Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warunki usługi Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców (Amazon Currency Converter)

Spółka Amazon Services Europe SARL („my”, „nas”, „nasz” oraz wszelkie inne odmiany tego zaimka) oferuje Sprzedawcom Przelicznik Walutowy Amazon jako opcjonalną usługę, z której mogą oni korzystać w związku z usługą sprzedaży na Amazon na warunkach przedstawionych poniżej. Wyrażasz zgodę na korzystanie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców na poniższych warunkach, które stanowią odrębne warunki oraz uzupełnienie zapisów dowolnej umowy o świadczenie usług sprzedaży na Amazon (np. umowa Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, Umowy Programu Merchants@Amazon.pl lub Marketplace Participation Agreement), którą zawarłeś z Amazon Services Europe SARL lub jednym z jej podmiotów powiązanych. Umowa o świadczenie usług sprzedaży na Amazon reguluje działalność związaną z oferowaniem przez Ciebie produktów do zakupu poprzez strony Amazon.pl, Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.es, Amazon.fr, Amazon.it, Amazon.se lub Amazon.nl (z których każda zwana jest odpowiednio „Stroną Amazon”) oraz nasze działania związane z realizacją zamówień na Twoje produkty, w tym dokonywanie wypłat dowolnych środków („Wypłata”) na rachunek bankowy wskazany przez Ciebie w danych Twojego konta sprzedawcy na Amazon („Twój Rachunek Bankowy”), jak również wszelkich należnych nam zwrotów zapłaconej ceny, wynagrodzeń, opłat lub zwrotów kosztów („Transakcje Zwrotne”).

 1. Jeżeli zdecydujesz się na korzystanie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców, zlecasz nam jedynie dokonanie zmiany waluty, w której dokonywać będziemy każdorazowej Wypłaty (oraz każdej wymaganej Transakcji Zwrotnej) na walutę kraju/regionu, w którym znajduje się Twój Rachunek Bankowy („Waluta Lokalna Twojego Banku”), zamiast waluty, w której płatności dokonali klienci na Stronie Amazon. Nie oznacza to natomiast, że oferujesz płatność w jednej walucie, a otrzymujesz od nas inną walutę.
 2. Każde przeliczenie z i na Walutę Lokalną Twojego Banku przy zastosowaniu Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców dokonywane będzie według kursu wymiany zastosowanego przez naszego zewnętrznego usługodawcę w momencie zainicjowania przez nas Wypłaty lub Transakcji Zwrotnej, który obejmuje i uwzględnia wszystkie wynagrodzenia i obciążenia z tytułu dokonania płatności w wybranej przez Ciebie walucie („Obowiązujący Kurs Wymiany”). Nasz zewnętrzny usługodawca umożliwi następnie przeliczenie waluty każdej Wypłaty lub Transakcji Zwrotnej z bądź na Walutę Lokalną Twojego Banku. Możemy udostępniać takiemu zewnętrznemu usługodawcy informacje na temat Ciebie lub Twoich transakcji wymagane do realizacji Twojej Wypłaty lub Transakcji Zwrotnej, odpowiednio. Kursy wymiany ulegają wahaniom w zależności od warunków rynkowych, na które nie mamy wpływu, w związku z czym Obowiązujący Kurs Wymiany może być różny w przypadku każdej Wypłaty i Transakcji Zwrotnej. Obowiązujący Kurs Wymiany ma zastosowanie wyłącznie w chwili dokonywania danej Wypłaty lub Transakcji Zwrotnej i może ulec zmianie w przypadku przyszłych Wypłat i Transakcji Zwrotnych.
 3. Ponadto, w przypadku każdorazowej oczekującej na realizację Wypłaty i/lub Transakcji Zwrotnej możemy wskazać jej szacunkową kwotę w Walucie Lokalnej Twojego Banku, obliczoną na podstawie kursu wymiany otrzymanego przez nas od naszego usługodawcy w chwili dokonania jej oszacowania („Szacowany Kurs Wymiany”). Informujemy, że Szacowany Kurs Wymiany może się różnić od Obowiązującego Kursu Wymiany z względu na wahania warunków rynkowych, na które nie mamy wpływu.
 4. Szacowany Kurs Wymiany dla każdej oczekującej na realizację Wypłaty i Transakcji Zwrotnej, jak również Obowiązujący Kurs Wymiany dla każdej zrealizowanej Wypłaty i Transakcji Zwrotnej możesz sprawdzić klikając w link „Sprawdź kurs wymiany” na Twoim koncie sprzedawcy Amazon.
 5. Możesz zrezygnować z korzystania z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców w dowolnym czasie. W przypadku rezygnacji powinieneś w pierwszej kolejności zaktualizować informacje dotyczące Twojego Rachunku Bankowego poprzez dodanie rachunku bankowego, dla którego waluta lokalna odpowiadać będzie walucie Strony Amazon. Termin realizacji kolejnych Wypłat może się wydłużyć o maksymalnie 14 dni w celu uwzględnienia czasu potrzebnego na wejście w życie aktualizacji danych konta bankowego.
 6. Korzystając z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców, ponosisz ewentualne ryzyko, że kurs wymiany w chwili sprzedaży Twoich produktów na Stronie Amazon lub w chwili dokonywania zwrotu zapłaconej ceny, zwrotu kosztów, wynagrodzeń lub opłat będzie różny od Szacowanego Kursu Wymiany i/lub Obowiązującego Kursu Wymiany. Fakt korzystania przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców oraz niniejsze warunki korzystania pozostają niezależne od Twoich zobowiązań umownych wobec nabywców Twoich produktów na Stronie Amazon oraz nie skutkują przyznaniem Ci jakichkolwiek dodatkowych praw w tym zakresie. Nabywca Twoich produktów na Stronie Amazon nie jest uczestnikiem udostępnionego Ci Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców ani stroną niniejszych warunków.
 7. Niniejsze warunki podlegają prawu Wielkiego Księstwa Luksemburga i zgodnie z nim będą interpretowane, z pominięciem zasad dotyczących wyboru prawa oraz przepisów Konwencji o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Strony nieodwołalnie poddają się niewyłącznej jurysdykcji sądów miasta Luksemburga i uznają je za jako miejsce rozwiązywania wszelkich sporów pomiędzy nimi w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z niniejszymi warunkami.
 8. W sprawach dotyczących Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez stronę https://sellercentral.amazon.pl/gp/contact-us/contact-amazon-form.html. Komunikacja z naszej strony prowadzona będzie w formie zawiadomień umieszczanych na Twoim koncie sprzedawcy Amazon lub na Stronie Amazon. Wysyłając nam wiadomości e-mail lub przeglądając nasze zawiadomienia na Twoim koncie sprzedawcy Amazon lub na Stronie Amazon, komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Dla celów zawartej pomiędzy nami umowy, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas komunikatów drogą elektroniczną oraz uznajesz, że wszelkie umowy, zawiadomienia, ujawniane informacje i inne komunikaty, które przekazujemy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące zachowania formy pisemnej tego rodzaju komunikacji. Powyższy warunek pozostaje bez wpływu na przysługujące Ci ustawowe prawa.
 9. Niniejsze warunki zostały sporządzone w języku angielskim, a w okresie obowiązywania niniejszej umowy wyrażasz zgodę na prowadzenie przez nas komunikacji z Tobą w języku angielskim.
 10. Mamy prawo wprowadzać, w dowolnym czasie, wyłącznie wedle naszego uznania, wszelkie zmiany do Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców oraz niniejszych warunków. Wszelkie zmiany wprowadzone a) z przyczyn prawnych, regulacyjnych, związanych z zapobieganiem oszustwom i nadużyciom lub ze względów bezpieczeństwa; b) w celu zmiany istniejących funkcji lub dodania dodatkowych funkcji do Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców (w przypadku, gdy nie będzie to miało istotnego, niekorzystnego wpływu na korzystanie przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców); lub (c) w celu nałożenia ograniczeń w zakresie produktów lub działań, które uznamy za niebezpieczne, niestosowne lub obraźliwe, wejdą w życie w chwili opublikowania zmian na Twoim koncie sprzedawcy Amazon lub na Stronie Amazon. Wszelkie inne zmiany wejdą w życie 15 dni po opublikowaniu ich na Twoim koncie sprzedawcy Amazon lub na Stronie Amazon. Jesteś odpowiedzialny za sprawdzanie ww. lokalizacji i zapoznawanie się ze wszystkimi obowiązującymi zmianami lub powiadomieniami. Wszelkie powiadomienia o zmianach wprowadzonych do Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców lub niniejszych warunków będą dostępne na stronie przez co najmniej 30 dni. Powinieneś regularnie odwiedzać, odpowiednio, konto sprzedawcy Amazon i Stronę Amazon, w celu zapoznawania się z aktualnymi warunkami dotyczącymi Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców. DALSZE KORZYSTANIE Z PRZELICZNIKA WALUTOWEGO AMAZON DLA SPRZEDAWCÓW PO WEJŚCIU W ŻYCIE ZMIAN BĘDZIE STANOWIĆ AKCEPTACJĘ ZMIAN LUB MODYFIKACJI. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA JAKIEKOLWIEK ZMIANY WPROWADZONE DO PRZELICZNIKA WALUTOWEGO AMAZON DLA SPRZEDAWCÓW LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW, MUSISZ ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA Z PRZELICZNIKA WALUTOWEGO AMAZON DLA SPRZEDAWCÓW. Wiążące wobec Ciebie będą warunki obowiązujące w chwili korzystania przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców, chyba, że jakakolwiek zmiana warunków będzie wymagana przez prawo lub organ państwowy (w którym to przypadku powyższe będzie miało zastosowanie do wszystkich zamówień, zgodnie z wymogami nałożonymi przez to prawo lub organ rządowy). Jeśli którykolwiek z warunków zostanie uznany przez sąd za nieważny, nieskuteczny lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalny, taki warunek zostanie uznany za rozdzielny i nie będzie miał wpływu na ważność i wykonalność pozostałych warunków.
 11. Brak dochodzenia z naszej strony ścisłego przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków nie oznacza zrzeczenia się przez nas prawa do dochodzenia przestrzegania danego postanowienia lub jakiegokolwiek innego postanowienia niniejszych warunków w późniejszym terminie.
 12. Mamy prawo zakończyć możliwość korzystania przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców bez podania przyczyny za zawiadomieniem przekazanym z 30-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy sobie również prawo do natychmiastowego zawieszenia lub zakończenia możliwości korzystania przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców, jeśli ustalimy, że (a) w sposób istotny naruszyłeś obowiązującą umowę z nami i nie naprawiłeś naruszenia w ciągu 7 dni od wezwania do naprawienia naruszenia, o ile dane naruszenie nie narazi nas na odpowiedzialność wobec osoby trzeciej, w którym to przypadku mamy prawo do skrócenia ww. okresu na naprawienie naruszenia lub odstąpienia od niego wedle naszego uzasadnionego uznania; (b) Twoje konto zostało wykorzystane, lub nasze mechanizmy kontrolne wykazały, że może zostać wykorzystane w celu wprowadzenia uczestników obrotu w błąd bądź do innej nieuczciwej lub nielegalnej działalności; lub; (c) korzystanie przez Ciebie z Przelicznika Walutowego Amazon dla Sprzedawców wyrządziło szkodę innym Sprzedawcom, klientom lub zaszkodziło uzasadnionym interesom Amazon, lub też nasze mechanizmy kontrolne wykazały, że może wyrządzić szkodę innym Sprzedawcom, klientom lub zaszkodzić uzasadnionym interesom Amazon.
 13. Amazon Services Europe SARL, z siedzibą przy 38 avenue John F. Kennedy L-1855 Luksemburg, jest spółką zarejestrowaną w Luksemburgu pod numerem B-93815, działającą na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej („Business License Number”) nr 100416, udzielonego przez Ministerstwo ds. Małej i Średniej Przedsiębiorczości Luksemburga (Ministère des classes moyennes et du tourisme, Grand-Duché de Luxembourg), www.mcm.public.lu, posiadającą numer identyfikacji podatkowej VAT: LU 19647148.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates