Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Umowa Amazon Services Europe Business Solutions Agreement

Ostatnia aktualizacja: 5 sierpnia 2022 r.

Prawnie obowiązującą wersją niniejszej umowy jest jej wersja angielska. Tłumaczenia na język Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Holenderski, Szwedzki, Polski i Chiński (中文) udostępniane są wyłącznie w celu ułatwienia Ci korzystania z tekstu.

Warunki ogólne

Witamy w Amazon Services Europe Business Solutions, pakiecie opcjonalnych usług sprzedażowych, w tym Sprzedaż na Amazon, Realizacja przez Amazon (“Fulfilment by Amazon”), Reklamy Sponsorowane i API Partner Sprzedaży.

NINIEJSZA UMOWA OKREŚLA WARUNKI I ZASADY UDOSTĘPNIANIA USŁUG I KORZYSTANIA Z NICH PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM OKREŚLONEGO KONTA LUB KONT ORAZ STANOWI UMOWĘ POMIĘDZY TOBĄ BĄDŹ REPREZENTOWANYM PRZEZ CIEBIE PRZEDSIĘBIORCĄ (TY”) A AMAZON SERVICES EUROPE S.A R.L („UMOWA"). DOKONUJĄC REJESTRACJI LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG (W IMIENIU WŁASNYM LUB REPREZENTOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY) WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY, W TYM WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ ZASAD PROGRAMU (PROGRAMME POLICIES) REGULUJĄCYCH ŚWIADCZENIE USŁUG, NA KORZYSTANIE Z KTÓRYCH REJESTRUJESZ SIĘ LUB Z KTÓRYCH KORZYSTASZ W ZWIĄZKU Z DANĄ STRONĄ AMAZON.

Użyty w niniejszej Umowie zaimek „my” (i pozostałe formy tego zaimka) oraz termin „Amazon” oznaczają spółkę Amazon wskazaną w odpowiednich Warunkach Świadczenia Usług, natomiast zaimek „Ty” (oraz pozostałe formy tego zaimka) oznacza wnioskodawcę (w przypadku dokonania rejestracji lub korzystania z Usługi w charakterze osoby fizycznej) bądź przedsiębiorca zatrudniający wnioskodawcę lub przez niego reprezentowany (w przypadku dokonania rejestracji lub korzystania z Usługi w charakterze przedsiębiorcy). Terminy pisane wielką literą mają znaczenie wskazane w rozdziale pt. Definicje poniżej. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Ogólnymi a odpowiednimi Warunkami Świadczenia Usług i Zasadami Programu, moc rozstrzygającą będą miały Warunki Ogólne, a odpowiednie Warunki Świadczenia Usług będą miały pierwszeństwo zastosowania przed Zasadami Programu.

 1. Przystąpienie do korzystania z Usług
 2. Warunkiem przystąpienia do korzystania z Usług jest ukończenie procesu rejestracji na korzystanie z jednej lub większej liczby Usług. Dokonując rejestracji na potrzeby korzystania z Usług lub korzystając z Usług potwierdzasz, że nie kierowałeś się treścią jakichkolwiek ustnych lub pisemnych oświadczeń złożonych przez pracowników Amazon lub jakichkolwiek podmiotów powiązanych Amazon oraz że dokonujesz wyboru usługi kierując się swoim własnym należytym rozeznaniem i rozwagą. Możliwość korzystania z Usług mają wyłącznie osoby, które mogą legalnie zawierać i tworzyć umowy zgodnie z przepisami obowiązującego prawa (na przykład, prawo danego Kraju Rejestracji Strony Amazon może nie zezwalać nieletnim na korzystanie z Usług). Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko (lub nazwę), adres Głównego Miejsca Prowadzenia Działalności, numer telefonu i adres e-mail wnioskodawcy oraz wszelkie inne informacje, jakich możemy od Ciebie wymagać. Wszelkie przekazywane nam dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z Informacją o Prywatności Amazon.

 3. Płatności Wynagrodzenia za Usługi
 4. Szczegółowe zasady dotyczące Wynagrodzenia zostały wyczerpująco opisane w odpowiednich Warunkach Świadczenia Usług i Zasadach Programu.  O ile co innego nie wynika z niniejszej Umowy lub odpowiednich Warunków Świadczenia Usług, pozostajesz odpowiedzialny za pokrycie wszelkich swoich wydatków związanych z niniejszą Umową. Warunkiem korzystania z Usług jest przekazanie Amazon Payments Europe s.c.a. („APE”) lub Amazon Payments UK Limited („APUK”) aktualnych danych ważnej karty lub kart kredytowych akceptowanych przez Amazon („Twoja Karta Kredytowa”). W związku z korzystaniem z Usługi będziesz posługiwać się wyłącznie nazwiskiem bądź nazwą, do posługiwania się którą jesteś uprawniony na potrzeby korzystania z Usługi, oraz będziesz aktualizował wszystkie powyższe dane w zakresie koniecznym do zapewnienia, by pozostawały one w każdym czasie aktualne i kompletne.  Upoważniasz APE lub APUK (oraz na nasze żądanie przedstawisz nam dokumentację potwierdzającą takie upoważnienie) do weryfikacji Twoich danych (w tym ich wszelkich aktualizacji) do uzyskiwania raportów kredytowych dotyczących Twojej osoby, do uzyskiwania autoryzacji kredytowej od wystawcy Twojej Karty Kredytowej oraz do obciążania Twojej Karty Kredytowej lub dowolnego z Twoich kont prowadzonych przez APE i/lub APUK, ilekroć będzie to wskazane, wszelkimi kwotami należnymi nam z Twojej strony (tytułem zwrotu lub na innej podstawie).  Jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon przed dniem 14 grudnia 2018 roku i nie uzyskałeś jeszcze Potwierdzenia Konta w APUK, wszystkie płatności na Twoją rzecz będą dokonywane zgodnie z Umową Użytkownika APE. Jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon w dniu 14 grudnia 2018 roku lub w późniejszym terminie, bądź otrzymałeś Potwierdzenie Konta w APUK, wszelkie płatności na Twoją rzecz związane ze Stroną Amazon UK będą dokonywane zgodnie z Umową Użytkownika APUK a wszelkie płatności na Twoją rzecz związane ze Stroną Amazon DE, Stroną Amazon ES, Stroną Amazon FR, Stroną Amazon IT, Stroną Amazon NL, Stroną Amazon SE i/lub Stroną Amazon PL będą dokonywane zgodnie z Umową Użytkownika APE. Jako alternatywa wobec obciążenia Twojej Karty Kredytowej należnymi kwotami, upoważniasz APE lub APUK do (a) potrącania wszelkich kwot należnych nam z Twojej strony (tytułem zwrotu lub na innej podstawie) ze wszelkimi płatnościami, jakich dokonujemy na Twoją rzecz, albo (b) wystawienia Ci faktury na należne nam kwoty, w którym to przypadku zapłacisz kwoty wynikające z faktury po jej otrzymaniu.  O ile nie wskazano inaczej, wszelkie kwoty przewidziane w niniejszej Umowie będą wyrażone i wskazane w Walucie Lokalnej, a wszelkie płatności przewidziane niniejszą Umową będą dokonywane w Walucie Lokalnej

 5. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy
 6. Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się w dniu ukończenia rejestracji na potrzeby korzystania z Usługi Sprzedaży oraz będzie trwał do chwili rozwiązania Umowy przez Ciebie lub przez nas w sposób opisany poniżej. Możesz w dowolnym czasie zakończyć korzystanie z Usługi Sprzedaży w trybie natychmiastowym przekazując nam stosowne powiadomienie poprzez portal sprzedawcy Seller Central, pocztą elektroniczną, przy pomocy formularza „Skontaktuj się z nami” lub podobną drogą. Możemy zakończyć korzystanie przez Ciebie z dowolnych Usług lub rozwiązać niniejszą Umowę bez podania przyczyny za uprzednim 30-dniowym wypowiedzeniem. Możemy niezwłocznie zawiesić lub zakończyć korzystanie przez Ciebie z dowolnych Usług, jeżeli stwierdzimy, że (a) dopuściłeś się poważnego naruszenia Umowy i nie naprawiłeś jego skutków w terminie 7 dni od momentu wezwania do ich naprawienia, chyba że Twoje naruszenie naraża nas na odpowiedzialność wobec osoby trzeciej, w którym to przypadku mamy prawo do skrócenia lub uchylenia powyższego terminu według naszego uzasadnionego uznania; (b) Twoje konto zostało wykorzystane w celu wprowadzenia uczestników obrotu w błąd bądź do innej nieuczciwej lub nielegalnej działalności, bądź też nasze mechanizmy kontrolne wskazują, że mógł on zostać wykorzystany w tym celu; lub (c) korzystanie przez Ciebie z Usług wyrządza szkodę innym sprzedawcom, klientom lub uzasadnionym interesom Amazon, bądź też nasze mechanizmy kontrolne wskazują, że może ono wyrządzać im szkodę. O zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług poinformujemy Cię niezwłocznie pocztą elektroniczną lub przy pomocy wiadomości skierowanej do Ciebie w podobny sposób indywidualnie oraz poprzez portal sprzedawcy Seller Central, ze wskazaniem powodów podjęcia takiej decyzji i możliwości odwołania się od niej, poza przypadkami, w których mamy podstawy sądzić, że przekazanie takiej informacji utrudniłoby prowadzenie dochodzenia w sprawie działań wprowadzających w błąd bądź prowadzących do innej nieuczciwej lub nielegalnej działalności lub zapobieżenie jej, bądź też umożliwiłoby Ci obejście naszych zabezpieczeń. Zawieszenie Usług trwać będzie każdorazowo do czasu przedstawienia zadowalających dowodów potwierdzających usunięcie przyczyny naruszenia oraz wprowadzenie koniecznych zmian, poza przypadkiem zawieszenia Usług na podstawie lit. (b) lub (c) powyżej, w których to przypadkach następuje wypowiedzenie Usług lub możliwy jest brak mich przywrócenia, w związku z działalnością wprowadzającą uczestników obrotu w błąd bądź inną nieuczciwą lub niezgodną z prawem działalnością lub powstałą w jej wyniku szkodą. Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy, wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wygasną ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem że (d) pozostaniesz odpowiedzialny za wykonanie wszystkich swoich zobowiązań związanych z transakcjami zawartymi przed rozwiązaniem, a zobowiązania powstałe przed rozwiązaniem lub w jego wyniku, jak również (e) postanowienia Punktów 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 15 i 17 niniejszych Warunków Ogólnych pozostaną w mocy.

 7. Licencja
 8. Udzielasz nam nieodpłatnego, niewyłącznego, ważnego na całym świecie prawa i licencji na korzystanie, w okresie obowiązywania Twoich podstawowych i zależnych praw własności intelektualnej, ze wszelkich Twoich Materiałów na potrzeby świadczenia Usług oraz na potrzeby pozostałych produktów i usług Amazon, jak również na udzielanie dalszych licencji na powyższe prawa naszym podmiotom powiązanym i operatorom Obiektów Powiązanych z Amazon; z zastrzeżeniem że nie będziemy dokonywać zmian w Twoich Znakach Towarowych w stosunku do formy, w jakiej zostały one przekazane przez Ciebie (poza dostosowywaniem wymiarów znaków towarowych w zakresie koniecznym do umożliwienia ich prezentacji, o ile odpowiednie proporcje takich znaków towarowych będą pozostawać niezmienione) oraz zastosujemy się do Twoich żądań w zakresie zaniechania określonych zastosowań Twoich Materiałów (o ile nie będziesz miał takiej możliwości przy wykorzystaniu standardowej funkcjonalności udostępnionej Ci za pośrednictwem odpowiedniej Strony Amazon lub Usługi); jednak z zastrzeżeniem że żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza naszego prawa do korzystania z Twoich Materiałów bez Twojej zgody w zakresie, w jakim takie korzystanie jest dozwolone bez uzyskania licencji od Ciebie lub Twoich podmiotów powiązanych na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. dozwolony użytek (fair use) w myśl przepisów o prawie autorskim, użycie w celach referencyjnych (informacyjnych) zgodnie z przepisami o znakach towarowych lub na podstawie ważnej licencji uzyskanej od osoby trzeciej).

 9. Oświadczenia
 10. Każda ze stron oświadcza i zapewnia, że: (a) w przypadku przedsiębiorcy - jest podmiotem prawidłowo utworzonym i istniejącym zgodnie z przepisami prawa obwiązującymi na terytorium, na którym jest zarejestrowany, oraz spełnia wymogi wynikające z tych przepisów; (b) posiada wszelkie konieczne prawa, upoważnienie i umocowanie do zawarcia niniejszej Umowy, wykonania swoich zobowiązań oraz udzielenia praw, licencji i upoważnień, których udziela na podstawie niniejszej Umowy; (c) wszelkie informacje przekazane lub udostępnione przez jedną ze stron drugiej stronie lub jej podmiotom powiązanym są prawidłowe i kompletne, jak również dana strona niezwłocznie uaktualni takie informacje w koniecznym zakresie w celu zapewnienia, by pozostawały one przez cały czas prawidłowe i kompletne, (d) nie jest przedmiotem sankcji ani nie znajduje się na jakiejkolwiek liście podmiotów objętych zakazem lub ograniczeniami oraz nie jest własnością tego rodzaju podmiotu ani nie znajduje się pod jego kontrolą takiego podmiotu, włączając w to między innymi listy prowadzone przez Radę Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rząd USA (np. lista Specjalnie Oznaczonych Obywateli (Specially Designated Nationals) lub Podmiotów Naruszających Sankcje Zagraniczne (Foreign Sanction Evaders) amerykańskiego Departamentu Skarbu oraz Lista Podmiotów Gospodarczych (Commerce’s Entity List) amerykańskiego Departamentu Handlu), Unię Europejską lub jej państwa członkowskie bądź inny właściwy organ rządowy, oraz (e) będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących Przepisów Prawa przy wykonywaniu swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

 11. Zwolnienie z odpowiedzialności
 12. 6.1. Twoje zobowiązania zwolnienia z odpowiedzialności. Udzielasz Amazon oraz członkom zarządu i pozostałych organów korporacyjnych Amazon, jak również naszym pracownikom i przedstawicielom zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz ochrony odszkodowawczej z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich, strat, szkód, rozliczeń, kosztów, wydatków i innych zobowiązań (w tym, między innymi, wynagrodzeń doradców prawnych) (zwanych każdorazowo „Roszczeniem”) wynikających z poniższych okoliczności lub powstałych w związku z nimi: (a) nieprzestrzeganie przez Ciebie obowiązujących przepisów prawa; (b) Twoje Produkty, w tym ich oferowanie, sprzedaż, dostawa (z wyjątkiem Twoich Produktów dostarczanych przy pomocy usługi FBA), zwrot wynagrodzenia za nie, anulowanie zamówienia na nie bądź ich zwrot lub korekta, jak również wszelkie powstałe w związku z nimi przypadki uszkodzenia ciała, śmierci (o ile dane uszkodzenie ciała lub śmierć nie zostały spowodowane przez Amazon) lub szkód majątkowych związanych z powyższymi; (c) Twoje Podatki i opłaty oraz pobór lub zapłata bądź brak poboru lub zapłaty Twoich Podatków lub opłat, bądź też niedopełnienie obowiązku rejestracji dla celów podatków lub opłat; oraz (d) faktyczne lub, na podstawie określonych przesłanek, domniemane naruszenie któregokolwiek ze złożonych przez Ciebie oświadczeń.

  6.2. Zobowiązania zwolnienia z odpowiedzialności Amazon. Amazon udziela Tobie oraz członkom Twojego zarządu i pozostałych organów korporacyjnych, jak również Twoim pracownikom i przedstawicielom zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz ochrony odszkodowawczej z tytułu wszelkich Roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku poniższych okoliczności lub w związku z nimi: (a) nieprzestrzeganie przez Amazon przepisów obowiązującego prawa; lub (b) zarzuty, że działalność prowadzona w sklepie Amazon stanowi naruszenie lub przywłaszczenie jakichkolwiek praw własności intelektualnej osoby trzeciej.

  6.3. Procedura. Jeżeli jakiekolwiek Roszczenie objęte zwolnieniem z odpowiedzialności mogłoby wywrzeć na nas niekorzystny wpływ, będziemy mieli możliwość, w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, dobrowolnie przystąpić do postępowania na nasz własny koszt. Żadna ze stron nie ma prawa wyrazić zgody na wydanie jakiegokolwiek wyroku lub zawarcie jakiejkolwiek ugody w sprawie Roszczenia objętego zwolnieniem z odpowiedzialności bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony, która to zgoda nie powinna być bezzasadnie wstrzymywana; z zastrzeżeniem że strona ma prawo do rozstrzygnięcia dowolnego roszczenia, które jest skierowane wyłącznie wobec niej i ma wpływ wyłącznie na nią.

 13. Ograniczenie odpowiedzialności
 14. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody poniesione na skutek umyślnego działania lub rażącego zaniedbania.  W przypadku drobnego zaniedbania strony ponoszą odpowiedzialność wyłącznie z tytułu (a) uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu; oraz (b) szkód, jakie zwyczajowo można przewidywać na skutek naruszenia podstawowych zobowiązań umownych.

 15. UBEZPIECZENIE
 16. Jeżeli wpływy brutto ze sprzedaży Twoich produktów, których Realizacja następuje przy wykorzystaniu Usługi Amazon, przekraczają odpowiedni Próg Ubezpieczenia w ciągu każdego z trzech (3) kolejnych miesięcy, jak również w przypadku wystąpienia przez nas ze stosownym żądaniem, w ciągu trzydziestu (30) dni od wystąpienia powyższej okoliczności, wykupisz i utrzymasz w mocy na swój własny koszt przez cały pozostały Okres Obowiązywania ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z każdą Stroną Amazon z zachowaniem, w stosunku do każdego zdarzenia ubezpieczeniowego oraz łącznie, Limitów Sumy Ubezpieczenia obejmujących zobowiązania spowodowane lub powstałe w związku z prowadzeniem Twojej działalności w związku z daną Stroną Amazon, w tym odpowiedzialność za produkty i uszkodzenie ciała, na podstawie umowy lub umów ubezpieczenia wskazujących Amazon i cesjonariuszy Amazon jako dodatkowych ubezpieczonych.  Na nasze żądanie przedstawisz nam zaświadczenia ubezpieczeniowe potwierdzające istnienie ochrony ubezpieczeniowej wymaganej na podstawie niniejszego Punktu 8 na następujący adresAmazon Services Europe S.à r.l., 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Na ręce: Risk Management [Departament Zarządzania Ryzykiem]; z kopią doc/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108- 1226, USA, Na ręce: Risk Management [Departament Zarządzania Ryzykiem]. 

 17. Kwestie podatkowe
 18. W ramach stosunku łączącego strony, będziesz odpowiedzialny za pobieranie, zgłaszanie i odprowadzanie wszystkich Twoich Podatków z wyłączeniem zakresu, w którym (i) Amazon automatycznie oblicza, pobiera lub odprowadza podatki w Twoim imieniu zgodnie z obowiązującym prawem; lub (ii) Amazon wyraźnie wyraża zgodę na otrzymywanie podatków lub innych opłat związanych z transakcjami w Twoim imieniu w związku z usługami w zakresie rozliczeń podatkowych (tax calculation services), które udostępnia Amazon, a z których korzystasz. Wyrażasz zgodę na polityki dotyczące podatków określone w Zasadach Programu oraz będziesz ich przestrzegać. Wszystkie opłaty i płatności płatne przez Ciebie na rzecz Amazon na podstawie niniejszej Umowy lub stosownych Warunków Świadczenia Usług podane są z wyłączeniem wszelkich stosownych podatków, potrąceń lub pobieranych podatków (w tym, między innymi, transgranicznych podatków u źródła (cross-border withholding taxes)), przy czym będziesz odpowiedzialny za uiszczanie na rzecz Amazon wszelkich Twoich Podatków nałożonych w odniesieniu do ww. opłat oraz wszelkich potrąceń lub pobieranych podatków wymaganych przy wszelkich płatnościach.

  Wyrażasz zgodę na przyjmowanie elektronicznych faktur od Amazon w określonym przez nas formacie i zgodnie z określonym przez nas sposobem dostawy.

 19. Samofakturowanie
 20. W przypadku nabycia przez Amazon dowolnego z Twoich Produktów wyrażasz zgodę na wystawianie przez Amazon faktur w Twoim imieniu na zasadzie samofakturowania w okresie od daty udzielenia Amazon zgody na nabywanie Twoich Produktów do dnia rozwiązania niniejszej Umowy przez Amazon lub przez Ciebie. Faktury wystawione na zasadzie samofakturowania będą zawierać wszelkie informacje, jakie uznamy za wymagane w celu wystawienia faktury VAT zgodnej z obwiązującymi Przepisami Prawa. Amazon może zachować powyższe informacje i korzystać z nich w sposób wymagany Przepisami Prawa. Powinieneś nas niezwłocznie poinformować w przypadku (i) powzięcia wiadomości na temat jakichkolwiek dodatkowych informacji, które powinny zostać przekazane na potrzeby samofakturowania w celu zastosowania się do obowiązujących Przepisów Prawa, (ii) wygaśnięcia Twojej rejestracji dla celów podatku VAT, lub (iii) zmiany Twojego numeru identyfikacyjnego VAT. Faktury na zasadzie samofakturowania będą wystawiane w walucie odpowiedniej Strony lub Stron Amazon. Każda faktura wystawiona na zasadzie samofakturowania uznana będzie za przyjętą, jeżeli nie zostanie odrzucona przez Ciebie w ciągu 30 dni od jej wystawienia. Oświadczasz, że nie będziesz wystawiał odrębnych faktur sprzedażowych z tytułu transakcji objętych fakturą wystawioną na zasadzie samofakturowania.

 21. Poufność i Dane Osobowe
 22. 11.1 W okresie korzystania przez Ciebie z Usług możesz otrzymywać Informacje Poufne. Zobowiązujesz się, że w okresie obowiązywania Umowy oraz przez 5 lat po jej rozwiązaniu: (a) wszelkie Informacje Poufne pozostawać będą wyłączną własnością Amazon, z wyłączeniem danych osobowych klientów; (b) zarówno Ty sam, jak i Twoje podmioty powiązane będą wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w sposób ściśle wymagany na potrzeby Twojego uczestnictwa w korzystaniu z Usług; (c) nie będziesz ujawniać oraz spowodujesz, by Twoje podmioty powiązane również nie ujawniały, bezpośrednio ani pośrednio (w tym poprzez osobę trzecią) Informacji Poufnych jakiejkolwiek osobie fizycznej, spółce lub innej osobie trzeciej, poza przypadkami, gdy będzie to wymagane w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa; oraz (d) zastosujesz wszelkie racjonalne środki w celu ochrony Informacji Poufnych przed wykorzystaniem lub ujawnieniem, które nie zostało wyraźnie dozwolone w niniejszej Umowie; oraz (e) zachowasz Informacje Poufne wyłącznie przez okres, w jakim korzystanie z nich będzie ściśle konieczne w celu korzystania z Usług lub wywiązywania się z Twoich ustawowych obowiązków (np. podatkowych), oraz w każdym przypadku usuniesz powyższe informacje z chwilą rozwiązania Umowy lub niezwłocznie po tym, gdy przestaną być wymagane do wywiązywania się z ustawowych obowiązków. Postanowienie zawarte w poprzednim zdaniu nie ogranicza Twojego prawa do udostępnienia Informacji Poufnych organowi władzy, którego właściwości podlegasz, pod warunkiem ograniczenia zakresu ujawnianych informacji do niezbędnego minimum oraz jednoznacznego poinformowania organu władzy o poufnym charakterze udostępnianych informacji. Nie masz prawa zamieścić jakiegokolwiek komunikatu prasowego dotyczącego Usług ani używać naszej nazwy, znaków towarowych lub logo w jakikolwiek sposób (w tym w materiałach promocyjnych) bez naszego uprzedniego pisemnego pozwolenia, ani też kreować fałszywego lub zniekształconego obrazu naszej współpracy. Z Identyfikatora „Dostępne w Amazon" możesz korzystać wyłącznie w sposób zgodny z Wytycznymi Korzystania ze Znaków Towarowych dostępnymi na portalu sprzedawcy Seller Central; korzystanie z naszej nazwy, znaków towarowych lub logo w jakikolwiek sposób (w tym w materiałach promocyjnych) nieobjęty Wytycznymi Korzystania ze Znaków Towarowych może się odbywać wyłącznie za naszą uprzednią pisemną zgodą.

  11.2 O ile nie zostało to ustalone w Zasadach Programu, występujemy w charakterze niezależnego administratora danych w stosunku do wszelkich danych osobowych klientów gromadzonych w związku z Usługami, w zakresie, w jakim przetwarzanie takich danych osobowych klientów jest przez nas wymagane do obsługi, świadczenia i ulepszania Usług. O ile nie zostało to ustalone w Zasadach Programu, Ty jesteś niezależnym administratorem danych osobowych klientów (w tym danych kontaktowych), które przetwarzasz w celurealizacji zamówień, świadczenia powiązanych usług klientom lub przestrzegania obowiązującego prawa, a dane osobowe klientów będziesz przetwarzać wyłącznie w określonych powyżej celach.

  11.3 Niezależnie od wszelkich dodatkowych zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie, Umowie dla Programistów o Usługę API Amazon, odpowiednich Zasadach Dozwolonego Użytkowania lub Polityce Ochrony Danych, podczas przetwarzania danych osobowych klientów musisz: (a) wypełniać swoje obowiązki wynikające z obowiązującego prawa o ochronie danych; (b) przez cały czas zachowywać poufność danych osobowych klientów (powyższy 5-letni termin nie ma zastosowania do danych osobowych klientów); (c) wdrożyć i utrzymywać fizyczne, techniczne i organizacyjne środki ochrony danych osobowych klientów przed wszelkimi naruszeniami danych osobowych, które są współmierne do charakteru danych osobowych; (d) bez zbędnej zwłoki powiadomić nas o naruszeniu ochrony danych osobowych i podjąć odpowiednie kroki w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym podjąć działania naprawcze niezbędne do naprawienia naruszenia i zapobieżenia jego ponownemu wystąpieniu; (e) zapewnić nam niezwłoczne wsparcie, o które możemy w uzasadniony sposób poprosić w celu wypełnienia naszych zobowiązań wynikających z przepisów obowiązującego prawa w sprawie ochrony danych osobowych; oraz (f) odpowiadać za powiadomienie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych klientów (jeśli jest to wymagane na mocy przepisów obowiązującego prawa ochrony danych osobowych) oraz za reagowanie na wnioski osób, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych.
  11.4 Do celów niniejszego Punktu 11 „Zastrzeżone Przekazywanie” oznacza przekazanie danych osobowych klienta z Wielkiej Brytanii do innego kraju lub z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do innej jurysdykcji poza EOG, gdy przekazanie takie nie odbywa się na podstawie decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. W zakresie, w jakim przekazujemy Ci jakiekolwiek dane osobowe klientów, a takie przekazanie stanowi Zastrzeżone Przekazywanie, zarówno Ty, jak i my potwierdzamy i zgadzamy się, że takie przekazanie, w którym Ty jesteś importerem danych, a my eksporterem danych, będzie podlegać Standardowym Klauzulom Umownym UE określonym w Zasadach Programu, a w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych klientów podlega obowiązującemu prawu o ochronie danych w Wielkiej Brytanii, Dodatkowi dla Wielkiej Brytanii określonemu w Zasadach Programu (oba te dokumenty zostają niniejszym włączone przez odniesienie do niniejszej Umowy). Nie będziesz dokonywać Zastrzeżonego Przekazywania, chyba że takie przekazywanie będzie podlegać zgodnemu z prawem mechanizmowi przekazywania danych.

 23. Siła wyższa.
 24. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienie lub niewykonanie któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy na skutek przyczyn, zdarzeń lub okoliczności pozostających poza naszą racjonalną kontrolą.

 25. Stosunek pomiędzy Stronami
 26. Obie strony są niezależnymi kontrahentami, a żadne z postanowień niniejszej Umowy nie będzie interpretowane jako ustanowienie pomiędzy nimi stosunku spółki osobowej (partnerstwa), wspólnego przedsięwzięcia, agencji, franczyzy, przedstawicielstwa handlowego lub zatrudnienia. Amazon nie jest domem akcyjnym ani pośrednikiem pomiędzy kupującym i sprzedającym. Nie jesteś uprawniony do składania ani przyjmowania jakichkolwiek ofert ani oświadczeń w naszym imieniu.  Nie zamieścisz jakiegokolwiek oświadczenia, czy to na swojej stronie internetowej, czy też w innym miejscu, którego treść przeczyłaby któremukolwiek z postanowień niniejszego Punktu.  Niniejsza Umowa nie ustanawia pomiędzy nami stosunku wyłączności. Żadne treści wyrażone lub przywołane w niniejszej Umowie bądź wywiedzione z niej na zasadzie domniemania nie mają na celu przyznania jakiejkolwiek Osobie niebędącej stroną Umowy jakiegokolwiek prawa (wynikającego z przepisów prawa lub zasady słuszności), środka ochrony prawnej lub roszczenia na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nią, jak również nie powinny być w ten sposób interpretowane. Niniejsza Umowa oraz wszelkie oświadczenia, zapewnienia, zobowiązania, warunki i postanowienia niniejszej Umowy, zgodnie z wyrażoną w nich intencją, zostały ustanowione wyłącznie na użytek Amazon, Twojej osoby oraz klientów lub sprzedawców, którzy mogą polegać na ich treści. W zakresie wzajemnego stosunku pomiędzy nami, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania związane z korzystaniem z usług lub funkcji (feature) należących do osób trzecich, z których zezwalasz nam korzystać w Twoim imieniu, w tym za przestrzeganie wszelkich obowiązujących warunków korzystania.

 27. Sugestie i inne informacje
 28. Jeżeli Ty lub którykolwiek z Twoich podmiotów powiązanych postanowi przekazać lub udostępnić nam jakiekolwiek sugestie, uwagi, pomysły, ulepszenia bądź inne informacje lub materiały w odniesieniu do jakiejkolwiek Strony Amazon lub Usługi (w tym jakiejkolwiek związanej z nimi Technologii), wówczas, w zakresie wymaganym i dozwolonym przepisami prawa, udzielasz nam nieodwołalnej, nieodpłatnej oraz ogólnoświatowej licencji na korzystanie ze wszelkich praw, tytułów prawnych i uprawnień do przedmiotu danych sugestii na okres obowiązywania odpowiednich praw ochronnych.  W celu zastosowania się do wezwań ze strony organów władz, jak również w celu ochrony naszych systemów i klientów bądź w celu zapewniania integralności i funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa i systemów, możemy korzystać z dostępu do wszelkich informacji, jakie uznamy za konieczne lub wskazane, w tym między innymi do danych kontaktowych użytkowników, adresów IP i informacji o ruchu w sieci, historii korzystania i zamieszczanych treści, oraz ujawniać powyższe informacje.

 29. Zmiany
 30. Informacje o zmianach do Umowy będziemy przekazywać zgodnie z postanowieniami Punktu 17 z co najmniej 15-dniowym wyprzedzeniem.

  Niezależnie od tego, możemy w dowolnym czasie dokonać zmiany lub modyfikacji Umowy ze skutkiem natychmiastowym (a) z przyczyn natury prawnej lub regulacyjnej oraz w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom lub ze względu bezpieczeństwa; (b) w celu zmiany istniejących funkcji Usług lub uzupełnienia ich o dodatkowe funkcje (o ile nie będzie to wywierało istotnego niekorzystnego wpływu na korzystanie przez Ciebie z Usług); lub (c) w celu zablokowania produktów lub działań, którą uznamy za niebezpieczne, niestosowne lub obraźliwe. O każdorazowej zmianie lub modyfikacji poinformujemy Cię zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 17.

  Dalsze korzystanie z Usług po dacie wejścia w życie dowolnej zmiany niniejszej Umowy zgodnie z niniejszym Punktem 15 stanowić będzie potwierdzenie akceptacji danej zmiany. Brak akceptacji danej zmiany jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zaniechanie korzystania z Usług i rozwiązanie Umowy w sposób opisany w Punkcie 3. 

 31. Bezpieczeństwo haseł
 32. Wszelkie przekazane przez nas hasła mogą być wykorzystywane wyłącznie w Okresie Obowiązywania dla celów dostępu do serwisu sprzedawcy Seller Central (i innych udostępnianych przez nas narzędzi) na potrzeby korzystania z Usług, elektronicznej akceptacji Twoich Transakcji oraz weryfikacji Twoich zrealizowanych Transakcji.  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zachowanie bezpieczeństwa Twojego hasła.  Nie możesz ujawniać swojego hasła jakiejkolwiek osobie trzeciej (z wyjątkiem osób trzecich upoważnionych przez Ciebie do korzystania z Twojego konta lub serwisu sprzedawcy Seller Central zgodnie z niniejszą Umową) oraz ponosisz wyłączną odpowiedzialność za każdorazowe wykorzystanie Twojego hasła i wszelkie czynności dokonane z jego wykorzystaniem.  W przypadku utraty bezpieczeństwa hasła należy je niezwłocznie zmienić. 

 33. Postanowienia różne
 34. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy oraz jej wszystkich warunków i postanowień jest prawo Wielkiego Księstwa Luksemburga, z pominięciem obowiązujących norm kolizyjnych oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Wszelkie spory związane w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z Usług lub z niniejszą Umową będą rozstrzygane na zasadzie niewyłącznej przez sądy okręgu miasta Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa dokonać cesji niniejszej Umowy, czy to z mocy prawa, czy też na innej podstawie.  Wszelkie próby dokonania cesji lub przeniesienia z naruszeniem niniejszego Punktu będą bezskuteczne, z zastrzeżeniem że, za odpowiednim powiadomieniem Amazon, możesz dokonać cesji lub przeniesienia niniejszej Umowy, w całości lub w części, na dowolny z Twoich Podmiotów Powiązanych, o ile pozostawać będziesz odpowiedzialny za zobowiązania, które powstały przed dniem wejścia w życie cesji lub przeniesienia dokonanego na podstawie niniejszej Umowy. Uznajesz, że możemy dokonać przeniesienia naszych praw i zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy: (a) w związku z połączeniem, scaleniem (konsolidacją), nabyciem lub zbyciem całości lub prawie całości naszego majątku lub podobną transakcją, lub (b) na rzecz dowolnego Podmiotu Powiązanego lub w ramach reorganizacji przedsiębiorcy, a ze skutkiem od momentu dokonania takiej cesji przyjmuje się, że cesjonariusz zastąpił Amazon jako strona niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem powyższego ograniczenia, prawa i zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy dotyczyć będą stron oraz ich odpowiednich następców prawnych i cesjonariuszy, wobec których będzie można dochodzić ich wykonania. 

  Amazon zachowuje prawo do niezwłocznego wstrzymania wszelkich Transakcji, zablokowania lub ograniczenia dostępu do Usług oraz dokonywania wszelkich innych czynności w celu ograniczenia dostępności lub dostępu do wszelkich nieprawidłowo opisanych ofert, niewłaściwie sklasyfikowanych przedmiotów, nielegalnych przedmiotów oraz wszelkich pozycji z innych przyczyn zakazanych obowiązującymi Zasadami Programu.

  Właściwą wersją językową niniejszej Umowy oraz wszelkich pomocniczych lub powiązanych dokumentów jest wersja angielska, a wszelkie tłumaczenia służą wyłącznie ułatwieniu korzystania z tekstu. W przypadku rozbieżności lub różnic interpretacyjnych pomiędzy wersją angielską niniejszej Umowy bądź dokumentu pomocniczego lub powiązanego a jakimkolwiek jego tłumaczeniem, moc rozstrzygającą będzie miała wersja angielska i jej interpretacja. 

  Amazon będzie przekazywać zawiadomienia przewidziane niniejszą Umową poprzez umieszczanie zmian na portalu sprzedawcy Seller Central lub na odpowiedniej stronie Usług Amazon, do której odnoszą się dane zmiany (takiej jak strona Marketplace Developer dostępna z Twojego konta), oraz poprzez przesłanie Ci powiadomienia pocztą elektroniczną lub podobnego powiadomienia skierowanego do Ciebie indywidualnie. Wszelkie zawiadomienia i pozostałą korespondencję dotyczącą Amazon powinieneś kierować do naszego zespołu Wsparcia Sprzedawców (Selling Partner Support) poprzez portal sprzedawcy Seller Central, pocztą elektroniczną, przy pomocy formularza „Skontaktuj się z nami” lub podobną drogą. Możemy również kontaktować się z Tobą w związku z Twoimi ofertami, sprzedażą i Usługami drogą elektroniczną lub przy pomocy innych środków, a Ty wyrażasz zgodę na tę formę komunikacji. Zmiany swoich adresów e-mail możesz dokonać aktualizując swoje dane na portalu sprzedawcy Seller Central.  Aktualizacji adresów e-mail (jak również nazwy, adresu i numeru telefonu) należy dokonywać tak często, jak jest to konieczne w celu zapewnienia ich prawidłowości.  

  Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, wówczas dana część zostanie uznana za odrębną od Umowy i nie będzie miała wpływu na ważność ani wykonalność któregokolwiek z pozostałych warunków lub postanowień.  Niniejsza Umowa, wraz z Umową Użytkownika APE i Umową Użytkownika APUK, stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami w zakresie dotyczącym Usług i powiązanych z nimi przedmiotów opisanych w niniejszej Umowie oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe ustne lub pisemne umowy i porozumienia.

Definicje

Poniższe terminy użyte w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

„Obiekty Powiązane z Amazon” oznaczają dowolną stronę internetową, urządzenie, usługę, funkcję lub inne miejsce obecności w sieci, jak również dowolnego rodzaju media inne niż Strona Amazon, za pośrednictwem których dowolna Strona Amazon i/lub dostępne na niej produkty lub usługi, są współudostępniane, oferowane, wprowadzane do obrotu, reklamowane lub opisywane.

„Strona Amazon” oznacza, odpowiednio, Stronę Amazon DE, Stronę Amazon FR, Stronę Amazon IT, Stronę Amazon ES, Stronę Amazon UK, Stronę Amazon NL, Stronę Amazon SE i/lub Stronę Amazon PL.

„Kraj Rejestracji Strony Amazon” oznacza, odpowiednio, jedno z następujących państw:

 • Niemcy (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon DE),
 • Francja (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon FR),
 • Włochy (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon IT),
 • Hiszpania (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon ES),
 • Wielka Brytania i Wyspy Normandzkie (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon UK),
 • Holandia (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon NL),
 • Szwecja (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon SE),
 • Polska (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon PL).

„Umowa Użytkownika APE” ma znaczenie nadane temu terminowi w Warunkach Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon.

„APE” oznacza Amazon Payments Europe s.c.a.

„Potwierdzenie Konta w APUK” oznacza, w przypadku dokonania przez Ciebie rejestracji na potrzeby Sprzedaży na Amazon przed dniem 14 grudnia 2018 roku, zawiadomienie o otwarciu Twojego konta płatniczego w APUK na potrzeby Sprzedaży na Amazon, przekazane Ci poprzez portal sprzedawcy Seller Central.

„Umowa Użytkownika APUK” ma znaczenie nadane temu terminowi w Warunkach Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon.

„APUK” oznacza Amazon Payments UK Limited.

„Informacje Poufne” oznaczają informacje dotyczące nas, Usług lub klientów Amazon, które nie są powszechnie znane, w tym między innymi wszelkie informacje identyfikujące danych klientów lub odnoszące się wyłącznie do nich; raporty, analizy oraz inne informacje dotyczące Usług, dane wynikające z Usług, z wyjątkiem danych (innych niż dane osobowe klientów) wynikające ze sprzedaży Twoich produktów, dotyczące miedzy innymi sprzedawanych produktów, cen, sprzedaży, wielkości i terminów transakcji; jak również specyfikacje techniczne i operacyjne dotyczące Usług. Dla celów niniejszej Umowy, dane osobowe klientów stanowią w każdym czasie Informacje Poufne.

„Treści” oznaczają utwory chronione prawami autorskimi zgodnie z obowiązującymi Przepisami Prawa oraz treści chronione prawami do baz danych.

„Strona Amazon DE” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.de, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Strona Amazon ES” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.es, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Produkty Wyłączone” oznaczają produkty lub, odpowiednio, inne pozycje wyszczególnione w serwisie sprzedawcy Seller Central w zakładce Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon DE; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon FR; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon IT; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon ES; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon UK; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon NL; Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon SE oraz Ograniczenia Dotyczące Kategorii, Produktów i Treści na Stronie Amazon PL.

„Strona Amazon FR” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.fr, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Limity Sumy Ubezpieczenia” oznaczają, odpowiednio, jeden z poniższych limitów:

 • Pięćset tysięcy euro (500.000 EUR) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon DE, Strona Amazon FR lub Strona Amazon IT, Strona Amazon ES lub Strona Amazon NL),
 • Czterysta tysięcy funtów brytyjskich (400.000 GBP) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon UK),
 • Pięć milionów Szwedzkich Koron (kr 5.000.000) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon SE).
 • Dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy polskich złotych (PLN 2.250.000) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon PL).

„Próg Ubezpieczenia” oznacza, odpowiednio, jeden z poniższych progów:

 • Pięć tysięcy euro (5.000 EUR) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon DE, Strona Amazon FR lub Strona Amazon IT, Strona Amazon ES lub Strona Amazon NL),
 • Cztery tysiące funtów brytyjskich (4.000 GBP) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon UK),
 • Pięćdziesiąt tysięcy Szwedzkich Koron (kr 50.000) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon SE).
 • Dwadzieścia dwa tysiące pięćset polskich złotych (PLN 22.500) (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon PL).

„Prawo Własności Intelektualnej” oznacza dowolny patent, prawo autorskie, Znak Towarowy, nazwę domeny, prawo osobiste, tajemnicę handlową lub dowolne inne prawo własności intelektualnej powstałe na podstawie dowolnych Przepisów Prawa oraz wszelkie dodatkowe lub pokrewne prawa, w tym wszelkie prawa z rejestracji lub odnowienia oraz wszelkie prawa stanowiące podstawę do wystąpienia z powództwem o naruszenie lub sprzeniewierzenie dowolnego z powyższych praw.

„Strona Amazon IT” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.it, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Przepis Prawa” oznacza dowolny przepis ustawowy, rozporządzenie, zarządzenie, regulację, nakaz, licencję, zezwolenie, wyrok, decyzję lub inny wymóg obowiązujący obecnie lub w dowolnym późniejszym czasie, wydany lub uchwalony przez dowolny właściwy organ władzy.

„Waluta Lokalna” oznacza, odpowiednio, jedną z poniższych walut:

 • Euro (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon DE, Strona Amazon FR, Strona Amazon IT, Strona Amazon ES lub Strona Amazon NL),
 • Funt brytyjski (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon UK),
 • Korona Szwedzka (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon SE),
 • Polski złoty (jeżeli Stroną Amazon jest Strona Amazon PL).

„Strona Amazon NL” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.nl, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Informacje o Zamówieniu” oznaczają, w odniesieniu do dowolnego z Twoich Produktów sprzedawanych poprzez Stronę Amazon, informacje o zamówieniu i wysyłce, które przekazujemy lub udostępniamy Tobie.

„Osoba” oznacza dowolną osobę fizyczną, osobę prawną (korporację), spółkę osobową, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, organ władzy, stowarzyszenie, wspólne przedsięwzięcie, oddział lub inną jednostkę organizacyjną posiadającą bądź nieposiadającą odrębnej osobowości prawnej.

„Strona Amazon PL” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.pl, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Główne Miejsce Prowadzenia Działalności” oznacza główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w którym odbierane są usługi świadczone przez Amazon i które podałeś jako Adres Firmy na Twoim koncie sprzedawcy.

Zasady Programu” oznaczają wszelkie zasady i warunki programu określone na stronie Zasady Programu.

„Wpływy ze Sprzedaży” oznaczają wpływy ze sprzedaży brutto wpłacane przez nabywców poprzez odpowiednią Stronę Amazon w toku dowolnej z Twoich Transakcji, obejmujące Cenę Zakupu, wszelkie opłaty za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki, opakowanie ozdobne oraz inne opłaty, jak również wszelkie podatki i cła.

„Seller Central” oznacza portal internetowy i narzędzia udostępniane Ci przez Amazon do korzystania na potrzeby zarządzania Twoimi zamówieniami, zapasami i obecnością na danej Stronie Amazon lub w dowolnym innym punkcie obecności w internecie.

„Usługa” oznacza każdą z poniższych Usług udostępnianych przez Amazon za pośrednictwem jednej lub większej liczby Stron Amazon: Usługa Sprzedaży na Amazon; Usługa Realizacja przez Amazon (Fulfilment by Amazon); Reklamy Sponsorowane oraz wszelkie udostępniane przez nas powiązane usługi.

„Warunki Świadczenia Usług” oznaczają warunki świadczenia Usług typowe dla każdej z Usług wyszczególnionych w niniejszej Umowie i włączone do niniejszej Umowy na dzień dokonania przez Ciebie rejestracji na potrzeby korzystania z odpowiedniej Usługi oraz wszelkie późniejsze modyfikacje, jakie mamy prawo wprowadzić do tych warunków.

„Strona Amazon SE” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.se, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Technologia” oznacza wszelkie: (a) pomysły, procedury, procesy, systemy, metody działania, koncepcje, zasady i odkrycia chronione lub podlegające ochronie na podstawie Przepisów Prawa dowolnej jurysdykcji; (b) interfejsy, protokoły, słowniczki, biblioteki, formaty XML, specyfikacje, reguły gramatyczne, formaty danych i inne podobne materiały; oraz (c) sprzęt, oprogramowanie, kody, technologie i inne obiekty funkcjonalne.

„Znak Towarowy” oznacza dowolny znak towarowy, znak usługowy, przedmioty wzornictwa przemysłowego i layouty produktów i usług Amazon (w tym dowolny zastrzeżony wygląd i działanie), nazwę handlową i inne zastrzeżone znaki graficzne lub symbole oraz pozostałe elementy identyfikujące przedsiębiorcę, podlegające bądź niepodlegające ochronie na podstawie dowolnych Przepisów Prawa.

„Strona Amazon UK” oznacza stronę internetową, której podstawowa strona główna znajduje się pod adresem URL www.amazon.co.uk, oraz dowolną stronę, która pojawi się w jej miejsce lub ją zastąpi.

„Twoje Materiały” oznaczają wszelkie Technologie, Twoje Znaki Towarowe, Treści, informację o Twoich Produktach, dane, materiały oraz pozostałe przedmioty lub informacje przekazane lub udostępnione Amazon lub podmiotom powiązanym Amazon przez Ciebie lub Twoje podmioty powiązane.

„Twój Produkt” oznacza dowolny produkt lub usługę, która została: (a) zaoferowana przez Ciebie w ramach Usługi Sprzedaży na Amazon; (b) przygotowana do realizacji zamówienia lub poddana innym czynnościom w ramach Usługi Realizacja przez Amazon; lub (c) udostępniona przez Ciebie w celach reklamowych w ramach Usługi Reklam Sponsorowanych.

„Twoje Kanały Sprzedaży” oznaczają wszelkie kanały sprzedaży i inne środki, przy pomocy których Ty lub dowolny z Twoich podmiotów powiązanych oferuje lub sprzedaje produkty, z wyłączeniem sklepów fizycznych.

„Twoje Podatki” oznaczają wszelkie podatki od towarów i usług, sprzedaży i użytkowania, podatki akcyzowe, importowe, eksportowe oraz pozostałe podatki i opłaty, które zostały pobrane lub zapłacone bądź których pobór lub zapłata są wymagane z dowolnej przyczyny (i) w związku z jakąkolwiek reklamą, ofertą lub sprzedażą produktów lub usług prowadzoną przez Ciebie w ramach lub przy pomocy Usług bądź w związku z nimi, (ii) w związku z jakimikolwiek dostarczanymi produktami lub usługami, za które Twoje Produkty stanowią, bezpośrednio lub pośrednio, formę zapłaty lub świadczenia wzajemnego, lub (iii) w związku z dowolnym innym działaniem, brakiem działania lub zaniechaniem z Twojej strony lub ze strony Twoich podmiotów powiązanych, dowolnych Osób dostarczających produkty lub usługi, bądź Twoich lub ich pracowników, agentów, wykonawców lub przedstawicieli, za które Twoje Produkty stanowią, bezpośrednio lub pośrednio, formę zapłaty lub świadczenia wzajemnego.  Ponadto, powyższy zdefiniowany termin, w zakresie, w jakim jest on używany w Warunkach Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon, oznacza również wszelkiego rodzaju podatki wymienione powyżej, które są nakładane na Amazon lub podmioty powiązane Amazon bądź powinny być pobierane przez te podmioty z tytułu (a) magazynowania, pakowania, Twoich Produktów i innych należących do Ciebie materiałów przechowywanych przez Amazon; lub (b) realizacji zamówień, wysyłki, pakowania ozdobnego lub innych czynności dokonywanych przez Amazon na Twoich Produktach na podstawie Warunków Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon.

„Twoje Znaki Towarowe” oznaczają należące do Ciebie Znaki Towarowe, które przekazałeś nam: (a) w formie innej niż tekstowa w celu budowania wizerunku marki; oraz (b) oddzielnie od wszelkich informacji i materiałów odnoszących się do konkretnych produktów (i nie włączonych do nich ani nie stanowiących ich części).

„Twoja Transakcja" oznacza dowolną sprzedaż Twoich Produktów poprzez Stronę Amazon.

Warunki Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon

Usługa Sprzedaży na Amazon („Sprzedaż na Amazon”) Stanowi Usługę umożliwiającą Ci oferowanie określonych produktów i usług bezpośrednio poprzez Strony Amazon.  Sprzedaż na Amazon obsługuje spółka Amazon Services Europe S.à r.l. 

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon stanowią część Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement („Umowa Business Solutions”), jednakże, o ile w wyraźny sposób nie wskazano inaczej, odnoszą się one i mają zastosowanie wyłącznie do Twojego uczestnictwa w Sprzedaży na Amazon. O ile nie zostały one odmiennie zdefiniowane w Warunkach Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon (w tym w Definicjach do Warunków Sprzedaży na Amazon), wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie Business Solutions.  WARUNKI UMOWY UŻYTKOWNIKA USŁUG SPRZEDAŻY NA AMAZON POPRZEZ AMAZON PAYMENTS EUROPE („UMOWA UŻYTKOWNIKA APE”) ZAWARTEJ POMIĘDZY TOBĄ A AMAZON PAYMENTS EUROPE S.C.A. REGULUJĄ ŚWIADCZENIE PRZEZ APE NA TWOJĄ RZECZ USŁUG PŁATNICZYCH W ZWIĄZKU Z TWOIMI TRANSAKCJAMI REALIZOWANYMI W RAMACH USŁUGI SPRZEDAŻY NA AMAZON, NA KTÓRE DOKONAŁEŚ REJESTRACJI LUB Z KTÓRYCH KORZYSTASZ W ZWIĄZKU ZE STRONĄ AMAZON DE, STRONĄ AMAZON ES, STRONĄ AMAZON FR, STRONĄ AMAZON IT, STRONĄ AMAZON NL, STRONĄ AMAZON SE I/LUB STRONĄ AMAZON PL ORAZ, JEŻELI REJESTRACJI NA POTRZEBY PROWADZENIA SPRZEDAŻY NA AMAZON DOKONAŁEŚ PRZED 14 GRUDNIA 2018 ROKU I NIE OTRZYMAŁEŚ JESZCZE POTWIERDZENIA KONTA APUK, STRONY AMAZON UK. JEŻELI REJESTRACJI NA POTRZEBY PROWADZENIA SPRZEDAŻY NA AMAZON DOKONAŁEŚ W DNIU 14 GRUDNIA 2018 ROKU LUB PO TYM TERMINIE, BĄDŹ JEŻELI OTRZYMAŁEŚ POTWIERDZENIE KONTA APUK, USŁUGI PŁATNICZE ŚWIADCZONE PRZEZ APUK NA TWOJĄ RZECZ W ZWIĄZKU Z TWOIMI TRANSAKCJAMI REALIZOWANYMI W RAMACH USŁUGI SPRZEDAŻY NA AMAZON POPRZEZ STRONĘ AMAZON UK REGULOWANE BĘDĄ WARUNKAMI UMOWY UŻYTKOWNIKA USŁUG SPRZEDAŻY NA AMAZON POPRZEZ AMAZON PAYMENTS UK („UMOWA UŻYTKOWNIKA APUK”), ZAWARTEJ POMIĘDZY TOBĄ A AMAZON PAYMENTS UK LIMITED. NIEZALEŻNIE OD JAKICHKOLWIEK ODMIENNYCH POSTANOWIEŃ ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, PODLEGASZ WARUNKOM UMOWY UŻYTKOWNIKA APE I/LUB UMOWY UŻYTKOWNIKA APUK (ODPOWIEDNIO).

S-1.     Twoje Oferty Produktów i Zamówienia

S-1.1  Produkty i Informacje o Produktach. Zgodnie z obowiązującymi Zasadami Programu, będziesz przekazywał prawidłowe i kompletne Wymagane Informacje o Produkcie w odniesieniu do każdego produktu lub usługi, którą udostępniasz i oferujesz do sprzedaży poprzez dowolną Stronę Amazon, oraz niezwłocznie uaktualniał takie informacje w stopniu koniecznym do zapewnienia, by pozostawały one przez cały czas prawidłowe i kompletne. Zapewnisz, by Twoje Materiały, Twoje Produkty (w tym opakowania) oraz ich oferta i późniejsza sprzedaż na dowolnej Stronie Amazon były zgodne ze wszelkimi obowiązującymi Przepisami Prawa (w tym wszelkimi wymogami dotyczącymi minimalnego wieku, oznakowania i etykietowania) oraz by nie zawierały jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym (chyba że zostało to wyraźnie dozwolone w odpowiednich Zasadach Programu), oszczerczym lub obscenicznym, jak również by nie naruszały jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych, praw do wzorów, baz danych lub innych praw osób trzecich. Oświadczasz, że Twoje Produkty nie były wytwarzane, produkowane, montowane ani pakowane z wykorzystaniem pracy przymusowej, pracy więźniów lub nieletnich. Nie zezwala się na przekazywanie za pośrednictwem Stron Amazon jakichkolwiek informacji o Produktach Wyłączonych ani na podejmowanie działań zmierzających do oferowania ich na Stronach Amazon; nie zezwala się również na umieszczanie jakichkolwiek Oznaczeń URL przeznaczonych do zastosowania na jakiejkolwiek Stronie Amazon ani na występowanie z żądaniami stosowania na nich jakichkolwiek Oznaczeń URL. Dla każdego przedmiotu oferowanego na dowolnej Stronie Amazon należy przekazać nam informację o kraju lub stanie, z którego następuje wysyłka takiego przedmiotu.

S-1.2  Oferty Produktów; Merchandising; Realizacja Zamówień. Umieścimy oferty sprzedaży Twoich Produktów na danej Stronie Amazon w odpowiedniej Dacie Uruchomienia Sprzedaży na Amazon oraz będziemy prowadzić merchandising i promocję Twoich Produktów zgodnie z Umową Business Solutions (w tym poprzez Obiekty Powiązane z Amazon lub przy wykorzystaniu dowolnych innych funkcji, cech, narzędzi reklamowych lub programów oferowanych w ramach danej Strony Amazon lub w powiązaniu z nią). Możemy korzystać z mechanizmów, które dokonują bądź zezwalają kupującym na dokonywanie oceny Twoich Produktów i/lub Twojego postępowania jako sprzedawcy, a Amazon może udostępniać powyższe oceny i informacje zwrotne do publicznej wiadomości. Będziemy Ci przekazywać Informacje o Zamówieniu w związku z każdą z Twoich Transakcji. Wpływy ze Sprzedaży dokonywanej na Stronie Amazon DE, Stronie Amazon ES, Stronie Amazon FR, Stronie Amazon IT, Stronie Amazon NL, Stronie Amazon SE i/lub Stronie Amazon PL będą zasilać Twoje konto płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon prowadzony w APE, zgodnie z Umową Użytkownika APE. Jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon przed dniem 14 grudnia 2018 roku i nie uzyskałeś jeszcze Potwierdzenia Konta w APUK, Wpływy ze Sprzedaży dokonywanej na Stronie Amazon UK będą zasilać Twoje konto płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon prowadzony w APE, zgodnie z Umową Użytkownika APE. Jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon w dniu 14 grudnia 2018 roku lub po tym dniu lub uzyskałeś Potwierdzenie Konta w APUK, Wpływy ze Sprzedaży dokonywanej na Stronie Amazon UK będą zasilać Twoje konto płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon prowadzony w APUK, zgodnie z Umową Użytkownika APUK.

S-1.3  Opłaty za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki. W odniesieniu do Twoich Produktów sprzedawanych na Stronie Amazon lub za jej pośrednictwem, w przypadku których realizacja zamówienia następuje bez skorzystania z Usług Realizacja przez Amazon, ustalenia opłaty za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki, o ile będzie ona należna, dokonasz na podstawie oraz z zastrzeżeniem naszej standardowej funkcjonalności i kategoryzacji przyjętej dla danej Strony Amazon oraz z zastrzeżeniem Zasad Programu dotyczących opłaty za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki w odniesieniu do danej Strony Amazon. W odniesieniu do Twoich Produktów, w przypadku których realizacja zamówienia następuje przy wykorzystaniu Usług Realizacja przez Amazon, odsyłamy do Warunków Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon.

S-2.     Sprzedaż i realizacja zamówień, zwrot środków i zwroty produktów 

S-2.1 Sprzedaż i realizacja zamówień. Poza przypadkami odmiennie określonymi w Warunkach Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon (o ile korzystasz z Usługi Realizacja przez Amazon), w odniesieniu do każdej Strony Amazon, na której postanowiłeś zarejestrować się w celu korzystania lub korzystać z Usługi Sprzedaży na Amazon, powinieneś: (a) zapewnić, by pozyskiwanie, sprzedaż, realizacja zamówienia, wysyłka i dostawa Twoich Produktów, o ile realizacja zamówienia odbywa się bez korzystania z Usługi Realizacja przez Amazon, oraz pozyskiwanie i sprzedaż Twoich Produktów, o ile realizacja zamówienia odbywa się przy wykorzystaniu Usługi Realizacja przez Amazon, w każdym przypadku następowała zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiedniej Informacji o Zamówieniu, niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług i Umową Business Solutions, a także wszelkimi warunkami przekazanymi przez Ciebie i umieszczonymi na odpowiedniej Stronie Amazon w chwili złożenia zamówienia, a wszelka odpowiedzialność i ryzyko związane z powyższymi czynnościami obciążać będą Ciebie; (b) zapakować każdy z Twoich Produktów w sposób wynikający z racjonalnych komercyjnych przesłanek oraz dokonać wysyłki każdego z Twoich Produktów najpóźniej w Przewidywanej Dacie Wysyłki; (c) odczytywać Informacje o Zamówieniu co najmniej raz w każdym dniu roboczym; (d) zapewnić, by anulowanie dowolnej z Twoich Transakcji następowało wyłącznie w przypadkach dozwolonych na podstawie Twoich warunków widniejących na odpowiedniej Stronie Amazon w chwili złożenia danego zamówienia (które to warunki powinny być zgodne z Umową Business Solutions) lub wymaganych na podstawie Umowy Business Solutions; (e) prowadzić wysyłkę i realizować zamówienia na Twoje Produkty na całym terytorium Kraju Rejestracji Strony Amazon (chyba że jest to zabronione Przepisami Prawa lub Umową Business Solutions); (f) przekazywać Amazon informacje dotyczące wysyłki, realizacji i statusu zamówienia oraz śledzenia przesyłki (w zakresie, w jakim funkcja ta jest dostępna), w każdym przypadku w zakresie, w jakim domagamy się przekazania takich informacji, korzystając ze wskazanych przez nas procedur, a Amazon ma prawo podawać powyższe informacje do wiadomości publicznej; (g) stosować się do wszelkich poleceń dotyczących Terminów Upublicznienia Informacji; (h) niezależnie od jakichkolwiek pozostałych postanowień niniejszych Warunków Świadczenia Usług, zapewnić sobie status sprzedawcy wszystkich produktów i usług oferowanych przez Ciebie do sprzedaży na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług; (i) do każdej wysyłki Twoich Produktów dołączać list przewozowy dotyczący danego zamówienia oraz, o ile ma to zastosowanie, wszelkie faktury potrzebne do celów podatkowych; (j) wskazać swoją osobę jako sprzedawcę produktu w każdym liście przewozowym lub innej informacji dołączonej lub przekazywanej razem z Twoimi Produktami oraz jako Osobę, do której klient może odesłać dany produkt; oraz (k) nie powinieneś wysyłać klientom wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówień, wysyłki lub realizacji zamówień na Twoje Produkty (chyba że Twoje Produkty kwalifikują się do dokonania płatności w innym czasie niż z chwilą wysyłki, w którym to przypadku przekazywać będziesz klientom wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysyłki Twoich Produktów w formacie oraz w sposób odpowiadający naszym uzasadnionym oczekiwaniom).  W odniesieniu do Twoich Produktów, w przypadku których realizacja zamówienia następuje przy wykorzystaniu Usług Realizacja przez Amazon (o ile taka sytuacja ma miejsce), Warunki Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon będą miały zastosowanie do magazynowania, realizacji zamówień i dostawy takich Produktów. 

S-2.2  Anulowanie zamówień, zwroty produktów i zwrot środków. W odniesieniu do wszystkich Twoich Produktów, w przypadku których realizacja zamówienia następuje bez skorzystania z Usług Realizacja przez Amazon, czynności związane z przyjmowaniem i realizacją oświadczeń o anulowaniu zamówień, zwrotem produktów, zwrotem środków i korektą zamówień powinieneś realizować zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług, Polityką Amazon w Zakresie Zwrotu Środków i Zasadami Programu obowiązującymi dla danej Strony Amazon w kształcie opublikowanym w chwili złożenia danego zamówienia, a Amazon ma prawo informować klientów, że powyższe zasady mają zastosowanie do Twoich Produktów. Poza przypadkami odmiennie uregulowanymi w Zasadach Programu, będziesz ustalać i wyliczać kwoty wszelkich zwrotów i korekt (w tym wysokość wszelkich podatków, opłat za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki oraz innych opłat) oraz pozostałych kwot należnych od Ciebie na rzecz klientów w związku z Twoimi Transakcjami. Wszelkie powyższe płatności z tytułu sprzedaży prowadzonej na Stronie Amazon DE, Stronie Amazon ES, Stronie Amazon FR, Stronie Amazon IT, Stronie Amazon NL, Stronie Amazon SE i/lub Stronie Amazon PL oraz, jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon przed dniem 14 grudnia 2018 roku i nie otrzymałeś Potwierdzenia Konta w APUK, na Stronie Amazon UK, będą dokonywane poprzez APE. Jeżeli zarejestrowałeś się na potrzeby Sprzedaży na Amazon w dniu 14 grudnia 2018 roku lub po tym dniu lub uzyskałeś Potwierdzenie Konta w APUK, wszelkie powyższe płatności z tytułu sprzedaży prowadzonej na Stronie Amazon UK dokonywane będą poprzez APUK. W odniesieniu do wszystkich Twoich Produktów, w przypadku których realizacja zamówienia następuje z wykorzystaniem Usług Realizacja przez Amazon, zastosowanie będą miały zasady Polityki Amazon w Zakresie Zwrotu Środków opublikowane w chwili złożenia odpowiedniego zamówienia, których to zasad będziesz zobowiązany przestrzegać. Wypłaty z tytułu zwrotu środków lub korekt, do których zobowiązany jesteś na podstawie Przepisów Prawa, powinny być dokonywane niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w ciągu trzydziestu (30) dni kalendarzowych od powstania stosownego zobowiązania.

S-3.     Problemy związane z Twoimi Produktami 

S-3.1 Błędy w dostawie i niezgodności; Wycofywanie z obrotu. Pozostajesz odpowiedzialny za brak realizacji zamówienia, brak dostawy, błąd w dostawie, kradzież oraz pozostałe błędy i działania związane z realizacją zamówień i dostawą Twoich Produktów, chyba że ich przyczyną jest: (a) oszustwo z wykorzystaniem karty kredytowej, za które odpowiedzialność ponosi Amazon Payments Europe s.c.a. na podstawie Punktu 3.1 Umowy Użytkownika APE lub za które odpowiedzialność ponosi Amazon Payments UK Limited na podstawie Punktu 3.1 Umowy Użytkownika APUK; lub (b) brak udostępnienia Tobie przez nas Informacji o Zamówieniu w kształcie, w jakim została ona przez nas otrzymana, lub na skutek weryfikacji adresu.  W odniesieniu do Twoich Produktów, w przypadku których realizacja zamówienia następuje przy wykorzystaniu Usług Realizacja przez Amazon (o ile taka sytuacja ma miejsce), Warunki Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon będą miały zastosowanie do braku dostawy, błędu w dostawie, kradzieży oraz pozostałych błędów i działań związanych z realizacją zamówień i dostawą Twoich Produktów.  Pozostajesz odpowiedzialny za każdy przypadek niezgodności lub wadliwości Twoich Produktów i innych produktów dostarczanych w związku z Twoimi Produktami, wycofanie ich z obrotu w ramach inicjatywy publicznej lub prywatnej, jak również za wszelkie problemy związane z ich bezpieczeństwem.  Przekażesz nam powiadomienie o każdym przypadku wycofania z obrotu Twoich Produktów i innych produktów dostarczanych w związku z Twoimi Produktami, dokonanym z inicjatywy publicznej lub prywatnej, niezwłocznie po powzięciu o tym wiadomości. Jeżeli uznamy, że wykonywanie Twoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy może stać się przyczyną zwrotów, roszczeń, sporów lub naruszenia naszych warunków lub zasad, bądź też rodzić jakiekolwiek inne ryzyko dla Amazon lub osób trzecich, możemy podjąć działania w celu ograniczenia tego ryzyka, które to działania polegać będą między innymi na ustalaniu, czy klient powinien uzyskać zwrot środków, korektę ceny lub zamienne produkty za którykolwiek z Twoich Produktów, i będą podejmowane dopóki w naszym przekonaniu istnieć będzie jakiekolwiek ryzyko dla Amazon lub osób trzecich.   

S-3.2 Gwarancja A-do-z. 

W przypadku gdy poinformujemy Cię o otrzymaniu roszczenia na podstawie „Gwarancji A-do-z” udzielonej na danej Stronie Amazon lub o dowolnym innym sporze dotyczącym oferty, sprzedaży lub realizacji zamówienia na Twój Produkt lub Produkty (poza przypadkami dotyczącymi zwrotnego obciążenia karty) w związku z jedną z Twoich Transakcji, będzie Ci przysługiwało 30 dni na odwołanie się od naszej decyzji w sprawie roszczenia. Jeżeli po zbadaniu sprawy uznamy, że odpowiedzialność z tytułu danego roszczenia, obciążenia zwrotnego lub sporu leży po Twojej stronie, (i) nie podejmiesz jakichkolwiek działań regresowych wobec klienta, oraz (ii) będziesz odpowiedzialny za zwrócenie APE lub APUK (odpowiednio) kwoty zapłaconej przez klienta (w tym podatków oraz opłat za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki, z wyłączeniem wszelkich Prowizji, które zachowaliśmy zgodnie z Punktem S-4), oraz wszelkich innych opłat i wydatków związanych z pierwotną transakcją (takich jak opłaty za obsługę kart kredytowych i płatności, opłaty bankowe, koszty dochodzenia płatności kartą w przypadku jej zakwestionowania oraz kary) oraz wszelkich związanych z nią obciążeń zwrotnych lub zwrotów środków, w zakresie w jakim jesteśmy zobowiązani do ich dokonania. Obowiązek dokonania zwrotu na rzecz APE lub APUK (odpowiednio) nie powstaje w sytuacji, gdy klient nie odesłał Ci Twojego Produktu lub Produktów. Jednakże klient nie ma obowiązku odesłania Ci Produktów, a Ty jesteś zobowiązany do poniesienia kosztów w przypadku, gdy w związku z Twoimi Produktami doszło do zagrożenia bezpieczeństwa , naruszenia praw własności intelektualnej lub nieuczciwego działania, bądź w sytuacji, gdy odstąpiłeś od żądania zwrotu Twojego Produktu. Jeżeli uznamy, że odpowiedzialność za dane roszczenie, obciążenie zwrotne lub spór leży po Twojej stronie, a klient dokonał zwrotu Twojego Produktu, będziesz zobowiązany do pokrycia kosztów wysyłki zwrotnej. Przy wyliczaniu Twoich wskaźników efektywności pod uwagę będą brane wyłącznie roszczenia z tytułu Gwarancji A-do-z, co do których uznamy, że odpowiedzialność za nie leży po Twojej stronie.

S-4.     Wynagrodzenie

Niniejszym nieodwołalnie upoważniasz APE lub APUK do obciążenia Twojego konta w APE do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon i/lub Twojego konta w APUK do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon oraz do uiszczenia na naszą rzecz: (a) należnych Prowizji; (b) należnej Zmiennej Opłaty Transakcyjnej; oraz (c) bezzwrotnej Opłata Subskrypcyjnej za Prowadzenie Sprzedaży na Amazon w celu pokrycia kosztów rejestracji Twojego konta sprzedawcy na potrzeby Sprzedaży na Amazon oraz bieżących kosztów jego prowadzenia. Opłata Subskrypcyjna za Prowadzenie Sprzedaży na Amazon jest płatna z góry za każdy miesiąc (lub, odpowiednio, za każdą transakcję) w okresie obowiązywania niniejszej Umowy.  „Opłata Subskrypcyjna za Prowadzenie Sprzedaży na Amazon” oznacza opłatę określoną w ten sposób na odpowiedniej Stronie Amazon w czasie, w którym dana opłata jest należna. W odniesieniu do każdej z Twoich Transakcji: (x) „Wpływy ze Sprzedaży” mają znaczenie nadane temu terminowi w Umowie Business Solutions; (y) „Zmienna Opłata Transakcyjna” oznacza odpowiednią opłatę, o ile jest ona należna, wskazaną na odpowiedniej Stronie Amazon oraz (z) „Prowizja” oznacza odpowiednią część kwoty Wpływów ze Sprzedaży (wyrażoną w punktach procentowych) z tytułu Twojej Transakcji zrealizowanej poprzez odpowiednią Stronę Amazon, wskazaną na Stronie Amazon w czasie zawierania Twojej Transakcji, na podstawie przyjętej przez Amazon kategoryzacji rodzaju produktu będącego przedmiotem Twojej Transakcji; z zastrzeżeniem że w każdym z dwóch poniższych przypadków Wpływy ze Sprzedaży nie obejmują ustalonych przez nas opłat za wysyłkę: (i) w przypadku Twoich Transakcji obejmujących wyłącznie produkty dostarczane przy wykorzystaniu Usług Realizacja przez Amazon, oraz (ii) dla sprzedawców realizujących Indywidualny plan sprzedaży, w przypadku Twoich Transakcji dotyczących wyłącznie Produktów Medialnych.  O ile nie wskazano inaczej, wszelkie kwoty pieniężne przewidziane w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług będą wyrażone w Walucie Lokalnej, a wszelkie płatności przewidziane niniejszą Umową będą pobierane w Walucie Lokalnej. 

Wszelkie podatki lub dopłaty naliczane od opłat należnych z Twojej strony na naszą rzecz lub na rzecz naszych podmiotów powiązanych obciążać będą Ciebie.

S-5. Strony i Usługi Amazon.

Amazon ma prawo decydować o projekcie, treści, funkcjonalności, dostępności i odpowiedniości swoich stron internetowych, wyborów oraz wszelkich produktów lub ofert umieszczanych w Sklepach Amazon, jak również o wszelkich aspektach każdej z Usług Sprzedaży, w tym o sposobie korzystania z nich przez Ciebie. Amazon może dokonać przeniesienia dowolnego z powyższych praw oraz powierzyć innym osobom wykonywane dowolnego ze swoich obowiązków.

 S-6.     Kwestie podatkowe

Oprócz przyjęcia Warunków Ogólnych wyrażasz zgodę na to, by cena podana przez Ciebie za Twoje Produkty obejmowała podatek VAT, cło, podatek akcyzowy oraz wszelkie inne podatki, których zapłata może być wymagana z tytułu danej sprzedaży, chyba że co innego wynika z jakichkolwiek Zasad Programu lub uprzednich pisemnych uzgodnień z Amazon.

Definicje do Warunków Sprzedaży na Amazon

„Polityka Amazon w Zakresie Zwrotu Środków” oznacza zasady zwrotu towarów i środków opublikowane na danej Stronie Amazon i mające zastosowanie do produktów sprzedawanych przez Amazon EU S.à r.l. poprzez daną Stronę Amazon.

„Przewidywana Data Wysyłki” oznacza, w odniesieniu do dowolnego z Twoich Produktów: (a) koniec okresu dostępności do wysyłki (rozpoczynającego się w dniu złożenia przez klienta zamówienia) lub, odpowiednio, termin dostępności do wysyłki podany przez Ciebie w odpowiednim opisie stanu zapasów/produktu dla Twojego Produktu; albo (b) jeżeli nie podałeś informacji o dostępności do wysyłki w opisie stanu zapasów/produktu lub jeżeli Twój Produkt należy do kategorii produktów, w stosunku do których Amazon wymaga wysyłki w terminie dwóch (2) dni roboczych - dwa (2) dni robocze od daty złożenia przez klienta odpowiedniego zamówienia.

„Produkt Medialny” oznacza książkę, czasopismo lub inną publikację, nagranie dźwiękowe, nagranie wideo, oprogramowanie, grę komputerową, grę wideo i/lub inny produkt medialny w dowolnym formacie, w tym dowolną subskrypcję na taki produkt, sprzedawaną poprzez Stronę Amazon.

„Cena Zakupu” oznacza łączną kwotę brutto płatną lub zapłaconą przez nabywcę za Twój Produkt (wraz z podatkami i cłami).

„Wymagane Informacje o Produkcie” oznaczają, w odniesieniu do każdego z Twoich Produktów związanych z daną Stroną Amazon, następujące informacje (z wyłączeniem zakresu, w jakim odpowiednie Zasady Programu wyraźnie odstępują od wymogu podania takich informacji): (a) opis, w tym, odpowiednio, dostępność i opcje przewidziane dla danej lokalizacji, wskazanie dotyczące terminów i zasady rezygnacji z usługi; (b) numery jednostki magazynowej (SKU) i kody EAN/UPC oraz inne dane identyfikacyjne, jakich Amazon może w uzasadniony sposób wymagać; (c) informacje dotyczące stanu zapasów i dostępności, ograniczeń lub wymogów dotyczących wysyłki oraz Informacje o Wysyłce (w każdym przypadku, zgodnie z kategoryzacją wskazaną w danym czasie przez Amazon); (d) kategoryzacja w ramach każdej kategorii produktów Amazon i struktury przeglądania wskazanej w danym czasie przez Amazon; (e) cyfrowy obraz prawidłowo przedstawiający Twój Produkt, zgodny ze wszystkimi wytycznymi wizerunkowymi Amazon i niezawierający żadnych dodatkowych znaków graficznych, tekstu ani innych oznaczeń; (f) Cena Zakupu; (g) opłata za wysyłkę i przygotowanie do wysyłki (zgodnie z naszą standardową funkcjonalnością przewidzianą dla tego rodzaju czynności); (h) wszelkie komunikaty tekstowe, zastrzeżenia, ostrzeżenia, zawiadomienia, etykiety i inne treści, których uwzględnienie jest wymagane obowiązującymi Przepisami Prawa w związku z oferowaniem, wprowadzaniem do obrotu, reklamą lub sprzedażą Twojego Produktu; (i) wszelkie wymagane przez sprzedawcę opłaty oraz pozostałe warunki dotyczące danego produktu, o których klient powinien wiedzieć przed jego nabyciem; (j) marka; (k) model; (l) wymiary produktu; (m) masa; (n) ograniczona specyfikacja techniczna; (o) numery jednostki magazynowej (SKU) i kody EAN/UPC (oraz inne dane identyfikacyjne, jakich możemy w uzasadniony sposób wymagać) akcesoriów związanych z Twoim Produktem, które są dostępne w naszym katalogu; (p) nazwa państwa lub stanu, z którego następuje wysyłka Twoich Produktów; oraz (q) wszelkie inne informacje, których umieszczenia możemy w uzasadniony sposób zażądać (np. stan produktów używanych lub regenerowanych).

„Data Uruchomienia Sprzedaży na Amazon” oznacza dzień, w którym po raz pierwszy oferujemy jeden z Twoich Produktów do sprzedaży na danej Stronie Amazon.

„Informacje o Wysyłce” oznaczają, w odniesieniu do dowolnego z Twoich Produktów, szacowany lub przyrzeczony termin wysyłki i/lub dostawy.

„Termin Upublicznienia Informacji" oznacza ewentualną datę lub daty wyznaczone przez wytwórcę, dystrybutora i/lub licencjodawcę produktu jako termin, przed upływem którego określone informacje na temat danego produktu (np. tytuł książki) nie powinny zostać podane do wiadomości publicznej lub dany produkt nie powinien być dostarczany lub w inny sposób udostępniany klientom.

„Oznaczenia URL” oznaczają dowolny Znak Towarowy lub dowolny inny znak graficzny, nazwę, wyrażenie, identyfikator lub sekwencję znaków, które zawiera w sobie lub obejmuje dowolne oznaczenie domeny najwyższego poziomu (np. .com, co.uk, .de, .es, .edu, .fr, .jp) lub jego dowolną odmianę (np. dot com, dotcom, net lub com).

„Twoja Transakcja” jest zdefiniowana w Umowie Business Solutions; jednakże termin ten, ilekroć został użyty w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług, oznacza wszelkie transakcje zawierane wyłącznie w ramach Sprzedaży na Amazon.

 

Warunki Świadczenia Usług Realizacja przez Amazon (Fulfilment by Amazon)

Usługi Realizacja przez Amazon („FBA”) obejmują realizację zamówień na Twoje Produkty i powiązane usługi. Usługi FBA świadczy Amazon Services Europe S.à r.l.

Niniejsze Warunki Świadczenia Usług FBA stanowią część Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement („Umowa Business Solutions”) oraz, o ile w wyraźny sposób nie wskazano inaczej, odnoszą się one i mają zastosowanie wyłącznie do Twojego korzystania z Usług FBA.  DOKONUJĄC REJESTRACJI LUB KORZYSTAJĄC Z USŁUG FBA (W IMIENIU WŁASNYM LUB REPREZENTOWANEGO PRZEDSIĘBIORCY) WYRAŻASZ ZGODĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW UMOWY BUSINESS SOLUTIONS ORAZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG FBA. O ile nie zostały one odmiennie zdefiniowane w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług FBA, wszystkie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Umowie Business Solutions. Niniejszym udzielasz Amazon nieodwołalnej zgody na angażowanie podmiotów powiązanych Amazon lub osób trzecich na potrzeby wykonywania jednej lub większej liczby usług realizacyjnych i powiązanych usług wyszczególnionych poniżej.

F.1. Twoje Produkty 

Po przyjęciu Cię do programu FBA powinieneś zgłosić do rejestracji każdy sprzedawany przez siebie produkt, który zamierzasz objąć programem FBA w ramach danej Strony Amazon.  Do programu FBA nie możesz zgłosić jakiegokolwiek produktu, który jest Produktem Niepodlegającym Usługom FBA w ramach Strony Amazon, na której zamierzasz dokonać rejestracji produktu.  Odmowa zarejestrowania w programie FBA dowolnego produktu w ramach dowolnej Strony Amazon może nastąpić między innymi w związku z tym, że stanowi on Produkt Niepodlegający Usługom FBA lub narusza obowiązujące Zasady Programu.  Możesz w dowolnym czasie wyrejestrować dowolny z Twoich Produktów z programu FBA w ramach dowolnej Strony Amazon.

F.2. Informacje o Produkcie i Wysyłce

Zgodnie z odpowiednimi Zasadami Programu, powinieneś przekazywać prawidłowe i kompletne informacje na temat Twoich Produktów zarejestrowanych w programie FBA oraz przekazywać Wnioski Realizacyjne w odniesieniu do wszystkich Przedmiotów sprzedawanych z pominięciem Strony Amazon, na które zamówienia realizowane są według formuły FBA („Przedmioty Objęte Wielokanałową Realizacją Zamówienia").  Dokonasz niezwłocznej aktualizacji wszelkich informacji o Twoich Produktach zgodnie z naszymi wymogami oraz w stopniu koniecznym do zapewnienia, by informacje te przez cały czas pozostawały prawidłowe i kompletne. 

F.3. Wysyłka do Amazon

F.3.1. O ile w Punkcie F-5 nie przewidziano inaczej, w przypadku każdej Strony Amazon, w ramach której zarejestrowałeś dane Przedmioty, Przedmioty takie będą dostarczane wyłącznie klientom z odpowiednich Krajów Rejestracji Strony Amazon.  Wysyłki Przedmiotów do nas będziesz dokonywał zgodnie z odpowiednimi Zasadami Programu obowiązującymi dla danej Strony Amazon, w ramach której zarejestrowane są Twoje Produkty.  Należy zapewnić, by: (a) wszystkie Przedmioty były odpowiednio opakowane oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem i pogorszeniem się ich stanu podczas transportu i przechowywania; (b) warunki wysyłki odpowiadały formule „C.I.P. (Przewóz i ubezpieczenie opłacone) do miejsca przeznaczenia”, jeżeli miejscem pochodzenia jest Kraj Rejestracji Strony Amazon, oraz według formuły „D.D.P. (Dostarczone, cło opłacone) do miejsca przeznaczenia”, jeżeli miejscem pochodzenia nie jest Kraj Rejestracji Strony Amazon; oraz (c) wszystkie Przedmioty spełniały wymogi Amazon w zakresie oznakowania oraz inne wymogi.  Ponosisz odpowiedzialność za pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z wysyłką Przedmiotów do miejsca przeznaczenia (w tym koszty przewozu i ubezpieczenia przewozowego). Wszelkie powyższe koszty wysyłki powinieneś uiścić z góry. Amazon nie dokonuje płatności za wysyłkę.  Jesteś odpowiedzialny za zapłatę wszelkich ceł, opłat, podatków i innych należności. W przypadku nieprawidłowo opakowanego lub oznaczonego Przedmiotu możemy odesłać go Tobie na Twój koszt (zgodnie z Punktem F-7) bądź dokonać jego ponownego opakowania lub oznaczenia i obciążyć Cię stosowną opłatą administracyjną.

F.3.2. Nie należy dostarczać nam Nieodpowiednich Przedmiotów, a w przypadku ich dostarczenia mamy prawo odmówić przyjęcia przesyłki.

F-3.3 Jeżeli dokonujesz wysyłki Przedmiotów spoza UE do centrów logistycznych, powinieneś wskazać siebie jako importera/konsygnatariusza oraz wskazać agenta celnego. W przypadku wskazania Amazon w jakiejkolwiek dokumentacji importowej, Amazon zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Przedmiotów objętych taką dokumentacją importową, a wszelkie koszty naliczone wobec Amazon lub poniesione przez Amazon zostaną pobrane z Twojej Karty Kredytowej lub Twojego Konta Bankowego, konta w APE do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon, konta w APUK do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon, odliczone od kwot płatnych na Twoją rzecz lub pobrane w inny wybrany przez nas sposób.

F.4. Magazynowanie

Będziemy świadczyć usługi magazynowania w sposób opisany w niniejszych Warunkach Świadczenia Usług FBA po potwierdzeniu otrzymania dostawy. Będziemy prowadzić elektroniczną dokumentację, przy pomocy której będziemy śledzić stany magazynowe Przedmiotów poprzez wskazanie liczby Przedmiotów przechowywanych w każdym centrum logistycznym. Nie mamy obowiązku fizycznego oznaczania ani oddzielania Przedmiotów od pozostałych jednostek magazynowych (np. produktów oznaczonych tym samym standardowym numerem identyfikacyjnym Amazon) należących do nas, naszych podmiotów powiązanych lub osób trzecich i przechowywanych w danym centrum lub centrach logistycznych. Jeżeli postanowimy magazynować Przedmioty wspólnie z innymi jednostkami magazynowymi, wówczas obydwie strony uzgadniają, że nasza dokumentacja stanowić będzie wystarczającą podstawę do wskazania, które z tych produktów stanowią Przedmioty. Mamy prawo przemieszczać Przedmioty pomiędzy obiektami. W przypadku utraty lub uszkodzenia jakichkolwiek Przedmiotów podczas ich magazynowania, wypłacimy Ci zadośćuczynienie zgodnie z Wytycznymi Usług FBA obowiązującymi dla danej Strony Amazon). W przypadku wypłacenia zadośćuczynienia za dany Przedmiot mamy prawo rozporządzić takim przedmiotem zgodnie z Punktem F-7. We wszystkich pozostałych okolicznościach ponosisz wyłączną odpowiedzialność za każdorazową utratę lub uszkodzenie dowolnych Przedmiotów.  Potwierdzenie otrzymania przez nas dostawy: (a) nie oznacza ani nie rodzi domniemania, że jakikolwiek Przedmiot został dostarczony w stanie wolnym od strat i uszkodzeń, ani też że jakakolwiek stwierdzona następnie utrata lub uszkodzenie nastąpiło po potwierdzeniu odbioru dostawy; (b) nie oznacza ani nie rodzi domniemania, że faktycznie otrzymaliśmy Twój Produkt bądź Produkty wskazane przez Ciebie w opisie danej przesyłki; oraz (c) nie oznacza zrzeczenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw przysługujących nam na podstawie niniejszej Umowy Business Solutions.  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany ograniczeń harmonogramu i ograniczeń ilościowych dotyczących dostaw i przechowywania Twoich stanów magazynowych w centrach logistycznych zgodnie z Punktem 15, Ty natomiast będziesz przestrzegać wszelkich powyższych ograniczeń.   

F.5. Realizacja zamówień 

W ramach naszych usług realizacyjnych będziemy dokonywać wysyłki Przedmiotów ze stanu magazynowego Twoich Produktów w związku z daną Stroną Amazon na adresy wysyłki w odpowiednim Kraju Rejestracji Strony Amazon wskazane w ważnych zamówieniach klientów lub podane przez Ciebie we Wniosku Realizacyjnym.  Możemy dokonywać wysyłki Przedmiotów razem z produktami nabywanymi od nas i/lub innych sprzedawców, w tym dowolnego z naszych podmiotów powiązanych.  Możemy również dokonywać osobnej wysyłki Przedmiotów objętych pojedynczym Wnioskiem Realizacyjnym.  Jeżeli uczestniczysz w naszym programie usług realizacji zamówień eksportowych w ramach danej Strony Amazon, będziemy dokonywać wysyłki Twoich Produktów, które uznaliśmy za kwalifikujące się do zamówień eksportowych (zwanych każdorazowo „Produktem Kwalifikującym się do Sprzedaży Zagranicznej”) na Adresy Zagraniczne w krajach uznanych przez nas za kwalifikujące się do wysyłki zagranicznej, z zastrzeżeniem dodatkowych warunków wysyłki zagranicznej przewidzianych w Wytycznych FBA dla odpowiedniej Strony Amazon

F.6. Zwroty od klientów

F.6.1. Będziesz odpowiedzialny za przyjmowanie zwrotów produktów oraz zwroty środków i ich korektę w odniesieniu do wszelkich Przedmiotów Objętych Wielokanałową Realizacją Zamówień zgodnie z niniejszą Umową Business Solutions (w tym odpowiednimi Zasadami Programu) oraz będziesz dokonywał powyższych czynności.

F.6.2. Będziemy przyjmować i obsługiwać zwroty wszelkich Przedmiotów objętych Obsługą Realizacyjną Amazon zgodnie z warunkami Twojej Umowy Sprzedawcy, niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług FBA i Zasadami Programu dotyczącymi odpowiedniej Strony Amazon.  Wszelkie Przedmioty Nadające się do Sprzedaży zarejestrowane w związku z daną Stroną Amazon, które również stanowią Przedmioty objęte Usługą Realizacja przez Amazon i które zostały w prawidłowy sposób zwrócone, będą przyjmowane z powrotem na stan magazynowy Twoich Produktów w ramach Programu FBA dla danej Strony Amazon.  Możemy realizować zamówienia klientów na Twoje Produkty w związku z daną Stroną Amazon przy wykorzystaniu Przedmiotów objętych Usługą Realizacja przez Amazon zwróconych w związku z daną Stroną Amazon.  Poza przypadkami wskazanymi w Punkcie F-7, tytuł prawny do wszelkich Przedmiotów zwróconych przez klientów przechodzi z powrotem na Ciebie. 

F.6.3. Z zastrzeżeniem Punktu F-7, według naszego uznania, dokonamy zwrotu każdego Przedmiotu zwróconego nam przez klienta, co do którego uznamy, że stanowi on Nieodpowiedni Przedmiot, lub rozporządzimy nim w inny sposób zgodnie z Punktem F-7.  Nie ograniczając praw przysługujących nam na podstawie Punktu F-7.3, możemy dokonać zwrotu danego Nieodpowiedniego Przedmiotu lub rozporządzić nim w inny sposób.

F.6.4. W przypadku otrzymania przez Amazon od klienta zwrotu Przedmiotu Objętego Wielokanałową Realizacją Zamówienia, polecisz nam dokonanie zwrotu danego Przedmiotu lub rozporządzenia nim w inny sposób na Twój koszt. W przeciwnym wypadku będziemy mieli prawo rozporządzić danym Przedmiotem w sposób przewidziany w Punkcie F-7.

F.6.5. Wszelkie zobowiązania z tytułu VAT i Intrastat związane ze wszelkimi zwrotami obciążać będą Ciebie.

F.7. Zwroty Przedmiotów do Ciebie lub rozporządzenie nimi

F.7.1. Z zastrzeżeniem Punktu F.7.5., masz prawo w dowolnym czasie zażądać od nas dokonania zwrotu Przedmiotów na Twoją rzecz lub rozporządzenia nimi w inny sposób.

F.7.2. Mamy prawo za powiadomieniem dokonać zwrotu dowolnych Przedmiotów (w tym Nieodpowiednich Przedmiotów) do Ciebie, co może nastąpić również w przypadku odstąpienia od niniejszych Warunków Świadczenia Usług. Zwracane Przedmioty będą wysyłane na Twój adres wysyłkowy wskazany przez Ciebie zgodnie Umową Business Solutions (w tym odpowiednimi Zasadami Programu). Jednakże, jeżeli (a) wskazany adres przez Ciebie adres, który posiadamy w odniesieniu do danej Strony Amazon, jest nieaktualny lub nieprawidłowy bądź będzie się znajdować poza danym terytorium, (b) nie podałeś lub nie potwierdziłeś na nasz wniosek wskazanego adresu wysyłkowego, lub (c) jeżeli nie będziemy w stanie dokonać uzgodnień w sprawie pokrycia przez Ciebie kosztów zwrotnej wysyłki, wówczas dany Przedmiot lub Przedmioty uznaje się za porzucone, a my możemy zgodnie z własnym wyborem rozporządzić nimi stosownie do stanu magazynowego (na przykład, poprzez dokonanie ich sprzedaży, odzysku, darowizny lub zniszczenia) oraz zachować wszelkie środki uzyskane z tytułu takiego rozporządzenia.

F.7.3 Możemy rozporządzić dowolnym Nieodpowiednim Przedmiotem (na podstawie Twojej domniemanej zgody na takie działanie): (a) niezwłocznie w przypadku stwierdzenia, że (i) dany Przedmiot stwarza ryzyko dla bezpieczeństwa lub zdrowia bądź ryzyko odpowiedzialności Amazon, naszego personelu lub dowolnej osoby trzeciej; lub (ii) dopuściłeś się nieuczciwych lub niezgodnych z prawem działań; lub (iii) mamy podstawy, by zakończyć korzystanie przez Ciebie z Usług ze skutkiem natychmiastowym na podstawie Punktu 3 oraz jesteśmy narażeni na odpowiedzialność wobec osoby trzeciej; lub (b) jeżeli nie polecisz nam dokonania zwrotu Nieodpowiednich Przedmiotów lub rozporządzenie nimi w inny sposób w terminie trzydziestu (30) dni (lub w innym terminie wskazanym w odpowiednich Zasadach Programu) od chwili powiadomienia Cię o konieczności ich usunięcia, na przykład na skutek zawieszenia lub zakończenia korzystania przez Ciebie z Usług FBA bądź zawieszenia, likwidacji lub zamknięcia Twojego konta sprzedawcy. Ponadto pokryjesz nam wszelkie poniesione szkody, w tym wszelkie wydatki poniesione przez nas w związku z dowolnymi Nieodpowiednimi Przedmiotami.

F.7.4. Masz prawo w dowolnym czasie zażądać od nas rozporządzenia Przedmiotami.  W takim przypadku możemy rozporządzić danymi Przedmiotami w odpowiedni sposób stosownie do stanów magazynowych (na przykład, poprzez ich sprzedaż, odzysk, darowiznę lub zniszczenie).  Tytuł prawny do każdego rozporządzanego Przedmiotu przechodzi na nas (lub wskazaną przez nas osobę trzecią, np. instytucję dobroczynną) nieodpłatnie, w stanie wolnym od wszelkich zastawów, roszczeń, zabezpieczeń i innych obciążeń w zakresie koniecznym do dokonania rozporządzenia, oraz mamy prawo zachować wszelkie środki uzyskane przez nas z tytułu rozporządzenia. 

F.7.5. Niezwłocznie poinformujesz nas o każdorazowym wycofaniu lub zagrożeniu wycofaniem dowolnego z Twoich Produktów z obrotu oraz będziesz współdziałał z nami i udzielisz nam pomocy w związku z każdym takim wycofaniem, między innymi poprzez uruchomienie naszych standardowych procedur zwrotu przedmiotów do Ciebie.  Będziesz odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Ciebie, nas bądź dowolny z naszych lub Twoich podmiotów powiązanych w związku z wycofaniem lub zagrożeniem wycofania dowolnego z Twoich Produktów z obrotu (w tym kosztów zwrotu, magazynowania, naprawy, likwidacji lub zwrotu dowolnego z tych produktów do Ciebie lub dowolnego dostawcy).

F.8. Obsługa klienta

F.8.1. W odniesieniu do Przedmiotów Objętych Wielokanałową Realizacją Zamówienia, naszym jedynym obowiązkiem w zakresie obsługi klientów jest przekazywanie Ci wszelkich zapytań na wskazany przez Ciebie adres kontaktowy oraz udostępnianie odpowiedniej ilości informacji na temat stanu realizacji zamówień na Twoje Produkty, o ile zażądasz od nas takich informacji oraz o ile żądane informacje będą w naszym posiadaniu.  Zapewnisz, by wszystkie Twoje polityki i procedury informowania Twoich klientów o wysyłce Twoich Produktów i innych sprawach związanych z realizacją zamówień były zgodne z naszymi politykami i wymogami między innymi w zakresie metod wysyłki, zwrotów i obsługi klienta; ponadto będziesz w widoczny sposób umieszczał na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail i w pozostałych kanałach komunikacyjnych wszelkie wymagane przez nas informacje, komunikaty, zawiadomienia i zasady (polityki). 

F.8.2. Jesteśmy odpowiedzialni za wszelkie kwestie związane z obsługą klientów dotyczące pakowania, logistyki, wysyłki oraz zwrotów Przedmiotów objętych Usługą Realizacja przez Amazon, zwrotów zapłaconych za nie środków oraz dotyczących ich korekt. Ustalimy, czy klient otrzyma zwrot, korektę lub wymianę danego Przedmiotu objętego Usługą Realizacja przez Amazon oraz zobowiążemy Cię do dokonania na naszą rzecz zwrotu kosztów w przypadku stwierdzenia, że ponosisz odpowiedzialność zgodnie z Umową Business Solutions (w tym niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług i Zasadami Programu obowiązującymi dla danej Strony Amazon). Powiadomimy Cię niezwłocznie w przypadku, gdy będziesz zobowiązany do dokonania zwrotu środków na rzecz klienta. Jeżeli nie zgadzasz się z naszymi ustaleniami, możesz wnieść odwołanie w terminie trzydziestu (30) dni od naszego powiadomienia. Ponadto masz prawo zażądać dokonania zwrotu Przedmiotów na Twoją rzecz zgodnie z Punktem F.7.1. Poza przypadkiem przewidzianym w niniejszym Punkcie F-8 w odniesieniu do Przedmiotów objętych Usługą Realizacja przez Amazon, obsługa klienta realizowana będzie w sposób określony w Twojej Umowie Sprzedawcy. Będziesz odpowiedzialny za obsługę zapytań klientów dotyczących podatku VAT, w tym między innymi cen i podatku VAT, faktur VAT i not uznaniowych.

F.8.3. Jeżeli w odniesieniu do Przedmiotów objętych Usługą Realizacja przez Amazon dojdzie do dostarczenia niewłaściwego przedmiotu bądź uszkodzenia, utraty lub zaginięcia przedmiotu, wówczas, o ile nie stwierdzimy, że przyczyna żądania leży po Twojej stronie lub dowolnego z Twoich pracowników, agentów lub wykonawców, zgodnie z własnym wyborem: (a) w zamian za dany Przedmiot objęty Usługą Realizacja przez Amazon (i) wyślemy klientowi zastępczy Przedmiot i zapłacimy Ci kwotę Wartości Odtworzeniowej (w sposób opisany w Wytycznych FBA dla odpowiedniej Strony Amazon) za taki zastępczy Przedmiot, lub (ii) dokonamy zwrotu na rzecz klienta w Twoim imieniu i zapłacimy Ci kwotę Wartości Odtworzeniowej za dany Przedmiot; lub (b) za dowolny Przedmiot Objęty Wielokanałową Realizacją Zamówienia, zapłacimy Ci kwotę Wartości Odtworzeniowej takiego Przedmiotu (Ty natomiast, na nasze żądanie, dostarczysz nam ważną dla celów podatkowych fakturę na zapłaconą Ci kwotę Wartości Odtworzeniowej). Każdy zwrot środków na rzecz klienta będzie inicjowany zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon.  Niezależnie od Warunków Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon, mamy prawo obciążyć Cię odpowiednimi opłatami należnymi nam zgodnie z Warunkami Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon i niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług, odpowiednio. Poza przypadkami wyraźnie przewidzianymi w niniejszym Punkcie F-8.3, będziesz odpowiedzialny za pokrycie wszelkich kosztów wymiany lub zwrotu.

F.8.4. Jeżeli dokonamy wymiany Przedmiotu lub zwrotu środków na rzecz klienta w sposób opisany Punkcie F-8.3, a dany klient zwróci nam pierwotny Przedmiot, mamy prawo zadysponować takim Przedmiotem zgodnie z Punktem F-7, lub, w przypadku Przedmiotu Nadającego się do Sprzedaży, możemy, według własnego wyboru, włączyć taki Przedmiot z powrotem do Twojego stanu magazynowego zgodnie z Punktem F-6.  Jeżeli nie włączymy Przedmiotu z powrotem do Twojego stanu magazynowego, zwrócimy Ci Wartość Odtworzeniową zwracanego Przedmiotu.  Każdy Przedmiot wysłany przez nas w ramach wymiany na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług będzie uznany za zamówienie i sprzedaż danego Przedmiotu dokonaną przez Ciebie na rzecz danego klienta poprzez odpowiednią Stronę Amazon zgodnie z Umową Business Solutions, Umową Użytkownika APE i/lub Umową Użytkownika APUK oraz Twoją Umową Sprzedawcy, oraz będzie traktowany w taki sam sposób i będzie podlegał wszystkim odnoszącym się do nich warunkom i zasadom.

F.9. Wynagrodzenie 

F.9.1. Opłaty.  Będziesz nam uiszczał stosowne opłaty wskazane w Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon DE, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon FR, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon IT, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon ES, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon UK, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon NL, Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon SE oraz Wykazie Opłat FBA dla Strony Amazon PL. Będziesz obciążany Opłatami Magazynowymi naliczanymi od dnia przybycia (do północy) Przedmiotu do centrum logistycznego i jego dostępności na potrzeby realizacji zamówienia przez Amazon (w przypadku każdego Nieodpowiedniego Przedmiotu, od dnia przybycia (do północy)), do wcześniejszego z następujących terminów: (a) dzień (do północy) otrzymania przez nas ważnego zamówienia klienta na dany produkt lub Twojego żądania zwrotu Przedmiotu lub rozporządzenia nim w inny sposób; lub (b) dzień (do północy) dokonania przez nas faktycznej wysyłki Przedmiotu do wskazanego przez Ciebie miejsca zwrotu lub rozporządzenia danym Przedmiotem. Niniejszym upoważniasz nas do obciążenia Twojej karty kredytowej, Twojego Konta w APE do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon i/lub Twojego konta w APUK do obsługi płatności z tytułu Sprzedaży na Amazon wszelkimi kwotami należnymi nam na podstawie niniejszych Warunków Świadczenia Usług.

F.9.2. Wysyłka i pakowanie ozdobne.  Dla wszystkich Przedmiotów objętych Usługą Realizacja przez Amazon ustalimy wysokość opłat, którymi klient będzie obciążany za usługi wysyłki i ozdobnego pakowania Przedmiotów, na które zamówienia realizujemy w ramach Programu FBA.  W zakresie wzajemnych stosunków pomiędzy Tobą i Amazon, opłaty te stanowić będą opłatę naliczaną przez Ciebie klientowi, obejmującą kwotę należnych podatków, natomiast my będziemy informować Cię o ich wysokości.  Będziemy obciążać Cię opłatą (którą będziesz uiszczał na naszą rzecz) równą kwocie opłat naliczonych klientom. Przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że jesteś odpowiedzialny za rozliczanie podatku VAT należnego od kwoty opłat naliczonych klientom za wysyłkę i ozdobne pakowanie.

F.9.3. Wpływy pieniężne.  Mamy prawo zachować odpowiednio część lub całość wszelkich wpływów pieniężnych ze wszelkich Przedmiotów, którymi mamy prawo rozporządzić na podstawie Punktu F.7 powyżej lub w przypadku których doszło do przejścia tytułu prawnego, w tym Przedmiotów zwróconych, uszkodzonych lub porzuconych.  Nie przysługuje Ci jakiekolwiek zabezpieczenie, zastaw ani inne roszczenie w stosunku do kwoty wpływów pieniężnych uzyskanych przez nas w związku ze sprzedażą, obsługą logistyczno-magazynową i/lub wysyłką tych Przedmiotów.

F.10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Oprócz Twoich zobowiązań wynikających z Punktu 6 Umowy Business Solutions, zobowiązujesz się do zwolnienia nas, naszych podmiotów powiązanych oraz ich i naszych członków zarządu i pozostałych organów korporacyjnych, pracowników, przedstawicieli i agentów z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz ochrony odszkodowawczej z tytułu dowolnego Roszczenia dotyczącego: (a) Przedmiotów (niezależnie od tego, czy doszło do przejścia tytułu prawnego na naszą rzecz, czy też nie, w tym wszelkich Przedmiotów zidentyfikowanych przez nas jako Twoje zgodnie z Punktem F-4 ), między innymi z tytułu obrażeń ciała, śmierci lub szkody majątkowej; oraz, o ile ma to zastosowanie (b) wszelkich podatków należnych od sprzedaży, użytkowania, wartości dodanej, majątku osobistego, przychodów brutto, akcyzy, franczyzy lub działalności gospodarczej oraz innych podatków, opłat, ceł, danin i podobnych należności (w tym kar, kar pieniężnych lub odsetek naliczonych od dowolnej z powyższych pozycji) naliczanych przez dowolny organ podatkowy lub inny organ władzy w związku z wysyłką Produktów Kwalifikujących się do Sprzedaży Zagranicznej na Adresy Zagraniczne (zwane łącznie „Podatki od Wysyłki Zagranicznej”).

F.11. Skutki rozwiązania

Przysługuje Ci prawo rozwiązania przewidziane w Punkcie 3 Umowy Business Solutions. Po rozwiązaniu Umowy Business Solutions lub niniejszych Warunków Świadczenia Usług FBA w odniesieniu do danej Strony Amazon, dokonamy, zgodnie z Twoim wskazaniem, zwrotu na Twoją rzecz Przedmiotów zarejestrowanych w związku z daną Stroną Amazon lub rozporządzimy nimi w sposób przewidziany w Punkcie F-7.  Jeżeli nie przekażesz nam polecenia zwrotu lub rozporządzenia Przedmiotami w terminie trzydziestu (30) dni (lub w innym terminie wskazanym w odpowiednich Zasadach Programu) po dniu rozwiązania, będziemy mieli prawo podjąć decyzję o zwrocie Przedmiotów lub rozporządzeniu nimi w całości lub w części w sposób przewidziany w Punkcie F-7, na co niniejszym wyrażasz zgodę.  W przypadku rozwiązania niniejszych Warunków Świadczenia Usług FBA w odniesieniu do danej Strony Amazon, wszelkie prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych Warunków Świadczenia Usług FBA w odniesieniu do danej Strony Amazon wygasną, z zastrzeżeniem że prawa i zobowiązania stron wynikające z Punktów F-3, F-7, F-8, F-9, F-10, F-11 i F-12 w odniesieniu do Przedmiotów otrzymanych lub przechowywanych przez Amazon na dzień rozwiązania niniejszych Warunków Świadczenia Usług FBA pozostaną w mocy po ich uchyleniu.

F.12. Kwestie podatkowe

Przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że przechowywanie Przedmiotów w centrach logistycznych może spowodować powstanie Twojej obecności dla celów podatkowych na danym terytorium, na którym znajduje się Centrum Logistyczne obsługujące daną Stronę, oraz że będziesz ponosił wyłączną odpowiedzialność za wszelkie podatki należne, oraz wszelkie obowiązki w zakresie sprawozdawczości podatkowej, w związku z takim przechowywaniem. W przypadku naliczenia nam jakichkolwiek Podatków od Wysyłki Zagranicznej lub Twoich Podatków na skutek wykonywania na Twoją rzecz usług w ramach Programu FBA lub na innej zasadzie zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług FBA, będziesz odpowiedzialny za rozliczenie takich Podatków od Wysyłki Zagranicznej i Twoich Podatków oraz udzielisz Amazon zwolnienia z odpowiedzialności za takie Podatki od Wysyłki Zagranicznej i Twoje Podatki w sposób przewidziany w Punkcie F-10 niniejszych Warunków Świadczenia Usług FBA.

F.13. Dodatkowe oświadczenie

Oprócz oświadczeń i zapewnień złożonych przez Ciebie w Punkcie 5 Umowy Business Solutions, oświadczasz i zapewniasz nas, że: (a) posiadasz ważny tytuł prawny do wszystkich Przedmiotów oraz wszelkie prawa do prowadzenia dystrybucji Przedmiotów i wykonywania działalności zgodnie z niniejszymi Warunkami Świadczenia Usług FBA; (b) wszystkie dostarczane nam przez Ciebie Przedmioty będą nowe (lub znajdowały się w innym stanie opisanym przez Ciebie w odpowiedniej ofercie Twojego Produktu) oraz w stanie pozwalającym na ich sprzedaż; (c) wszystkie Przedmioty i ich opakowania będą zgodne ze wszystkimi wymogami dotyczącymi oznaczenia, etykietowania i innymi wymogami wynikającymi z Przepisów Prawa; (d) żaden Przedmiot nie jest ani nie będzie wytworzony lub wykonany, w całości lub w części, z wykorzystaniem pracy nieletnich, pracy więźniów lub pracy przymusowej; (e) Ty sam oraz wszyscy Twoi podwykonawcy, przedstawiciele i dostawcy zaangażowani w wytworzenie lub dostawę Przedmiotów będziecie ściśle przestrzegać wszelkich obowiązujących Przepisów Prawa (w tym wszelkich Przepisów Prawa obowiązujących w krajach, w których Przedmioty są wytwarzane lub dostarczane, w zakresie prowadzenia ich zakładów i działalności oraz praktyk pracowniczych, w tym warunków pracy, wynagrodzeń, godzin pracy oraz minimalnego wieku pracowników); oraz (f) wszystkie Produkty Kwalifikujące się do Sprzedaży Zagranicznej (i) mogą być zgodnie z prawem wywożone z odpowiedniego Kraju Rejestracji Strony Amazon bez jakiejkolwiek licencji ani innego upoważnienia, oraz (ii) mogą być legalnie wwożone do każdego Dozwolonego Kraju oraz są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi w nim Przepisami Prawa. 

Definicje FBA

„Przedmioty objęte Usługą Realizacja przez Amazon” oznaczają Przedmioty sprzedawane poprzez dowolną Stronę Amazon i wysyłane do klientów z wykorzystaniem Usług FBA. 

„Produkt Niepodlegający Usługom FBA” oznacza, w odniesieniu do dowolnej Strony Amazon, na której rejestrujesz Twoje Przedmioty, dowolny Przedmiot, który jest Produktem Wyłączonym lub jest w inny sposób zakazany zgodnie z odpowiednimi Zasadami Programu.

„Adres Zagraniczny” oznacza dowolny adres pocztowy znajdujący się poza danym Krajem Rejestracji Strony Amazon.

„Wniosek Realizacyjny” oznacza złożony nam przez Ciebie (zgodnie ze wskazaną przez nas standardową metodą składania wniosków) wniosek o realizację zamówienia na jeden lub większą liczbę Przedmiotów Objętych Wielokanałową Realizacją Zamówienia.

„Przedmioty Objęte Wielokanałową Realizacją Zamówienia” mają znaczenie nadane temu terminowi w Punkcie F-2.

„Przedmiot Nadający się do Sprzedaży” oznacza przedmiot, który nie jest Nieodpowiednim Przedmiotem.

„Umowa Sprzedawcy” oznacza Warunki Świadczenia Usług Sprzedaży na Amazon, Aneks dla Profesjonalnego Sprzedawcy, wszelkie dokumenty, którymi powyższe umowy zostaną zastąpione, oraz dowolną podobną umowę (w kształcie ustalonym przez Amazon) zawartą pomiędzy Tobą i nami, która umożliwia Ci oferowanie i sprzedawanie określonych produktów za pośrednictwem danej Strony Amazon.

„Dane do Wysyłki” oznaczają, w odniesieniu do dowolnego nabytego Przedmiotu lub Przedmiotów, następujące informacje: imię i nazwisko odbiorcy, adres wysyłki, ilość Przedmiotów przeznaczonych do wysyłki oraz wszelkie inne dane wysyłkowe, jakich możemy w uzasadniony sposób zażądać.

„Centrum(-a) Logistyczne Strony Amazon" oznacza centrum lub centra logistyczne wyznaczone lub używane przez Amazon do przechowywania i realizacji zamówień na Przedmioty w związku z daną Stroną Amazon.

„Przedmiot” oznacza egzemplarz Twojego Produktu, który dostarczasz Amazon w ramach Programu FBA w związku z daną Stroną Amazon.

„Nieodpowiedni Przedmiot” oznacza Przedmiot: (a) który jest wadliwy, uszkodzony, niezdatny do danego zastosowania lub pozbawiony wymaganych oznaczeń; (b) którego oznaczenia nie zostały prawidłowo zarejestrowane w Amazon przed wysyłką lub nie pasują do zarejestrowanego produktu; (c) który stanowi Produkt Niepodlegający Usługom FBA lub jest niezgodny z Umową (w tym z odpowiednimi Warunkami Świadczenia Usług i Zasadami Programu); (d) który Amazon uznał za niezdatny do sprzedaży lub wysyłki; lub (e) który Amazon z innych przyczyn uznał za nieodpowiedni.

 

Warunki Świadczenia Usług Reklamy Sponsorowanej

Reklamy Sponsorowane, w tym Produkty Sponsorowane i Marki Sponsorowane („Reklamy Sponsorowane”), stanowią Usługę umożliwiającą Ci reklamowanie Twoich Produktów w Domenach Sieciowych Amazon. Korzystanie z Reklam Sponsorowanych reguluje Umowa Reklamowa Amazon. Niniejszym przyjmujesz warunki Umowy Reklamowej Amazon z odpowiednim Usługodawcą Amazon (zdefiniowanym w Umowie Reklamowej Amazon), której aktualizacji Amazon może co pewien czas dokonywać zgodnie z jej warunkami.

Umowa Reklamowa Amazon dostępna jest pod adresem https://advertising.amazon.co.uk/terms.

W przypadku niezgodności pomiędzy Warunkami Ogólnymi lub Zasadami Programu a postanowieniami Umowy Reklamowej Amazon w odniesieniu do Usług Reklamowych, w zakresie przedmiotu, którego dotyczy dana niezgodność, zastosowanie ma Umowa Reklamowa Amazon.

Warunki korzystania z API (interfejsów programowania aplikacji) Partnera Sprzedaży

API-1 Opis API Partnera Sprzedaży

„API Partnera Sprzedaży” umożliwiają Twoim systemom łączność z niektórymi udostępnianymi Ci przez nas właściwościami lub funkcjonalnościami. Niniejsze Warunki Korzystania z API Partnera Sprzedaży odnoszą się i mają zastosowanie wyłącznie do korzystania przez Ciebie z API Partnera Sprzedaży, chyba że w wyraźny sposób wskazano inaczej. Na podstawie Warunków Korzystania z API Partnera Sprzedaży, możesz udzielać autoryzacji osobom, które (a) opracowują Aplikacje wspierające korzystanie przez Ciebie z API Partnera Sprzedaży lub Materiały API, (b) zarejestrowały się u nas jako Programiści, oraz (c) wyraziły zgodę na zawarcie Umowy z Programistą Zewnętrznym („Programiści”) w celu uzyskania dostępu do Informacji Poufnych, danych osobowych klientów i Twoich Materiałów poprzez API Partnera Sprzedaży.

Amazon zapewnia takim Programistom dostęp do Informacji Poufnych oraz, w razie potrzeby, do danych osobowych klientów, w celu ułatwienia lepszego zarządzania Usługami i ich realizacji przez Ciebie. Dostęp ten jest przyznawany w sposób uznaniowy i pod warunkiem, że Programiści będą przestrzegać obowiązującego prawa jako podmioty przetwarzające Twoje dane. Ty pozostajesz odpowiedzialny na mocy tej Umowy i obowiązującego prawa za działania i zaniechania takich Programistów, tak jakby były to Twoje działania lub zaniechania. Jeżeli zamierzasz bezpośredniego korzystać z API Partnera Sprzedaży lub opracowywać oprogramowania na stronie internetowej wyposażonej w interfejs z API Partnera Sprzedaży lub Materiałami API („Aplikacja”), musisz zarejestrować się jako Programista.

Możemy udostępnić API Partnera Sprzedaży (w tym API usługi Marketplace Web Services) oraz oprogramowanie, dane, tekst, nagrania audio, wideo, zdjęcia i inne treści, które udostępniamy w związku z API Partnera Sprzedaży, w tym dotyczącą ich dokumentację, biblioteki oprogramowania i inne materiały pomocnicze, niezależnie od ich formatu (zwane łącznie „Materiałami API”), które umożliwiają Twoim systemom łączenie się z niektórymi udostępnianymi Ci właściwościami i funkcjonalnościami. Możesz zezwalać Programistom na dostęp do Informacji Poufnych, danych osobowych klientów i/lub Twoich Materiałów poprzez API Partnera Sprzedaży wyłącznie na potrzeby wspierania Twojej działalności na Amazon.

Ilekroć Informacja Poufna i/lub dane osobowe klientów są ujawniane Programistom przez Ciebie, jako niezależnego administratora takich danych osobowych klientów, wszyscy Programiści, którym ujawniasz dane osobowe klientów, są podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, Ty pozostajesz odpowiedzialny za działania i zaniechania wszelkich Programistów, którym ujawniasz Informacje Poufne i/lub dane osobowe klientów, tak jakby były to Twoje działania lub zaniechania (niezależnie od tego, czy takie Informacje Poufne zawierają dane osobowe klientów). Wszelkie zawarte w niniejszej Umowie warunki dotyczące API Partnera Sprzedaży i Materiałów API obowiązują wyłącznie w stosunkach pomiędzy nami. Materiały API, które są powszechnie dostępne lub stanowią oprogramowanie typu open source („Oprogramowanie Domeny Publicznej”) mogą być Ci udostępniane na podstawie odrębnej licencji, w którym to przypadku, niezależnie od jakichkolwiek pozostałych postanowień niniejszej Umowy, dana licencja regulować będzie korzystanie przez Ciebie z takich Materiałów API. Dla uniknięcia wątpliwości, o ile nie jest to jednoznacznie zabronione na podstawie licencji dotyczącej dowolnych Materiałów API stanowiących Oprogramowanie Domeny Publicznej, zastosowanie będą miały wszystkie pozalicencyjne postanowienia niniejszej Umowy.

API-2 Licencja i powiązane wymogi

API-2.1 Postanowienia ogólne.

Udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej, niewyłącznej, niepodlegającej sublicencji ani przeniesieniu licencji na okres obowiązywania Umowy, w celu umożliwienia Programistom dostępu do Informacji Poufnych oraz Twoich Materiałów i korzystania z nich przy pomocy API Partnera Sprzedaży i Materiałów API wyłącznie na potrzeby wsparcia korzystania przez Ciebie z Usług objętych niniejszą Umową.  W zakresie łączącego nas stosunku, my lub nasi licencjodawcy jesteśmy właścicielami wszelkich praw, tytułów prawnych i udziałów przysługujących w stosunku do Informacji Poufnych, API Partnera Sprzedaży, Materiałów API, wszelkich specyfikacji technicznych i operacyjnych, protokołów bezpieczeństwa oraz innej dokumentacji i polityk przekazanych lub udostępnionych przez nas w odniesieniu do API Partnera Sprzedaży lub Materiałów API („Specyfikacje API Partnera Sprzedaży”), jak również naszych wewnętrznych urządzeń centrów danych, serwerów, urządzeń sieciowych i systemów oprogramowania host, które pozostają pod naszą lub ich racjonalną kontrolą i służą do udostępniania API Partnera Sprzedaży lub Materiałów API („Sieć Amazon”).

API-2.2 Ograniczenia licencji.

Jakcykolwiek Programiści, którym zezwalasz na dostęp do Informacji Poufnych, danych osobowych klientów i/lub Twoich Materiałów poprzez API Partnera Sprzedaży i Materiały API będą (zgodnie z API-1 powyżej) Twoimi podmiotami przetwarzającymi dane zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych w zakresie, w jakim przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe klientów.

Zgadzasz się udzielać Programistom takiego dostępu wyłącznie za pośrednictwem interfejsów API udokumentowanych i wskazanych przez nas zgodnie ze wszelkimi odnośnymi Specyfikacjami API Partnera Sprzedaży. Nie masz prawa dokonywać jakichkolwiek poniższych czynności ani zezwolić jakiejkolwiek innej osobie na ich dokonywanie w stosunku do Informacji Poufnych, danych osobowych klientów, API Partnera Sprzedaży i/lub Materiałów API: (a) dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacja lub dekonstrukcja; (b) modyfikacja lub tworzenie na ich podstawie utworów pochodnych w całości lub w części; (c) dystrybucja ich egzemplarzy; (d) usuwanie z nich jakichkolwiek etykiet lub oznaczeń informujących o prawach własności; (e) korzystanie z jakiegokolwiek Oprogramowania Domeny Publicznej w jakikolwiek sposób, który, zgodnie z postanowieniami licencji na dane Oprogramowanie Domeny Publicznej, wymaga ujawnienia lub rozpowszechnienia Informacji Poufnych, API Partnera Sprzedaży i Materiałów API, udzielenia na nie licencji lub udostępnienia ich w inny sposób jakiejkolwiek osobie; (f) odsprzedaż, dzierżawa, podnajem, przeniesienie, udzielenie licencji lub innego rodzaju przeniesienie praw do nich; (g) korzystanie z dostępu do nich lub korzystanie z nich w sposób mający na celu uniknięcie ponoszenia obowiązujących opłat bądź przekroczenie limitów korzystania lub przydziałów; (h) korzystanie z dostępu do nich lub korzystanie z nich w celach niezwiązanych z korzystaniem przez Ciebie z Usług; lub (i) korzystanie z dostępu do nich lub korzystanie z nich w celu prowadzenia nieuczciwej lub nielegalnej działalności bądź działalności, która narusza nasze polityki lub w inny sposób wyrządza szkodę nam lub osobom trzecim.  Ograniczenia korzystania z danych przewidziane w Punkcie 11 powyżej mają zastosowanie do wszelkich informacji udostępnianych lub otrzymywanych przez Ciebie bezpośrednio lub pośrednio z wykorzystaniem API Partnera Sprzedaży.

API-2.3 Brak licencji na dostęp bezpośredni.

Dla uniknięcia wątpliwości, niniejsze Warunki Korzystania z API Partnera Sprzedaży nie stanowią przyznania Ci licencji na bezpośredni dostęp lub korzystanie z API Partnera Sprzedaży ani na instalowanie, kopiowanie, używanie lub rozprowadzanie Materiałów API.  Licencję na bezpośrednie korzystanie z API Partnera Sprzedaży mogą uzyskać wyłącznie Programiści.

API-2.4 Dane Identyfikacyjne i Uwierzytelniające Konta.

W celu zezwolenia Programistom na korzystanie z dostępu do API Partnera Sprzedaży w Twoim imieniu, powinieneś korzystać z identyfikatorów konta i unikalnych par kluczy publicznych/kluczy prywatnych przekazanych przez nas w celu umożliwienia dostępu do Twoich danych za pośrednictwem API Partnera Sprzedaży („Dane Identyfikacyjne i Uwierzytelniające Konta”) zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania z API Partnera Sprzedaży. Zezwolenia na dostęp do Informacji Poufnych i Twoich Materiałów poprzez API Partnera Sprzedaży możesz udzielać wyłącznie we wskazany przez nas sposób. Twoje Dane Identyfikacyjne i Uwierzytelniające Konta przeznaczone są wyłącznie na Twój własny użytek i zobowiązany jesteś do zachowania ich poufności i bezpieczeństwa. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania realizowane z wykorzystaniem Twoich Danych Identyfikacyjnych i Uwierzytelniających Konta, niezależnie od tego, czy działania te podejmujesz Ty sam, czy też osoba trzecia (w tym Twoi pracownicy, wykonawcy lub przedstawiciele). Powinieneś nas niezwłocznie poinformować, jeżeli w Twoim przekonaniu mogło dojść do nieuprawnionego wykorzystania Twoich Danych Identyfikacyjnych i Uwierzytelniających Konta przez osobę trzecią bądź Twoje Dane Identyfikacyjne i Uwierzytelniające Konta zaginęły lub zostały skradzione. Nie ponosimy odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Twoich Danych Identyfikacyjnych i Uwierzytelniających Konta.

API-2.5 Bezpieczeństwo Twoich Materiałów oraz Informacji Poufnych.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zezwalanie innym osobom na dostęp do API Partnera Sprzedaży w Twoim imieniu oraz za podejmowanie we własnym zakresie działań w celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa Informacji Poufnych, danych osobowych klientów i/lub Twoich Materiałów, przetwarzanych zgodnie z Twoim dostępem do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API, w tym wszelkich wymienionych powyżej informacji, które ujawniłeś Programistom zgodnie z niniejszą Umową i jako niezależny administrator danych osobowych klientów ich ochronę i sporządzanie ich kopii zapasowych.

Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego dostępu do Informacji Poufnych, danych osobowych klientów oraz Twoich Materiałów, ich zmiany, usunięcia, zniszczenia, uszkodzenia, utraty lub braku ich przechowywania w związku z korzystaniem z API Partnera Sprzedaży (w tym na skutek błędu, działania lub zaniechania Twojego lub dowolnej osoby trzeciej).

Jeśli uważasz (działając rozsądnie), że miało miejsce naruszenie danych osobowych w odniesieniu do jakichkolwiek danych osobowych klienta (w tym w posiadaniu Programisty), powinieneś natychmiast powiadomić Amazon o takim naruszeniu danych osobowych (w sposób wystarczająco szczegółowy) dla celów informacyjnych i niezwłocznie podjąć wszelkie działania (lub zażądać od Programisty podjęcia takich działań, jeśli jest to stosowne), mające do Ciebie zastosowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym poinformować odpowiednie organy nadzoru i klientów.

API-3 Odebranie dostępu

API-3.1 Odebranie dostępu do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API.

Nie ograniczając praw i zobowiązań stron wynikających z niniejszej Umowy oraz zawartej przez Amazon Umowy z Programistą Zewnętrznym lub Umowy Zewnętrznej Licencji API, mamy prawo ograniczyć, zawiesić lub odebrać Ci dostęp do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API bez podania przyczyny za 30-dniowym powiadomieniem. Mamy prawo odebrać Ci dostęp ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli (a) stwierdzimy, że dopuściłeś się poważnego naruszenia niniejszej Umowy i nie naprawiłeś skutków tego naruszenia w ciągu 7 dni od wezwania do jego naprawienia; (b) Ty lub Twoje konto uczestniczyliście w działalności mającej na celu wprowadzenie uczestników obrotu w błąd bądź w innej nieuczciwej lub nielegalnej działalności; lub (c) korzystanie przez Ciebie z API Partnera Sprzedaży i Materiałów API może wyrządzić szkodę naszym klientom.

Z chwilą zawieszenia lub odebrania Ci dostępu do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API, niezwłocznie zaprzestaniesz zezwalania innym na korzystanie z API Partnera Sprzedaży i Materiałów API. Ponadto, z chwilą odebrania Ci dostępu do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API niezwłocznie zniszczysz wszystkie Materiały API. Z chwilą zawieszenia lub odebrania Ci dostępu do API Partnera Sprzedaży i Materiałów API możemy zmienić status Twoich Danych Identyfikacyjnych i Uwierzytelniających Konta w taki sposób, by Sieć Amazon przestała je rozpoznawać dla celów API Partnera Sprzedaży i Materiałów API.

API-4 Modyfikacje API Partnera Sprzedaży i Materiałów API

Możemy okresowo dokonać zmiany lub wstrzymać dostępność API Partnera Sprzedaży lub Materiałów API (między innymi poprzez zmianę lub usunięcie określonych właściwości lub funkcjonalności API Partnera Sprzedaży lub Materiałów API). O wszelkich istotnych zmianach mających niekorzystny wpływ na Twoją działalność będziemy Cię informować zgodnie z Punktem 17. 

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates