Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Żywność ekologiczna, pasza ekologiczna i ekologiczna karma dla zwierząt domowych

Amazon ogranicza dodawanie nowych sprzedawców w niektórych kategoriach, aby zapewnić wysoki poziom jakości, dzięki czemu klienci mogą czuć się pewnie, kupując od wszystkich sprzedawców na Amazon. Aby sprzedawać żywność ekologiczną, trzeba spełnić poniższe wymagania. Nasze wytyczne dotyczące sprzedaży obowiązują na całej stronie internetowej; trzeba jednak zwracać uwagę na dodatkowe wymagania dotyczące tego typu produktu.

Niniejszy materiał służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących ustaw i przepisów wykonawczych, którym podlega oferowany przez Ciebie produkt, z Twoim radcą prawnym. Niniejsze materiały odzwierciedlają jedynie stan prawny obowiązujący na dzień ich opracowania, a wymogi w UE i Wielkiej Brytanii mogą z czasem ulec zmianom, zwłaszcza w świetle trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z brexitem. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą Cię dotyczyć po zakończeniu okresu przejściowego, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Wielkiej Brytanii dotyczącymi brexitu (zobacz poniżej).

I. Wymogi obowiązujące w UE

Wymagania dotyczące sprzedawcy

 • Należy dostarczyć akceptowalną dokumentację (na przykład ważne faktury) oraz inne wymagane przez nas informacje o produktach, które zamierzasz sprzedawać.
 • Fizyczna siedziba Twojej firmy musi się znajdować w UE.
 • Twoje produkty muszą być wysyłane do Amazon (Realizacja przez Amazon, FBA) lub do klienta (Realizacja przez sprzedawcę, MFN) z terenu UE.
 • Twoja firma musi posiadać wystawiony na nią certyfikat, zgodnie z przepisami WE 834/2007 i 889/2008 z późniejszymi zmianami. Certyfikat należy przesłać na poniższy adres e-mail.
 • Szczegóły dotyczące certyfikatu należy zamieścić na Stronie sprzedawcy ( Ustawienia > Moje informacje i zasady > O sprzedawcy ) przy użyciu szablonu podanego poniżej:

  [Nazwa firmy wskazana na certyfikacie] posiada certyfikat na sprzedaż żywności ekologicznej wystawiony przez [nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat] ([kod jednostki certyfikującej]). Nasz certyfikat jest dostępny w naszej jednostce certyfikującej pod numerem certyfikatu [niepowtarzalny numer certyfikatu].

Brakujące, nieprawidłowe lub niekompletne informacje mogą prowadzić do zawieszenia oferty lub konta użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jedną z jednostek certyfikujących wyznaczonych przez właściwy organ państwowy. Dane kontaktowe, w tym kody jednostek certyfikujących, są dostępne tutaj.

Zwolnienia z certyfikacji

W niektórych krajach UE i wyłącznie w bardzo szczególnych okolicznościach niektóre przedsiębiorstwa mogą być zwolnione z certyfikacji. Jeśli ma to miejsce w Twoim przypadku, uzyskaj pisemne potwierdzenie od jednej z jednostek certyfikujących wyznaczonych do składania takich oświadczeń. Wykaz wyznaczonych jednostek certyfikujących jest dostępny na stronie internetowej Europa OFIS. Oświadczenie musi wyraźnie odnosić się do internetowej sprzedaży produktów spożywczych, za pośrednictwem magazynów Amazon dla sprzedawców korzystających z Realizacji przez Amazon lub za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej dla sprzedawców korzystających z Realizacji przez Sprzedawcę. Amazon nie może przyjmować oświadczeń od organów niewymienionych na powyższej liście.

Proponowany wzór: [Nazwa jednostki certyfikującej] potwierdza, że [nazwa firmy] nie jest zobowiązana do certyfikacji zgodnie z WE 834/2007 i WE 889/2008 w przypadku [wysyłki żywności ekologicznej do Amazon] [wystawiania ofert dotyczących żywności ekologicznej na stronach internetowych Amazon].

Tylko dla sprzedawców z siedzibą w Hiszpanii: jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w Hiszpanii, a Ty nie produkujesz ani nie jesteś właścicielem marki produktu, firma Amazon nie będzie wymagać dowodu certyfikacji aż do odwołania*. Zamiast tego należy dostarczyć zrzut ekranu (strony internetowej AESAN) potwierdzający, że Twoja firma zarejestrowana jest jako firma spożywcza w Hiszpanii i potwierdzić na piśmie, że posiadasz i weryfikujesz certyfikaty żywności ekologicznej, którą oferujesz na Amazon.

*Jeśli posiadasz ważny certyfikat ekologiczny wystawiony na nazwę Twojej firmy, możesz go dostarczyć, jeśli chcesz, jako uzupełnienie rejestracji przedsiębiorstwa spożywczego.

Wymagania dotyczące certyfikatu

 • Nazwa firmy na certyfikacie musi być taka sama, jak nazwa zarejestrowana na Amazon. Jeśli nazwa jest inna, należy podać odpowiednie wyjaśnienie (na przykład certyfikat dotyczy nazwy marki zamiast nazwy firmy).
 • Adres firmy na certyfikacie musi być taki sam, jak adres podany przy rejestracji na Amazon. Adres ten musi być adresem na terenie UE.
 • Zakres produktów lub typów produktów wymienionych w certyfikacie musi być taki sam.
 • Należy podać numer i adres jednostki certyfikującej.
 • Certyfikat musi być aktualny.
 • Po wstępnej zgodzie na sprzedaż w kategorii podlegającej ograniczeniom i przed wygaśnięciem certyfikatu należy przesłać nowy certyfikat do firmy Amazon.

Wymagania dotyczące produktów

 • Produkty, które sprzedajesz, muszą być nowe.
 • Wszystkie produkty muszą być przeznaczone do sprzedaży w UE i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w UE (lub lokalnymi krajowymi) przepisami i regulacjami.
 • Dla każdego produktu wymagany jest prawidłowy kod kreskowy (identyfikator produktu) zarejestrowany i powiązany z produktem.
  Uwaga: Jeśli producent produktu nie wystawia identyfikatorów produktu (kody EAN, UPC lub JAN), możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby poprosić o zwolnienie. Jeśli jesteś właścicielem marki, złóż wniosek do rejestru Amazon Brand Registry, aby uzyskać kody GCID unikalne dla Twoich produktów.
 • Produkty muszą być opatrzone wszystkimi obowiązującymi znakami ekologicznymi.
 • Atrybut „nazwa_produktu” ASIN musi zawierać jeden z wyrazów określonych prawnie w celu opisania żywności ekologicznej (Załącznik do WE 834/2007) w języku strony internetowej, na której znajduje się Twoja oferta.
 • Następujące atrybuty ASIN muszą być ustawione w taki sposób:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • Znaki certyfikacyjne ASIN muszą być widoczne i czytelne na stronie produktu, zarówno w formie tekstu, jak i obrazu produktu.
 • Strony produktów muszą dokładnie odpowiadać informacjom na opakowaniu. Wszelkie odniesienia do „ekologicznego” statusu produktu muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w tekście i opisach ASIN.

Poproś o zatwierdzenie

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania wymienione powyżej, wyślij wniosek o zatwierdzenie, wysyłając swój certyfikat na adres organic-certificate-approvals@amazon.co.uk. We wniosku podaj link do swojego sklepu, nazwę firmy oraz swój identyfikator sprzedawcy, jeśli go znasz. Przesyłając wniosek, potwierdzasz, że wymagania wymienione powyżej są Ci znane i zrozumiałe oraz że chcesz złożyć wniosek w sprawie możliwości sprzedaży żywności ekologicznej. Po przesłaniu wniosku możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

II. Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

W przypadku produktów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu w Zjednoczonym Królestwie w dniu 31 grudnia 2020 r. lub wcześniej należy spełnić poniższe wymagania.

Wymagania dotyczące sprzedawcy:

 • Należy dostarczyć akceptowalną dokumentację (na przykład ważne faktury) oraz inne wymagane przez nas informacje o produktach, które zamierzasz sprzedawać.
 • Fizyczna siedziba Twojej firmy musi się znajdować w UE.
 • Twoje produkty muszą być wysyłane do Amazon (Realizacja przez Amazon, FBA) lub do klienta (Realizacja przez sprzedawcę, MFN) z terenu UE.
 • Twoja firma musi posiadać wystawiony na nią certyfikat, zgodnie z przepisami WE 834/2007 i 889/2008 z późniejszymi zmianami. Certyfikat należy przesłać na poniższy adres e-mail.
 • Szczegóły dotyczące certyfikatu należy zamieścić na Stronie sprzedawcy ( Ustawienia > Moje informacje i zasady > O sprzedawcy ) przy użyciu szablonu podanego poniżej:

  [Nazwa firmy wskazana na certyfikacie] posiada certyfikat na sprzedaż żywności ekologicznej wystawiony przez [nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat] ([kod jednostki certyfikującej]). Nasz certyfikat jest dostępny w naszej jednostce certyfikującej pod numerem certyfikatu [niepowtarzalny numer certyfikatu].

Brakujące, nieprawidłowe lub niekompletne informacje mogą prowadzić do zawieszenia oferty lub konta użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z jedną z jednostek certyfikujących wyznaczonych przez właściwy organ państwowy. Dane kontaktowe, w tym kody jednostek certyfikujących, są dostępne tutaj.

Zwolnienia z certyfikacji

W niektórych krajach UE i wyłącznie w bardzo szczególnych okolicznościach niektóre przedsiębiorstwa mogą być zwolnione z certyfikacji. Jeśli ma to miejsce w Twoim przypadku, uzyskaj pisemne potwierdzenie od jednej z jednostek certyfikujących wyznaczonych do składania takich oświadczeń. Wykaz wyznaczonych jednostek certyfikujących jest dostępny na stronie internetowej Europa OFIS. Oświadczenie musi wyraźnie odnosić się do internetowej sprzedaży produktów spożywczych, za pośrednictwem magazynów Amazon dla sprzedawców korzystających z Realizacji przez Amazon lub za pośrednictwem zewnętrznej strony internetowej dla sprzedawców korzystających z Realizacji przez Sprzedawcę. Amazon nie może przyjmować oświadczeń od organów niewymienionych na powyższej liście.

Proponowany wzór: [Nazwa jednostki certyfikującej] potwierdza, że [nazwa firmy] nie jest zobowiązana do certyfikacji zgodnie z WE 834/2007 i WE 889/2008 w przypadku [wysyłki żywności ekologicznej do Amazon] [wystawiania ofert dotyczących żywności ekologicznej na stronach internetowych Amazon].

Wymagania dotyczące certyfikatu

 • Nazwa firmy na certyfikacie musi być taka sama, jak nazwa zarejestrowana na Amazon. Jeśli nazwa jest inna, należy podać odpowiednie wyjaśnienie (na przykład certyfikat dotyczy nazwy marki zamiast nazwy firmy).
 • Adres firmy na certyfikacie musi być taki sam, jak adres podany przy rejestracji na Amazon. Adres ten musi być adresem na terenie UE.
 • Zakres produktów lub typów produktów wymienionych w certyfikacie musi być taki sam.
 • Należy podać numer i adres jednostki certyfikującej.
 • Certyfikat musi być aktualny.
 • Po wstępnej zgodzie na sprzedaż w kategorii podlegającej ograniczeniom i przed wygaśnięciem certyfikatu należy przesłać nowy certyfikat do firmy Amazon.

Wymagania dotyczące produktów

 • Sprzedawane produkty muszą być nowe.
 • Wszystkie produkty muszą być przeznaczone do sprzedaży w UE i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w UE (lub lokalnymi krajowymi) przepisami i regulacjami.
 • Dla każdego produktu wymagany jest prawidłowy kod kreskowy (identyfikator produktu) zarejestrowany i powiązany z produktem.
  Uwaga: Jeśli producent produktu nie wystawia identyfikatorów produktu (EAN, UPC lub JAN), możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby poprosić o zwolnienie. . Jeśli jesteś właścicielem marki, złóż wniosek do rejestru Amazon Brand Registry, aby uzyskać kody GCID unikalne dla Twoich produktów.
 • Produkty muszą być opatrzone wszystkimi obowiązującymi znakami ekologicznymi.
 • Atrybut „nazwa_produktu” ASIN musi zawierać jeden z wyrazów określonych prawnie w celu opisania żywności ekologicznej (Załącznik do WE 834/2007) w języku strony internetowej, na której znajduje się Twoja oferta. Następujące atrybuty ASIN muszą być ustawione w taki sposób:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • Znaki certyfikacyjne ASIN muszą być widoczne i czytelne na stronie produktu, zarówno w formie tekstu, jak i obrazu produktu.
 • Strony produktów muszą dokładnie odpowiadać informacjom na opakowaniu. Wszelkie odniesienia do „ekologicznego” statusu produktu muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w tekście i opisach ASIN.

W przypadku produktów po raz pierwszy wprowadzonych do obrotu w Wielkiej Brytanii po dniu 31 grudnia 2020 r. inne zasady obowiązują w: (1) Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) („GB”) oraz (2) Irlandii Północnej („NI”)

W Wielkiej Brytanii należy spełniać następujące wymagania.

Wymagania dotyczące sprzedawcy

 • Należy dostarczyć akceptowalną dokumentację (na przykład ważne faktury) i inne wymagane przez nas informacje o produktach, które zamierzasz sprzedawać.
 • Fizyczna siedziba Twojej firmy musi się znajdować w UE.
 • Twoje produkty muszą być wysyłane do Amazon (Realizacja przez Amazon, FBA) lub do klienta (Realizacja przez sprzedawcę, MFN) z terenu UE.
 • Twoja firma musi być certyfikowana według swojej nazwy przez jednostkę certyfikującą upoważnioną do certyfikacji towarów w Wielkiej Brytanii. Certyfikat należy przesłać na poniższy adres e-mail.
 • Szczegóły dotyczące certyfikatu należy zamieścić na Stronie sprzedawcy ( Ustawienia > Moje informacje i zasady > O sprzedawcy ) przy użyciu szablonu podanego poniżej:

  [Nazwa firmy wskazana w certyfikacie] posiada certyfikat na sprzedaż żywności ekologicznej wystawiony przez [nazwa jednostki certyfikującej, która wydała certyfikat] ([kod jednostki certyfikującej]). Nasz certyfikat jest dostępny w naszej jednostce certyfikującej pod numerem certyfikatu [niepowtarzalny numer certyfikatu]

Brakujące, nieprawidłowe lub niekompletne informacje mogą prowadzić do zawieszenia oferty lub konta użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z jedną z jednostek certyfikujących wyznaczonych przez rząd Wielkiej Brytanii. Dane kontaktowe, w tym kody jednostek certyfikujących, są dostępne tutaj.

Wymagania dotyczące certyfikatu

 • Nazwa firmy na certyfikacie musi być taka sama, jak nazwa zarejestrowana na Amazon. Jeśli nazwa jest inna, należy podać odpowiednie wyjaśnienie (na przykład certyfikat dotyczy nazwy marki zamiast nazwy firmy).
 • Adres firmy na certyfikacie musi być taki sam, jak adres podany przy rejestracji na Amazon. Adres ten musi być adresem na terenie UE.
 • Zakres produktów lub typów produktów wymienionych w certyfikacie musi być taki sam.
 • Należy podać numer i adres jednostki certyfikującej.
 • Certyfikat musi być aktualny.
 • Po wstępnej zgodzie na sprzedaż w kategorii podlegającej ograniczeniom i przed wygaśnięciem certyfikatu należy przesłać nowy certyfikat do firmy Amazon.

Wymagania dotyczące produktów

 • Sprzedawane produkty muszą być nowe.
 • Wszystkie produkty muszą być przeznaczone do sprzedaży w Wielkiej Brytanii i zgodne ze wszystkimi obowiązującymi tam przepisami i regulacjami.
 • Jeśli produkt jest importowany do Wielkiej Brytanii, musi posiadać certyfikat inspekcyjny.
  Uwaga: Jeśli producent produktu nie wystawia identyfikatorów produktu (EAN, UPC lub JAN), możesz skontaktować się z Działem Obsługi Partnerów Sprzedaży, aby poprosić o zwolnienie. . Jeśli jesteś właścicielem marki, złóż wniosek do rejestru Amazon Brand Registry, aby uzyskać kody GCID unikalne dla Twoich produktów.
 • Produkty muszą być opatrzone wszystkimi obowiązującymi znakami ekologicznymi. Należy pamiętać, że logo ekologiczne UE powinno być używane w odniesieniu do brytyjskich towarów tylko w przypadku, gdy jednostka certyfikująca UE jest upoważniona przez UE do certyfikacji brytyjskich towarów przeznaczonych na eksport do UE lub gdy Wielka Brytania i UE zgodziły się na wzajemne uznanie norm.
 • Atrybut „nazwa_produktu” ASIN musi zawierać jeden z wyrazów określonych prawnie w celu opisania żywności ekologicznej (Załącznik do WE 834/2007) w języku strony internetowej, na której znajduje się Twoja oferta.
 • Następujące atrybuty ASIN muszą być ustawione w taki sposób:
  • contains_food_or_beverage = true
  • speciality = Organic
 • Znaki certyfikacyjne ASIN muszą być widoczne i czytelne na stronie produktu, zarówno w formie tekstu, jak i obrazu produktu.
 • Strony produktów muszą dokładnie odpowiadać informacjom na opakowaniu. Wszelkie odniesienia do „ekologicznego” statusu produktu muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie w tekście i opisach ASIN.
Dla każdego produktu wymagany jest prawidłowy kod kreskowy (identyfikator produktu) zarejestrowany i powiązany z produktem.

Poproś o zatwierdzenie

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania wymienione powyżej, poproś o zatwierdzenie, wysyłając swój certyfikat na adres organic-certificate-approvals@amazon.co.uk. We wniosku podaj link do swojego sklepu, nazwę firmy oraz swój identyfikator sprzedawcy, jeśli go znasz. Przesyłając wniosek, potwierdzasz, że wymagania wymienione powyżej są Ci znane i zrozumiałe oraz że chcesz złożyć wniosek w sprawie możliwości sprzedaży żywności ekologicznej. Po przesłaniu wniosku możemy skontaktować się z Tobą w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Irlandia Północna

Pamiętaj, że zasady obowiązujące w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. różnią się od tych obowiązujących w Wielkiej Brytanii, co wynika z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności:

 • Upewnij się, że produkty sprzedawane w Irlandii Północnej spełniają wymogi UE; w tym celu zapoznaj się z powyższą sekcją I. Wymogi obowiązujące w UE. Należy postępować zgodnie z procedurą zatwierdzania określoną powyżej w sekcji Wymogi obowiązujące w UE dla produktów z Irlandii Północnej.
 • Jeśli transportujesz towar z Irlandii Północnej do Wielkiej Brytanii, nie potrzebujesz certyfikatu inspekcyjnego.

BREXIT: Wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Niniejsze wytyczne zawierają informacje dla producentów i dystrybutorów dotyczące wymogów zgodności obowiązujących od 1 stycznia 2021 r., w tym:

 • Wyznaczanie upoważnionego przedstawiciela lub osoby odpowiedzialnej w Wielkiej Brytanii
 • Czy Twoje obowiązki prawne ulegną zmianie w wyniku brexitu
 • Czy konieczne jest podanie informacji o importerze produktów do Wielkiej Brytanii i jak zgłosić taki podmiot (w tym również w świetle uzgodnień przejściowych, obowiązujących do końca 2022 r.)
 • Skutki dla towarów już znajdujących się na stanach magazynowych
 • Jakie dokumenty są wymagane, aby wykazać, że produkty zostały umieszczone w Wielkiej Brytanii lub UE przed końcem okresu przejściowego
 • Szczegółowe zasady sprzedaży produktów w Irlandii Północnej

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz z wszelkimi innymi wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii dotyczącymi konkretnie oferowanych przez Ciebie produktów. Ewentualne pytania o zastosowanie przepisów ustawowych i wykonawczych do Twoich produktów od dnia 1 stycznia 2021 r., należy skonsultować ze swoim doradcą prawnym.

Wskazówki dotyczące brexitu, o których mowa powyżej, można znaleźć tutaj:

Wielka Brytania

Irlandia Północna

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates