Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Amazon Payments - Umowa Użytkownika Usług Sprzedaży na Amazon

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2020 r.

Zobacz lub ściągnij niniejszą Umowę Użytkownika w formacie pdfPDF version of this User Agreement.

Prawnie obowiązującą wersją niniejszej umowy jest jej wersja angielska. Tłumaczenia na język Niemiecki, FrancuskiWłoskiHiszpańskiHolenderski oraz Chiński (中文)udostępniane są wyłącznie w celu ułatwienia Ci korzystania z tekstu.

DOKONUJĄC REJESTRACJI LUB KORZYSTAJĄC Z OPISANEJ PONIŻEJ USŁUGI PŁATNOŚCI AMAZON, WYRAŻASZ ZGODĘ (W IMIENIU WŁASNYM LUB REPREZENTOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW I POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY (W TYM WSZYSTKICH POLITYK), W KAŻDYM PRZYPADKU Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN WPROWADZONYCH DO NICH W DANYM CZASIE. JEŻELI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA NINIEJSZE WARUNKI, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z USŁUG ANI Z DOSTĘPU DO NICH.

Niniejsza Umowa Użytkownika Usług Sprzedaży na Amazon - Amazon Payments („Umowa”) została zawarta pomiędzy wnioskodawcą (o ile dokonuje rejestracji jako osoba fizyczna) bądź przedsiębiorcą zatrudniającym wnioskodawcę lub przez niego reprezentowanym (o ile dokonuje rejestracji jako przedsiębiorca) („Ty” oraz wszelkie formy wynikające z odmiany tego zaimka) a Amazon Payments Europe s.c.a. („Amazon Payments”, „my” oraz wszelkie formy wynikające z odmiany tego zaimka). Niniejsza Umowa reguluje korzystanie przez Ciebie z naszych usług rozliczania płatności i powiązanych usług świadczonych w związku z usługą Sprzedaży na Amazon („Usługa Sprzedaży na Amazon”) oferowaną przez Amazon Services Europe S.à r.l. („ASE”) oraz z całości lub odpowiedniej części usług, którymi możemy je zastąpić, niezależnie od tego, pod jaką marką będą one oferowane (zwanych łącznie „Usługą”). Nasza Usługa umożliwia sprzedawcom otrzymywanie płatności z tytułu sprzedaży online prowadzonej z wykorzystaniem Usługi Sprzedaży na Amazon oraz przekazywanie środków otrzymywanych z tytułu sprzedaży online na rachunek bankowy. Jeżeli rejestracji na potrzeby korzystania z Usługi Sprzedaży na Amazon dokonałeś w dniu 14 grudnia 2018 lub po tej dacie, bądź jeżeli otrzymałeś od Amazon Payments UK Limited („APUK") zawiadomienie o otwarciu Twojego konta przez Amazon Payments UK Limited, APUK będzie świadczyć usługi rozliczania płatności i powiązane usługi w związku z usługą Sprzedaży na Amazon poprzez stronę amazon.co.uk zgodnie z Umową Użytkownika Usług Sprzedaży na Amazon - Amazon Payments UK.

Niniejsza Umowa obejmuje treść obowiązujących polityk, powiadomień, procedur, specyfikacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), wskazań i wytycznych, które zostały Ci przekazane lub są udostępnione bądź umieszczone na stronach internetowych payments.amazon.co.uk i payments.amazon.de (zwanych łącznie „Stronami”, a każda z nich indywidualnie „Stroną”, odpowiednio) oraz na portalu internetowym i w ramach narzędzi udostępnionych Ci przez ASE do korzystania na potrzeby zarządzania zamówieniami i stanami magazynowymi na dowolnej stronie, na której została Ci udostępniona Usługa Sprzedaży na Amazon i poprzez którą możesz oferować i sprzedawać produkty („Seller Central”), lub które zostały wymienione w niniejszej Umowie i do których treści możemy co pewien czas wprowadzać zmiany (zwanych łącznie „Politykami”), Ty natomiast niniejszym akceptujesz je i wyrażasz zgodę na ich przestrzeganie. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy jedną lub większą liczbą Polityk a poniższymi postanowieniami niniejszej Umowy, moc rozstrzygającą będą miały postanowienia niniejszej Umowy, chyba że z treści danej Polityki jednoznacznie wynika, że zastępuje ona dowolne postanowienie niniejszej Umowy, a przepisy obowiązującego prawa nie zakazują zastąpienia odpowiedniego postanowienia daną Polityką.

1.Twoje Konto Płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon

1.1 Uprawnienie. Aby korzystać z Usługi, (a) powinieneś zarejestrować się w celu uzyskania „Konta Płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon” w sposób bardziej szczegółowo opisanego poniżej („Konto”), przekazując pełne i prawidłowe dane rejestracyjne oraz (b) jeżeli jesteś osobą fizyczną - musisz mieć ukończone co najmniej 18 lat oraz, jeżeli rejestrujesz się jako osoba prawna, musisz być zarejestrowany jako przedsiębiorca lub osoba wykonująca działalność gospodarczą lub zawodową i uprawniony do prowadzenia działalności w jednym z wyznaczonych krajów, w których dostępne są nasze usługi, zgodnie z informacją ujawnioną na naszych Stronach lub portalu Seller Central w chwili dokonywania przez Ciebie rejestracji w celu uzyskania Konta. Musisz spełniać nasze wymogi kwalifikujące do rejestracji i prowadzenia Konta. Wszelkie operacje dokonywane na Koncie traktujemy jako operacje zarejestrowanego użytkownika. Nie możesz korzystać z Usługi ani Twojego Konta w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Powinieneś dokonywać niezwłocznej aktualizacji swoich danych rejestracyjnych w przypadku ich każdorazowej zmiany, aby pozostawały one w każdym czasie kompletne i prawidłowe, a aktualizacje Twoich danych rejestracyjnych mogą być dokonywane dla wszystkich kont, które u nas posiadasz. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia Usługi lub wstrzymania jej świadczenia na rzecz dowolnej osoby lub podmiotu, jak również do zamknięcia Konta dowolnej osoby lub podmiotu w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny.

1.2 Konta. Z dostępu do Kont można korzystać za pośrednictwem Seller Central. Możesz korzystać z Konta wyłącznie w celu prowadzenia sprzedaży produktów i/lub usług w związku z Usługą Sprzedaży na Amazon oraz do przechowywania środków i przekazywania ich na rachunek bankowy. Jeżeli rejestracji w celu uzyskania Konta dokonujesz jako przedsiębiorca, powinieneś korzystać ze swojego Konta wyłącznie w ramach prowadzenia swojego własnego przedsiębiorcy, działalności gospodarczej lub zawodowej, a nie na potrzeby prywatne lub swojego gospodarstwa domowego ani jako konsument. W związku z prowadzeniem Konta powinieneś przekazać nam na żądanie swoje dane kontaktowe i rozliczeniowe (np., imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail), numer identyfikacyjny dla celów podatku od towarów i usług („VAT”), dane kontaktowe na potrzeby obsługi klienta, ogólne informacje o profilu Twojego przedsiębiorcy  (np., opis prowadzonej działalności, klasyfikacja działalności), przewidywane wolumeny transakcji oraz wszelkie inne informacje, jakich możemy wymagać lub które mogą być wymagane przepisami prawa lub przez nasze instytucje finansowe na potrzeby świadczenia Usługi. Jeżeli działasz jako przedsiębiorca, uznajesz, że do korzystania przez Ciebie z Usług zastosowanie mają następujące artykuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366/WE w sprawie usług płatniczych: 62(1), 64(3), 76 i 77. Twoje Konto powiązane jest z Twoim Kontem Amazon (opisanym poniżej). W celu utworzenia nowego Konta powinieneś (a) zarejestrować się przy pomocy istniejącego Konta Amazon, albo (b) wypełnić procedurę rejestracji dla nowych użytkowników poprzez wprowadzenie wszystkich wymaganych danych. Jeżeli rejestrujesz się przy pomocy swojego Konta Amazon, informacje z Twojego Konta Amazon zostaną przekazane do Amazon Payments jako dane do rejestracji Twojego Konta. Możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych informacji w zależności od rodzaju Twojego konta lub usług, z jakich zamierzasz korzystać przy pomocy Twojego Konta. Jeżeli nie posiadasz istniejącego Konta Amazon w chwili rejestracji na potrzeby Usługi, nowe Konto Amazon zostanie automatycznie i równolegle utworzone na Twoje nazwisko w powiązaniu z tym samym adresem e-mail i hasłem, które nam podałeś. Dla celów niniejszej Umowy, „Konto Amazon” oznacza konto klienta, które utworzyłeś w celu nabywania lub uzyskiwania dostępu do produktów lub usług poprzez określone strony internetowe stanowiące własność lub pozostające pod kontrolą Amazon.com, Inc., lub określonych podmiotów powiązanych kontrolowanych przez nas, sprawujących nad nami kontrolę lub pozostających wraz z nami pod wspólną kontrolą (z których każdy zwany jest indywidualnie „Podmiotem Powiązanym”, a łącznie „Podmiotami Powiązanymi”), bądź prowadzone przez Amazon.com, Inc. lub Podmioty Powiązane tej spółki w imieniu osób trzecich, w tym między innymi strony internetowe znajdujące się obecnie pod następującymi adresami www.amazon.com, www.amazon.co.uk, www.amazon.de, www.amazon.fr, www.amazon.ca, www.amazon.co.jp, www.amazon.it, www.amazon.es, www.amazon.com.br, www.amazon.com.au, www.amazon.com.mx, www.amazon.nl, oraz dowolne strony, na które zostaną one zamienione lub którymi zostaną zastąpione.

1.3 Nasza rola. Amazon Payments Europe s.c.a. (Société en commandite par actions) z siedzibą przy 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luksemburg jest wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Luksemburgu pod numerem B153265. Numer identyfikacyjny VAT: LU 24448288. Działamy na podstawie zezwolenia wydanego przez Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d’Arlon, L-2991 Luksemburg, jako instytucja pieniądza elektronicznego (Electronic Money Institution), nr licencji 36/10. Poza ograniczoną rolą, jaką będziemy odgrywać w rozliczeniach płatności na Twoją rzecz, nie jesteśmy zaangażowani w żadne transakcje sprzedaży pomiędzy sprzedawcą i nabywcą. Upoważniasz nas do przechowywania, otrzymywania i dokonywania wypłat środków zgodnie z Twoimi poleceniami płatności (z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy). W tej ograniczonej roli, nie jesteśmy ani sprzedawcą, ani nabywcą przedmiotów lub usług oferowanych przez Ciebie do sprzedaży, ani też stroną umowy sprzedaży. Nie prowadzimy mediacji w sporach pomiędzy Tobą a nabywcami, jak również nie dochodzimy ani nie egzekwujemy wykonania jakiejkolwiek umowy sprzedaży. Działasz jako sprzedawca (seller of record) we wszystkich transakcjach sprzedaży realizowanych przy pomocy Usług. Na wyciągu z Karty (opisanej poniżej) Twojego nabywcy widnieć będzie nasza nazwa lub nazwa jednego z naszych Podmiotów Powiązanych (zgodnie z naszym wyborem, na wyciągu może być również wskazana Twoja firma lub nazwa handlowa). Spełnienie zobowiązania nabywcy do zapłaty za przedmiot nabyty przy wykorzystaniu Usługi Sprzedaży na Amazon następuje z chwilą dokonania przez niego na naszą rzecz zapłaty pełnej kwoty za dany przedmiot z wykorzystaniem Usługi. Nie występujemy w charakterze powiernika ani depozytariusza na rzecz nabywcy ani na Twoją rzecz. Nie przyjmujemy depozytów. Możemy korzystać z usług jednej lub większej liczby osób trzecich, Podmiotów Powiązanych, usługodawców i/lub instytucji finansowych na potrzeby świadczenia Usługi i rozliczania transakcji (zwanych każdorazowo „Usługodawcą”). Możemy podzlecać wykonywanie niektórych usług, w tym usług wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz usług związanych z technologiami informatycznymi i usług kontroli wewnętrznej, Usługodawcom i ich podwykonawcom posiadającym siedzibę w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Zjednoczonym Królestwie, Indiach, na Kostaryce, w Chinach, Japonii, na Filipinach, w USA oraz dowolnym innym kraju, w którym posiada siedzibę Podmiot Powiązany Amazon Payments. Niniejszym wyrażasz zgodę na udzielenie w tym celu Usługodawcom i ich podwykonawcom, jak również na udzielanie przez nich w sytuacjach wymaganych przepisami prawa, dostępu do danych osobowych i innych danych dotyczących Ciebie i Twojego Konta, w tym danych rachunku bankowego i informacji o beneficjentach rzeczywistych. W celu świadczenia Usługi, my lub nasz Usługodawca mamy prawo do obciążania lub uznawania (odpowiednio) Twojego Konta, Karty lub rachunku bankowego, który zarejestrowałeś u nas na potrzeby korzystania z Usługi (Twój „Rachunek Bankowy”). Z zastrzeżeniem Punktu 3.1, nie udzielamy gwarancji dokonania płatności przez jakiegokolwiek nabywcę lub w jego imieniu.

1.4 Weryfikacja. Możemy wymagać od Ciebie podania dodatkowych informacji w celu zweryfikowania tożsamości Twojej i/lub Twojego przedsiębiorcy jako warunku świadczenia Usługi na Twoją rzecz lub zezwolenia Ci na otrzymywanie lub przelewanie środków z Twojego Konta. Możemy samodzielnie lub za pośrednictwem dowolnej osoby trzeciej przeprowadzić dowolne badania (dochodzenia), jakie uznamy za konieczne w celu zweryfikowania podanych nam przez Ciebie informacji, w tym między innymi sprawdzenia gospodarczych baz danych i raportów kredytowych. Upoważniasz nas do okresowego pozyskiwania jednego lub większej liczby raportów kredytowych na Twój temat na potrzeby utworzenia, aktualizacji lub odnowienia u nas Twojego Konta lub w przypadku powstania sporu dotyczącego niniejszej Umowy lub działalności na Twoim Koncie. Jakkolwiek możemy podejmować działania w celu weryfikacji tożsamości naszych użytkowników, nie możemy i nie gwarantujemy tożsamości któregokolwiek z nich. Nie jesteśmy odpowiedzialni za podejmowanie stosownych działań w celu weryfikacji tożsamości pozostałych użytkowników Usługi.

1.5 Twoje Narzędzia Uwierzytelniające. Twój adres e-mail i wybrane przez Ciebie hasło będą służyć jako narzędzie dostępu do Usługi, Stron i portalu Seller Central oraz korzystania z nich, a także na potrzeby komunikowania się z Tobą (co bardziej szczegółowo opisano w Punkcie 11.1). Możesz być również proszony o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań uwierzytelniających oraz otrzymywać klucze bezpieczeństwa bądź innego rodzaju klucze dostępu lub narzędzia uwierzytelniające, jakie mogą być używane na potrzeby dostępu do Usługi i autoryzowania transakcji. Twoje hasło oraz wszelkie klucze dostępu lub inne narzędzia uwierzytelnienia dostępu stanowią Twoje „Narzędzia Uwierzytelniające”. Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie Twoich Narzędzi Uwierzytelniających w tajemnicy oraz za ich bezpieczeństwo. Nie powinieneś ujawniać swoich Narzędzi Uwierzytelniających jakiejkolwiek osobie trzeciej (innej niż osoby trzecie upoważnione przez Ciebie do korzystania z Twojego Konta). Będziesz inicjował transakcje (i wyrażał zgodę na ich zawarcie) korzystając z Twoich Narzędzi Uwierzytelniających. Po wyrażeniu przez Ciebie zgody na autoryzację płatności lub zamówienie, nie możesz cofnąć autoryzacji ani w inny sposób wycofać udzielonej zgody na zawarcie transakcji. Autoryzację płatności lub zamówienie uznaje się za otrzymane z chwilą potwierdzenia przez Ciebie zamówienia na Twoim Koncie lub na portalu Seller Central; z zastrzeżeniem że, jeżeli Twoją autoryzację płatności otrzymamy w dniu niebędącym Dniem Roboczym bądź przed godziną 8:00 CET lub po 16:30 CET w dowolnym Dniu Roboczym, wówczas przyjmuje się, że Twoją autoryzację płatności lub zamówienie otrzymaliśmy w następnym Dniu Roboczym. „Dzień Roboczy” oznacza dowolny dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku utraty bezpieczeństwa któregokolwiek z Twoich Narzędzi Uwierzytelniających powinieneś powiadomić nas niezwłocznie korzystając z formularza Skontaktuj się z nami na potrzeby umożliwienia nam zawieszenia Twojego konta udostępnionego w ramach naszej Usługi w celu uniknięcia nieautoryzowanych transakcji. Powinieneś również powiadomić nas przy pomocy formularza Skontaktuj się z nami, jeżeli zamierzasz poprosić nas o odblokowanie Twojego konta. Nie ponosisz odpowiedzialności finansowej za jakiekolwiek korzystanie z Twojego Konta przez osobę nieupoważnioną w związku z utratą lub ujawnieniem Twoich Narzędzi Uwierzytelniających mającym miejsce po przekazaniu nam Twojego prawidłowego powiadomienia o utracie lub ujawnieniu, chyba że dopuściłeś się nieuczciwego działania.

1.6 Limity korzystania z Konta. Korzystanie z Usług może podlegać limitom korzystania z konta, w tym między innymi limitom wielkości transakcji lub ograniczeniom wypłat. Wysokość tych limitów określana jest na podstawie wskaźników efektywności i ryzyka, w tym między innymi naszej oceny ryzyka związanego z Twoim Kontem, Twojej lokalizacji lub lokalizacji Twojego nabywcy, przekazanych przez Ciebie danych rejestrowych lub możliwości dokonania przez nas ich weryfikacji, jak również wymogów wynikających z przepisów obowiązującego prawa. Niezależnie od jakichkolwiek limitów korzystania z konta, mamy prawo opóźnić, zawiesić lub odrzucić transakcję z dowolnym nabywcą lub w inny sposób zawiesić Twoje konto, jeżeli poweźmiemy podejrzenie, że Konto używane jest bez autoryzacji, w nieuczciwy, budzący podejrzenia lub niespotykany do tej pory sposób na podstawie dotychczasowej działalności transakcyjnej oraz w związku ze stosowaniem przez nas z wewnętrznych mechanizmów kontrolnych.

1.7 Dozwolone korzystanie. Powinieneś w każdym czasie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, polityk i regulaminów dotyczących Twojego korzystania z Usługi, w tym między innymi Polityki Dozwolonego Korzystania (Acceptable Use Policy) umieszczonych na portalu Seller Central. Nie ograniczając powyższych postanowień, nie możesz występować w charakterze dostawcy usług płatniczych, pośrednika, agregatora danych lub biura usługowego, ani też w inny sposób odsprzedawać Usługi w imieniu jakiejkolwiek osoby trzeciej, w tym między innymi prowadzić rozliczeń i przesyłania środków na rzecz jakiejkolwiek innej osoby trzeciej. Możemy dokonać przeglądu Twojego konta z dowolnej przyczyny, w tym między innymi w celu zbadania dowolnego domniemanego naruszenia niniejszej Umowy lub dowolnych skarg osoby trzeciej.

2.Otrzymywanie Płatności

2.1 Przyjmowanie środków. Możesz korzystać ze swojego Konta wyłącznie na potrzeby przyjmowania płatności od nabywców produktów lub usług sprzedawanych przez Ciebie przy wykorzystaniu Usługi Sprzedaży na Amazon. Poza przypadkami, w których jest to dozwolone ze względu na korzystanie z Usługi, nie możesz korzystać ze swojego Konta w celu wysyłania płatności na rzecz jakiejkolwiek innej osoby. Będziesz otrzymywał na swoje Konto płatności z tytułu sprzedaży produktów lub usług dokonywanej przy wykorzystaniu Usług Sprzedaży na Amazon. Przekażemy na Twoje Konto kwotę środków równą kwocie wpływów brutto ze sprzedaży faktycznie otrzymaną od banku lub wystawcy karty nabywcy, pomniejszoną o wszelkie należne opłaty, potrącenia i inne kwoty należne w danym czasie na naszą rzecz lub na rzecz naszych Podmiotów Powiązanych na podstawie niniejszej Umowy („Wpływy ze Sprzedaży Netto”) nie później niż w dniu roboczym, w którym nasz rachunek bankowy zostanie uznany kwotą wpływów ze sprzedaży brutto. Nie będziesz otrzymywał odsetek ani innych kwot narosłych od jakichkolwiek środków znajdujących się na Twoim Koncie. Środki znajdujące się na Twoim Koncie nie są kwalifikowane jako lokaty, w związku z czym nie przysługuje Ci ochrona w ramach jakiegokolwiek programu gwarancji lokat, w tym programu realizowanego przez Association pour la Garantie des Depots Luxembourg.

2.2 Akceptowane metody płatności. Możesz otrzymywać na swoje Konto wpłaty dokonywane przy zastosowaniu akceptowanych przez nas metod płatności, w tym kart kredytowych, debetowych i innych kart płatniczych („Karty”) oznaczonych logo obsługiwanych przez nas stowarzyszeń, sieci i podmiotów wystawiających karty kredytowe („Stowarzyszenia”), płatności na podstawie faktur (invoice payments) oraz poleceń zapłaty (direct debit payments). Mamy prawo usuwać i dodawać Karty i inne akceptowane przez nas metody płatności w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Obsługujemy wyłącznie Karty posiadające autoryzację odpowiedniego Stowarzyszenia lub wystawcy kart. Autoryzacja nie stanowi gwarancji ściągalności środków z tytułu danej transakcji ani upoważnienia posiadacza karty do posługiwania się Kartą ani też tego, że transakcja nie będzie podlegać mechanizmowi Zwrotnego Obciążenia (opisanego w Punkcie 3).

2.3 Realizacja Zamówień. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, dokonujemy realizacji płatności i zwrotów dokonywanych z tytułu Twoich transakcji zawieranych przy wykorzystaniu Usługi. Terminy, w którym realizować będziemy płatności i zwroty z tytułu Twoich transakcji, ustalać będziemy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Działasz jako sprzedawca (seller of record) we wszystkich transakcjach sprzedaży realizowanych przy wykorzystaniu Usługi Sprzedaży na Amazon. Możemy wstrzymać do wyjaśnienia realizację lub odmówić realizacji dowolnej z Twoich transakcji, co do której podejrzewamy, że jest ona nieuczciwa, niezgodna z prawem lub w inny sposób narusza warunki niniejszej Umowy. Realizacji transakcji prawidłowo zainicjowanej i autoryzowanej przez Ciebie dokonywać będziemy w ciągu jednego dnia roboczego. Możemy odmówić wykonania transakcji, jeżeli jest ona niezgodna z warunkami niniejszej Umowy lub zakazana przepisami prawa. Jeżeli odmówimy wykonania jakiejkolwiek transakcji, powiadomimy Cię o odmowie (chyba że będzie to niezgodne z przepisami prawa) w terminie przewidzianym zgodnie z prawem na zrealizowanie przez nas danej transakcji oraz, o ile będzie to możliwe i właściwe, o przyczynie odmowy oraz o procedurze naprawienia wszelkich błędów faktycznych, które były przyczyną odmowy. Każda transakcja, której realizacji odmówiliśmy, będzie uznana za nieotrzymaną na potrzeby terminów wykonania oraz odpowiedzialności za brak wykonania lub wadliwe wykonanie. W przypadku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania przez nas transakcji, podejmiemy na żądanie niezwłoczne starania w celu ustalenia okoliczności. O wynikach naszych starań powiadomimy Cię nieodpłatnie.

2.4 Błędy w dostawie i niezgodności; wycofywanie produktów. Poza przypadkami odmiennie uregulowanymi w Umowie Business Solutions zawartej przez Ciebie z ASE oraz dowolnym innym Podmiotem Powiązanym, ponosisz odpowiedzialność za każdorazowy brak dostawy, błąd w dostawie, kradzież oraz pozostałe błędy i działania związane z realizacją zamówień i dostawą Twoich produktów lub usług, chyba że ich przyczyną jest (a) oszustwo z wykorzystaniem Karty, za które ponosimy odpowiedzialność na podstawie Punktu 3.1; lub (b) brak udostępnienia Tobie przez nas jakichkolwiek informacji o transakcji w kształcie, w jakim otrzymaliśmy takie informacje. Pozostajesz również odpowiedzialny za każdy przypadek niezgodności lub wadliwości Twoich produktów lub usług oraz za wycofanie ich z obrotu w ramach inicjatywy publicznej lub prywatnej. Przekażesz nam powiadomienie o każdym przypadku wycofania z obrotu Twoich produktów lub usług dokonanym z inicjatywy publicznej lub prywatnej, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości.

2.5 Zwroty produktów i środków.

2.5.1Twoje zobowiązania. Będziesz przyjmował i obsługiwał zwroty Twoich produktów i usług oraz dokonywał zwrotów i korekt zapłaconych za nie środków zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, niniejszą Umową oraz politykami ASE, AEU i Twoimi politykami w kształcie obowiązującym w chwili dokonywania danej sprzedaży, jak również dokonasz wyliczenia i zwrotu wszelkich podatków, których zwrot będzie w związku z tym wymagany. Wszelkich zwrotów (i korekt) płatności dokonywać będziesz za naszym pośrednictwem korzystając z dostępu do portalu Seller Central poprzez swoje Konto. My lub wskazany przez nas Podmiot Powiązany dokonamy uznania odpowiedniego rachunku, Ty natomiast zwrócisz nam wszelkie kwoty dokonanych w ten sposób zwrotów. Nie mamy obowiązku przyjmowania zwrotów jakichkolwiek Twoich produktów lub usług.

2.5.2 Zwroty na Kartę. Powinieneś (a) stosować uczciwe polityki zwrotów i anulowania zamówień na produkty lub usługi i korekty sprzedaży dokonywanych Kartą, (b) informować nabywców w chwili zakupu o Twoich politykach dokonywania zwrotów i anulowania zamówień, (c) wyłączyć możliwość zwrotu gotówki nabywcom w związku ze sprzedażą opłacaną Kartą, oraz (d) odmówić przyjmowania świadczeń pieniężnych lub innych świadczeń za przygotowanie zwrotu środków na rzecz nabywcy w związku ze sprzedażą opłacaną Kartą. Kwota zwrotu/korekty nie może przekroczyć kwoty wykazanej jako łączna kwota pierwotnej sprzedaży, chyba że nadwyżka odpowiada dokładnej kwocie wymaganej w celu pokrycia nabywcy kosztów przesyłki poniesionych przez niego w związku ze zwrotem towaru. Jeżeli, przyjmując zwrot, dokonujesz wymiany na niejednakowy towar (np. towar o innej cenie sprzedaży), powinieneś dokonać zwrotu na łączną wartość zwracanego towaru oraz dokonać nowej sprzedaży nowego towaru. Jeżeli Twoja polityka zwrotów zakazuje dokonywania zwrotów lub jest niezadowalająca dla nabywcy, możesz w dalszym ciągu uzyskać Obciążenie Zwrotne z tytułu takiej sprzedaży.

2.6 Rezerwa. Możemy wymagać od Ciebie utrzymywania minimalnego salda na Twoim Koncie lub otwarcia osobnych kont rezerwowych („Rezerwa”) w celu zabezpieczenia wykonania Twoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy. Rezerwa powinna opiewać na ustaloną przez nas kwotę w celu pokrycia naszego ryzyka związanego ze świadczeniem Usługi na Twoją rzecz (w tym, między innymi, przewidywanego ryzyka Obciążenia Zwrotnego lub ryzyka kredytowego) lub na kwotę wskazaną przez naszego Usługodawcę. Rezerwa może zostać podwyższona, obniżona lub zniesiona w dowolnym czasie. Wyrażasz zgodę na zasilenie przez nas Rezerwy ze stanu Twojego Konta, środków przekazanych przez Ciebie na nasze żądanie lub środków należnych Ci na podstawie niniejszej Umowy. Upoważniasz nas ponadto do dokonywania dowolnych wypłat lub obciążeń z kwoty Twojej Rezerwy bez uprzedniego powiadomienia Cię o tym, ściągania wszelkich kwot należnych od Ciebie nam, naszym Podmiotom Powiązanym lub innym klientom.

2.7 Wydatki. Z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w niniejszej Umowie, dokonamy automatycznego przelewu salda Twojego Konta na Twój Rachunek Bankowy w terminie czternastu (14) dni od pierwszego dnia roboczego, w którym dane transakcje były zrealizowane. Przelewy będą dokonywane wyłącznie poprzez bezpośrednią wpłatę środków na Twój Rachunek Bankowy. Poza automatycznymi przelewami dokonywanym przez nas w sposób opisany w zdaniu poprzedzającym, możesz samodzielnie dokonać przelewu salda swojego Konta (z wyłączeniem wszelkich kwot, które są utrzymywane jako Rezerwa lub z innych przyczyn niedostępne) na Twój Rachunek Bankowy raz na 24 godziny. Poza przelewami salda Konta dokonywanymi w związku z zamknięciem Rachunku lub rozwiązaniem niniejszej Umowy, wypłaty na Twój Rachunek Bankowy mogą być dokonywane w kwocie nie niższej niż 1 EUR. Oprócz wszystkich obowiązujących ograniczeń korzystania z konta możemy ograniczyć transakcje przychodzące i wychodzące z Twojego Konta oraz ograniczyć dostęp do salda Twojego Konta w takiej wysokości oraz w takim czasie, jaki uznamy za racjonalnie wymagany w celu zabezpieczenia nas i innych użytkowników w przypadku: (a) grożącego nam ryzyka finansowego (w tym, między innymi, nierozliczonych Obciążeń Zwrotnych), (b) powzięcia przez nas podejrzenia o naruszeniu przez Ciebie jakiegokolwiek warunku niniejszej Umowy, (c) niemożliwości zweryfikowania Twojej tożsamości, (d) jakiegokolwiek sporu dotyczącego Twojego Konta lub prowadzonych w związku z nim transakcji, lub (e) potrzeby ochrony bezpieczeństwa naszych systemów. Możemy ograniczyć Ci dostęp do salda Twojego Konta na czas potrzebny nam do zakończenia dowolnego toczącego się postępowania wyjaśniającego lub rozstrzygnięcia toczącego się sporu. Możemy również zatrzymać środki na Twoim Koncie w przypadku, gdy będzie to wymagane na podstawie przepisu prawa lub nakazu sądowego, bądź na żądanie organu ścigania lub innego organu władzy.

2.8 Historia Konta. My lub nasze Podmioty Powiązane będziemy Ci udostępniać zestawienia operacji na Twoim Koncie poprzez portal Seller Central. Poza przypadkami, w których przepisy prawa przewidują odmienne wymogi, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za (a) zgromadzenie i zachowanie trwałej dokumentacji wszelkich transakcji oraz innych danych związanych z Twoim Kontem i Twoim korzystaniem z Usługi, oraz (b) uzgadnianie kwot wszystkich wpłat i wypłat z Twojego Konta. W przypadku rozwiązania niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny, ani my, ani nasze Podmioty Powiązane nie będziemy zobowiązani wobec Ciebie do przechowywania, zachowania, zgłaszania, przekazywania kopii ani udostępniania jakichkolwiek rejestrów, dokumentacji ani innej informacji dotyczącej Strony, portalu Seller Central, Twojego Konta, Usługi lub jakichkolwiek transakcji zrealizowanych przez Ciebie z wykorzystaniem Usługi.

2.9 Nieautoryzowane Transakcje.

2.9.1 Postanowienia ogólne . Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszej Umowie, w przypadku, gdy powiadomisz nas w sposób terminowy, że z Twojego Konta dokonano nieautoryzowanej lub błędnej transakcji, niezwłocznie zwrócimy Ci kwotę nieautoryzowanej płatności oraz, o ile będzie to miało zastosowanie, dokonamy wszelkich innych czynności koniecznych do przywrócenia Twojego Konta do stanu, w jakim znajdowałoby się, jeżeli nieautoryzowana lub błędna transakcja nie miała miejsca. Aby uzyskać uprawnienie do zwrotu, powinieneś powiadomić nas o każdej nieautoryzowanej lub nieprawidłowo zrealizowanej transakcji z Twojego Konta niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości, a w każdym wypadku nie później niż w ciągu 13 miesięcy od daty transakcji, chyba że nie udostępniliśmy Ci informacji dotyczących takiej transakcji zgodnie z Punktem 2.8.

2.9.2 Twoja odpowiedzialność. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty związane z nieautoryzowaną transakcją dokonaną z Twojego Konta, jeżeli działałeś w sposób nieuczciwy lub, na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania, korzystałeś ze swojego Konta w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy, nie zapewniłeś ochrony swoich Narzędzi Uwierzytelniających lub nie poinformowałeś nas o nieautoryzowanej transakcji w sposób wymagany zgodnie z Punktem 2.9.1.

2.10 Uśpione Konta.Jeżeli Twoje Konto jest nieaktywne (w tym, między innymi, jeżeli nie korzystałeś z dostępu do swojego Konta lub nie przeprowadziłeś żadnych transakcji) przez okres trwający nieprzerwanie co najmniej dwa (2) lata i sześć (6) miesięcy, a na Twoim koncie znajdują się aktualnie środki, powiadomimy Cię o tym przesyłając Ci wiadomość e-mail na Twój adres e-mail figurujący w naszych aktach oraz zaoferujemy Ci wybór pomiędzy zachowaniem otwartego Konta i utrzymaniem znajdujących się na nim środków, dokonaniem wypłaty Twojego salda (z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy) lub przeniesieniem kwoty Twojego salda na kartę podarunkową Amazon. Jeżeli nie udzielisz odpowiedzi na nasze powiadomienie w ciągu trzydziestu (30) dni, dokonamy automatycznego zamknięcia Twojego Konta zgodnie z Punktem 5.3 Umowy oraz przeniesiemy saldo Twojego Konta na kartę podarunkową Amazon.

2.11 Obsługa Klienta. Wyłączna odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z obsługą klienta w zakresie Twoich produktów lub usług (w tym kwestie dotyczące cen, rabatów, informacji o przedmiotach, dostępności, wsparcia technicznego, wystawiania faktur VAT, ilekroć są one wymagane, funkcjonalności i gwarancji), realizacji zamówień (w tym wysyłki i obsługi logistyczno-magazynowej), anulowania zamówień przez Ciebie lub nabywcę, zwrotów produktów, zwrotów środków i korekt ich wysokości, jak również przekazywania informacji zwrotnych na temat doświadczeń z Twoimi pracownikami, politykami i procedurami, spoczywać będzie na Tobie, ASE lub dowolnym innym z naszych Podmiotów Powiązanych, w zależności od usługi lub usług subskrybowanych przez Ciebie w powyższych spółkach oraz z zastrzeżeniem warunków odnoszących się do danej usługi lub usług. Przy wykonywaniu czynności w zakresie obsługi klienta będziesz w każdym czasie przedstawiał się jako odrębny od nas podmiot. W zakresie naszych wzajemnych stosunków, ponosić będziemy wyłączną odpowiedzialność za wszelkie kwestie związane z obsługą klienta w zakresie: płatności; obsługi Kart; uznań i obciążeń; oraz Punktu 3.

3.Obciążenia Zwrotne

3.1 Twoja odpowiedzialność. Istnieje możliwość obciążenia zwrotnego lub zwrotu kwoty transakcji na Twoje Konto („Obciążenie Zwrotne”), jeżeli transakcja (a) zostanie zakwestionowana przez nabywcę, (b) zostanie z innej przyczyny unieważniona przez Stowarzyszenie lub Usługodawcę bądź instytucję finansową nabywcy lub naszą, (c) nie została autoryzowana lub mamy podstawy przypuszczać, że nie została autoryzowana, lub (d) istnieje domniemanie, że jest niezgodna z prawem, wzbudza podejrzenia lub narusza warunki niniejszej Umowy. Będziemy ponosić ryzyko oszustwa z użyciem Karty (tzn. nieuczciwego zakupu wynikającego z kradzieży i nieuprawnionego użycia danych Karty osoby trzeciej) popełnionego w związku z płatnościami dokonywanymi przez nabywców na Twoją rzecz przy wykorzystaniu Usługi Sprzedaży na Amazon, Ty natomiast będziesz ponosić wszelkie pozostałe ryzyko oszustwa lub utraty; przy czym w każdym przypadku ponosić będziesz ryzyko oszustwa z użyciem Karty w związku z dowolnym z Twoich produktów sprzedawanych przy wykorzystaniu Usługi Sprzedaży na Amazon, jeżeli zamówienia na te produkty nie są realizowane (a) przy wykorzystaniu Usługi Realizacja przez Amazon lub (b) w sposób ściśle zgodny z informacją o zamówieniu i wysyłce przekazaną lub udostępnioną Ci przez ASE lub Podmioty Powiązane ASE oraz informacją o szacowanym lub przyrzeczonym terminie wysyłki i/lub dostawy.

3.2 Prawo do ściągnięcia środków. W przypadku każdej transakcji, w której dochodzi do Obciążenia Zwrotnego, możemy zatrzymać kwotę Obciążenia Zwrotnego jako Rezerwę oraz dokonać odliczenia kwoty każdego Obciążenia Zwrotnego i wszelkich związanych z nim opłat, grzywien lub kar nałożonych przez Stowarzyszenie, naszego Usługodawcę bądź dokonujące rozliczenia instytucje finansowe od salda Twojego Konta (w tym, między innymi, dowolnej Rezerwy), wszelkich środków należnych na Twoją rzecz lub podlegających wypłacie na Twój Rachunek Bankowy lub od kwoty dowolnego innego zarejestrowanego przez nas instrumentu płatniczego. Ponadto, jeżeli uznamy, że w związku z jakąkolwiek transakcją zgłoszoną lub autoryzowaną przez Ciebie lub w Twoim imieniu istnieje prawdopodobieństwo Obciążenia Zwrotnego, możemy wstrzymać dokonanie płatności, które byłyby w innym przypadku należne na Twoją rzecz na podstawie niniejszej Umowy do czasu: (a) nałożenia Obciążenia Zwrotnego na skutek skargi użytkownika, w którym to przypadku zachowamy środki; (b) wygaśnięcia terminu przewidzianego na podstawie obowiązującego prawa lub regulaminu na zakwestionowanie transakcji przez użytkownika; lub (c) stwierdzenia przez nas, że do Obciążenia Zwrotnego w związku z transakcją nie dojdzie. Jeżeli nie uda nam się odzyskać środków będących przedmiotem Obciążenia Zwrotnego, za które ponosisz odpowiedzialność na podstawie niniejszej Umowy, zapłacisz nam pełną kwotę danego Obciążenia Zwrotnego niezwłocznie na żądanie. Zobowiązujesz się do pokrycia wszelkich kosztów i wydatków, w tym między innymi wynagrodzeń doradców prawnych i innych kosztów prawnych, poniesionych przez nas lub w naszym imieniu w związku ze ściąganiem wszelkich nieuregulowanych przez Ciebie kwot niedoboru salda na Koncie. W przypadku: (i) naszej rezygnacji z dochodzenia od Ciebie zwrotu środków z tytułu Obciążenia Zwrotnego; (ii) gdy nabywca nie ureguluje wobec nas kwoty wynikającej z faktury, w uzgodnionym terminie płatności; bądź (iii) innej niedoszłej do skutku płatności lub jej zwrotu („Brak Płatności”), przejmiemy dług wynikający z Braku Płatności, a Ty nieodwołalnie przeniesiesz na nas wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia przysługujące Ci w związku z danym długiem. Zobowiązujesz się do przekazywania nam wszelkich informacji oraz sporządzania wszelkich dokumentów, jakich możemy wymagać na potrzeby ustalenia i przeniesienia danego prawa, tytułu prawnego lub uprawnienia.

3.3 Nadmierne Obciążenia Zwrotne. Jeżeli stwierdzimy, że w związku z Twoimi transakcjami dochodzi do zbyt dużej liczby Obciążeń Zwrotnych, możemy wprowadzić mechanizmy kontrolne lub warunki dotyczące Twojego Konta, między innymi poprzez (a) wprowadzenie opłat manipulacyjnych, (b) utworzenie Rezerwy w wysokości, jaka w naszej uzasadnionej opinii będzie potrzebna do pokrycia przewidywanych Obciążeń Zwrotnych i związanych z nimi opłat, (c) ograniczenie uprawnień do dokonywania wypłat lub wysyłki, lub (d) zakończenie lub zawieszenie świadczenia Usługi.

3.4.Kwestionowanie Obciążeń Zwrotnych. Na nasz wniosek, udzielisz nam na swój własny koszt pomocy w przeprowadzeniu badania Twoich transakcji realizowanych z wykorzystaniem Usługi.

4.Warunki płatności

4.1 Płatności na rzecz ASE i innych Podmiotów Powiązanych. Niniejszym nieodwołalnie upoważniasz nas do uiszczenia na rzecz ASE wszelkich opłat i innych kwot należnych z tytułu korzystania przez Ciebie z Usługi Sprzedaży na Amazon, zgodnie z wykazem opłat przekazanym przez ASE lub dowolny z naszych Podmiotów Powiązanych w odniesieniu do tej usługi. Niniejszym nieodwołalnie upoważniasz nas do uiszczenia na rzecz ASE wszelkich opłat i innych kwot należnych z tytułu korzystania przez Ciebie z Usługi Realizacja przez Amazon, zgodnie z wykazem opłat przekazanym przez ASE lub dowolny z naszych Podmiotów Powiązanych w odniesieniu do tej usługi. Niniejszym nieodwołalnie upoważniasz nas do uiszczenia na rzecz Amazon EU S.à r.l. („AEU”) wszelkich opłat i innych kwot należnych z tytułu korzystania przez Ciebie z usługi świadczonej przez AEU w związku ze sprzedażą Twoich produktów na stronie www.amazon.co.uk (lub dowolnej innej odpowiedniej stronie internetowej), zgodnie z wykazem opłat przekazanym przez AEU lub dowolny z naszych Podmiotów Powiązanych w odniesieniu do tej usługi. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany wysokości opłat bez uprzedniego powiadomienia ze skutkiem natychmiastowym, poza przypadkami, w których będzie to zabronione przepisami prawa.

4.2 Nasze prawo potrącenia. W zakresie dozwolonym przepisami prawa, mamy prawo dokonać potrącenia salda Twojego Konta, salda dowolnych rozliczeń płatniczych należnych Tobie od dowolnego z naszych Podmiotów Powiązanych, kwoty dowolnej Rezerwy lub należnych Ci środków, bądź też obciążenia Twojego Rachunku Bankowego lub innego instrumentu płatniczego powiązanego z Twoim Kontem z tytułu dowolnego (a) Twojego zobowiązania wobec nas wynikającego z niniejszej Umowy, (b) Twojego zobowiązania wobec ASE, AEU lub innego z naszych Podmiotów Powiązanych, o ile w związku z danym zobowiązaniem upoważniłeś ASE, AEU lub inny z naszych Podmiotów Powiązanych do otrzymywania płatności z Twojego Konta lub na podstawie niniejszej Umowy, lub (c) dowolnej kwoty pieniężnej, podatku lub opłaty, którą my lub ASE zobowiązani jesteśmy zapłacić z mocy prawa lub na podstawie prawnie wiążącego nakazu w związku z korzystaniem przez Ciebie z Usługi Sprzedaży na Amazon (płatności pobierane przez nas na podstawie lit. (a), (b) i (c) zwane są łącznie „Odliczeniami”). Wszelkie Odliczenia są pobierane z chwilą rozliczenia przez nas transakcji i dokonywane są w pierwszej kolejności z kwoty przekazywanych lub otrzymywanych środków, a w dalszej kolejności z salda Twojego Konta. Jeżeli należna nam od Ciebie kwota przekracza saldo Twojego Konta (lub innego konta rozliczeniowego udostępnionego Ci przez dowolny z naszych Podmiotów Powiązanych), możemy dokonać obciążenia instrumentu płatniczego lub Rachunku Bankowego powiązanego z Twoim Kontem lub zapłacisz nam pełną kwotę należnego Odliczenia po otrzymaniu naszej faktury. Oprócz należnej kwoty będziesz również odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów związanych ze ściągnięciem należności, w tym między innymi wynagrodzeń doradców prawnych, kosztów sądowych, wynagrodzeń firm windykacyjnych wraz ze wszelkimi należnymi odsetkami, oraz zapłacisz nam powyższe kwoty po otrzymaniu stosownej faktury. W celu nadania skuteczności uprawnieniom przysługującym nam na mocy niniejszego Punktu, niniejszym nieodwołalnie upoważniasz nas do obciążania Twojego konta płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon w Amazon Payments UK Limited (o ile takie posiadasz) wszelkimi kwotami należnymi nam na podstawie niniejszej Umowy.

4.3.Błędy rozliczeniowe. W przypadku wystąpienia błędu w rozliczeniu jakiejkolwiek transakcji, upoważniasz nas do uznania lub, odpowiednio. obciążenia Twojego Konta lub Rachunku Bankowego w celu naprawienia błędu, z zastrzeżeniem że dana korekta powinna zostać dokonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie będziemy mogli dokonać obciążenia wybranego przez Ciebie Rachunku Bankowego, upoważniasz nas do obciążenia dowolnego innego Rachunku Bankowego lub instrumentu płatniczego zarejestrowanego u nas na Twoje nazwisko (lub, w przypadku jakichkolwiek opłat należnych ASE lub innemu z naszych Podmiotów Powiązanych, do odliczenia odpowiednich kwot z salda Twojego Konta).

4.4.Podatki. Ponosisz odpowiedzialność za ustalenie wysokości wszelkich podatków i opłat, w tym między innymi podatków od sprzedaży, użytkowania, przeniesienia, wartości dodanej, podatków pobieranych u źródła (witholding) oraz wszelkich pozostałych podatków i/lub opłat, które są nakładane lub ponoszone bądź których pobranie, zapłata lub wstrzymanie (potrącenie) są z dowolnej przyczyny wymagane w związku z jakimkolwiek zleceniem świadczenia lub wykonaniem Usługi, korzystaniem przez Ciebie ze Strony, portalu Seller Central, sprzedażą lub zakupem dowolnych produktów lub usług, bądź w związku z dowolnym innym działaniem lub zaniechaniem z Twojej strony lub ze strony dowolnego z Twoich podmiotów powiązanych, bądź dowolnego z Twoich lub ich pracowników, agentów, wykonawców lub przedstawicieli („Podatki”). Jesteś ponadto odpowiedzialny za pobieranie, potrącanie, zgłaszanie i odprowadzanie Podatków w prawidłowej wysokości na rzecz właściwego organu podatkowego. Jakkolwiek możemy udostępnić Ci środki służące ustalaniu i naliczaniu podatków od Twoich transakcji, ani my sami, ani nasze Podmioty Powiązane nie jesteśmy zobligowani do ustalania ewentualnego obowiązku w zakresie Podatków ani nie jesteśmy odpowiedzialni za wyliczenie, pobieranie, zgłaszanie ani odprowadzanie jakichkolwiek Podatków z tytułu jakiejkolwiek transakcji do dowolnego organu podatkowego.

5.Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

5.1.Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem dokonania przez Ciebie rejestracji na portalu Seller Central w celu uzyskania u nas Konta. Niniejsza Umowa będzie obowiązywać do czasu jej rozwiązania zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 5.

5.2.Rozwiązanie Umowy przez Ciebie. W braku odmiennych pisemnych uzgodnień z Twojej strony, możesz rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym czasie kontaktując się z obsługą klienta i zamykając swoje Konto. Zakończenie korzystania z Usługi Sprzedaży na Amazon oznaczać będzie, że postanowiłeś rozwiązać niniejszą Umowę, w którym to przypadku zamkniemy Twoje Konto. Z chwilą zamknięcia Twojego Konta wszystkie transakcje oczekujące zostaną anulowane. Wszelkie środki znajdujące się na Twoim Koncie w chwili jego zamknięcia, pomniejszone o kwoty należne nam lub naszym Podmiotom Powiązanym bądź niepodlegające wypłacie zgodnie z niniejszą Umową, mogą zostać przelane, przy założeniu spełnienia wszystkich wymogów związanych z uwierzytelnieniem wypłaty (na przykład, zamknięcie Konta nie może służyć obejściu ograniczeń w zakresie wypłaty środków). Jeżeli w chwili zamknięcia Twojego Konta toczyć się będzie postępowanie wyjaśniające lub dochodzenie, możemy zatrzymać Twoje środki w sposób bardziej szczegółowo opisany w Punkcie 2.7. W przypadku późniejszego stwierdzenia, że przysługuje Ci całość lub część spornych środków, przelejemy odpowiednią kwotę na Twój Rachunek Bankowy.

5.3 Zawieszenie i zakończenie świadczenia Usługi przez nas. Poza przypadkami, w których podjęte zostały odmienne pisemne uzgodnienia, możemy zakończyć świadczenie Usługi i rozwiązać niniejszą Umowę z dowolnej przyczyny oraz w dowolnym czasie po przekazaniu Ci uprzedniego dwu- (2-) miesięcznego pisemnego wypowiedzenia. Nie ograniczając powyższego postanowienia, mamy prawo zawiesić wykonywanie Usługi i zablokować dostęp do Twojego Konta (w tym między innymi do znajdujących się na nim środków), jeżeli (a) dopuściłeś się naruszenia warunków niniejszej Umowy, (b) uznamy, że stwarzasz dla nas niedopuszczalne ryzyko, (c) przekażesz bądź przekazałeś fałszywe, niepełne, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje (w tym między innymi dane rejestrowe) lub dopuścisz się innego nieuczciwego lub nielegalnego działania, (d) powzięliśmy wątpliwości w kwestii bezpieczeństwa Twojego Konta, w tym Twoich Narzędzi Uwierzytelniających, lub (e) powzięliśmy podejrzenie, że doszło do nieuprawnionego lub nieuczciwego wykorzystania Twojego Konta lub jakichkolwiek danych płatniczych związanych z Twoim Kontem. W powyższych przypadkach powiadomimy Cię o zawieszeniu Twojego Konta oraz o jego przyczynach, o ile będzie to możliwe, przed zawieszeniem lub najpóźniej bezpośrednio po jego dokonaniu, chyba że uznamy, że podanie takiej informacji naruszałoby bezpieczeństwo, lub jest ono zabronione przepisami prawa. Dokonamy ponownej aktywacji lub, odpowiednio, wymiany Twojego Konta lub Narzędzi Uwierzytelniających po wyeliminowaniu przyczyny ich zawieszenia. Powinieneś również powiadomić nas przy pomocy formularza Skontaktuj się z nami, jeżeli zamierzasz zwrócić się do nas o ponowną reaktywację Twojego Konta.

5.4.Skutki rozwiązania. Po rozwiązaniu niniejszej Umowy z dowolnej przyczyny: (a) pozostaniesz zobowiązany do regulowania wszelkich wynagrodzeń i opłat oraz do wypełnienia wszelkich pozostałych zobowiązań płatniczych powstałych do daty rozwiązania w związku z Usługą; (b) wszystkie licencje i pozostałe prawa przyznane dowolnej ze stron na podstawie niniejszej Umowy wygasną ze skutkiem natychmiastowym; (c) dokonasz zwrotu lub zniszczenia wszelkich Materiałów Amazon i Znaków Towarowych (opisanych poniżej) i zaprzestaniesz korzystania z nich; oraz (d) Twój dostęp do Stron i portalu Seller Central wygaśnie. Oprócz wszelkich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszej Umowy, poniższe Punkty niniejszej Umowy zachowają moc obowiązującą zgodnie z ich odpowiednimi postanowieniami po rozwiązaniu niniejszej Umowy: 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.10, 2.11, 3.2, 4.2, 4.4, 5.4, 6, 7.3, oraz 9 do 11.

6.Prywatność; dane użytkownika.

6.1 Prywatność. Zob. Informacja o Prywatności Amazon.

6.2.Twoje korzystanie z Usługi. W związku z korzystaniem z Usługi zobowiązujesz się, że nie będziesz żądał ani wymagał od jakiegokolwiek użytkownika podania jakichkolwiek danych Karty, rachunku bankowego ani jakichkolwiek innych informacji dotyczących metody płatności. Na potrzeby ułatwienia transakcji pomiędzy naszymi użytkownikami, możesz otrzymywać określone dane osobowe, w tym nazwiska nabywców lub odbiorców, adresy e-mail, numery telefonów komórkowych, adresy wysyłkowe oraz inne dane identyfikujące osoby użytkowników (zwane łącznie „Danymi Osobowymi”). Nie będziesz samodzielnie dokonywał którejkolwiek z poniższych czynności oraz zapewnisz, by nie dokonywały ich również, bezpośrednio lub pośrednio, Twoje podmioty powiązane: (a) korzystanie z jakichkolwiek Danych Osobowych w dowolny sposób niezgodny z Twoją polityką prywatności lub obowiązującym prawem; (b) kontakt z osobą, która zamówiła Twoje produkty lub usługi, które nie zostały jeszcze dostarczone, z zamiarem ściągnięcia od niej jakichkolwiek kwot z tego tytułu; (c) dyskredytowanie nas, naszych Podmiotów Powiązanych bądź dowolnego z naszych lub ich produktów lub usług; oraz (d) kierowanie do jakichkolwiek osób korespondencji wyłącznie w oparciu o fakt, że jej adresat jest użytkownikiem naszej Usługi bądź klientem naszym lub naszych Podmiotów Powiązanych. Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, możesz ujawniać i wykorzystywać Dane Osobowe w zakresie koniecznym do realizacji zamówienia związanego z daną transakcją oraz do prowadzenia związanej z nią obsługi klienta. Postanowienia niniejszego Punktu 6.2 nie pozbawiają Cię możliwości wykorzystywania informacji zgromadzonych przez Ciebie samodzielnie w związku z Usługą ani informacji pozyskanych przez Ciebie bez odwoływania się do Danych Osobowych w jakimkolwiek celu, nawet jeżeli dane informacje są tożsame z Danymi Osobowymi; z zastrzeżeniem że nie masz prawa kierować do jakichkolwiek osób korespondencji wyłącznie w oparciu o fakt, że jej adresat jest użytkownikiem naszej Usługi bądź klientem naszym lub naszych Podmiotów Powiązanych.

7.Licencja

7.1 Materiały Amazon. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy masz prawo korzystać z Materiałów Amazon wyłącznie na użytek wewnętrzny oraz wyłącznie w zakresie koniecznym do umożliwienia Ci korzystania z Usługi. „Materiały Amazon” obejmują wszelkie oprogramowanie, dane, materiały, treści oraz dokumentację w formie drukowanej i elektronicznej opracowaną i udostępnioną Ci przez nas lub nasze Podmioty Powiązane do pobrania ze Strony lub portalu Seller Central. Materiały Amazon nie obejmują jakiegokolwiek oprogramowania, danych ani innych materiałów udostępnionych w szczególny sposób przez nas lub nasze Podmioty Powiązane na podstawie warunków odrębnej licencji lub stworzonych przez osobę trzecią, w tym między innymi oprogramowania dostępnego na podstawie licencji open source, takiego jak np. Apache 2.0. Nie masz prawa dokonywać ani usiłować dokonania, bezpośrednio lub pośrednio, następujących czynności: (a) przeniesienie, sublicencja, użyczenie, sprzedaż, cesja, wynajem, wypożyczenie lub dystrybucja Usługi lub Materiałów Amazon, udzielenie jakiejkolwiek osobie praw do nich lub prowadzenie w ich zakresie działalności biura usługowego; (b) usuwanie, zasłanianie lub modyfikowanie jakichkolwiek informacji o Znakach Towarowych bądź innej własności intelektualnej lub prawach zastrzeżonych (prawach własności), widniejących na przedmiocie Usług lub na dowolnych Materiałach Amazon bądź zawartych w ich treści; (c) modyfikacja, zmiana lub naprawa jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Materiałach Amazon, manipulowanie nim lub tworzenie na jego podstawie utworów pochodnych; z zastrzeżeniem że powyższy zapis nie pozbawia Cię możliwości opracowywania utworów pochodnych na bazie oprogramowania udostępnianego przez nas na Stronie zgodnie z warunkami odrębnej licencji na dane oprogramowanie, z których jednoznacznie wynika możliwość opracowywania utworów pochodnych; oraz (d) inżynieria wsteczna, dekompilacja lub dekonstrukcja Materiałów Amazon lub Usługi oraz stosowanie jakichkolwiek innych procesów lub procedur w celu odtworzenia kodu źródłowego jakiegokolwiek oprogramowania zawartego w Materiałach Amazon lub stanowiącego część Usługi.

7.2.Znaki Towarowe. Nie masz prawa używać oznaczenia „Amazon Payments” ani innych powiązanych wzorów, znaków graficznych, logo, nagłówków stron, ikon przycisków, skryptów ani nazw usług (zwanych łącznie „Znakami Towarowymi”) w związku z Usługą. Przyjmujesz do wiadomości, że my oraz nasze Podmioty Powiązane pozostajemy wyłącznymi właścicielami Znaków Towarowych. Wszystkie pozostałe, nienależące do nas znaki towarowe, które pojawiają się na Stronie lub na portalu Seller Central bądź w związku z korzystaniem z Usługi, pozostają własnością ich odpowiednich właścicieli, którymi mogą być zarówno podmioty powiązane z nami lub przez nas sponsorowane, jak i inne podmioty. My oraz nasze Podmioty Powiązane możemy używać Twojej nazwy, logo, nazwy usługi lub wskazanych przez Ciebie znaków towarowych wyłącznie w zakresie koniecznym do świadczenia Usługi w sposób zgodny z naszymi Politykami. My oraz nasze Podmioty Powiązane możemy używać Twojej nazwy i logo w celu zidentyfikowania Cię jako sprzedawcy uczestniczącego w programie.

7.3. Zastrzeżenia. Z wyjątkiem ograniczonych praw do korzystania, praw dostępu oraz licencji wyraźnie wskazanych w niniejszej Umowie, my oraz nasze Podmioty Powiązane zastrzegamy sobie wszelkie prawa, tytuły prawne i uprawnienia (w tym prawa własności intelektualnej i inne prawa własności) do Usługi, Materiałów Amazon, Znaków Towarowych należących do nas i naszych Podmiotów Powiązanych oraz do wszelkich pozostałych technologii, oprogramowania i praw własności intelektualnej, które przekazaliśmy lub udostępniliśmy bądź z których korzystamy na potrzeby udostępnienia Usługi, Strony, portalu Seller Central i Materiałów Amazon. Z wyjątkiem ograniczonych praw do korzystania i praw dostępu opisanych w niniejszej Umowie, poprzez zawarcie niniejszej Umowy nie nabywasz jakichkolwiek praw własności ani innych praw do Usługi, Strony, portalu Seller Central, Materiałów Amazon, naszych Znaków Towarowych ani innych technologii, oprogramowania lub własności intelektualnej przekazanej lub udostępnionej przez nas lub nasze Podmioty Powiązane.

7.4. Komunikaty prasowe. Nie masz prawa zamieścić jakiegokolwiek komunikatu prasowego ani wydać jakiegokolwiek publicznego oświadczenia dotyczącego Usługi, ani też, poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszej Umowie, używać nazwy, znaków towarowych lub logo należącego do nas lub któregokolwiek z naszych Podmiotów Powiązanych w jakikolwiek sposób (w tym w materiałach promocyjnych) bez naszego uprzedniego pisemnego pozwolenia, ani też kreować fałszywego lub zniekształconego obrazu naszej współpracy.

8.Oświadczenia i zapewnienia

Niniejszym oświadczasz i zapewniasz nas, że: (a) jesteś uprawniony do zarejestrowania się na potrzeby korzystania z Usługi oraz do korzystania z niej, jak również posiadasz uprawnienia, umocowanie i zdolność do zawarcia i wykonania niniejszej Umowy oraz do udzielenia uprawnień, licencji i upoważnień udzielanych przez Ciebie na podstawie niniejszej Umowy; (b) nazwisko lub nazwa podana przez Ciebie przy rejestracji jest Twoim nazwiskiem lub nazwą, pod którą prowadzisz sprzedaż produktów i usług; (c) każda zgłoszona przez Ciebie transakcja sprzedaży dotyczyć będzie sprzedaży dokonywanej przez Ciebie w dobrej wierze, zgodnie z opisem zawartym w warunkach Usługi Sprzedaży na Amazon i Twoich politykach; (d) będziesz korzystał z Usług wyłącznie do zawierania transakcji na własny rachunek, a nie w imieniu jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu; (e) wszystkie zgłaszane przez Ciebie transakcje sprzedaży będą zawierać prawidłowy opis Twoich produktów i/lub usług; (f) będziesz wypełniał wszystkie swoje zobowiązania wobec każdego użytkownika, z którym zawarta została zgłoszona przez Ciebie transakcja; (g) będziesz przestrzegał wszelkich przepisów prawa, polityk i regulaminów odnoszących się do Twojej działalności, w tym wszelkich przepisów i regulacji podatkowych, a wszystkie inicjowane przez Ciebie transakcje będą zgodne z powyższymi przepisami i politykami; (h) w swojej polityce prywatności umieścisz prawidłowy i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa opis sposobu, w jaki korzystasz z Danych Osobowych oraz z naszych Usług, (i) z wyjątkiem czynności dokonywanych w zwykłym trybie działalności, żadna transakcja sprzedaży zgłoszona przez Ciebie w ramach Usługi nie będzie stanowić sprzedaży na rzecz jakiegokolwiek Twojego mocodawcy, wspólnika lub właściciela; (j) nie będziesz korzystał z Usługi, czy to w sposób bezpośredni, czy pośredni, do realizacji jakiegokolwiek nieuczciwego przedsięwzięcia ani w sposób zakłócający korzystanie z Usługi; (k) ani Ty sam, ani żadna współpracująca z Tobą instytucja finansowa nie jest przedmiotem sankcji ani nie figuruje na jakiejkolwiek liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami, nie jest własnością tego rodzaju podmiotu ani nie pozostaje pod jego kontrolą, włączając w to między innymi listy prowadzone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rząd USA (np. lista Specjalnie Oznaczonych Obywateli (Specially Designated Nationals) lub Podmiotów Naruszających Sankcje Zagraniczne (Foreign Sanction Evaders) amerykańskiego Departamentu Skarbu oraz Lista Podmiotów Gospodarczych (Commerce’s Entity List) amerykańskiego Departamentu Handlu), Zjednoczone Królestwo, Unię Europejską lub jej państwa członkowskie bądź inny właściwy organ rządowy; oraz (l) nie będziesz bezpośrednio ani pośrednio prowadził ani zlecał eksportu, re-eksportu ani przekazywania jakichkolwiek towarów, oprogramowania lub technologii do jakiegokolwiek kraju, osoby fizycznej, osoby prawnej, organizacji lub podmiotu, do których eksport, re-eksport lub przekazywanie jest zabronione lub podlega ograniczeniom, w tym do jakiegokolwiek kraju, osoby fizycznej, osoby prawnej, organizacji lub podmiotu objętego sankcjami nałożonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych, amerykański Departament Stanu, amerykański Departament Skarbu, amerykański Departament Handlu, Zjednoczone Królestwo, Unię Europejską lub jej państwa członkowskie bądź inny właściwy organ rządowy.

9.Ograniczenie odpowiedzialności

Każda ze stron ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania. W przypadku drobnego zaniedbania strony ponoszą odpowiedzialność wyłącznie z tytułu (a) uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu; oraz (b) szkód, jakie zwyczajowo można przewidywać na skutek naruszenia podstawowych zobowiązań umownych.

10.Zwolnienie z odpowiedzialności

Zobowiązujesz się do zwolnienia nas i naszych Podmiotów Powiązanych (oraz ich odpowiednich pracowników, członków zarządu, agentów i przedstawicieli) z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz do ochrony odszkodowawczej z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, kosztów, postępowań sądowych, powództw lub żądań oraz wszelkich związanych z nimi strat, szkód, zobowiązań, wyroków, naliczonych podatków, kar, odsetek i wydatków (w tym, między innymi, uzasadnionych wynagrodzeń doradców prawnych) (zwanych każdorazowo „Roszczeniem”) wynikających z dowolnego roszczenia osoby trzeciej, powództwa, kontroli, dochodzenia, postępowania wyjaśniającego lub innego postępowania wszczętego przez podmiot lub osobę trzecią na skutek poniższych okoliczności lub w związku z nimi: (a) niezastosowanie się przez Ciebie do przepisów obowiązującego prawa; (b) dowolne faktyczne lub domniemane sprzeniewierzenie, przywłaszczenie lub naruszenie praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa przez Twoje znaki towarowe używane w związku z Usługą bądź Twoją stroną internetową lub aplikację korzystającą z Usługi; lub (c) faktyczne lub domniemane naruszenie któregokolwiek ze złożonych prze Ciebie oświadczeń lub zapewnień.

11.Postanowienia ogólne

Zawiadomienia. Niniejsza Umowa została sporządzona w języku angielskim. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy wyrażasz zgodę na to, by nasza wzajemna komunikacja odbywała się w języku angielskim. Odwiedzając naszą Stronę lub wysyłając nam wiadomości e-mail komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Komunikację z Tobą prowadzimy za pomocą Strony, portalu Seller Central lub Twojego adresu e-mail znajdującego się w naszych aktach. Rejestrując się na potrzeby korzystania z Usługi i akceptując warunki niniejszej Umowy wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas powiadomień drogą elektroniczną. Wszelkie zawiadomienia i informacje dotyczące Usługi i Twojego Konta, w tym, między innymi, uzgodnienia (umowy) dotyczące korzystania z Usługi, zmiany lub modyfikacje takich uzgodnień oraz wszelkie Polityki, ujawnienia, zawiadomienia, dane transakcyjne, sprawozdania, odpowiedzi na zgłoszone roszczenia oraz pozostałą korespondencję z klientami, którą z mocy prawa mamy obowiązek Ci przekazywać (zwane łącznie „Powiadomieniami”), możemy Ci przekazywać w formie elektronicznej. Powiadomienia mogą być umieszczane na Stronie lub portalu Seller Central bądź wysyłane pocztą elektroniczną na Twój adres e-mail znajdujący się w naszych aktach, a wszelkie przekazane w ten sposób Powiadomienia będą uznane za sporządzone „w formie pisemnej” oraz przekazane Ci i otrzymane przez Ciebie w sposób prawidłowy. Jesteś odpowiedzialny za drukowanie, przechowywanie i prowadzenie swojej własnej ewidencji Powiadomień, w tym kopii niniejszej Umowy. Powyższy warunek pozostaje bez wpływu na prawa przysługujące Ci z mocy ustawy, w tym prawo do zażądania kopii niniejszej Umowy w dowolnym czasie. W celu skontaktowania się z nami w sprawach dotyczących Usługi możesz skorzystać z linku „Skontaktuj się w nami” umieszczonego na Stronie lub portalu Seller Central.

11.2.Zmiany. Mamy prawo dokonać zmiany warunków niniejszej Umowy, dowolnej z Polityk lub właściwości Usługi w dowolnym czasie. O każdej aktualizacji Umowy lub Polityk poinformujemy Cię umieszczając stosowną informację na naszej Stronie lub na portalu Seller Central. Każdorazowa zmiana Polityk wejdzie w życie z chwilą umieszczenia jej na naszej Stronie lub portalu Seller Central lub z chwilą powiadomienia Cię o niej w inny sposób, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Wszelkie inne zmiany do niniejszej Umowy będą wchodzić w życie sześćdziesiąt (60) dni po dacie umieszczenia jej na naszej Stronie lub portalu Seller Central lub otrzymaniu przez Ciebie powiadomienia o zmianie, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Jeżeli nie wyrażasz zgody na jakąkolwiek zmianę niniejszej Umowy, jakiejkolwiek Polityki lub właściwości Usługi, możesz rozwiązać niniejszą Umowę kontaktując się z nami poprzez formularz „Skontaktuj się z nami” i zamykając swoje Konto. Jeżeli nie rozwiążesz niniejszej Umowy po umieszczeniu zaktualizowanych Polityk na Stronie lub portalu Seller Central lub poinformowaniu Cię o zmianie w inny sposób, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na zmianę Polityk, natomiast w sytuacji gdy nie rozwiążesz niniejszej Umowy w ciągu 60 dni od umieszczenia zaktualizowanej wersji Umowy na Stronie lub portalu Seller Central lub poinformowaniu Cię o zmianie w inny sposób, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, będzie to oznaczać, że wyraziłeś zgodę na zmianę Umowy (inną niż zmiany Polityk). Będziesz przez cały czas pozostawać odpowiedzialny za zapoznanie się z każdą kolejną wersją niniejszej Umowy i naszych Polityk oraz rozumienie ich treści.

11.3.Niezależni kontrahenci. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ma na celu ustanowienia jakiegokolwiek rodzaju wspólnego przedsięwzięcia, stosunku pracownik-pracodawca, depozytu, spółki osobowej (partnerstwa) ani jakiegokolwiek stosunku o charakterze powierniczym pomiędzy Tobą a nami lub naszymi Podmiotami Powiązanymi. Ponadto, żadna ze stron nie będzie uznawana za agenta lub przedstawiciela drugiej strony ze względu na zawarcie niniejszej Umowy. Żadna ze stron nie jest upoważniona oraz nie będzie podejmować żadnych działań zmierzających do zaciągania lub przyjmowania na siebie jakichkolwiek zobowiązań lub odpowiedzialności, wyraźnej lub dorozumianej, w imieniu lub na rachunek drugiej strony. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego zapisu, żadna ze stron nie zawrze jakiegokolwiek kontraktu, umowy lub innego uzgodnienia o charakterze zobowiązaniowym, nie udzieli jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, ani też nie zaciągnie jakiegokolwiek zobowiązania w imieniu lub na rachunek drugiej strony.

11.4.Cesja. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa dokonać cesji ani innego rodzaju przeniesienia praw, zobowiązań lub uprawnień posiadanych na podstawie niniejszej Umowy. Mamy prawo dokonać cesji lub innego rodzaju przeniesienia dowolnych praw, zobowiązań lub uprawnień posiadanych na podstawie niniejszej Umowy na Podmiot Powiązany. Z zastrzeżeniem powyższego, niniejsza Umowa będzie wiążąca dla następców prawnych i dozwolonych cesjonariuszy każdej ze stron. Każdorazowa cesja lub przeniesienie dokonane z naruszeniem niniejszego punktu będzie uznane za nieważne i nieskuteczne.

11.5.Brak zrzeczenia się praw. Każde zrzeczenie się praw lub uchylenie zobowiązań drugiej strony wynikających z niniejszej Umowy wymaga dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej (z wyłączeniem, dla potrzeb niniejszego Punktu 11.5, wiadomości e-mail) oraz podpisu strony dokonującej zrzeczenia. Brak dochodzenia lub rezygnacja z dochodzenia przez stronę wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy bądź skorzystania z jakichkolwiek praw lub środków ochrony prawnej przysługujących na jej podstawie w żadnym przypadku nie oznacza zrzeczenia się przez daną stronę prawa do dochodzenia wykonania danego postanowienia, prawa lub środka prawnego oraz powoływania się na niego w jakichkolwiek innych okolicznościach, a dane prawo lub środek prawny zachowa pełną skuteczność i moc obowiązującą..

11.6.Rozdzielność postanowień. Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez właściwy sąd za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części niniejszej Umowy zachowają pełną skuteczność i moc obowiązującą, a sąd, na nasz wniosek, będzie interpretował dowolną nieważną lub niewykonalną część w sposób jak najbardziej odpowiadający intencji pierwotnego zapisu. Jeżeli taka interpretacja nie będzie możliwa, dane postanowienie zostanie usunięte z niniejszej Umowy, a pozostała część Umowy zachowa pełną skuteczność i moc obowiązującą.

11.7.Prawo właściwe; miejsce rozstrzygania sporów. Właścicielami i operatorami Usługi, każdej ze Stron oraz portalu Seller Central jesteśmy my oraz nasze Podmioty Powiązane w Wielkim Księstwie Luksemburga. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy oraz jej wszystkich warunków i postanowień jest prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga, z pominięciem wszelkich norm kolizyjnych. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usługi lub z niniejszą Umową będą rozstrzygane na zasadzie niewyłącznej jurysdykcji przez sądy miasta Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga.

11.8 Procedura pozasądowego rozstrzygania skarg. Jeżeli zamierzasz złożyć skargę dotyczącą Usługi, możesz to uczynić poprzez elektroniczny formularz Skontaktuj się z nami. Skargę dotyczącą naszej Usługi możesz skierować ponadto do Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d’Arlon, L-2991 Luksemburg, która jest organem właściwym do rozpatrywania pozasądowych skarg i ugodowego rozstrzygania związanych z nimi sporów..

11.9 Całość porozumienia. Niniejsza Umowa, w tym między innymi Polityki, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze i równoczesne porozumienia, roszczenia, oświadczenia i uzgodnienia stron dotyczące przedmiotu niniejszej Umowy. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi powyżej, wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszej Umowy będą dla nas wiążące wyłącznie w przypadku, gdy zostaną ujęte w podpisanym przez nas pisemnym dokumencie.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates