Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon

Uwaga: Prawnie wiążąca jest wersja niniejszego regulaminu w języku angielskim. Tłumaczenia na inne języki mają jedynie charakter informacyjny.

Twój udział w Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon („Ogólnoeuropejska realizacja przez Amazon”) podlega niniejszym zasadom programu („Zasady”) oraz warunkom Umowy Amazon Services Europe Business Solutions („Umowa BSA”) z uwzględnieniem Zasad sprzedawcy międzynarodowego Amazon i zasad programu Amazon. Terminy zapisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszych Zasadach, mają znaczenie nadane im w BSA.

Usługi w ramach Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon

Ogólnoeuropejska realizacja przez Amazon pomaga w sprzedaży w europejskich serwisach Amazon, umożliwiając przechowywanie zapasów bliżej klientów. Przesyłasz swoje produkty do centrum logistycznego Amazon w Europie. Następnie kierujemy Twoje zapasy do magazynowania w European Fulfillment Network w tych krajach, które zostały przez Ciebie zaakceptowane do rozmieszczenia zapasów, aby sprostać oczekiwanemu zapotrzebowaniu klientów w przyszłości.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Ogólnoeuropejska realizacja przez Amazon: jak to działa.

Aby wybrać kraje, w których mają zostać rozmieszczone Twoje zapasy w ramach Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon, przejdź do strony Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską na swoim koncie sprzedawcy.

Rozmieszczenie i magazynowanie Twoich zapasów FBA

Umożliwiając rozmieszczenie zapasów w danym kraju, upoważniasz Amazon do skierowania i magazynowania Twoich zapasów FBA w dowolnym kraju lub we wszystkich tych krajach („Kraje z włączoną usługą rozmieszczenia”). Upoważniasz Amazon do przeniesienia lub przeładunku swoich zapasów w ramach naszej sieci europejskich centrów logistycznych w Krajach z włączoną usługą rozmieszczenia, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Ogólnoeuropejska realizacja przez Amazon zapewnia elastyczność rozmieszczenia zapasów w krajach oferujących taką możliwość, jednak nie we wszystkich, pod warunkiem posiadania aktywnej oferty FBA danego produktu we wszystkich europejskich serwisach Amazon zgodnie z wymaganiami na stronie Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską.

Upoważniasz Amazon do magazynowania swoich zapasów w dowolnym kraju, pod warunkiem podania na koncie sprzedawcy ważnego w tym kraju numeru VAT. Kraj ten będzie automatycznie uznany za kraj z możliwością rozmieszczenia zapasów na potrzeby Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon (chyba że anulujesz wybór tego kraju jako kraju do rozmieszczenia zapasów). Numer VAT podany na koncie sprzedawcy musi widnieć w Systemie wymiany informacji o VAT (VIES) Komisji Europejskiej oraz spełniać obowiązujące warunki opisane w Umowie dotyczącej podatku VAT, aby można było uznać go za odpowiedni do celów niniejszych zasad.

Jeśli wybierzesz opcję magazynowania zapasów w Niemczech, Polsce i Czechach, upoważniasz Amazon do przypisywania i magazynowania niemieckich zapasów w dowolnym z centrów logistycznych Amazon w Niemczech, Polsce i Czechach. „Niemieckie zapasy” oznaczają produkty wysyłane przez sprzedawcę do Amazon w celu magazynowania w Niemczech lub umieszczane przez Amazon w centrum logistycznym Amazon w Niemczech, Polsce lub Czechach zgodnie z zasadami FBA. Produkty magazynowane w naszych centrach logistycznych w Niemczech, Polsce i Czechach są traktowane jako jedna pula zapasów w niemieckiej sieci logistycznej („Niemiecka pula zapasów”) do czasu realizacji lub wycofania, nawet jeśli później usuniesz zaznaczenie tej opcji w ustawieniach FBA.

Zezwalając na rozmieszczenie zapasów w danym kraju, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że nie ma żadnych ograniczeń prawnych, które zakazują magazynowania produktów w wybranym kraju.

Kwalifikacja i rejestracja ASIN

Do rejestracji w Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon kwalifikują się wyłącznie te kody ASIN: (i) które są wymienione jako kwalifikujące się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon na stronie Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską; oraz (ii) dla których masz aktywną ofertę FBA we wszystkich europejskich serwisach Amazon wskazanych jako wymagane na stronie Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską, a każda z tych ofert jest powiązana z tymi samymi zapasami („ASIN kwalifikujący się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon”).

Uwaga: Jeśli produktu nie ma w określonym serwisie Amazon lub jeśli jego zakup został zablokowany przez Buyability (na przykład z powodu wprowadzenia nowych ograniczeń lokalnych), nie musisz oferować tego produktu w tym serwisie Amazon, żeby kwalifikować się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon. Jeśli jednak inny sprzedawca utworzy ofertę lub oferta zostanie utworzona automatycznie, produkty nie będą dostępne w ramach Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon, dopóki nie wystawisz oferty we wszystkich serwisach Amazon, w których ten ASIN jest obecny.

ASIN kwalifikujący się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon musi mieć status „zarejestrowany” w tym programie, aby mógł zostać aktywowany do celów korzystania z zalet Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon („Oferta Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon”). Produkty powiązane z Ofertą Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon są traktowane jako jedna pula zapasów bez względu na to, gdzie są magazynowane („Pula zapasów FBA z wysyłką ogólnoeuropejską”).

Kwalifikacja ASIN potwierdza jedynie, że produkt może zostać dostarczony za pomocą European Fulfillment Network firmy Amazon. Co pewien czas może to ulegać zmianie. Nie oznacza to potwierdzenia, że Twój produkt jest zgodny z prawem obowiązującym w odniesieniu do oferowania, sprzedaży, transportu lub magazynowania go. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zagwarantowanie (i musisz zagwarantować), że Twoje produkty są zawsze zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Opłaty

  • Naliczymy obowiązującą lokalnie opłatę za realizację (zamiast opłaty za realizację transgraniczną obowiązująca dla EFN) Oferty Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon w serwisie Amazon odpowiadającym krajowi z włączoną usługą rozmieszczenia.
  • Za zdalne zrealizowanie zamówienia klienta w dowolnym serwisie Amazon odpowiadającym krajowi, w którym nie aktywowano usługi rozmieszczenia zapasów, będzie Cię obowiązywała opłata za realizację transgraniczną obowiązującą dla EFN.
  • W przypadku zlecenia wycofania zapasów (zwrócenia Ci zapasów) z Puli zapasów FBA z wysyłką ogólnoeuropejską na adres w kraju, w którym znajduje się Twój serwis macierzysty, pobieramy lokalne opłaty za wycofanie zapasów obowiązujące w Twoim serwisie macierzystym, niezależnie od tego, gdzie znajdują się zapasy w momencie składania zlecenia wycofania zapasów.
  • Więcej informacji na temat opłat FBA mających zastosowanie do Niemieckiej puli zapasów znajdziesz na stronie Program środkowoeuropejski.

Więcej informacji na temat opłat za Ogólnoeuropejską realizację przez Amazon, które mają zastosowanie do Ciebie, znajdziesz na stronie z naszym cennikiem FBA . Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszych zasadach jako inne obowiązują opłaty FBA i opłaty za sprzedaż na Amazon.

Kody ASIN bez aktywnych ofert we wszystkich obowiązujących europejskich serwisach Amazon

Kody ASIN, w przypadku których nie posiadasz aktywnej oferty FBA we wszystkich europejskich serwisach Amazon wymienionych zgodnie z wymaganiami na stronie Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską na Twoim koncie sprzedawcy, nie kwalifikują się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon.

Niemniej jednak, przez włączenie usługi rozmieszczenia zapasów w innych krajach (poza swoim serwisem macierzystym) w ustawieniach FBA lub wybierając dodatkowy kraj w procedurze wysyłki dla tych kodów ASIN, możesz wysyłać zapasy i upoważniać Amazon do magazynowania ich w centrach logistycznych w krajach, które wybierzesz (ta opcja była wcześniej określana jako „zapasy w wielu krajach” lub „MCI”). W przypadku tych kodów ASIN lokalne opłaty FBA będą obowiązywać tylko wtedy, gdy w celu realizacji zamówienia ASIN zostanie dołączony do zamówienia klienta z Twoich lokalnie magazynowanych zapasów. Opłaty za realizację transgraniczną dla EFN będą obowiązywać wtedy, gdy zamówienie klienta zostanie zrealizowane zdalnie. Ponieważ te kody ASIN nie są częścią Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon, należy samodzielnie zarządzać zapasami i prognozowaniem popytu. Aby uniknąć nieplanowanych opłat, zalecamy utrzymanie odpowiedniego poziomu zapasów w każdym kraju i częstsze ich uzupełnianie. Aby wyświetlać poziomy zapasów w zależności od kraju, skorzystaj z dziennego raportu o stanie zapasów.

Wyłączanie usługi rozmieszczenia zapasów i zmiany w kwalifikacji

Możesz wyłączyć usługę rozmieszczenia zapasów w danym kraju, zmieniając ustawienia FBA w Seller Central, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń. Nie można wyłączyć usługi rozmieszczenia zapasów dla danego kraju przez okres do 30 dni po jej włączeniu (ograniczenie to ma na celu umożliwienie realizacji zapasów). Ponadto wyłączenie usługi rozmieszczenia zapasów dla kraju, w którym ta opcja jest włączona dla Twoich zapasów, jest niedostępne w okresie od 1 października do 31 grudnia każdego roku (ograniczenie to pozwala nam zachować stabilność sieci logistycznej, dzięki czemu możemy sprostać wzrostowi popytu podczas szczytu sezonu). W opisanych powyżej okresach Amazon może nadal magazynować lub przenosić produkty z Twojej Puli zapasów FBA z wysyłką ogólnoeuropejską do centrów logistycznych znajdujących się w tych krajach. Po upływie tego czasu możesz powrócić do strony Zapasy FBA z wysyłką ogólnoeuropejską, aby usunąć zaznaczenie usługi rozmieszczenia zapasów dla danego kraju.

Jeśli usuniesz zaznaczenie usługi rozmieszczenia zapasów dla niektórych krajów, wszystkie pozostałe jednostki magazynowane w takich krajach będą nadal częścią Puli zapasów FBA z wysyłką ogólnoeuropejską (oraz, jeśli ma to zastosowanie, Niemieckiej puli zapasów), dopóki nie sprzedasz lub nie pozbędziesz się wszystkich jednostek w tym kraju. W dalszym ciągu będą obowiązywać standardowe lokalne opłaty FBA. Nie będziemy oferować przeładunku do innego centrum logistycznego w Europie. Po sprzedaniu lub wycofaniu wszystkich pozostałych zapasów w kraju, którego zaznaczenie usunięto, przestaniemy magazynować w nim zapasy. Uwaga: W ramach przygotowań do przeładunku do kraju z włączoną usługą rozmieszczenia zapasy mogą tymczasowo znajdować się w krajach, w których nie włączono usługi rozmieszczenia zapasów. Po usunięciu zaznaczenia usługi rozmieszczenia zapasów dla danego kraju nie możesz wysyłać zapasów do tego kraju (chyba że ponownie zaznaczysz tę opcję dla danego kraju).

Jeśli status produktu jako ASIN kwalifikującego się do Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon ustanie (gdy na przykład usuniesz ofertę w wymaganych serwisach Amazon), przestanie on należeć do Puli zapasów FBA z wysyłką ogólnoeuropejską. Zostanie automatycznie przypisany do lokalnej puli zapasów w kraju, w którym jest magazynowany w tym czasie („Kraj magazynowania lokalnego”). W celu realizacji lub wycofania zapasów w przyszłości uznaje się, że jednostka została przesłana do Kraju magazynowania lokalnego. Możesz wybrać opcję realizacji lub wycofania tych produktów, a my naliczymy opłaty pobierane przez Amazon za realizację przez Amazon, w tym, w stosownych przypadkach, opłaty EFN i opłaty za wycofanie transgraniczne według lokalnej tabeli opłat obowiązującej w przypadku zapasów magazynowanych w Kraju magazynowania lokalnego. Nie będziemy oferować przeładunku zapasów do centrum logistycznego w innym kraju.

Ważna informacja dotycząca Ogólnoeuropejskiej realizacji przez Amazon

Magazynowanie produktów dodatkowo w kraju, który nie jest krajem Twojego serwisu macierzystego, wiąże się dla Twojej firmy z dodatkowymi obowiązkami w zakresie rejestracji jako podatnik VAT i sprawozdawczości (a także innymi wymogami sprawozdawczymi, m.in. Intrastat). Masz obowiązek pobierania i opłacania swoich podatków oraz składania odpowiednich deklaracji i wystawiania faktur VAT lub faktur korygujących zgodnie z wymaganiami. Więcej informacji o podatku VAT znajdziesz na stronie Kwestie podatkowe i regulacyjne w Europie. Informacje na temat rozwiązań dotyczących rejestracji jako podatnik VAT oraz składania deklaracji VAT poprzez Seller Central znajdziesz na stronie Usługi VAT na Amazon. Więcej informacji na temat zewnętrznych doradców podatkowych znajdziesz na stronie Sieć dostawców usług. Przed rozmieszczeniem zapasów w danym kraju możemy zażądać od Ciebie przedstawienia dowodów przestrzegania wymogów podatkowych w tym kraju (na przykład numeru identyfikacji podatkowej i zaświadczenia podatkowego, zależnie od przypadku). W razie obowiązku prawnego będziemy udostępniać informacje o transakcjach i jednostkach, na przykład na uzasadnione żądanie podmiotów rządowych lub organów prawnych, które mają jurysdykcję nad Amazon.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates