Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Polityka sprzedaży usług w sklepach Amazon

Niniejsza polityka stanowi uzupełnienie postanowień Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement („Umowa") i ma zastosowanie do oferowania i sprzedaży wszelkich usług oferowanych przez Ciebie w ramach usługi Sprzedaż na Amazon („Twoje Usługi”), w tym Usług Świadczonych w Domu, Usług Świadczonych w Sklepie i Usług Wysyłki do Sklepu. „Usługi Świadczone w Domu" oznaczają usługi świadczone przez Ciebie na rzecz klientów Amazon w ich domach. „Usługi Świadczone w Sklepie" oznaczają usługi świadczone przez Ciebie w Twoim sklepie w odniesieniu do produktów przynoszonych przez klientów Amazon. „Usługi Wysyłki do Sklepu" oznaczają usługi świadczone przez Ciebie na rzecz klientów Amazon w odniesieniu do Wysyłanych Produktów w Twoim sklepie.

 1. Twoje obowiązki

  Poza zobowiązaniami opisanymi w Umowie, będziesz w każdym czasie wykonywał poniższe obowiązki oraz zapewnisz, by wykonywały jest również osoby z Tobą powiązane i osoby trzecie zarządzające oferowaniem, sprzedażą lub wykonywaniem Twoich Usług, udzielające na nie gwarancji bądź w inny sposób zaangażowane w działania związane z ich oferowaniem, sprzedażą lub wykonywaniem, w tym Twoi pracownicy, przedstawiciele, agenci, wykonawcy i podwykonawcy (zwani łącznie „Twoim Personelem"):

  1. Będziesz wykonywał Twoje Usługi zgodnie z informacjami zawartymi w odpowiedniej zakładce Strony Amazon zawierającej opis danej usługi and oraz zgodnie ze wszelkimi odpowiednimi zaleceniami producentów lub innymi wymogami dotyczącymi produktu lub usługi odnoszącej się do takiego produktu.
  2. Będziesz wykonywał Twoje Usługi z zachowaniem najwyższej staranności, umiejętności i rzetelności oraz zgodnie z najlepszą praktyką zwyczajowo stosowaną przez wyspecjalizowane podmioty zajmujące się zawodowo świadczeniem podobnych usług.
  3. Będziesz przestrzegał wszelkich wymogów w zakresie poziomu obsługi i innych wymogów, które Amazon może określić na podstawie Umowy oraz przywołanych w niej Zasadach Programu, jak również przekazywał na żądanie Amazon raporty (w formie wskazanej przez Amazon) dotyczące przestrzegania przez Ciebie powyższych wymogów.
  4. Będziesz posiadał wszelkie certyfikaty i licencje przewidziane standardami branżowymi oraz wszelkie pozostałe certyfikaty i licencje wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz przestrzegał ich warunków, jak również, na żądanie Amazon, przekazywał nam ich kopie. Amazon wymaga od Ciebie posiadania odpowiednich ważnych licencji, rejestracji i certyfikatów uprawniających do wykonywania usług, które oferujesz na Amazon. Wszyscy pracownicy techniczni powinni również posiadać ważne uprawnienia, licencje i certyfikaty uprawniające do prowadzenia wykonywanych przez nich prac. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, by Twoje przedsiębiorstwo i jego pracownicy techniczni w każdym czasie spełniali powyższe wymogi. Brak spełnienia powyższych wymogów może skutkować zawieszeniem Twojego konta na Amazon. Amazon może ograniczyć Ci możliwość oferowania niektórych usług lub wykonywania określonych rodzajów czynności do czasu potwierdzenia informacji o posiadanych uprawnieniach zawodowych. Ponadto, Amazon ma prawo zażądać przedstawienia kopii dokumentów zawierających informacje na temat Twoich uprawnień zawodowych.
  5. Będziesz korzystał z udostępnionych Ci Informacji Poufnych, w tym danych teleadresowych klientów, wyłącznie na potrzeby porozumiewania się z odbiorcami Twoich Usług w celu umawiania lub anulowania ich wizyt zgodnie z Zasadami Programu Amazon, w tym niniejszą Polityką Sprzedaży Usług, oraz Polityką Postępowania wobec Zakazanych Czynności i Działalności Sprzedawcy, jak również zapewnisz, by wszelkie obce oprogramowanie, z którego korzystasz na potrzeby wykonywania Twoich Usług, zapewniało analogiczną ochronę Informacji Poufnych.
  6. Nie będziesz w jakikolwiek sposób podawał się za Amazon lub przedstawiał Twojego Personelu klientom jako pracowników Amazon ani informował klientów, że Ty lub Twój Personel występujecie w imieniu Amazon.
  7. Będziesz informował Amazon o wszelkich zgłoszeniach regulacyjnych lub zezwoleniach, które Amazon ma obowiązek uzyskać w celu umożliwienia Tobie lub Twojemu Personelowi wykonywania Twoich Usług.
  8. Będziesz przestrzegał wszelkich innych wymogów nałożonych przez Amazon na podstawie niniejszej Polityki Sprzedaży Usług oraz wszelkich innych obowiązujących Polityk wymienionych w Umowie.
 2. Oświadczenia i zapewnienia

  Poza oświadczeniami i zapewnieniami złożonymi w Punkcie 5 Umowy, oświadczasz i zapewniasz, że: (a) Twoje Usługi oraz wszelkie aspekty związane z ich oferowaniem, sprzedażą i wykonywaniem będą zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym wszelkimi obowiązującymi wymogami dotyczącymi licencji, zezwoleń, rejestracji i zgłoszeń; oraz (b) Ty oraz Twój Personel jesteście uprawnieni do wykonywania Twoich Usług w sposób zgodny z prawem, w tym posiadacie wymagane zezwolenia wynikające z obowiązujących przepisów regulujących status cudzoziemców i wykonywanie przez nich pracy.

 3. Anulowanie zamówień i wizyt.
  1. Anulowanie przez dostawcę.

   Jako Partner Sprzedaży w Sklepie Amazon powinieneś mieć świadomość, że anulowanie zamówień lub wizyt może mieć negatywny wpływ na recenzje Twoich klientów oraz Twoje oceny i wskaźniki efektywności. Aby uniknąć anulowania zamówienia lub wizyty, prosimy o uwzględnienie następujących zaleceń:

   1. Zapewnij, by posiadane przez Amazon informacje na temat Twojej dyspozycyjności były w każdym czasie aktualne.
   2. Starannie zapoznaj się z zakresem prac w odniesieniu do każdej usługi, którą zamierzasz oferować.
   3. Zapoznaj się ze szczegółami zamówienia w celu stwierdzenia, czy dołączony został odpowiedni produkt, oraz upewnij się, czy Twoi pracownicy techniczni są z nim odpowiednio zapoznani.

  2. Anulowanie na wniosek klienta.

   Zachęcamy Cię do niestosowania praktyki anulowania wizyt w imieniu klienta. Jeżeli klient skontaktuje się z Tobą w celu anulowania zamówienia, powinieneś w pierwszej kolejności ustalić, dlaczego klient wyraża taką wolę, a następnie przekierować go do konta Amazon.pl w celu anulowania zamówienia. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której klient składa wniosek o anulowanie wizyty w ciągu 24 godzin od umówionego terminu: W takiej sytuacji Amazon poleci klientowi skontaktowanie się z Tobą jako Partnerem Sprzedaży w celu anulowania wizyty. Jeżeli klient wyraża wolę anulowania zamówienia ze względu na kolizję terminów, uszkodzenie produktu lub zmianę terminu zamówienia, jednak w dalszym ciągu byłby zainteresowany daną usługą w późniejszym terminie, powinieneś doradzić klientowi zmianę terminu. Anulowane zamówienia nie podlegają wznowieniu, a jeżeli klient anuluje zamówienie, będzie musiał ponownie zamówić usługę.

 4. Komunikacja pomiędzy kupującym i sprzedawcą.

  Z zastrzeżeniem zobowiązań do zachowania poufności ciążących na Tobie na podstawie Umowy oraz odnośnych Polityk Amazon, w tym Polityki Postępowania wobec Zakazanych Czynności i Działalności Sprzedawcy, ani Ty sam, ani Twój Personel nie będziecie w żadnym czasie dążyć do pozyskania zamówień na jakiekolwiek produkty lub usługi, które nie zostały wyszczególnione w odpowiednim formularzu zgłoszenia zamówienia, ani też oferować takich produktów i usług jakiejkolwiek Osobie, która zamówiła Twoje Usługi, poza przypadkami, w których zostało to jednoznacznie dozwolone na podstawie Umowy i odpowiednich Polityk Amazon.

  Jako Partner Sprzedaży możesz kontaktować się z klientem lub kupującym wyłącznie na potrzeby realizacji zamówionej usługi lub udzielenia odpowiedzi na wniosek serwisowy klienta. Nie możesz wykorzystywać Informacji Poufnych na potrzeby kontaktowania się z klientami pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, telefonicznie lub w jakikolwiek inny sposób w celach marketingowych lub promocyjnych.

  Jeżeli wysyłasz klientowi e-mail/wiadomość korzystając z kanału służącego do komunikacji pomiędzy kupującym i sprzedawcą, Twoja wiadomość/e-mail nie powinna zawierać żadnego z poniższych elementów:

  1. Odnośników do jakiejkolwiek strony internetowej poza Amazon;
  2. Informacji o Tobie lub Twoim adresie e-mail;
  3. Promocji na dodatkowe produkty lub usługi ani odniesień do produktów, usług lub promocji osób trzecich.

 5. Zasady przyjmowania płatności.

  Jako Partner Sprzedaży w Sklepie Amazon zobowiązany jesteś do zapewnienia, by wszelkie płatności (w tym zwroty i rabaty) z tytułu zamówionych usług i wniosków klientów składanych poprzez Stronę Amazon były rozliczane poprzez Stronę Amazon. Niezastosowanie się do powyższej zasady może skutkować ostrzeżeniem, zawieszeniem Twoich uprawnień sprzedażowych lub odebraniem Ci uprawnień sprzedażowych. Jeżeli stwierdzimy, że doszło do obejścia zasad niniejszej polityki przez Ciebie lub Twój Personel, możemy wstrzymać wszelkie płatności na Twoją rzecz do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego lub odzyskać kwotę wynagrodzeń Amazon dowolną metodą przewidzianą w Umowie oraz w Twojej Umowie Użytkownika Usług Sprzedaży na Amazon poprzez Amazon Payments Europe (Amazon Payments Europe Selling on Amazon User Agreement) lub Umowie Użytkownika Usług Sprzedaży na Amazon poprzez Amazon Payments UK (Amazon Payments UK Selling on Amazon User Agreement).

 6. Ubezpieczenie.

  Z zastrzeżeniem Punktu 8 Umowy, wykupisz i będziesz posiadał oraz zapewnisz, by Twoje podmioty powiązane (samodzielnie lub poprzez osoby trzecie) również wykupiły i posiadały ważne : (a) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące odpowiedzialność powstałą na skutek oferowania, sprzedaży i wykonywania Twoich Usług lub w związku z tymi czynnościami; oraz (b) ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z limitem sumy ubezpieczenia wynoszącym co najmniej 300.000 GBP z tytułu jednorazowej szkody, jeżeli wykonywanie którejkolwiek z Twoich Usług wiąże się z korzystaniem z samochodu lub innego pojazdu silnikowego. Niezależnie od zdania poprzedzającego, jeżeli udzieliliśmy Ci zgody na skorzystanie z opcjonalnych programów ochrony ubezpieczeniowej, wykupisz i będziesz posiadał ważne ogólne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności prawnej lub nadwyżki odpowiedzialności z limitem sumy ubezpieczenia na poziomie co najmniej 2.000.000 GBP, obejmujące odpowiedzialność powstałą w wyniku prowadzenia przez Ciebie działalności lub w związku z nią, w tym produkty, działalność zakończoną i uszkodzenie ciała. Na nasze żądanie prześlesz nam zaświadczenia potwierdzające posiadanie ważnego ubezpieczenia pocztą elektroniczną na adres coi@amazon.com lub c/o Amazon, P.O. Box 81226, Seattle, WA 98108-1226, Na ręce: Risk Management [Departament Zarządzania Ryzykiem].

 7. Opłaty.

  Wysokość opłat należnych za każdą z Twoich Usług będzie zgodna z Wykazem Opłat z tytułu Sprzedaży na Amazon (Selling on Amazon Fee Schedule).

 8. Brak tolerancji dla niewłaściwego zachowania wobec klientów.
  1. We wskazanych przypadkach Amazon niezwłocznie zawiesi Tobie lub Twojemu Personelowi uprawnienia do prowadzenia sprzedaży do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia przez klientów któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
   • Dokonanie kradzieży z domu klienta;
   • Przemoc fizyczna lub słowna bądź nękające zachowanie wobec klienta lub dowolnej innej osoby w jego domu;
   • Zażywanie narkotyków lub spożywanie alkoholu podczas pracy.
  2. Amazon przeprowadzi postępowanie wyjaśniające oraz może zawiesić Tobie i Twojemu Personelowi uprawnienia do prowadzenia sprzedaży w przypadku zgłoszenia przez klientów któregokolwiek z poniższych zdarzeń:
   • Przydzielenia do wykonania zadania pracownika technicznego nieposiadającego wymaganych uprawnień lub odpowiednio zweryfikowanego;
   • Wyrządzenie szkody majątkowej na kwotę przekraczającą 10.000 GBP;
   • Stawienie się przez pracownika technicznego do pracy w stanie wskazującym na zażycie narkotyków lub spożycie alkoholu;
   • Próba rozliczenia płatności przez pracownika technicznego poza Amazon za usługi zamówione lub zlecenia klientów złożone poprzez Amazon.

  O wyniku każdorazowego postępowania wyjaśniającego decydować będzie Amazon. Jeżeli nie zgadzasz się z naszymi ustaleniami, możesz odwołać się od nich w terminie trzydziestu (30) dni od przekazania przez nas powiadomienia w tej sprawie.

 9. Ważne: dodatkowe wymogi dla określonych rodzajów usług
  1. Sprawdzenie historii osoby wykonującej Usługi Świadczone w Domu:

   Jeżeli wykonujesz Usługi Świadczone w Domu, zarówno Ty, jak i członkowie Twojego Personelu, którzy będą wykonywać którąkolwiek z Twoich Usług w miejscu zamieszkania lub miejscu prowadzenia działalności klienta bądź w innym miejscu wskazanym przez klienta, powinni pomyślnie przejść indywidualną weryfikację sprawdzającą ich historię. Weryfikacja zostanie zlecona przez Amazon, a następnie przeprowadzona niezależnie przez podmiot zewnętrzny posiadający stosowne kwalifikacje, chyba że przekażemy Ci pisemną informację, że zostałeś zwolniony z tej procedury. Jeżeli zostałeś zwolniony, wówczas, w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa, będziesz zobowiązany do okresowego prowadzenia analogicznych weryfikacji członków Twojego Personelu, w tym (i) kompletnego sprawdzenia w rejestrze skazanych lub innego rodzaju weryfikacji właściwej dla kraju, w którym świadczysz Twoje Usługi, oraz (ii) sprawdzenia we wszelkich odpowiednich wykazach osób i podmiotów objętych sankcjami rządowymi, w tym na liście osób objętych sankcjami i ograniczeniami (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) prowadzonej przez amerykański Urząd ds. Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), liście osób naruszających sankcje zagraniczne (Foreign Sanctions Evaders List) oraz w unijnym Skonsolidowanym Wykazie (zwanych łącznie „Wykazami Sankcji”). Nie dopuścisz osoby figurującej w rejestrze skazanych lub objętej Wykazem Osób Objętych Sankcjami do wykonywania Twoich Usług, chyba że wyrok skazujący uległ zatarciu lub wykreśleniu z rejestru bądź akta sprawy zostały utajnione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Możemy okresowo zażądać sprawdzenia historii członków Twojego Personelu lub Twojego przedsiębiorstwa. Możemy zażądać przedstawienia informacji na temat stosowanej przez Ciebie polityki i procedur weryfikacyjnych (w tym również przed zaoferowaniem przez Ciebie Twoich Usług poprzez serwis Sprzedaży na Amazon) z 24-godzinnym wyprzedzeniem. W przypadku wystąpienia z takim żądaniem będziesz zobowiązany do udzielenia nam (oraz naszym audytorom lub innym doradcom) wszelkiej uzasadnionej pomocy i współpracy oraz przekazać nam wszelką dokumentację dotyczącą przedmiotu każdorazowego żądania. Amazon przyjmuje do wiadomości, że przeprowadzenie przez Ciebie weryfikacji personelu podwykonawców poprzez sprawdzenie rejestru skazanych i Wykazu Osób Objętych Sankcjami może być niemożliwe. Dla uniknięcia wątpliwości, nałożysz na swoich podwykonawców w drodze pisemnych umów wszystkie obowiązki przewidziane w niniejszym punkcie 9(a).

  2. Usługi Wysyłki do Sklepu:

   W sytuacji gdy świadczysz Usługi Wysyłki do Sklepu, zastosowanie będą miały następujące warunki:

   1. W celu zapewnienia klientowi optymalnego zadowolenia z usługi, realizując zamówienia na Usługi Wysyłki do Sklepu podlegać będziesz określonym wymogom dotyczącym poziomu jakości usług i efektywności. Treść tych wymogów dostępna jest tutaj.
   2. Jeżeli w chwili otrzymania produktu w imieniu klienta Amazon na potrzeby realizacji Twojej Usługi Wysyłki do Sklepu („Wysyłany Produkt”) stwierdzisz, że jest on uszkodzony lub wadliwy, powinieneś niezwłocznie skontaktować z obsługą klienta Amazon telefonicznie pod numerem podanym przez Amazon w celu skoordynowania wysyłki zastępczego produktu od jego sprzedawcy bez obciążania klienta kosztami z tego tytułu. Skorzystasz przy tym z etykiety przedpłaconej wysyłki zwrotnej przekazanej Ci przez Amazon lub klienta w celu niezwłocznego odesłania uszkodzonego Wysyłanego Produktu na adres zwrotny jego sprzedawcy w imieniu klienta.
   3. Jeżeli Wysyłany Produkt zaginie lub ulegnie uszkodzeniu po otrzymaniu go przez Ciebie, lecz przed dokonaniem jego odbioru przez klienta, niezwłocznie skontaktujesz się z obsługą klienta Amazon telefonicznie pod numerem podanym przez Amazon w celu zorganizowania wysyłki zastępczego produktu na Twój koszt, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu. Jeżeli Wysyłany Produkt nie zaginął, lecz uległ uszkodzeniu, niezwłocznie odeślesz uszkodzony Wysyłany Produkt na własny koszt na adres zwrotny sprzedawcy (seller of record).
   4. Jeżeli klient odmówi dokonania odbioru Wysyłanego Produktu, w stosunku do którego wykonałeś Twoje Usługi Wysyłki do Sklepu, niezwłocznie odeślesz Wysyłany Produkt, którego montażu lub instalacji (odpowiednio) dokonałeś, do jego sprzedawcy, korzystając z etykiety wysyłkowej przekazanej przez Amazon lub klienta. W takim przypadku przywrócisz wszystkie należące do klienta przedmioty, które pozostawały pod Twoją opieką w związku z wykonywaniem Usług Wysyłki do Sklepu (np. samochód klienta) do stanu co najmniej tak dobrego jak stan, w którym się one pierwotnie znajdowały w chwili otrzymania ich przez Ciebie, bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates