrach)

Wprowadź objętość w mililitrach dla gazu lub cieczy (1 fl oz = 29,6 ml).

Kategoryzacja i piktogramy GHS

Jeśli produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny według standardów GHS lub CLP, wybierz wszystkie piktogramy, które pojawiają się na opakowaniu produktu lub karcie charakterystyki. (GHS oznacza Globalnie zharmonizowany system klasyfikacji, a CLP to Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie chemikaliów.)

Przykłady piktogramów GHS i CLP znajdziesz w Wytycznych dotyczących identyfikacji towarów niebezpiecznych. Aby dowiedzieć się więcej o GHS i CLP, odwiedź witrynę internetową UNECE.

Jeśli są dostępne, podaj również następujące informacje:

 • Karta charakterystyki Kartę charakterystyki produktu można uzyskać od producenta. Więcej informacji dotyczących karty charakterystyki znajdziesz poniżej.
 • Temperatura zapłonu. Temperatura zapłonu produktu określa jego łatwopalność. Wskaż temperaturę zapłonu produktu w stopniach Celsjusza (ºC). Informację tę można znaleźć na karcie charakterystyki lub uzyskać od producenta.

Po utworzeniu oferty FBA lub przekształceniu oferty na ofertę FBA proces weryfikacji trwa dwa dni robocze (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Więcej informacji znajdziesz na stronie Proces weryfikacji towarów niebezpiecznych.

Użyj narzędzia Wyszukaj ASIN, aby upewnić się, że Twój ASIN kwalifikuje się do programu FBA.

Ważne: Jeśli brakuje powyższych informacji, nie można utworzyć oferty produktu lub przekształcić jej na ofertę FBA. Ponadto, jeśli podane informacje są niekompletne, niedokładne lub sprzeczne, sprzedaż produktu może zostać zablokowana i wymagane będą dodatkowe informacje (patrz poniżej).

Istniejące oferty

Zespół ds. towarów niebezpiecznych weryfikuje każdy ASIN przekształcany na ASIN z usługą FBA, jeśli zostanie on uznany za towar potencjalnie niebezpieczny.

Produkty zawierające kompletne i prawidłowe informacje dotyczące towarów niebezpiecznych zostaną zweryfikowane i sklasyfikowane w ciągu dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Sprzedaż w ramach FBA produktów z niekompletnymi, niedokładnymi lub sprzecznymi informacjami może zostać zablokowana.

Aby zapewnić możliwość prawidłowego sklasyfikowania produktu, może być wymagany jeden lub oba z następujących dokumentów:

 • Karta charakterystyki: Jeśli nie przesłano karty charakterystyki albo przesłana karta jest nieprawidłowa lub zawarte w niej informacje są sprzeczne, uzyskaj kompletną i poprawną kartę charakterystyki od producenta i prześlij ją. Jeśli produkt nie zawiera żadnych szkodliwych substancji chemicznych (na przykład alkoholu, kwasu czy sodu), a nie możesz uzyskać karty charakterystyki, prześlij listę wyjątków.
 • Lista wyjątków: Jeśli nie podano kompletnych i dokładnych informacji, prześlij listę wyjątków dla baterii i produktów zasilanych bateriami lub dla produktów, które nie zawierają szkodliwych chemikaliów.

Regularnie sprawdzamy w naszych centrach logistycznych produkty, które mogą podlegać przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych, aby zapewnić zgodność przesyłek z przepisami i normami bezpieczeństwa. Jeśli okaże się, że w przypadku Twojego produktu brakuje informacji dotyczących towarów niebezpiecznych, poprosimy Cię o przesłanie karty charakterystyki lub listy wyjątków.

Ważne: Jeśli Twój produkt zostanie zidentyfikowany jako towar potencjalnie niebezpieczny, a jego zapasy znajdują się już w centrum logistycznym Amazon, powiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną. Będziesz mieć 14 dni roboczych na dostarczenie wymaganej dokumentacji. Jeśli dokumentacja nie zostanie dostarczona w tym terminie, zapasy zostaną usunięte na Twój koszt.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Proces weryfikacji towarów niebezpiecznych.

Karty charakterystyki

Karta charakterystyki (z ang. SDS, a wcześniej MSDS) zawiera 16 sekcji przygotowanych przez producenta lub importera. Karta charakterystyki opisuje właściwości fizyczne i chemiczne produktu, zagrożenia fizyczne i zdrowotne, sposoby narażenia, środki ostrożności dotyczące bezpiecznego obchodzenia się i użytkowania, procedury awaryjne i pierwszej pomocy oraz środki kontroli.

Karta charakterystyki umożliwia Amazon:

 • ustalenie, czy Twoje produkty podlegają przepisom dotyczącym towarów niebezpiecznych
 • prawidłowe klasyfikowanie Twoich produktów jako towarów niebezpiecznych lub towarów bezpiecznych (klasyfikacja określa sposób przechowywania i transportu produktów)
 • ustalenie właściwych środków obchodzenia się i usuwania, jeśli produkt rozleje się lub wycieknie w centrum logistycznym.
 • potwierdzenie Twoich produktów jako towarów nieregulowanych.

Zgodna z przepisami karta charakterystyki musi:

 • być utworzona lub zaktualizowana w ciągu ostatnich pięciu lat
 • uwzględniać nowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń GHS lub CLP (w stosownych przypadkach należy dołączyć nowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń CLP dla Zjednoczonego Królestwa)
 • pasować do oferty Twojego produktu
  • nazwa oferty (nazwa produktu widoczna na stronie produktu) musi być taka sama, jak nazwa produktu widoczna na karcie charakterystyki
  • nazwa producenta lub marki produktu na karcie charakterystyki musi być taka sama, jak ta, która pojawia się na stronie produktu
 • zawierać wszystkie 16 standardowych sekcji karty charakterystyki.

Przesyłanie kart charakterystyki

Aby przesłać kartę charakterystyki, przejdź na stronę Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych. Zespół ds. towarów niebezpiecznych zweryfikuje Twoje karty charakterystyki w ciągu dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Aby uniknąć opóźnień w klasyfikacji, upewnij się, że karta charakterystyki spełnia wymagania wymienione powyżej. Użyj narzędzia Wyszukaj ASIN podanego powyżej, aby sprawdzić status swojego produktu.

Ważne: Jeśli Twoja oferta jest pakietem lub zestawem zawierającym wiele produktów na bazie chemikaliów, koniecznie dostarcz kartę charakterystyki dla każdego produktu w pakiecie lub zestawie.

Listy wyjątków

W przypadku produktów, które nie wymagają karty charakterystyki, lista wyjątków jest dopuszczalna tylko dla dwóch poniższych kategorii:

 • Baterie i produkty zasilane bateriami
 • Produkty bez szkodliwych substancji chemicznych

Ważne: Jeśli prześlesz listę wyjątków dla produktów nienależących do tych dwóch kategorii, zostanie ona odrzucona. Pamiętaj, aby wypełnić listę wyjątków całkowicie i poprawnie, aby zapewnić, że zostanie ona zaakceptowana. Zespół ds. towarów niebezpiecznych zweryfikuje Twoją listę wyjątków w ciągu dwóch dni roboczych (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Przesyłanie list wyjątków

Najpierw znajdź informacje dotyczące kategorii swojego produktu:

 • Baterie i produkty zasilane bateriami. Sprawdź opakowanie produktu, instrukcję obsługi produktu lub samą baterię, aby znaleźć określone informacje o baterii, takie jak watogodziny i napięcie. Aby uzyskać więcej informacji na temat baterii litowych, zapoznaj się ze stroną Wymagania dotyczące baterii litowych i produktów z bateriami litowymi.
 • Produkty bez szkodliwych substancji chemicznych. Sprawdź opakowanie produktu lub sam produkt, aby znaleźć określone informacje, takie jak skład, piktogramy lub sformułowania ostrzegawcze.

Następnie przejdź na stronę Zarządzanie klasyfikacją towarów niebezpiecznych i wykonaj następujące działania, aby pobrać odpowiednią listę wyjątków:


 1. Po prawej stronie znajdź preferowany język listy wyjątków.
 2. Kliknij opcję Lista baterii lub Lista produktów bez szkodliwych substancji.
 3. Po pobraniu szablonu wypełnij wszystkie komórki zaznaczone na czerwono. W zależności od odpowiedzi kolejne pola mogą zmienić kolor na czerwony. Wypełnij też te komórki.
 4. Zapisz dokument na swoim komputerze.
  Uwaga: Nie można zapisać dokumentów z niekompletnymi lub sprzecznymi informacjami. Jeśli wystąpią błędy, popraw je, a następnie zapisz dokument.
 5. Prześlij dokument.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Od 1 stycznia 2021 r. do sprzedaży chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania w Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Szkocja i Walia) stosuje się zmienioną wersję unijnego rozporządzenia w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Zgodnie z REACH producenci i importerzy są generalnie zobowiązani do gromadzenia informacji na temat właściwości substancji chemicznych zawartych w ich produktach. Produkty te mogą podlegać rejestracji, udzieleniu zezwolenia, stosowanym ograniczeniom i innym wymogom. Ponadto dystrybutorzy mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z rozporządzenia REACH i innym wymogom.

Więcej informacji znajdziesz na stronie UK REACH.

Produkty, które zostały po raz pierwszy udostępnione w UE lub w Zjednoczonym Królestwie najpóźniej w dniu 31 grudnia 2020 r., mogą nadal być w obrocie, dopóki nie dotrą do swojego użytkownika końcowego. Produkty te nie muszą być zgodne ze zmianami, które weszły w życie od 1 stycznia 2021 r. Aby potwierdzić, kiedy te produkty zostały po raz pierwszy udostępnione, należy zachować umowy sprzedaży, faktury i dokumenty dotyczące wysyłki towarów do dystrybucji.

Produkty udostępnione po raz pierwszy w Irlandii Północnej po 31 grudnia 2020 r. nadal muszą spełniać wymogi REACH wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej (patrz poniżej).

Protokół w sprawie Irlandii Północnej

Od 1 stycznia 2021 r. w Irlandii Północnej obowiązują inne zasady ze względu na Protokół w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności należy zwrócić uwagę na poniższe kwestie:

 • Produkty muszą spełniać obowiązujące wymagania UE REACH i CLP.
 • Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) musi zostać powiadomiona zgodnie z wymogami UE REACH i CLP.
 • Podmioty z Irlandii Północnej, które są obecnie kolejnymi użytkownikami lub dystrybutorami, mogą podlegać obowiązkom w odniesieniu do chemikaliów będących przedmiotem sprzedaży ze Zjednoczonego Królestwa do Irlandii Północnej.
 • Podmioty z Irlandii Północnej mogą być również zobowiązane do powiadomienia władz Zjednoczonego Królestwa, jeśli wysyłają towary o wysokim stopniu regulowania do Zjednoczonego Królestwa.
 • Kwalifikujące się towary z Irlandii Północnej mogą być sprzedawane w Zjednoczonym Królestwie na mocy prawa do nieograniczonego dostępu.

BREXIT – wytyczne dotyczące chemikaliów

Od 1 stycznia 2021 r. rząd Zjednoczonego Królestwa przedstawił wytyczne dotyczące sprzedaży chemikaliów w Zjednoczonym Królestwie i Irlandii Północnej. Wytyczne te dotyczą REACH, CLP, produktów biobójczych, uprzedniej świadomej zgody oraz pestycydów lub środków ochrony roślin:

Aby uzyskać wskazówki dotyczące zasad zgodności produktów z wymogami w Zjednoczonym Królestwie, przejdź na stronę Business Companion.

W razie pytań dotyczących tego, w jaki sposób przepisy ustawowe i wykonawcze mają zastosowanie do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r., skonsultuj się z radcą prawnym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates