Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Polityka Amazon dotycząca własności intelektualnej

Celem Amazon jest zapewnienie klientom najszerszego wyboru towarów na świecie oraz niesamowitych doświadczeń zakupowych. Amazon nie zezwala na oferowanie produktów, które naruszają prawa własności intelektualnej marek lub właścicieli innych praw.

Ta strona zawiera informacje na temat praw własności intelektualnej (IP) i powszechnych obaw dotyczących własności intelektualnej, jakie mogą pojawić się podczas sprzedaży w serwisie Amazon. To nie jest porada prawna. W przypadku konkretnego pytania dotyczącego praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej osób trzecich należy skonsultować się z prawnikiem.

Prawa autorskie


 1. Czym są prawa autorskie?

  Prawa autorskie chronią oryginalne dzieła autorskie takie jak nagrania, filmy, piosenki, książki, musicale, gry wideo, obrazy, prace oparte na technologii (takie jak programy komputerowe) itp. Ogólnie rzecz biorąc, przepisy dotyczące praw autorskich mają na celu zachęcanie do tworzenia oryginalnych dzieł autorskich dla dobra społeczeństwa. Aby uzyskać ochronę praw autorskich, dzieło autorskie musi być stworzone przez autora i musi cechować się pewną dozą kreatywności. Autor oryginalnego utworu posiada zazwyczaj prawa autorskie do swojego dzieła.

  Ochrona powstaje zwykle w momencie stworzenia utworu, bez konieczności jego rejestracji, certyfikacji ani podjęcia innej czynności formalnej.

  W niektórych krajach europejskich twórcy mogą korzystać z opcjonalnych systemów rejestracji (np. Registro General de la Propiedad Intellectual w Hiszpanii; SIAE we Włoszech), ale pełnią one jedynie funkcję ewidencyjną lub administracyjną.

  W Europie każdy kraj ma swoje własne prawa autorskie, ale wszystkie prawa autorskie zabraniają nieupoważnionego kopiowania i korzystania z oryginalnych utworów, a także nieupoważnionego importu produktów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 2. Skąd mam wiedzieć, czy posiadam prawa autorskie do jednego zdjęcia lub większej liczby zdjęć, z których korzystam na stronie szczegółowych informacji o produkcie?

  Osoba będąca autorem oryginalnego utworu zazwyczaj posiada prawa autorskie do swojego dzieła. Jeśli robisz zdjęcie swojego produktu, na ogół podlega to ochronie wynikającej z praw autorskich i możesz użyć tego zdjęcia na stronie szczegółowych informacji o produkcie do celów jego sprzedaży. Jeśli jednak znajdziesz zdjęcie na czyjejś stronie internetowej, takiego zdjęcia nie należy umieszczać na stronę szczegółowych informacji o produkcie bez zgody takiej drugiej osoby.

  Przykład: Właściciel marki Pinzon zrobił zdjęcia arkuszy przedstawionych poniżej i posiada prawa autorskie do tych obrazów. Jeśli sprzedawca skopiował te zdjęcia, aby sprzedać swój produkt na innej stronie szczegółowych informacji o produkcie, sprzedawca mógł naruszyć prawa autorskie właściciela praw do zdjęć arkuszy.


  Uwaga: Dodanie obrazu chronionego prawami autorskimi do strony szczegółowych informacji o produkcie oznacza udzielenie Amazon i jej podmiotom stowarzyszonym licencji na korzystanie z tego materiału. Inni sprzedawcy mogą wystawiać swoje przedmioty na sprzedaż na stronach, do których dodano obrazy chronione prawami autorskimi, nawet jeśli produkt ten nie jest już w sprzedaży. Aby upewnić się, że prawa autorskie osób trzecich nie podlegają naruszeniu, należy upewnić się, że na stronie umieszczane są tylko obrazy lub tekst utworzone samodzielnie lub dla których posiadana jest zgoda posiadacza praw autorskich na takie ich wykorzystanie.

  Więcej informacji na temat podstaw praw autorskich i często zadawanych pytań można znaleźć na stronach internetowych European IPR Helpdesk / EUIPO / WIPO / .

 3. Skąd mam wiedzieć, czy posiadam prawa autorskie do sprzedawanego produktu?

  Ważne jest, aby upewnić się, że sprzedawane towary nie naruszają praw autorskich. W przeciwnym razie można stracić swoje przywileje sprzedaży i ponieść potencjalne konsekwencje prawne.

  Dzieła chronione prawami autorskimi osób trzecich można sprzedawać na Amazon, o ile uzyskano na to zgodę właściciela praw autorskich lub jeśli takie korzystanie jest chronione tak zwaną zasadą wyczerpania. Zasada wyczerpania zasadniczo pozwala na odsprzedaż prawdziwego, legalnie zakupionego produktu fizycznego (takiego jak książka lub płyta CD) bez zgody właściciela praw autorskich. W Europie zasada ta ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy dany konkretny produkt (przedmiot) był importowany lub sprzedawany wcześniej w EOG za zgodą właściciela praw autorskich, tj. przez właściciela lub przez osobę upoważnioną przez niego do sprzedaży.

  Przykład: Jeśli zdecydujesz się sprzedać używaną kopię czyjejś książki na Amazon, sprzedajesz czyjeś dzieło chronione prawem autorskim. Jeśli książkę tę kupiono od wydawcy w EOG lub od autoryzowanego dystrybutora wydawcy w EOG, zastosowanie ma zazwyczaj zasada wyczerpania. Jeśli jednak książkę tę kupiono poza EOG, w momencie jej odsprzedaży w EOG prawdopodobnie dochodzi do naruszenia praw autorskich.

 4. Czy wzory przemysłowe są także objęte ochroną praw autorskich?

  W niektórych państwach członkowskich UE (np. we Francji, Niemczech, Belgii czy we Włoszech) podwójny charakter wzorów przemysłowych jako kreacji funkcjonalnych i estetycznych oznacza, że podlegają one także ochronie praw autorskich. Istnieją różne wymagania, np. w niektórych krajach ochrona praw autorskich dotyczy tylko wzorów o wysokim „charakterze artystycznym”, a w innych krajach próg jest niski. Należy więc pamiętać, że każdy wzór produktu może być również chroniony prawami autorskimi, przynajmniej w niektórych krajach UE, a zatem nie może być swobodnie kopiowany.

  Ochrona praw autorskich i praw ze wzorów przemysłowych może współistnieć.

Znak towarowy


 1. Co to jest znak towarowy?

  Znak towarowy to słowo, symbol lub wzór lub ich połączenie (np. nazwa marki lub logo), którego firma używa do identyfikacji swoich towarów lub usług oraz do odróżnienia ich od towarów i usług innych firm. Mówiąc inaczej, znak towarowy wskazuje źródło towarów lub usług. Zasadniczo, aby zapobiec pomyłkom klientów co do źródła towarów lub usług, istnieją przepisy prawa dotyczące znaków towarowych.

  Przykład: „Amazon” to znak towarowy, którego używamy w przypadku wielu naszych towarów i usług. Inne znaki towarowe Amazon zawierają zarówno zdjęcia, jak i słowa, takie jak znak towarowy „Available at Amazon”.


  Właściciel znaku towarowego chroni zazwyczaj znak towarowy, rejestrując go w urzędzie znaków towarowych danego kraju (np. DPMA w Niemczech; UIBM we Włoszech; INPI we Francji; OEPM w Hiszpanii; UK IPO w Zjednoczonym Królestwie) lub w urzędzie transgranicznym takim jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej i BOIP (dla regionu Beneluksu). Ochrona znaków towarowych ma charakter terytorialny, tzn. zakres geograficzny ochrony znaków towarowych jest ograniczony i zależy od miejsca rejestracji: krajowe znaki towarowe nie chronią właściciela znaku towarowego na poziomie UE, podczas gdy unijne znaki towarowe zapewniają ochronę we wszystkich państwach członkowskich Unii.

  W niektórych przypadkach i krajach (nie np. w Zjednoczonym Królestwie) osoba lub firma może posiadać prawa do znaków towarowych wyłącznie w oparciu o używanie znaku towarowego w handlu, pomimo że znak taki nigdy nie został zarejestrowany. Prawa te są znane jako niezarejestrowane znaki towarowe i powstają tylko w bardzo ograniczonych okolicznościach.

 2. Co chronią znaki towarowe?

  Ogólnie rzecz biorąc, prawo dotyczące znaków towarowych chroni sprzedawców towarów i usług przed sprzeniewierzeniem ich znaków towarowych przez nieupoważnione osoby trzecie, w szczególności w przypadku, gdy klient może być wprowadzony w błąd co do tego, kto świadczy i zatwierdza takie konkretne towary lub usługi bądź jest z nimi powiązany.

  Właściciel znaku towarowego może uniemożliwić innym osobom używanie określonego znaku: a) w odniesieniu do towarów lub usług identycznych z tymi, dla których właściciel zarejestrował jego znak; b) w przypadku towarów lub usług podobnych do zarejestrowanego znaku towarowego, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że klienci mogą być wprowadzeni w błąd (nawet jeśli użyty znak nie jest identyczny, ale tylko podobny); lub c) jeżeli znak właściciela ma renomę w UE oraz jeżeli używanie tego samego lub podobnego znaku bez uzasadnienia przynosi nienależną korzyść lub jest szkodliwe dla charakteru odróżniającego lub renomy znaku właściciela.

 3. Jakie rodzaje znaków towarowych są pokazywane na Amazon?

  Znaki towarowe są często pokazywane na stronach szczegółowych informacji o produktach w postaci nazw produktów i marek wymienionych na stronie szczegółowych informacji o produkcie. Na przykład znak towarowy „Pinzon” pojawia się w części nazwy marki lub części „byline” na stronie szczegółowych informacji o produkcie przedstawionej poniżej. Znak towarowy „Pinzon” pojawia się również w części z nazwą produktu na stronie szczegółowych informacji o produkcie („Zestaw pościeli flanelowej Pinzon – King, Sage”).


  Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oferuje materiały umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji na temat znaków towarowych.

 4. Czy zawsze potrzebuję zgody właściciela praw na używanie znaku towarowego?

  Brak praw własności do znaku towarowego niekoniecznie musi oznaczać brak możliwości sprzedaży produktu właściciela praw. Jeśli produkt jest oryginalny, a nie importem równoległym, można użyć znaku towarowego do wprowadzenia na rynek tego konkretnego produktu.

  Przykład: Sprzedaż oryginalnego zestaw pościeli Pinzon i reklamowanie tego produktu jako zestawu pościeli Pinzon nie powoduje naruszenia znaku towarowego Pinzon.

  Należy jednak pamiętać, że właściciel praw może zabronić używania znaku, jeżeli istnieją uzasadnione powody, aby sprzeciwić się dalszej komercjalizacji towarów, zwłaszcza w przypadku gdy stan towarów ulega zmianie lub pogorszeniu po wprowadzeniu ich do obrotu.

  Prawie wszystkie inne nieupoważnione zastosowania znaku towarowego stanowią naruszenie; w przypadku braku pewności, czy dane zastosowanie powoduje naruszenie znaku towarowego osoby trzeciej należy skonsultować się z prawnikiem przed jego umieszczeniem w serwisie Amazon.

 5. Kiedy jako sprzedawca mogę używać znaku towarowego osoby trzeciej?

  Sprzedawca może zazwyczaj używać znaku towarowego osoby trzeciej w następujących okolicznościach:

  1. Przy sprzedaży oryginalnych towarów sprzedawca może używać nazwy będące znakiem towarowym w celu oferowania tych towarów do sprzedaży. Na przykład sprzedawca, który oferuje oryginalny produkt „Pinzon”, niekoniecznie narusza prawa właściciela znaku towarowego Pinzon, ponieważ sprzedający używa znaku towarowego do identyfikacji oryginalnego produktu.
  2. Podczas używania słowa objętego znakiem towarowym w jego zwykłym znaczeniu słownikowym .
  3. W ramach zgodnych z prawdą oświadczeń, że produkt jest kompatybilny z produktem oznaczonym znakiem towarowym. Na przykład, jeśli sprzedawca oferuje specjalny kabel kompatybilny z czytnikiem Kindle E-Reader i podaje, że kabel jest „kompatybilny z Kindle”, zazwyczaj nie stanowi to naruszenia znaku towarowego, o ile stwierdzenie to jest zgodne z prawdą i nie wprowadza w błąd. Należy jednak pamiętać, że stwierdzenia „podobne do” (takie jak stwierdzenie, że towary są „podobne do Kindle” lub „lepsze niż Kindle”) stanowią naruszenia znaku towarowego.

 6. Jak mogę się upewnić, że nie naruszam prawa dotyczącego znaków towarowych podczas prowadzenia sprzedaży w serwisie Amazon?

  Ważne jest, aby upewnić się, że sprzedawane towary i treść prezentowanych ofert nie naruszają znaku towarowego lub można stracić swoje przywileje sprzedaży i ponieść potencjalne konsekwencje prawne. Przed podjęciem decyzji o sprzedaży towarów w serwisie Amazon należy zadać sobie następujące pytania:

  1. Czy sprzedawane towary pochodzą od renomowanego dystrybutora?
  2. W jaki sposób nabyto towary i czy można udowodnić, że są oryginalne, jeśli zajdzie taka potrzeba?
  3. Czy opis tych towarów nie powoduje wprowadzenia w błąd klientów (na przykład, czy jakakolwiek treść strony szczegółowych informacji o produkcie dla niemarkowego zestawu pościeli nie powoduje, że klienci będą sądzić, że kupują zestaw pościeli Pinzon)?
  4. Czy nazwa marki lub znak towarowy zostały użyte w sposób niewprowadzający w błąd i zgodny z prawdą w celu opisania kompatybilności (zasadniczo dozwolonej) zamiast podobieństwa (niedozwolonego)?

  Poniższa tabela przedstawia przykłady ofert prawidłowo i nieprawidłowo oznaczonych marką zgodnie z polityką przedstawiania ofert w serwisie Amazon:

  Tytuł oferty Marka Status oferty
  Głośnik AmazonBasics (puste) Oferta nieaktywna z powodu nieprawidłowego pola marki. Pole marki jest puste (nie „AmazonBasics”), w związku z czym tytuł oferty nie może oznaczać, że produkt jest produktem AmazonBasics.
  Głośnik AmazonBasics AmazonBasics Oferta aktywna, z prawidłowym użyciem pola marki i akceptowalnym tytułem.
  Sześciostopowy kabel USB do ładowania, kompatybilny z głośnikiem AmazonBasics (puste) Oferta aktywna, z akceptowalnym tytułem i użyciem pola marki, JEŚLI kabel do ładowania jest kompatybilny tylko z głośnikami AmazonBasics, a nie ze wszystkimi innymi urządzeniami elektronicznymi (jeśli kabel jest kompatybilny z kilkoma markami, ale nie ze wszystkimi, dopuszczalne jest użycie najważniejszej marki w tytule produktu i wymienienie pozostałych w podpunktach). Tytuł wskazuje kompatybilność bez sugerowania, że jest to produkt markowy AmazonBasics; pole marki może być puste dla produktu niemarkowego.
  Sześciostopowy kabel USB do ładowania, kompatybilny z głośnikiem AmazonBasics Wireless Speakers Inc. Oferta aktywna, z prawidłowym użyciem pola marki i akceptowalnym tytułem.

  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z prawnikiem.

 7. Co to jest podrabianie produktów?

  Podrabianie produktów jest szczególnym rodzajem naruszania znaków towarowych. Podrabianie produktów jest bezprawnym powielaniem zarejestrowanego znaku towarowego lub znaku bardzo podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego na produkcie lub opakowaniu.

  Produkt o podobnym wyglądzie sprzedawany na oddzielnej stronie szczegółowych informacji o produkcie w sposób niestanowiący niewłaściwego użycia zarejestrowanego znaku towarowego nie jest podrobionym produktem, pomimo że produkt taki może być podobny do produktu chronionego znakiem towarowym lub identyczny. Produkty o podobnym wyglądzie mogą jednak naruszać inne prawa własności intelektualnej lub stanowić (w niektórych krajach) nieuczciwą konkurencję / bezprawne używanie takich znaków lub innych praw.

Patent


 1. Co to jest patent?

  Patent jest formą ochrony prawnej wynalazków. Nadany patent przyznaje właścicielowi prawo do wykluczenia innych z produkcji, używania, oferowania sprzedaży, sprzedawania lub importowania wynalazku do kraju, który udzielił ochrony patentowej, przez określoną liczbę lat.

 2. Czy istnieją różne rodzaje patentów?

  Nie w UE. Inne kraje wyróżniają jednak inne rodzaje patentów. W Stanach Zjednoczonych, na przykład, istnieją dwa główne rodzaje patentów: patenty użytkowe i patenty projektowe.

 3. Jaka jest różnica między patentem, znakiem towarowym i prawami autorskimi?

  Patent różni się od praw autorskich tym, że nie chroni ekspresyjnej treści dzieła twórczego takiego jak książka lub obraz, ale chroni konkretny wynalazek taki jak nowa metoda drukowania książek lub nowy typ aparatu fotograficznego.

  Europejski Urząd Patentowy oferuje materiały umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji na temat patentów.

 4. Jak można się upewnić, że podczas realizowania sprzedaży w serwisie Amazon nie dochodzi do naruszenia czyjegoś patentu?

  Producent lub autoryzowany dystrybutor produktu może być w stanie pomóc w kwestiach związanych z patentem. W przypadku wątpliwości w zakresie tego, czy dane treści lub produkt naruszają czyjś patent, należy skonsultować się z prawnikiem przed ich umieszczeniem w serwisie Amazon.

Wzory przemysłowe


 1. Co to jest wzór przemysłowy?

  Wzór przemysłowy jest formą ochrony prawnej oryginalnej ozdobnej formy z tworzywa sztucznego przedmiotu lub zestawu linii i kolorów, które mogą być stosowane do produktu. Wzór przemysłowy chroni wygląd produktu i jest nierozerwalnie powiązany z produktem.

 2. Jak można się upewnić, że podczas realizowania sprzedaży w serwisie Amazon nie dochodzi do naruszenia czyjegoś wzoru?

  Producent lub dystrybutor produktu może być w stanie pomóc w rozwiązywaniu problemów związanych ze wzorem. W przypadku wątpliwości w zakresie tego, czy dane treści lub produkt naruszają czyjś wzór, należy skonsultować się z prawnikiem przed ich umieszczeniem w serwisie Amazon.

Import równoległy


 1. Co to jest import równoległy?

  Właściciele praw własności intelektualnej (w szczególności właściciele znaków towarowych, posiadacze praw autorskich i ich licencjobiorcy) mogą zabronić importu lub sprzedaży swoich towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeśli zostały one pozyskane poza terenem EOG.

  Zakaz ten obowiązuje nawet wtedy, gdy właściciel praw dystrybuuje ten sam typ produktu w EOG lub nie prowadzi dystrybucji w EOG, o ile posiada on prawo własności intelektualnej w EOG. W związku z tym, w przypadku planowanego uwzględnienia w swojej ofercie np. markowych produktów lub artykułów multimedialnych pozyskiwanych poza terenem EOG, należy zasięgnąć specjalistycznej porady prawnej i upewnić się, że właściciel praw nie jest przeciwny takiemu importowi równoległemu. W przeciwnym razie właściciel praw może zwrócić się do Amazon o usunięcie takiej oferty z rynków Amazon w UE z powodu naruszenia własności intelektualnej.

  Równoległy import towarów pochodzących spoza EOG w celu sprzedaży na terenie EOG za zgodą właściciela praw może mieć wciąż wpływ na doświadczenia klienta, jeżeli produkt spoza EOG w jakikolwiek sposób różni się od wersji EOG (np. w kwestii opakowania, gwarancji, wariantu produktu). W celu uniknięcia negatywnych opinii klientów należy zadbać o odpowiedni opis produktu.

 2. Jak można się upewnić, że sprzedawane towary nie pochodzą z (nielegalnego) importu równoległego?

  W przypadku sprzedaży produktów na rynkach unijnych Amazon należy upewnić się, że dotyczy ona wyłącznie produktów, które zostały zaimportowane samodzielnie za zgodą właściciela praw lub które zostały pozyskane, bezpośrednio lub pośrednio, od dostawcy, który został upoważniony przez właściciela praw do importu produktów do EOG (np. od spółki zależnej właściciela praw lub autoryzowanego dystrybutora na EOG). Należy pamiętać, że jeśli właściciel praw kwestionuje sprzedaż produktów spoza EOG, konieczne będzie udowodnienie, że produkty te zostały zaimportowane do EOG za zgodą właściciela praw. Należy więc dopilnować, aby zachować faktury, listy autoryzacyjne itp. dotyczące tych produktów.

Wzory użytkowe


 1. Co to jest wzór użytkowy?

  Wzór użytkowy to kolejna forma ochrony prawnej wynalazków, ale dla tak zwanych „drobnych wynalazków”. System rejestracji jest podobny do systemu patentowego. Nie wszystkie państwa członkowskie UE mają wzory użytkowe, ale Hiszpania, Włochy, Francja i Niemcy stosują tego typu prawa własności intelektualnej.

 2. Jaka jest różnica między wzorem użytkowym a patentem?

  W swojej podstawowej definicji wzór użytkowy jest bardzo podobny do patentu, z tym wyjątkiem, że wymagania dotyczące nabycia wzoru użytkowego są mniej rygorystyczne niż w przypadku patentów (szybsza rejestracja bez badania nowości, wynalazczych etapów ani zastosowań przemysłowych).

 3. Jak można się upewnić, że podczas realizowania sprzedaży w serwisie Amazon nie dochodzi do naruszenia czyjegoś wzoru użytkowego?

  Producent lub autoryzowany dystrybutor produktu może być w stanie pomóc w kwestiach związanych z wzorem użytkowym. W przypadku wątpliwości w zakresie tego, czy dane treści lub produkt naruszają czyjś wzór użytkowy, należy skonsultować się z prawnikiem przed ich umieszczeniem w serwisie Amazon.

  Więcej informacji na temat wzorów użytkowych można znaleźć w European IPR Helpdesk.

Wzór


 1. Co to jest wzór?

  Wzór jest formą ochrony prawnej wyglądu całego wyrobu lub jego części, która wynika w szczególności z cech linii, konturów, kolorów, formy, struktury powierzchni i/lub materiałów produktu i/lub jego elementów dekoracyjnych. Każdy artykuł przemysłowy lub rzemieślniczy, w tym opakowanie, symbole graficzne i kroje pisma, kwalifikuje się jako produkt. Części produktów, które można rozłożyć i zmontować ponownie, mogą także podlegać ochronie.

  Wzór jest terytorialny: właściciel wzoru chroni zazwyczaj wzór, rejestrując go w urzędzie w danym kraju (np. DPMA w Niemczech; UIBM we Włoszech; OEPM w Hiszpanii; UK IPO w Zjednoczonym Królestwie) lub w urzędzie transgranicznym takim jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (uzyskanie wzoru zarejestrowanego na terenie Wspólnoty).

  Zgodnie z prawem europejskim wzór może zostać zarejestrowany, ale niezarejestrowane wzory są także w pewnym stopniu chronione. Prawa do niezarejestrowanych wzorów są nabywane automatycznie i bez konieczności zachowania formalności. Prawo do niezarejestrowanego wzoru jest bardziej ograniczone pod względem zakresu i czasu trwania (3 lata) niż prawo do zarejestrowanego wzoru.

 2. Jak można się upewnić, że podczas realizowania sprzedaży w serwisie Amazon nie dochodzi do naruszenia czyjegoś wzoru?

  Producent lub autoryzowany dystrybutor produktu może być w stanie pomóc w kwestiach związanych ze wzorem. W przypadku wątpliwości w zakresie tego, czy dane treści lub produkt naruszają czyjś wzór, należy skonsultować się z prawnikiem przed ich umieszczeniem w serwisie Amazon. Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oferuje materiały umożliwiające uzyskanie dodatkowych informacji na temat wzorów.

Co zrobić w przypadku ostrzeżenia lub zawieszenia konta


 1. Co się stanie, gdy pojawi się ostrzeżenie, że oferta zostanie usunięta z powodu zgłoszenia naruszenia praw własności intelektualnej? Co zrobić w przypadku posiadania praw własności intelektualnej?

  W przypadku otrzymania ostrzeżenia o naruszeniu, istnieje kilka możliwości odwołania się lub zakwestionowania roszczenia:

  1. Jeśli otrzymane ostrzeżenie dotyczy produktu, który nie znajduje się w ofercie umieszczonej w serwisie Amazon, należy odpowiedzieć na otrzymane zawiadomienie i poinformować, że zgłoszony produkt nigdy nie stanowił części takiej oferty. Sprawdzimy, czy wystąpił błąd.
  2. W przypadku nawiązanych relacji z właścicielem praw, który złożył reklamację (licencja, umowa produkcyjna lub dystrybucyjna itp.), zachęcamy do skontaktowania się z właścicielem praw i zażądania wycofania skargi. W przypadku wycofania skargi przez właściciela praw, treści oferty mogą zostać przywrócone. Dane kontaktowe właściciela praw znajdują się w otrzymanym ostrzeżeniu.
  3. Jeśli w opinii sprzedawcy właściciel praw lub Amazon popełnił błąd podczas usuwania oferty produktów sprzedawcy, należy odpowiedzieć na otrzymane zawiadomienie i podać konkretne powody, dla których uważa się, że popełniono błąd. W stosownych przypadkach należy podać numer faktury lub identyfikator zamówienia potwierdzający autentyczność produktu. Dokonana zostanie ponowna ocena zawiadomienia, a treści oferty mogą zostać przywrócone.

 2. Co zrobić w przypadku otrzymania wielu ostrzeżeń o naruszeniu własności intelektualnej?

  W przypadku otrzymania wielu ostrzeżeń o naruszeniu własności intelektualnej i uznania, że sprzedawane produkty są oryginalne, należy złożyć odwołanie za pośrednictwem swojego konta Seller Central, podając następujące informacje:

  Wykaz domniemanych numerów ASIN naruszających zasady oraz co najmniej jedno z następujących:

  1. faktury potwierdzające autentyczność produktów; lub
  2. identyfikatory zamówień potwierdzające autentyczność produktu; lub
  3. List autoryzacyjny od właściciela praw (który nie jest przekazywanym listem poczty elektronicznej)

 3. Co zrobić, jeśli konto zostało zawieszone?

  Jeśli konto zostało zawieszone w wyniku złożenia przez właścicieli praw zawiadomień o naruszeniu własności intelektualnej wobec jego produktów lub treści, sprzedawca może przekazać nam wykonalny plan działania zawierający następujące informacje:


  1. Powody, dla których sprzedawano produkty rzekomo naruszające lub umieszczono treści rzekomo naruszające, bądź dopuszczono się obu z tych naruszeń.
  2. Działania, które zostały podjęte w celu zapewnienia nienaruszania zasad.
  3. Sposób unikania naruszeń w przyszłości.
  4. Wszelkie inne informacje dotyczące sprawy.

  Plan działania należy wysłać za pośrednictwem pulpitu nawigacyjnego konta lub odpowiedzieć na otrzymane powiadomienie o zawieszeniu konta. Plan działania zostanie poddany ocenie w celu ustalenia, czy konto może zostać przywrócone. Należy pamiętać, że Amazon rozwiązuje konta osób dopuszczających się powtarzających naruszeń w odpowiednich okolicznościach.

 4. Co w przypadku braku wiedzy o naruszaniu czyjejś własności intelektualnej?

  Oczekuje się, że sprzedawcy będą postępować zgodnie z prawem i z polityką Amazon. Amazon poważnie traktuje roszczenia o naruszenie własności intelektualnej. Nawet jeśli sprzedawca narusza czyjąś własność intelektualną nie wiedząc o tym, podejmiemy odpowiednie działania i konto sprzedającego może otrzymać ostrzeżenie lub zostać zawieszone. Sprzedawca powinien skonsultować się z prawnikiem w celu zapewnienia, że jego firma posiada odpowiednie procedury zapobiegające naruszeniom praw własności intelektualnej.

 5. Co zrobić w przypadku otrzymania zawiadomienia o imporcie równoległym?

  Import równoległy jest rodzajem naruszenia praw własności intelektualnej specyficznego dla UE (zob. wyżej). Jeśli produkty są importowane do EOG za zgodą właściciela praw, stanowczo zachęcamy do skontaktowania się z właścicielem praw w celu bezpośredniego rozpatrzenia skargi i uzyskania jej wycofania. Wyłącznie w przypadku, gdy właściciel praw nie odpowiada, odwołanie można złożyć do nas, dostarczając nam dowód, że sprzedane produkty były importowane do EOG za zgodą właściciela praw. Dowód taki mogą stanowić, na przykład, faktury wskazujące, że produkty pochodzą od autoryzowanego dystrybutora właściciela praw.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates