Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymogi i często zadawane pytania dotyczące sprzedaży chemikaliów

Wymogi i często zadawane pytania dotyczące sprzedaży chemikaliów

Informacje ogólne

Bezpieczeństwo klientów ma ogromne znaczenie dla Amazon. Klienci muszą mieć pewność, że na Amazon znajdą kompleksowy wybór bezpiecznych, niezawodnych i zgodnych z przepisami produktów, niezależnie od tego, kto jest sprzedawcą.

Sprzedaż chemikaliów podlega pewnym przepisom. W uzupełnieniu do tych przepisów Amazon ma własne wymogi dotyczące sprzedaży tych produktów. Jako sprzedawca ponosisz odpowiedzialność za zapewnienie, że dostarczane przez Ciebie produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami i wymogami.

Przepisy dotyczące chemikaliów w UE obejmują rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 („unijne rozporządzenie REACH”) i rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 („unijne rozporządzenie CLP”). Mogą również obowiązywać lokalne przepisy i wymogi.

Więcej informacji na temat przepisów i wymogów Amazon dotyczących sprzedaży chemikaliów znajdziesz na dodatkowych stronach pomocy wymienionych w okienku nawigacji.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on porady prawnej. W przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Twojego produktu skonsultuj się z radcą prawnym.

Często zadawane pytania

Pytanie: Jakie produkty obejmuje unijne rozporządzenie REACH?

Odpowiedź: Unijne rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych i mieszanin wytwarzanych w EOG lub przywożonych do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego: wszystkich państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jak również wyrobów zawierających niektóre niebezpieczne substancje chemiczne lub mieszaniny.

Pytanie: Dla kogo unijne rozporządzenie REACH ustanawia obowiązek dostarczenia karty charakterystyki?

Odpowiedź: Jeżeli jest to wymagane, dostawca substancji lub mieszaniny dostarcza kartę charakterystyki odbiorcy takiej substancji lub mieszaniny. Unijne rozporządzenie REACH definiuje dostawcę substancji lub mieszaniny jako każdego producenta, importera, dalszego użytkownika lub dystrybutora dostarczającego lub udostępniającego substancję lub mieszaninę osobom trzecim.

Pytanie: Jakie obowiązki mają sprzedawcy, jeśli chodzi o dostarczenie karty charakterystyki?

Odpowiedź: Dostawca musi dostarczyć kartę charakterystyki odbiorcy substancji lub mieszaniny: i) jeżeli ta substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP (więcej informacji znajdziesz poniżej); (ii) gdy substancja lub mieszanina wykazuje trwałość, zdolność do bioakumulacji i toksyczność (PBT) lub wysoką trwałość i wysoką zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII do unijnego rozporządzenia REACH; lub (iii) jeżeli substancja lub mieszanina znajduje się na tzw. „liście kandydatów” (więcej informacji znajdziesz powyżej). Dostawca musi dostarczyć kartę charakterystyki na wniosek odbiorcy, jeśli mieszanina nie jest niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP, ale podlega pod określone kryteria stężeń lub limity narażenia w miejscu pracy określone w art. 31 ust. 3 unijnego rozporządzenia REACH. Karta charakterystyki nie musi być dostarczana, jeżeli substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczna zgodnie z rozporządzeniem CLP i jest dostępna w ofercie lub sprzedaży publicznej, pod warunkiem, że dostarczono wystarczające informacje umożliwiające tym użytkownikom podjęcie odpowiednich środków ostrożności w odniesieniu do ochrony zdrowia ludzkiego, bezpieczeństwa i środowiska. W takiej sytuacji musi ona jednak zostać dostarczona, jeśli zażąda tego dalszy użytkownik lub dystrybutor.

Pytanie: Jakie są konsekwencje niedostarczenia karty charakterystyki, gdy jest to wymagane (dla sprzedawców)?

Odpowiedź: Jeśli wymagana karta charakterystyki nie zostanie dostarczona, może to spowodować, że Amazon nie będzie już zezwalać na sprzedaż odpowiednich produktów w ramach sieci realizacji Amazon.

Pytanie: Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o rozporządzeniu REACH?

Odpowiedź: Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o rozporządzeniu REACH.

Pytanie: Czy istnieje jakiś standardowy szablon karty charakterystyki, z którego należy korzystać?

Odpowiedź: Ponieważ karty charakterystyki są tworzone i dostarczane przez producenta, nie ma dostępnego standardowego szablonu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o kartach charakterystyki.

Pytanie: Jakie są najczęstsze przyczyny odrzucenia karty charakterystyki?

Odpowiedź: Najbardziej istotne przyczyny odrzucenia karty charakterystyki to: a) niezgodność piktogramów w sekcji 2 ze zwrotami wskazującymi rodzaj zagrożenia z tej samej sekcji lub b) nieaktualna karta charakterystyki.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates