Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Tworzenie własnego pliku produktowego

Individual sellers: Ta funkcja jest dostępna tylko dla sprzedawców z profesjonalnym planem sprzedaży. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do porównania planów sprzedaży.

Szablonu pliku stanu zapasów można używać do zbiorczego tworzenia lub edytowania ofert w katalogu Amazon.

Jakiego typu pliku zapasów należy użyć?

Jeśli wystawiane produkty znajdują się już w katalogu Amazon na rynku, na którym chcesz je wystawić, i nie chcesz podawać informacji opisujących produkt, takich jak podpunkty lub opis produktu, zalecamy skorzystanie z jednego z następujących 3 szablonów, które można pobrać tutaj:

 • Plik ceny i ilości: użyj tego pliku, aby zaktualizować cenę, ilość, czas obsługi i kanał realizacji dla istniejących kodów SKU. Jest to najbardziej podstawowy szablon oferty na Amazon. Ten szablon nie może być używany do tworzenia nowego kodu SKU. Użyj Asystenta zarządzania zapasami i ofertami lub Asystenta zarządzania ofertami, aby utworzyć nowy kod SKU.
 • Asystent zarządzania zapasami i ofertami: ten plik służy do tworzenia kodów SKU dla produktów, które są już w katalogu Amazon. Ten szablon zawiera kolumny podstawowego zestawu informacji, które należy podać w celu utworzenia kodu SKU: cena, ilość, informacje o wysyłce i informacje o zgodności.
 • Asystent zarządzania ofertami: ten plik jest bardziej zaawansowaną wersją Asystenta zarządzania zapasami i ofertami. Zawiera wszystkie kolumny Asystenta zarządzania zapasami i ofertami, a także opcjonalne atrybuty oferty, takie jak opcje pakowania prezentów i cena sprzedaży oraz kolumny na adresy URL obrazów produktów.

Jeśli wystawiane produkty nie istnieją jeszcze w katalogu Amazon na rynku, na którym chcesz je wystawić, lub chcesz podać informacje opisujące dany produkt, takie jak podpunkty lub opis produktu, zalecamy użycie specjalnego szablonu dla danej kategorii. Stwórz szablon dla kategorii, w których chcesz wystawić produkty, odwiedzając stronę Dodaj wiele produktów.

Jeśli chcesz wystawić swoje produkty na wielu rynkach, zalecamy skorzystanie z szablonu ofert na wielu rynkach. Szablon ten można utworzyć na stronie Dodaj wiele produktów, wybierając rynki, w których chcesz umieścić ofertę przed wygenerowaniem szablonu. Szczegółowe informacje na temat korzystania z funkcji wielu rynków w tym szablonie znajdują się na dole tej strony.

Oferty w kategoriach multimediów

Jeśli wystawiane produkty to książki i nie znajdują się one w katalogu lub nie znasz ISBN, UPC lub EAN, możesz użyć standardowego pliku dodawania ofert z kategorii Książki. Podaj informacje o książce (takie jak tytuł i autor), a my sprawdzimy, czy już pasuje do pozycji katalogu. Jeśli nie pasuje, utworzymy nowy wpis w katalogu na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji. Księgarze mogą również przesłać plik zapasów przy użyciu formatu UIEE. Dzięki tej opcji, jeśli brak jest ISBN, nadal możesz załadować swoje produkty do portalu Marketplace, korzystając z dopasowania ISBN firmy Amazon. Dla książek, które nie mają ISBN, zostaną utworzone nowe strony szczegółowych informacji.

Jeśli wystawiane produkty należą do kategorii Muzyka, możesz użyć pliku dodawania ofert z kategorii Muzyka. Jeśli dany produkt znajduje się już w katalogu Amazon, Amazon doda Twoją aukcję do istniejącej strony. Jeśli dany produkt nie znajduje się jeszcze w katalogu, Amazon utworzy nową stronę katalogu na podstawie dostarczonych przez Ciebie informacji.

Wskazówki dotyczące tworzenia pliku zapasów

Kopie zapasowe

Zalecamy przechowywanie kopii zapasowej ukończonego szablonu na dysku twardym komputera, tak aby można było użyć jej później w celu dokonania aktualizacji oferty.

SKU

SKU jest kluczowym polem w każdym pliku zapasów i nie należy wprowadzać do niego zmian lub wykorzystywać ponownie. SKU jest kluczowym polem w każdym pliku zapasów i nie należy wprowadzać do niego zmian lub wykorzystywać ponownie w ramach tego samego rynku. Amazon używa kodów SKU w pliku zapasów do kojarzenia ofert produktów (strony produktu ASIN i Twojej oferty) z indywidualnymi zapisami poziomu zapasów w katalogu Amazon. Oznacza to, że:

 • Każdy produkt w pliku zapasów musi mieć unikatowy kod SKU.
 • Każdy nowy kod SKU przesłany do Amazon skutkuje utworzeniem nowego zapisu w katalogu Amazon.
 • Poszczególne zapisy są unikatowe, więc istniejącego kodu SKU nie można zmienić. Pozostaje on w katalogu, dopóki go nie usuniesz.
 • W przypadku przesłania pliku zapasów z danymi dla istniejącego już kodu SKU najnowsze dane zastąpią dane z poprzednich źródeł.

Standardowy identyfikator produktu

Zalecamy, aby zawsze podać odpowiedni UPC, EAN, JAN lub ISBN podczas tworzenia nowej strony produktu na Amazon. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Identyfikatory produktów. Aby uzyskać informacje dotyczące wymagań dla poszczególnych kategorii, w tym wyjątków i zwolnień, jeżeli takowe są dostępne, zobacz Wymagania dotyczące kategorii i kodu produktu.

Wyszukiwane zwroty

Klienci korzystają z wyszukiwania zwrotów (słów kluczowych) do lokalizowania produktów na Amazon. Dobrze określone słowa klucze zwiększają widoczność produktów. Dla większości produktów można określić pięć słów kluczowych. Pomyśl jak klienci i używaj wyszukiwanych terminów, które są popularne na własnej stronie internetowej lub w linii produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania wyszukiwanych terminów, zobacz temat Korzystanie z wyszukiwania i przeglądania.

Uwaga: Book Loader nie obsługują wyszukiwanych terminów (słów kluczowych). Amazon przypisuje informacje dotyczące wyszukiwania i przeglądania do produktów wymienionych w kategorii Książki. Można jednak użyć narzędzia Dodaj produkt, aby zwiększyć liczbę wyszukiwanych słów kluczowych dla produktów Książki.

Powiązania wariantów

Niektóre kategorie obsługują powiązania wariantów, które obejmują pojedynczy produkt nadrzędny i wiele produktów podrzędnych.

Produkty nadrzędne są produktami nienadającymi się do sprzedaży wymienionymi w pliku zapasów. Umożliwia to tworzenie powiązań między produktami.

Produkty podrzędne są unikatowymi produktami nadającymi się do sprzedaży powiązanymi z produktem nadrzędnym. Produkt podrzędny jest podobny do innych produktów podrzędnych (lub podobnych) powiązanych z tym samym produktem nadrzędnym. Jednak produkt podrzędny różni się od podobnych produktów podrzędnych zgodnie z określonymi kryteriami. Kryteria te są opisane w sekcji Rodzaj wariantu w zakładce Definicje danych w szablonie pliku stanu zapasów. Dopuszczalne rodzaje wariantu różnią się w zależności od kategorii, ale mogą zawierać atrybuty takie jak rozmiar, kolor czy smak.

Skonfiguruj powiązania produkt nadrzędny/podrzędny w pliku zapasów w miarę możliwości. Dzięki temu wyniki wyszukiwania i przeglądania są znacznie łatwiejsze do zarządzania dla klientów, ponieważ powiązane produkty podrzędne są zgrupowane razem. Podczas konfigurowania powiązania nadrzędny-podrzędny wyróżnij każdy produkt podrzędny w tytule. Na przykład, jeśli sprzedajesz koszule, a niektóre są czerwone, a inne są niebieskie, użyj „Shirt, Red” i „Shirt, Blue”.

Uwaga: Jeśli dla Twoich produktów i kategorii istnieje odpowiedni rodzaj wariantu, należy uwzględnić produkty w powiązaniu nadrzędny-podrzędny.

Możesz wyświetlić podrzędny ASIN dla każdego nadrzędnego ASIN w katalogu Amazon na stronie zarządzania zapasami na koncie Sprzedawcy.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Powiązania wariantów.

Wypełnianie szablonu produktu

Po otwarciu szablonu produktu w programie Microsoft Excel pojawi się kilka zakładek wzdłuż dolnej części skoroszytu szablonu produktu. Zakładki te zawierają następujące elementy:

Zakładka Opis
Instrukcje Omówienie sposobu korzystania z szablonu produktu.
Definicje danych Szczegółowy przegląd każdego pola w pliku zapasów. Zakładka ta zawiera nazwę etykiety, definicję, przypadek użycia, akceptowane wartości i przykład dla każdego pola.
Szablon Arkusz, w którym podajesz informacje o ofercie. Można modyfikować kolejność kolumn, ale nie należy zmieniać kolejności trzech górnych wierszy. Pierwszy wiersz tego arkusza zawiera informacje o używanej wersji szablonu. Drugi wiersz tego arkusza zawiera etykiety atrybutów opisujące informacje wymagane w poszczególnych kolumnach. Trzeci wiersz zawiera identyfikator atrybutu używany przez systemy Amazon do kojarzenia danych oferty z poprawnym atrybutem.
Przykłady Przykłady dokładnego formatowania danych dla różnych produktów.

Po wprowadzeniu danych oferty w zakładce Szablon należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w zakładce Definicje danych. Niektóre pola wymagają wyboru ze zbioru wartości. Zapoznaj się z zakładką Definicje danych, aby uzyskać informacje o tych zestawach prawidłowych wartości.

Zanim zaczniesz

Użyj tych informacji, aby łatwiej stworzyć swój plik do aktualizowania zapasów:

Informacje o moim produkcie są zgodne z zakładką Definicje danych

Szablon pliku tekstowego zawiera zakładkę Definicje danych ze szczegółowym przeglądem każdego pola w pliku do aktualizowania zapasów. Zakładka ta zawiera nazwę etykiety, definicję, przypadek użycia, akceptowane wartości i przykład dla każdego pola. Aby pomyślnie przesłać swoje produkty, musisz zapoznać się z tą zakładką. Zakładka Definicje danych znajduje się u dołu szablonu pliku tekstowego.

Informacje o moich produktach są zgodne z najlepszymi praktykami firmy Amazon w zakresie oferty produktów

Amazon oferuje sugestie dotyczące przygotowania oferty z informacjami o produkcie, które jak udowodniono, zwiększają zarówno widoczność, jak i sprzedaż. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie ze szczegółowych informacji o produkcie.

Moje zdjęcia spełniają wymagania Amazon

Zdjęcia znacznie zwiększają sprzedaż i dlatego są niezwykle ważne. Amazon oferuje porady, jak zamieszczać najlepsze zdjęcia swoich produktów. Zobacz wymagania Amazon dotyczące zdjęć produktów tutaj.

Warunki wyszukiwania dla moich produktów są najlepsze, jakie mogą być

Wyszukiwanie terminów to podstawowa metoda, której klienci używają do znajdowania produktów. Amazon oferuje wskazówki dotyczące optymalizacji tych warunków. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korzystanie z wyszukiwania i przeglądania.

Operacje aktualizacji, częściowej aktualizacji i usuwania

W przypadku korzystania z pliku do aktualizowania zapasów specyficznych dla kategorii należy określić operację, którą chcesz wykonać na jednostce SKU w kolumnie z etykietą Usuń aktualizację. Dostępne są 3 opcje:

 • 1. Aktualizuj: Użyj tej operacji podczas tworzenia nowego SKU lub gdy chcesz całkowicie zastąpić bieżące wartości dla istniejącego SKU nowym zestawem wartości. Podczas aktualizacji istniejącego kodu SKU opcja Aktualizuj usuwa poprzednie informacje związane ze SKU i zastępuje je zawartością podaną w szablonie. Obejmuje to atrybuty, które pozostaną puste. Na przykład w przypadku korzystania z aktualizacji, jeśli wcześniej podano elementy listy wypunktowanej dla jednostki SKU i pozostawisz puste elementy listy wypunktowanej w szablonie, przesłanie szablonu spowoduje usunięcie podanych wcześniej elementów listy wypunktowanej. Jeśli opcja nie zostanie określona w kolumnie Aktualizuj usuwanie, domyślnie używana jest opcja Aktualizuj.
 • 2. Częściowa aktualizacja: Użyj tej operacji, gdy chcesz zmienić określone atrybuty dla swojego SKU. Jeśli pozostawisz atrybut pusty, Amazon zachowa poprzednie wpisy dotyczące atrybutu. Na przykład w przypadku korzystania z aktualizacji częściowej, jeśli wcześniej podano elementy listy wypunktowanej i pozostawisz puste elementy listy wypunktowanej w szablonie, przesłanie szablonu nie spowoduje zmian elementów listy wypunktowanej na stronie ze szczegółowymi informacjami o produkcie dotyczących jednostki SKU.
 • 3. Usuń: Jeśli korzystasz z szablonu jednego rynku, ta operacja usuwa SKU z rynku, w którym przesyłasz szablon. Jeśli podczas generowania szablonu wybrano wiele rynków, a jednostka SKU istnieje na wielu rynkach, operacja usuwania jest wykonywana dla SKU na każdym rynku, dla którego podajesz dane z oferty w szablonie. Na przykład, jeśli jednostka SKU istnieje w UK, DE, FR, ES i IT, a użytkownik przesłał szablon z wybraną operacją usuwania i z wartościami ceny w UK i DE, jednostka SKU zostanie usunięta tylko na rynkach UK i DE.

Lista kontrolna

Przed wysłaniem pliku do aktualizowania zapasów sprawdź, czy spełnia on następujące warunki:

 • Każde wymagane pole ma wartość, chyba że korzystasz z aktualizacji częściowej i podałeś już wartości dla wszystkich wymaganych pól w poprzednim zgłoszeniu.
 • Każdy produkt ma unikalne SKU i identyfikator produktu.
 • Ilość zapasów: W przypadku produktów, których dostawy są realizowane przez Amazon, nie podawaj wartości w kolumnie ilości. Kolumna ilości powinna być używana tylko dla jednostek SKU podlegających realizacji przez Sprzedawcę. Ilość zapasów dla SKU realizowanego przez Amazon będzie określana na podstawie liczby produktów otrzymanych w centrum logistycznym Amazon. Jeśli podasz wartość dla swojego SKU w kolumnie ilości, Twoja jednostka SKU zostanie przekształcona w podlegającą realizacji przez Sprzedawcę.
 • Pola podpunktów i opisu produktu nie zawierają niezatwierdzonych znaków, takich jak cudzysłowy, symbole praw autorskich lub symbole znaków towarowych.
 • W przypadku korzystania z szablonu do ustanowienia powiązań nadrzędny/podrzędny następujące warunki są spełnione:
  • Pole typu powiązań jest puste dla produktów nadrzędnych.
  • Produkty nadrzędne i produkty podrzędne mają tę samą wartość rodzaju wariantu.
  • Termin używany w rodzaju wariantu jest ważny.
  • Pole ilość i cena są puste dla produktów nadrzędnych.
 • Jeśli istnieją wartości platynowych słów kluczowych, to produkty podrzędne mają te same wartości platynowych słów kluczowych jak ich produkty nadrzędne.
 • Adresy URL używane do odwołań do zdjęć są poprawnie sformatowane, w tym zawierają wskaźnik protokołu „http://” oraz rozszerzenie „.jpg” lub „.gif”.
 • Odpowiednie produkty mają podaną wagę i/lub wymiary.

Przesyłanie pliku do aktualizowania zapasów

Po zakończeniu wypełniania pliku do aktualizowania zapasów możesz przesłać plik na stronie Dodaj wiele produktów. Podczas przesyłania pliku upewnij się, że wybrano opcję odpowiadającą typowi używanego pliku do aktualizowania zapasów.

Szablon ofert w wielu serwisach Amazon

Ta sekcja ma zastosowanie, jeśli podczas generowania pliku produktowego dla poszczególnych kategorii wybrano wiele serwisów na stronie Dodawanie wielu produktów naraz. Uwzględnienie w szablonie dodatkowych serwisów spowoduje dodanie kolumn, w których możesz podać dane dotyczące oferty (np. cenę) dla poszczególnych serwisów. W przypadku każdego SKU podaj wartości parametrów oferty dla poszczególnych serwisów, w których chcesz go wystawić. Dane produktu podane w szablonie będą dotyczyć SKU w serwisie, w którym przesyłasz dany szablon. Jeśli podasz w szablonie dane oferty dla serwisu, w którym nie ma jeszcze strony danego produktu, Amazon spróbuje utworzyć ją, tłumacząc dane produktu na język podstawowy danego serwisu. Może to potrwać do 48 godzin.

Definicje

 • Serwis macierzysty: serwis, w którym przesyłasz szablon dla wielu serwisów Amazon (MMT)
 • Serwisy dodatkowe: inne serwisy Amazon wybrane podczas generowania szablonu MMT w Seller Central.
 • Interaktywny formularz ofert (ILW): interaktywny formularz internetowy, za pomocą którego możesz tworzyć pojedyncze oferty i zarządzać nimi bez korzystania z arkusza kalkulacyjnego. Aby go użyć, wybierz Dodaj produkt z listy rozwijanej Zapasy.

Częste pytania od sprzedawców

Co to jest szablon MMT?

MMT to rozszerzenie szablonu pliku produktowego dla poszczególnych kategorii, który można wygenerować w Seller Central na stronie Dodawanie wielu produktów naraz. Aby wygenerować szablon MMT, wybierz Dodaj wiele produktów naraz w menu Zapasy w Seller Central. Zanim wygenerujesz szablon MMT, wybierz kilka serwisów Amazon. Na liście masz do wyboru serwisy, w których dysponujesz uprawnieniami do sprzedaży i połączonymi kontami.

Czy jako separatora dziesiętnego w cenach mam używać w szablonie kropki (.) czy przecinka (,)?

Używaj spójnego separatora dziesiętnego w całym szablonie, w tym dla cen w każdym serwisie. Powinien to być separator dziesiętny, którego zwykle używasz podczas korzystania z szablonów ofert Amazon.

Która waluta jest używana dla cen, które podaję w MMT dla każdego serwisu?

Ceny muszą być podane w walucie podstawowej poszczególnych serwisów. Znajdziesz ją w nagłówku kolumny.

Czym różni się szablon MMT od szablonu pliku produktowego dla pojedynczego serwisu?

W przeciwieństwie do szablonu dla pojedynczego serwisu szablon MMT zawiera kolumny dla poszczególnych serwisów dodatkowych. W kolumnach tych możesz podać informacje o ofercie (np. cenę). Nagłówek każdej z nich wskazuje serwis Amazon, do którego odnoszą się podane informacje (np. UK, DE). Aby utworzyć ofertę w serwisie dodatkowym, koniecznie podaj przynajmniej cenę. Jeśli ASIN nie występuje jeszcze w danym serwisie, Amazon spróbuje utworzyć w nim ofertę produktu za Ciebie.

 • Jeśli ASIN nie ma jeszcze strony produktu w języku serwisu dodatkowego, Amazon przetłumaczy na ten język treść strony w serwisie, w którym już jest oferowany ten produkt. Do utworzenia lub zmodyfikowania oferty w serwisie dodatkowym wykorzystamy również dane oferty podane dla niego w szablonie MMT. Może się zdarzyć, że nie uda nam się utworzyć za Ciebie strony produktu w serwisie dodatkowym ze względu na kwestie prawne i dotyczące zgodności z przepisami.
 • Jeśli produkt figuruje jako ASIN w katalogu Amazon w serwisie dodatkowym, nie tłumaczymy danych produktu w celu wykorzystania ich na stronie produktu w serwisie dodatkowym.

Czy za pomocą szablonu MMT mogę poprawić stronę produktu w wielu serwisach naraz?

Tak. W miarę aktualizowania danych produktów w serwisie głównym są one tłumaczone na języki serwisów dodatkowych i aktualizowane na stronach produktu w tych serwisach. Jeśli udostępnisz własne tłumaczenie treści bezpośrednio w serwisie dodatkowym za pomocą innego narzędzia do wystawiania ofert, treści te będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi bieżącymi i przyszłymi tłumaczeniami wykonanymi przez Amazon.

Czy muszę oferować wszystkie produkty z szablonu w każdym z uwzględnionych w nim serwisów?

Nie. Dla każdego SKU możesz podać dane oferty dla każdego serwisu, w którym chcesz wystawić swój produkt. Każdy SKU możesz oferować w jednym lub kilku serwisach wymienionych w szablonie. Komórki zaznaczone na czerwono są wymagane tylko wtedy, gdy chcesz oferować produkt w danym serwisie.

Czy przed wysłaniem szablonu MMT muszę sprawdzić, czy w każdym z serwisów dodatkowych istnieje strona produktu dla danego ASIN?

Nie. Jeśli w serwisie dodatkowym istnieje strona produktu, a Ty podasz w szablonie MMT dla tego serwisu wartości parametrów oferty dotyczących ceny i waluty, Amazon utworzy w nim ofertę dla danego ASIN. Jeśli w serwisie dodatkowym nie ma strony produktu, Amazon spróbuje utworzyć ją za Ciebie.

Ile trwa proces tworzenia przez Amazon strony produktu dla ASIN w serwisach dodatkowych?

Proces tworzenia strony produktu z Twoją ofertą może potrwać do 48 godzin, ale zwykle trwa nie dłużej niż 24 godziny. Podając cenę i walutę dla serwisu dodatkowego, wyrażasz zamiar wystawienia produktu w danym serwisie. Amazon spróbuje utworzyć w nim ofertę produktu za Ciebie. Może się zdarzyć, że nie uda nam się utworzyć za Ciebie strony produktu ze względu na kwestie prawne i dotyczące zgodności z przepisami. Zalecamy sprawdzenie strony Zarządzaj zapasami dla serwisu dodatkowego bezpośrednio po upływie 48 godzin, aby upewnić się, czy udało się utworzyć ofertę produktu.

Skąd mogę dowiedzieć się więcej o zasadach Amazon dotyczących wystawiania ofert w poszczególnych serwisach?

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Ograniczenia Amazon dotyczące kategorii, produktów i treści.

Czy Raport z przetwarzania zapasów dostępny po przesłaniu szablonu na stronie Dodaj wiele produktów naraz zawiera informację na temat występowania strony produktu w poszczególnych serwisach dodatkowych?

Tak. Dla każdego SKU w MMT, dla którego strona produktu nie istnieje w serwisie dodatkowym i dla którego podano cenę, raport z przetwarzania będzie zawierał komunikat informujący, że Amazon próbuje utworzyć stronę produktu w Twoim imieniu. Ponieważ Raport z przetwarzania zapasów jest generowany przed zakończeniem procesu tworzenia stron produktu w serwisach dodatkowych, nie zawiera on informacji o etapie, na jakim znajduje się proces tworzenia ofert w tych serwisach.

Gdzie mogę sprawdzić, na jakim etapie znajduje się proces tworzenia stron produktu w serwisach dodatkowych?

Na górnym pasku nawigacyjnym przejdź do menu Zapasy i wybierz Zarządzaj zapasami. Znajdź SKU, który chcesz sprawdzić, i we właściwej kolumnie kliknij Edytuj. W zakładce Oferta przewiń w dół strony, aby sprawdzić status ASIN w poszczególnych serwisach. Jeśli nadal trwa tłumaczenie oferty przez Amazon, zobaczysz status „W toku”. Odpowiednia informacja pojawi się także wtedy, jeśli nie uda się wykonać tłumaczenia.

Jakie atrybuty podać w szablonie, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pomyślnego utworzenia strony produktu w serwisach dodatkowych?

Poza wartościami dla wszystkich wymaganych atrybutów Amazon zaleca podanie wartości dla atrybutów dotyczących zgodności z wymogami, takich jak power_plug_type. Atrybutów tych nie stosuje się w przypadku wszystkich rodzajów produktów i serwisów, więc mogą nie występować w szablonie dla wszystkich rodzajów produktów.

Czy jeśli po przesłaniu szablonu MMT Amazon nie może utworzyć strony produktu dla mojego ASIN w serwisie dodatkowym, oznacza to, że nie wolno mi sprzedawać produktu w tym serwisie?

Podczas wystawiania ofert i sprzedaży produktów na Amazon masz obowiązek przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów obowiązujących w jurysdykcji, w której są sprzedawane produkty. Jeśli ustalisz, że możesz sprzedawać produkt w serwisie, w którym nie udało się utworzyć strony produktu na podstawie szablonu MMT, możesz utworzyć taką stronę za pomocą innego narzędzia do wystawiania ofert, na przykład szablonu do wystawiania ofert w pojedynczym serwisie lub interaktywnego formularza oferty.

W jaki sposób Amazon wybiera treści źródłowe do przetłumaczenia podczas tworzenia strony produktu dla ASIN w serwisie dodatkowym?

Jeśli przed przesłaniem szablonu MMT w żadnym z serwisów Amazon na całym świecie nie było strony danego produktu, podczas próby utworzenia strony produktu w serwisie dodatkowym Amazon przetłumaczy podane w szablonie MMT treści dla serwisu macierzystego. Jeśli udało Ci się już utworzyć ASIN w wielu serwisach i połączyć konta między sobą, jako treści źródłowych do tłumaczenia Amazon użyje danych oferty w jednym z serwisów, w których masz już stronę produktu.

Czy mogę użyć szablonu MMT do przesłania elementów listy wypunktowanej w serwisie macierzystym, a Amazon przetłumaczy je i doda do moich ofert dla istniejących kodów ASIN w pozostałych serwisach europejskich?

Nie. Dane produktu podane w szablonie MMT nie są tłumaczone i uwzględniane na stronie produktu dla ASIN w serwisie dodatkowym, jeśli w momencie przesyłania szablonu MMT w serwisie dodatkowym już znajduje się strona produktu. Tłumaczenie i uwzględnianie danych produktu w serwisie dodatkowym ma miejsce tylko w przypadku, gdy w momencie przesyłania szablonu MMT w serwisie dodatkowym strona produktu jeszcze nie istnieje.

Na jakiej zasadzie na stronie Dodawanie wielu produktów naraz jest ustalana lista serwisów dostępnych do wyboru?

Lista zawiera wszystkie serwisy, w przypadku których jesteś zarejestrowanym sprzedawcą i możesz tworzyć oferty. Aby uzyskać dostęp do serwisów poza danym regionem (np. Europą lub Ameryką Północną), połącz konta.

Czy mogę mieć kilka serwisów macierzystych?

Tak. Możesz pobierać i przesyłać na serwer szablon MMT w każdym serwisie, w którym masz prawo do wystawiania wielu produktów naraz. Serwis macierzysty nie jest wskazywany w ustawieniach konta – zależy jedynie od tego, skąd pobierasz i dokąd przesyłasz szablon MMT.

Czy za pomocą szablonu MMT mogę przesłać unikatowe zestawy zdjęć produktu dla poszczególnych serwisów?

Nie. Szablon MMT nie oferuje takiej możliwości. Zdjęcia produktów, które prześlesz za pomocą szablonu MMT, będą używane we wszystkich serwisach.

Czy za pomocą szablonu MMT mogę przesłać własne tłumaczenia ważnych atrybutów produktu, np. elementów listy wypunktowanej?

Nie. Szablon MMT nie oferuje takiej możliwości. Aby udostępnić samodzielnie przetłumaczone treści na stronie produktu w serwisach dodatkowych, w przypadku każdego z nich użyj szablonu dla pojedynczego serwisu lub interaktywnego formularza oferty.

Jak mogę przeglądać i edytować przetłumaczone treści w serwisach dodatkowych?

Wybierz serwis, dla którego chcesz wyświetlić przetłumaczoną zawartość za pomocą przełącznika serwisu u góry strony Seller Central. Możesz wtedy wyświetlić i edytować przetłumaczone treści. W tym celu przejdź do strony Zarządzaj zapasami w menu Zapasy i kliknij Edytuj przy SKU, który chcesz zmienić. Jeśli chcesz zastąpić tłumaczenie własnymi treściami, możesz wpisać je w polach tekstowych dla poszczególnych atrybutów.

Jaka jest różnica między mechanizmem tworzenia ofert międzynarodowych a szablonem MMT? Co wybrać i dlaczego?

 • Mechanizm tworzenia ofert międzynarodowych zazwyczaj jest używany do synchronizowania wszystkich ofert na koncie między poszczególnymi serwisami. W przypadku szablonu MMT podejmowana jest próba utworzenia ofert w serwisach dodatkowych tylko dla tych kodów ASIN, które wskażesz poprzez podanie ceny w szablonie MMT.
 • W przypadku tworzenia ofert międzynarodowych ustalamy ceny na podstawie reguł (np. ceny są takie same jak w serwisie źródłowym). Z kolei w szablonie MMT ceny podajesz dla poszczególnych SKU w każdym z serwisów.
 • O ile w przypadku mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych nieustannie aktualizujemy ceny w związku ze zmianami kursu wymiany walut, ceny podane za pomocą szablonu MMT mają charakter statyczny.
 • W przypadku tworzenia ofert międzynarodowych definiujesz serwis źródłowy, którego katalog powielamy, oraz serwis docelowy. Jeśli przesyłasz szablon MMT, serwisem źródłowym może być dowolny serwis, w którym masz prawo wystawiać wiele produktów naraz.

W jaki sposób przesłanie szablonu MMT wpływa na ustawienia moich produktów objętych mechanizmem tworzenia ofert międzynarodowych?

Możesz równolegle korzystać z szablonu MMT i mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych. Jeśli jednak masz SKU, którego cena w danym serwisie jest ustalana na zasadzie określonej w ramach mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych, zasada ta zostanie wyłączona w serwisie docelowym dla SKU, dla którego podasz cenę za pomocą szablonu MMT lub innego narzędzia do wystawiania ofert. Aby powrócić do korzystania z zasady ustalania ceny w ramach mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych, usuń ASIN z listy wyjątków dla danego serwisu na stronie Tworzenie ofert międzynarodowych w Seller Central. I odwrotnie – jeśli wcześniej cena ASIN w danym serwisie była podana za pomocą szablonu MMT, a następnie w ramach mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych oznaczysz ten serwis jako docelowy, zasada ustalania cen, która została zdefiniowana podczas konfigurowania mechanizmu tworzenia ofert międzynarodowych, będzie nadrzędna względem ceny podanej wcześniej w szablonie MMT.

Czy muszę prosić o zgodę na sprzedaż produktu w danej kategorii w każdym z serwisów osobno?

W większości przypadków wymagamy uzyskania takiej zgody w każdym z serwisów osobno.

Jak mogę zobaczyć błędy dotyczące mojej oferty w konkretnym serwisie?

Błędy dotyczące danych oferty podanych w szablonie MMT, które występują w konkretnym serwisie, pojawią się w Raporcie z przetwarzania zapasów, który udostępnimy po tym, jak prześlesz szablon. Jeśli błędy nie uniemożliwiają utworzenia SKU, możesz również wyświetlić je, logując się w Seller Central dla serwisu, który chcesz sprawdzić. Następnie wyświetl SKU na stronie Zarządzaj zapasami.

Czy operacja aktualizacji powoduje również usunięcie moich wcześniejszych danych o produktach w serwisach dodatkowych i zastąpienie ich przetłumaczonymi treściami z szablonu MMT?

Nie. Dane produktu w przypadku ofert w serwisach dodatkowych nie są usuwane. Wysłanie szablonu MMT ma jedynie wpływ na dane dotyczące oferty (np. cenę) w serwisie dodatkowym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates