Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Metodologia usług obliczania podatku VAT w Europie

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2021 r.

1. Cel

Niniejszy dokument opisuje metodologię obliczania podatku VAT, którą stosujemy w ramach oferowanych sprzedawcom usług obliczania podatku VAT.

Ważne: Zanim zaczniesz korzystać z usług obliczania podatku VAT Amazon, uważnie się z nim zapoznaj. Ponosisz odpowiedzialność za prawidłowość wszystkich obliczeń, fakturowanie, sprawozdawczość podatkową oraz wypełnianie wszelkich innych obowiązków związanych z podatkami. Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu ustawień podatkowych dla swojej działalności, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

2. Zakres

Metodologia opisana w niniejszym dokumencie dotyczy wyłącznie zamówień zarejestrowanych w usłudze obliczania podatku VAT, w przypadku których sprzedawcy są odpowiedzialni za pobieranie podatku VAT i przekazywanie go odpowiednim organom podatkowym. Nie ma ona zastosowania w przypadku zamówień związanych z którąkolwiek kwestią opisaną poniżej.

2.1 Przepisy w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym

2.1.1 Przepisy w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Zjednoczone Królestwo formalnie opuściło jednolity rynek UE i unię celną w ramach brexitu 1 stycznia 2021 r. Z tym dniem w Zjednoczonym Królestwie wprowadzono nowy zestaw przepisów dotyczących podatku VAT, który zmienił sposób rozliczania tego podatku od określonych transakcji sprzedaży towarów realizowanych przez sprzedawców na rzecz klientów ze Zjednoczonego Królestwa.

Od 1 stycznia 2021 r. Amazon odpowiada za pobieranie podatku VAT obowiązującego w Zjednoczonym Królestwie od sprzedaży towarów zamawianych w poszczególnych sklepach sprzedawcy Amazon i dostarczanych klientom w Zjednoczonym Królestwie, którzy nie są zarejestrowanymi jako podatnicy VAT w tym kraju, w następujących sytuacjach:

 • Towary są dostarczane z zapasów sprzedawcy przechowywanych poza terytorium Zjednoczonego Królestwa, a wartość przesyłki wynosi do 135 GBP.
 • Towary są dostarczane z zapasów sprzedawcy przechowywanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, a sprzedawca nie ma siedziby w Zjednoczonym Królestwie – bez względu na wartość towarów.

W każdej z tych sytuacji Amazon obliczy i pobierze od klienta przy kasie podatek VAT obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie oraz przekaże go bezpośrednio organom podatkowym w tym kraju. Dzięki temu sprzedawcy nie otrzymają w ramach wypłaty środków kwoty obowiązującego w nim podatku VAT i nie będą musieli przekazywać jej organom podatkowym w Zjednoczonym Królestwie.

Od reguły tej istnieją wyjątki, które obejmują niektóre transakcje sprzedaży towarów dostarczanych klientom w Irlandii Północnej. W tych przypadkach sprzedawca pozostaje odpowiedzialny za rozliczenie należnego podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie.

Obowiązkiem sprzedawcy pozostaje rozliczanie podatku VAT obowiązującego w Zjednoczonym Królestwie od wszelkich innych dostaw, w tym dostaw realizowanych na rzecz klientów biznesowych zarejestrowanych jako podatnicy VAT w tym kraju. W przypadku tych dostaw nadal stosowana będzie metodologia opisana w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera od tych dostaw podatek VAT obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie, znajdziesz na stronie poświęconej przepisom dotyczącym podatku VAT w handlu elektronicznym w Zjednoczonym Królestwie.

2.1.2. Norweskie przepisy prawa dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym

Norwegia wprowadziła w życie przepisy dotyczące podatku w handlu elektronicznym, które zmieniają sposób rozliczania podatku VAT od niektórych transakcji sprzedaży realizowanych przez sprzedawców na rzecz klientów z Norwegii.

Od 28 kwietnia 2021 r. Amazon odpowiada za pobieranie norweskiego podatku VAT od sprzedaży towarów zamawianych w poszczególnych sklepach na Amazon i dostarczanych klientom w Norwegii w następujących sytuacjach:

 • Towary są dostarczane z zapasów przechowywanych poza terytorium Norwegii.
 • Wartość przesyłki poszczególnych pozycji w zamówieniu nie przekracza 3000 NOK.
 • Zamówione produkty nie obejmują środków spożywczych, napojów alkoholowych ani niektórych produktów objętych wyjątkami.

W przypadku tych transakcji Amazon oblicza i pobiera norweski podatek VAT od klienta przy kasie, a następnie przekazuje go bezpośrednio norweskiemu organowi podatkowemu. W związku z tym nie otrzymasz w ramach wypłaty środków kwoty norweskiego podatku VAT i nie powstanie po Twojej stronie obowiązek przekazania jej organom podatkowym w Norwegii.

Uwaga: Do tych transakcji sprzedaży nie stosuje się zwolnienia z podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów o wartości do 350 NOK (o ile są one dostarczane klientom w Norwegii z zapasów przechowywanych poza terytorium tego kraju). Norweski podatek VAT jest obliczany i pobierany przez Amazon od wszystkich transakcji sprzedaży, które spełniają powyższe wymagania.

Jeśli dostarczasz towary do norweskich klientów B2B, którzy są zarejestrowanymi podatnikami VAT, odpowiadają oni za samodzielne rozliczenie podatku VAT w ramach norweskiej deklaracji VAT.

Jeśli dostarczasz towary z zapasów przechowywanych w Norwegii lub jeśli masz siedzibę w Norwegii, Twoje obowiązki związane z podatkiem VAT pozostają bez zmian. Za rozliczanie podatku VAT od tych transakcji sprzedaży odpowiadasz Ty.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera norweski podatek VAT od tych dostaw, znajdziesz na stronie poświęconej norweskim przepisom dotyczącym podatku VAT w handlu elektronicznym.

2.1.3. Przepisy UE dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym

Od 1 lipca 2021 r. Amazon będzie pobierać podatek VAT od sprzedaży towarów zamawianych za pośrednictwem poszczególnych sklepów Amazon w ramach handlu elektronicznego i dostarczanych klientom B2C na terenie UE, którzy nie są zarejestrowanymi jako podatnicy VAT, w następujących przypadkach:

 1. Towary są dostarczane z zapasów przechowywanych poza terytorium UE, a wartość przesyłki nie przekracza 150 EUR.
 2. Towary są dostarczane z zapasów sprzedawcy przechowywanych na terytorium UE, a sprzedawca nie posiada siedziby w UE – bez względu na wartość towarów (dotyczy zarówno sprzedaży transgranicznej, jak i krajowej).

W przypadku tych dostaw Amazon obliczy i pobierze podatek VAT UE od klienta i przekaże go bezpośrednio odpowiednim organom podatkowym UE. Dzięki temu sprzedawcy nie otrzymają w ramach wypłaty środków kwoty obowiązującego w UE podatku VAT i nie będą musieli przekazywać jej unijnym organom podatkowym.

Podatek VAT będzie naliczany przez Amazon zgodnie ze stawką obowiązującą w kraju dostawy do klienta. Oznacza to, że jeśli towary zostaną dostarczone na adres klienta w Hiszpanii, Amazon zastosuje odpowiednią hiszpańską stawkę VAT.

Amazon nie będzie pobierać podatku VAT w przypadku sprzedaży lub dostawy towarów klientom zarejestrowanym jako podatnicy VAT w UE. W tym przypadku nadal obowiązywać będą aktualne wymogi dotyczące sprawozdawczości VAT. Nie przestają obowiązywać Cię również wymogi w zakresie rejestracji jako podatnik VAT w krajach UE, w których składujesz zapasy.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera podatek VAT UE od tych dostaw, znajdziesz na stronie Przepisy prawa UE dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym (VOEC) w 2021 r.

Uwaga:

Jeśli w przypadku danego zamówienia za pobranie podatku VAT od klienta przy kasie i przekazanie go bezpośrednio odpowiednim organom podatkowym odpowiada Amazon, obliczymy podatek VAT na podstawie własnych ustawień stawki VAT dla poszczególnych produktów. Przy obliczaniu podatku VAT od takich dostaw nie będą stosowane stawki VAT dla produktów określone przez sprzedawców na potrzeby oferowanych przez Amazon usług obliczania podatku VAT.

W odniesieniu do pozostałych dostaw, w przypadku których za należny podatek VAT lub opłaty importowe odpowiada sprzedawca, nadal będą stosowane stawki VAT określone przez niego dla poszczególnych produktów.

Sprzedawcy z siedzibą w UE

Z dniem 1 lipca 2021 r. w UE wprowadzone zostaną następujące zmiany w zakresie zasad opodatkowania i sprawozdawczości VAT dotyczących transgranicznej sprzedaży towarów na odległość w UE (B2C):

Usunięcie progów sprzedaży na odległość

Progi sprzedaży na odległość ustalone w każdym państwie członkowskim UE zostają zniesione, a w przypadku wszystkich transgranicznych dostaw towarów B2C obowiązuje ogólna zasada opodatkowania w miejscu przeznaczenia. Oznacza to, że podatek VAT jest należny w kraju UE, do którego towary są wysyłane. Z tego względu możesz mieć obowiązek uzyskania numeru VAT w każdym państwie członkowskim UE, w którym prowadzisz sprzedaż B2C na odległość.

Istnieje wyjątek od powyższej zasady dla określonych mikroprzedsiębiorstw na mocy dyrektywy 2013/34/UE. Jeśli wartość transgranicznych transakcji sprzedaży na odległość w przypadku towarów wysyłanych z głównego miejsca prowadzenia działalności („PPOB”) nie przekracza 10 000 EUR rocznie, możesz naliczać i pobierać podatek VAT w kraju wysyłki (czyli w Twoim głównym miejscu prowadzenia działalności). Wyjątkiem tym nie są objęte zamówienia realizowane z innych krajów – będą one opodatkowane w kraju dostawy.

Wdrożenie procedury unijnej OSS (UOSS)

Aby zlikwidować duże obciążenia administracyjne związane z uzyskiwaniem unijnych numerów VAT (VRN) i zarządzaniem deklaracjami VAT w maksymalnie 27 krajach UE, Unia Europejska wprowadziła procedurę unijną OSS (UOSS). Jeśli zgłosisz się do OSS, nie masz obowiązku rejestrowania się jako podatnik VAT we wszystkich krajach UE, do których wysyłasz towary w ramach transakcji B2C. Całą sprzedaż B2C na odległość w UE możesz zgłosić za pomocą pojedynczej deklaracji VAT w kraju Twojej siedziby, niezależnie od rzeczywistego kraju wysyłki i kraju docelowego. Nie powoduje to uchylenia obowiązku uzyskania numeru VAT w innych sytuacjach, takich jak składowanie zapasów w innych krajach UE.

Uwaga: W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon nie zapewnia pomocy sprzedawcom, którzy zdecydują się zastosować wyjątek dla mikroprzedsiębiorstw.

3. Informacje ogólne

Usługi obliczania podatku VAT na Amazon obejmują obliczanie podatku VAT wyłącznie dla Zjednoczonego Królestwa oraz 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE lub UE-27) od produktów sprzedawanych w sklepach Amazon w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie. Obliczenia podatku VAT są wykonywane na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie ustawień podatkowych oraz wszelkich innych powiązanych z Tobą informacji podanych podczas konfiguracji usług. W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon nie oblicza podatku VAT dla krajów innych niż Zjednoczone Królestwo i kraje UE.

Usługi obliczania podatku VAT:

Na potrzeby usług obliczania podatku VAT na Amazon korzystamy z zewnętrznego oprogramowania Vertex Indirect Tax O Series. W oprogramowaniu tym uwzględniono zasady oraz mechanizm obliczania podatku VAT, w tym mechanizm związany z zaokrąglaniem obliczonych kwot. Usługi obliczania podatku VAT Amazon obsługują następujące obliczenia VAT i powiązane funkcje:

 • stawki VAT (aktualizowane co miesiąc)
 • określanie jurysdykcji VAT
 • mechanizm oparty na cenach nieobejmujących podatku VAT:
  • określa sposób, w jaki wartość podatku VAT będzie obliczana na podstawie wyświetlanej ceny sprzedawcy obejmującej podatek
 • wstępne wprowadzanie kodów podatkowych produktu w celu różnicowania opodatkowania w zależności od rodzaju produktu we wszystkich państwach członkowskich UE i Zjednoczonym Królestwie
  • przykład: książki, odzież i żywność
 • możliwość dodawania i usuwania numerów VAT, w tym numeru nadanego w ramach procedury unijnej OSS
 • możliwość zdefiniowania jednego domyślnego miejsca nadania przesyłki dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę
 • możliwość zmiany miejsca nadania przesyłki po potwierdzeniu wysyłki
 • możliwość wyboru domyślnego kodu podatkowego produktu wskazanego przez sprzedawcę
 • możliwość ustawienia kodu podatkowego produktu na poziomie ASIN lub SKU
 • możliwość wyboru zdefiniowanego przez sprzedawcę domyślnego kraju do określenia ceny nieobejmującej podatku VAT
 • możliwość zdefiniowania ustawień podatkowych w celu obliczenia podatku VAT od wysyłki i usługi pakowania na prezent
 • możliwość obsługi transakcji B2B i B2C
 • raport dotyczący obliczania podatku VAT
 • szczegółowy miesięczny raport Amazon o transakcjach podlegających VAT zawierający informacje na temat stawki i kwoty podatku VAT oraz ceny bez VAT w celu ułatwienia sprawozdawczości dotyczącej podatku VAT
 • wystawianie faktur VAT i not kredytowych
 • tworzenie faktur i not kredytowych w formacie XML dla krajowych dostaw B2B i B2C we Włoszech oraz transgranicznych dostaw B2C i B2B z Włoch poza wymienionymi poniżej wyjątkami (B2B i B2C zdefiniowano w sekcji 13)
 • tworzenie e-raportu (raportu XML na podstawie faktury PDF) do faktury i noty kredytowej dla wszystkich dostaw na podstawie ważnego węgierskiego numeru VAT
 • możliwość korygowania adresu rozliczeniowego i zarejestrowanej nazwy przedsiębiorcy na fakturach VAT
  Further information: Dotyczy to wniosku klienta o korektę adresu rozliczeniowego lub zarejestrowanej nazwy przedsiębiorcy na fakturach VAT wystawionych przez Amazon. Korekty faktur VAT wystawionych przez sprzedawcę nie są obsługiwane.
 • obliczenia krajowego odwrotnego obciążenia nierezydenta
  Further information: Dotyczy to przypadków, w których klient jest zarejestrowany jako podatnik VAT i ma siedzibą w kraju, w którym ma miejsce transakcja, do celów związanych z opodatkowaniem VAT, a sprzedawca jest w tym kraju tylko zarejestrowany jako podatnik VAT (ale nie ma w nim siedziby). Kraje, które wdrożyły mechanizm krajowego odwrotnego obciążenia nierezydenta, to Belgia, Francja, Włochy, Holandia i Hiszpania.
  Przykład transakcji krajowego odwrotnego obciążenia nierezydenta:

  Francuski sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT, który nie ma siedziby fizycznej we Francji, wystawia produkt na Amazon.fr za cenę 12,00 EUR, wysyła go z Francji i sprzedaje ten produkt klientowi B2B z siedzibą we Francji.

  Stawka VAT = 0% (krajowe odwrotne obciążenie nierezydenta).

  Obliczenie ceny produktu nieobejmującej podatku VAT: 12,00 EUR / (1 + 0,20) = 10,00 EUR (cena podstawowa, na podstawie której obliczane jest krajowe odwrotne obciążenie).

  Obliczenie końcowej ceny produktu z VAT (zawierającej obowiązujący podatek VAT): 10,00 EUR × (1 + 0,00) = 10,00 EUR.

W ramach usług obliczania podatku VAT na Amazon nie są obecnie obsługiwane następujące obliczenia ani powiązane funkcje:

 • wszelkie obliczenia odwrotnego obciążenia inne niż opisane powyżej
  • przykład: obliczanie odwrotnego obciążenia związanego dla produktów przy dostawie krajowej (np. telefonów komórkowych) powyżej określonego progu; wszelkie inne krajowe odwrotne obciążenia nierezydentów itd.
 • możliwość zdefiniowania kilku miejsc nadania przesyłki dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę
 • obliczanie podatku VAT od transakcji PrimeNow
 • obliczanie podatku VAT dla lokalnych (nieujętych w systemie VIES) numerów VAT sprzedawców
 • obliczanie podatku VAT od produktów i usług cyfrowych, w tym od dostawy towarów mających charakter pomocniczy dla świadczenia usług
 • obliczanie należności celnych, podatków i opłat należnych przy imporcie towarów:
  • przykład: towary importowane z Chin do UE
 • obliczanie lokalnych stawek podatkowych na następujących terytoriach, na których obecnie obsługiwane są tylko stawki podatkowe obowiązujące na kontynencie, na przykład:
  • Korsyka (Francja)
  • Azory i Madera (Portugalia)
 • obliczanie podatku IGIC (Impuesto General Indirecto Canario) na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania)
 • Wykaz terytoriów UE, które nie są objęte unijnymi przepisami dotyczącymi podatku VAT, znajdziesz na stronie Często zadawane pytania na temat usług obliczania podatku VAT.
 • obliczanie wszelkich opłat regulacyjnych i podatków środowiskowych:
  • przykład: kaucje za butelki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE)
 • obliczanie podatku VAT na poziomie przesyłki:
  • obliczanie podatku VAT w ramach usług obliczania podatku VAT na Amazon na poziomie jednostkowym, a następnie przemnożenie go przez zakupioną ilość produktu
  • przykład: Jeśli klient kupuje 10 sztuk produktu X, Amazon oblicza podatek VAT dla jednej sztuki, a następnie mnoży tę wartość przez 10.
 • obliczanie podatku VAT po transakcji oraz korekty sprawozdań
 • tworzenie deklaracji VAT i innych sprawozdań podatkowych
  • przykład: wykazy dla Intrastat, listy sprzedaży WE lub informacje podsumowujące
 • zobowiązania z tytułu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego przepływu Twoich towarów własnych pomiędzy państwami członkowskimi UE a Irlandią Północną, na przykład towarów przenoszonych między centrami logistycznymi Amazon
  Further information: Za wypełnianie obowiązków związanych z zapewnianiem zgodności z przepisami odpowiadasz Ty. Szczegółowe informacje na temat transgranicznego przenoszenia towarów między centrami logistycznymi znajdziesz w raporcie Amazon o transakcjach podlegających VAT w menu Raporty na koncie Seller Central.
 • wszelkie specjalne systemy opodatkowania VAT, w tym metoda kasowa, procedura marży i specjalny system opodatkowania VAT dotyczący wydawców
 • obliczanie podatku VAT z uwzględnieniem progu zwolnienia wynoszącego 10 000 EUR dla mikroprzedsiębiorstw w przypadku transakcji sprzedaży B2C na odległość w UE
 • tworzenie e-raportu (raportu XML na podstawie faktury PDF) do faktury i noty kredytowej dla wszystkich dostaw z San Marino i Rumunii oraz do tych krajów
 • tworzenie faktur i not kredytowych w formacie XML dla transakcji sprzedaży B2C na odległość z Włoch oraz przesyłanie faktur i not kredytowych za pomocą systemu SDI
  • a) gdy sprzedawca jest zarejestrowany jako podatnik VAT w kraju przeznaczenia – w przypadku takiej transakcji wystawimy w ramach Usługi obliczania podatku VAT fakturę w formacie PDF za sprzedaż B2C klientowi końcowemu
   • Przykład: Sprzedawca z siedzibą we Włoszech dokonuje sprzedaży B2C na odległość z Włoch klientowi w Austrii. Sprzedawca ma ważny numer VAT w miejscu nadania przesyłki i lokalizacji docelowej W ramach Usługi obliczania podatku VAT wystawimy fakturę w formacie PDF z austriackim numerem VAT.
  • (b) gdy w ramach Usługi obliczania podatku VAT wystawiamy dla transakcji sprzedaży paragon (np. jeśli nie podasz numeru VAT w kraju docelowym lub kraju nadania przesyłki, a przy tym nie zdecydujesz skorzystać z uproszczenia w postaci unijnej procedury OSS).

Na potrzeby usług obliczania podatku VAT Amazon zakładamy poprawność numerów VAT, kodów podatkowych produktów oraz innych ustawień wymaganych do obliczania podatku VAT, które zostały podane lub zdefiniowane w Seller Central przez sprzedawcę, a także, w stosownych przypadkach, numeru VAT podanego przez klienta. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za poprawność i aktualność swoich danych i ustawień, w tym miejsc nadania przesyłki, w Seller Central. Amazon nie oświadcza ani nie gwarantuje, że obliczenia podatku VAT i faktury VAT wystawione w ramach usług obliczania podatku VAT przez Amazon będą zawsze poprawne ani że będą zawsze zgłaszane w terminie do właściwego organu podatkowego (o ile zakres usług obejmuje takie zgłoszenia). Ponadto nie jesteśmy zobowiązani do weryfikowania ani korygowania danych dostarczonych przez Ciebie lub klienta, przy czym, jeśli uznamy to za stosowne, możemy te dane weryfikować i korygować. W szczególności Amazon nie ponosi odpowiedzialności za faktury VAT wystawione z błędami wskutek dostarczenia przez Ciebie lub klienta niepoprawnych lub niekompletnych informacji. Ponadto Amazon nie może wystawić faktury VAT, jeśli zwróci się do Ciebie z prośbą o podanie poprawnych danych uwierzytelniających na potrzeby e-fakturowania i e-sprawozdawczości, Ty ich nie dostarczysz. W tych konkretnych okolicznościach Amazon nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wystawienia faktury VAT.

4. Kryteria kwalifikacji do obliczania podatku VAT sprzedawcy

Poniżej znajdują się wymagania, które sprzedawca musi spełnić, aby móc się zarejestrować w usługach obliczania podatku VAT:

Numer VAT

 • Na potrzeby związane z podatkiem VAT UE wymagany jest ważny wewnątrzwspólnotowy numer VAT UE zarejestrowany w udostępnionym przez Komisję Europejską systemie wymiany informacji o VAT (VIES). VIES jest elektronicznym narzędziem umożliwiającym weryfikację ważności numerów VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej w związku z transakcjami transgranicznymi dotyczącymi towarów lub usług.
 • Na potrzeby związane z podatkiem VAT w Zjednoczonym Królestwie sprzedawca musi posiadać ważny numer VAT w Zjednoczonym Królestwie zarejestrowany w usłudze rządu tego kraju umożliwiającej weryfikację numeru VAT w Zjednoczonym Królestwie.
 • Sprzedawca musi być zarejestrowany jako podatnik VAT w miejscach, w których zezwala na umieszczanie swoich zapasów i zleca dokonywanie obliczeń podatku VAT.

Nazwa prawna

Twoja nazwa prawna w Seller Central musi być zgodna z nazwą prawną powiązaną z numerem VAT posiadanym przez organy podatkowe.

Domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT

Konieczne jest wybranie jednego z 27 krajów UE jako domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT i posiadanie numeru VAT potwierdzonego przez rząd wybranego kraju.

Uwaga: Rejestrując się w usługach obliczania podatku VAT, zobowiązujesz się dostarczać faktury dotyczące wszystkich wysyłek zrealizowanych przez Amazon z krajów, w których nie podano ważnego brytyjskiego numeru VAT lub numeru VAT dostępnego w systemie VIES (dla których, w związku z powyższym, usługi obliczania podatku VAT Amazon nie będą obejmować generowania faktur).

5. Numery VAT

Przy świadczeniu usług obliczania podatku VAT Amazon wykorzystuje wszystkie ważne numery VAT (w krajach UE-27 lub tylko w Zjednoczonym Królestwie) do określenia jurysdykcji, w której podczas sprzedaży w europejskich sklepach Amazon występuje transakcyjne zobowiązanie z tytułu podatku VAT. Przy obliczaniu podatku VAT i fakturowaniu pomijane są natomiast wszelkie lokalne numery VAT, które sprzedawca ma zapisane na swoim koncie. Numery VAT możesz podać podczas rejestracji w usługach obliczania podatku VAT, a następnie zarządzać nimi w sekcji „Informacje podatkowe” w Seller Central, w obszarze „Informacje o koncie”.

Amazon dokonuje okresowych weryfikacji (patrz poniżej) numerów VAT podawanych zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. Jednak w żadnych okolicznościach Amazon nie może zagwarantować prawidłowości numeru VAT używanego na potrzeby świadczenia usług obliczania podatku VAT. Do tych celów będą używane wyłącznie numery VAT potwierdzone przez rząd i nadane przez państwa członkowskie UE lub rząd Zjednoczonego Królestwa.

Ważność numerów VAT jest weryfikowana różnymi metodami:

 • Jeśli aktywowano numer VAT UE dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (transgranicznych transakcji unijnych), jego ważność zostanie potwierdzona za pośrednictwem bazy danych unijnego systemu wymiany informacji o VAT (VIES). Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.
 • Jeżeli rząd brytyjski nadał numer VAT w Zjednoczonym Królestwie, jego ważność zostanie potwierdzona za pośrednictwem brytyjskiego systemu potwierdzania numerów VAT. Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.
 • Amazon umożliwia klientom wprowadzanie ich lokalnych numerów VAT (które mogą zostać zatwierdzone tylko w witrynach internetowych lokalnych organów podatkowych) we Włoszech i Hiszpanii. Ważność lokalnych numerów VAT jest najpierw weryfikowana w systemie VIES, a następnie, o ile jest to możliwe, w witrynie internetowej lokalnego organu podatkowego. Od 1 stycznia 2020 r. lokalne numery VAT nie będą już kwalifikować się do zwolnienia z podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów B2B. Zamiast tego transakcje te będą podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT kraju nadania przesyłki. Ważność lokalnych numerów VAT jest weryfikowana zgodnie z opisanymi poniżej procedurami:
  • Ważność włoskich numerów VAT jest weryfikowana w witrynie internetowej lokalnego organu podatkowego Agenzia.
  • Ważność polskich numerów VAT jest weryfikowana w witrynie internetowej lokalnego polskiego organu podatkowego https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1.
  • W przypadku hiszpańskich numerów VAT wymagana jest kopia certyfikatu VAT. Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.

Wymóg posiadania numeru VAT w przypadku przechowywania zapasów przez sprzedawcę

Jeśli sprzedawca przechowuje towary w jednym z naszych europejskich centrów logistycznych, musi on posiadać potwierdzony przez rząd numer VAT w tej jurysdykcji, aby możliwe było wykonywanie obliczeń i fakturowanie w ramach usług obliczania podatku VAT. Na przykład, jeśli sprzedawca ma towary w niemieckim centrum logistycznym, powinien posiadać niemiecki numer VAT zarejestrowany w bazie VIES.

Jeśli sprzedawca pomyślnie zarejestruje się w usługach obliczania podatku VAT, a następnie usunie numery VAT ze swojego konta Seller Central, lub jeśli nie posiada potwierdzonego przez rząd numeru VAT dla danej jurysdykcji, wówczas wskutek działania usług obliczania podatku VAT klient zostanie obciążony ceną obejmującą ten podatek, ale nie zostaną dokonane obliczenia podatku VAT ani nie zostaną wygenerowane faktury VAT. W przypadku wszystkich zamówień, przy których została wyświetlona plakietka faktury VAT do pobrania, usługi obliczania podatku VAT wygenerują tylko pokwitowanie, a sprzedawca będzie zobowiązany samodzielnie wystawić fakturę VAT.

Wymóg posiadania numeru VAT w kraju docelowym będącym państwem członkowskim UE w przypadku sprzedaży B2C na odległość

Od 1 lipca 2021 r. sprzedawca musi posiadać numer VAT w każdym z krajów UE, w których dokonuje sprzedaży B2C na odległość, lub zadeklarować na stronie Ustawienia podatkowe, czy wybiera uproszczenie w ramach unijnej procedury OSS (UOSS).

Jeśli sprzedawca nie poda numeru VAT w kraju docelowym i nie zdecyduje się na uproszczenie w ramach UOSS, wówczas w ramach usług obliczania podatku VAT naliczymy klientowi cenę z VAT, ale nie wykonamy obliczeń podatku VAT ani nie wygenerujemy faktury VAT. W przypadku wszystkich zamówień, przy których została wyświetlona plakietka faktury VAT do pobrania, usługi obliczania podatku VAT wygenerują tylko pokwitowanie, a sprzedawca będzie zobowiązany samodzielnie wystawić fakturę VAT.

Nazwa prawna w Seller Central

Korzystanie z usług obliczania podatku VAT wymaga, aby nazwa prawna sprzedawcy w Seller Central w obszarze Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje o przedsiębiorcy > Informacje o tożsamości była dokładnie taka sama jak nazwa prawna powiązana z numerem VAT sprzedawcy. Gdy nazwa prawna sprzedawcy zostanie już poprawnie wpisana, ale sprzedawca będzie chciał, aby na stronie jego sklepu widoczna była inna nazwa handlowa, może ją wprowadzić, zmieniając swoją wyświetlaną nazwę w obszarze Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje o przedsiębiorcy > Wyświetlana nazwa.

Grupowy numer VAT

Jeśli sprzedawca posiada grupowy numer VAT, a podmiot rejestrujący się w usługach obliczania podatku VAT nie jest członkiem-przedstawicielem, sprzedawca jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający członkostwo, który zawiera nazwy prawne wszystkich podmiotów powiązanych z danym numerem VAT. Aby nazwa prawna podmiotu, którą sprzedawca rejestruje w usługach obliczania podatku VAT, pomyślnie przeszła weryfikację, musi znajdować się w tym dokumencie.

6. Określanie jurysdykcji VAT

Mechanizm wyboru jurysdykcji Vertex wykorzystuje 4 parametry transakcji do ustalenia, czy jest to transakcja typu B2B (między przedsiębiorstwami) czy B2C (między przedsiębiorstwem a konsumentem), a także do określenia jurysdykcji VAT i rodzaju podatku (np. VAT). Te 4 parametry związane z transakcją to:

 • numer lub numery VAT sprzedawcy
 • deklaracja w ramach procedury unijnej OSS
 • numer lub numery VAT klienta (jeśli dotyczy)
 • miejsce nadania przesyłki (kraj źródłowy)
 • miejsce dostawy (kraj docelowy).

6.1. Zarejestrowane numery VAT sprzedawcy

Wszystkie potwierdzone przez rząd numery VAT w UE i Zjednoczonym Królestwie, które zostały podane przez sprzedawcę, znajdziesz w obszarze Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje podatkowe > Informacje o miejscu prowadzenia działalności (w niektórych sklepach Amazon Informacje o VAT) w Seller Central.

6.2. Zarejestrowane numery VAT klienta

Uwzględniane będą wszystkie numery VAT nadane w UE i Zjednoczonym Królestwie, które zostały podane przez klienta na koncie Amazon.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy UE dotyczące podatku VAT wymagają podania numeru VAT UE (potwierdzonego w bazie VIES) klienta znajdującego się w innym kraju niż kraj nadania przesyłki jako istotnej przesłanki do zwolnienia transgranicznych dostaw towarów z VAT lub objęcia ich zerową stawką VAT.

Jeśli klient nie posiada ważnego numeru VAT zarejestrowanego w bazie VIES, ale posiada lokalny numer VAT, zwolnienie transgranicznych dostaw towarów z podatku VAT UE nie jest możliwe. Zostanie wówczas naliczony podatek VAT odpowiedni dla miejsca nadania przesyłki. Dotyczy to w szczególności klientów we Włoszech i Hiszpanii.

Na przykład, jeśli sprzedawca (posiadający zweryfikowany w bazie VIES niemiecki numer VAT) wysyła produkty z Niemiec do klientów biznesowych w Hiszpanii, a ci posiadają tylko lokalne hiszpańskie numery VAT, sprzedawca nie może traktować takich dostaw transgranicznych jako zwolnionych z VAT lub objętych zerową stawką VAT, przy czym obowiązuje podatek VAT należny w Niemczech, czyli kraju pochodzenia dla przepływu towarów.

6.3. Miejsce nadania przesyłki

6.3.1. Produkty wysyłane w ramach usługi Realizacja przez Amazon (FBA): W przypadku przesyłek z centrum logistycznego Amazon przy wysyłce produktu do obliczenia ostatecznej kwoty podatku VAT zostanie wykorzystane faktyczne miejsce nadania przesyłki (kraj źródłowy).

6.3.2. Obliczanie podatku VAT w przypadku przesyłek realizowanych przez sprzedawcę: W przypadku przesyłek realizowanych przez sprzedawcę wykorzystane zostanie domyślne miejsce nadania przesyłki (kraj źródłowy) skonfigurowane w ustawieniach sprzedawcy związanych z obliczaniem podatku VAT, chyba że sprzedawca zmieni miejsce nadania przesyłki podczas procesu realizacji wysyłki. Sprzedawcy muszą zawsze dbać o to, aby domyślne miejsce nadania przesyłki na koncie Seller Central było aktualne.

6.4. Lokalizacja docelowa:

Miejsce dostawy to podany przez klienta kraj, powiat/prowincja, miasto i kod pocztowy, ponieważ w ramach usług obliczania podatku VAT Amazon obsługuje również obliczanie podatku VAT w przypadku zamówień wysyłanych do niektórych regionów, w których nie obowiązuje podatek VAT. Świadcząc usługi obliczania podatku VAT, Amazon oblicza podatek w oparciu o lokalizację podatkową, którą nasz system uzna za najdokładniejszą dla adresu podanego przez klienta.

7. Przypisywanie kodu podatkowego produktu (PTC)

Kod PTC jest istotny w celu ustalenia obowiązującej stawki VAT na produkty oferowane przez sprzedawcę w danym kraju, w którym należny jest podatek VAT (jurysdykcja podatkowa).

Po włączeniu usług obliczania podatku VAT standardowa stawka PTC (A_GEN_STANDARD) zostanie ustawiona jako domyślny kod PTC sprzedawcy. W ramach usług obliczania podatku VAT będziemy zawsze stosować standardową stawkę VAT na produkt obowiązującą w poszczególnych krajach (na przykład obecnie jest to 19% w Niemczech i 20% w Zjednoczonym Królestwie).

Jeśli sprzedawca chce zmienić domyślną pozycję systemu i przypisać inny kod podatkowy produktu, może to zrobić, zmieniając domyślny przypisany kod podatkowy produktu w swoich ustawieniach podatkowych albo ustawiając przypisane kody podatkowe na poziomie ofert. Kod przypisany na poziomie oferty ma zastosowanie do pojedynczej oferty oraz umożliwia wybranie kodu podatkowego produktu innego niż domyślny kod wskazany przez sprzedawcę. Kod przypisany na poziomie oferty będzie miał pierwszeństwo przed domyślnym kodem podatkowym produktu.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Stawki VAT i moje kody podatkowe produktów.

Uwaga: Aby kody były stosowane do obliczania podatku VAT, sposób ich zapisu musi być zgodny z informacjami na stronach pomocy europejskiego Seller Central. Przy obliczaniu podatku VAT nieprawidłowe kody podatkowe produktu zostaną zastąpione przez domyślne kody sprzedawcy. Kod podatkowy produktu przypisany na poziomie oferty jest ważny tylko w sklepie Amazon, w którym nastąpiło przypisanie go przez sprzedawcę. Jeśli chcesz, aby uwzględniano przypisanie we wszystkich europejskich sklepach Amazon, konieczne jest przypisanie danego kodu podatkowego produktu na poziomie oferty w każdym ze sklepów Amazon.

8. Przypisywanie „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT”

Uwaga: Jeśli sprzedawca jest zarejestrowany w usługach obliczania podatku VAT oraz w programie Realizacja przez Amazon (FBA), podatek VAT może być naliczany inaczej dla produktów, których wysyłka jest realizowana przez Amazon, a inaczej dla produktów wysyłanych przez sprzedawcę. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowe podanie aktualnego miejsca nadania przesyłki oraz domyślnego kraju dla ceny bez VAT spoczywa na sprzedawcy.

8.1. Produkty objęte programem Realizacja przez Amazon (FBA):

 • Sprzedawcy z Europy zarejestrowani w programie FBA: Domyślny kraj dla ceny bez VAT zostanie wstępnie wybrany w ustawieniach podatkowych sprzedawcy zgodnie z domyślnym krajem nadania przesyłki (lokalizacją źródłową) pod warunkiem, że sprzedawca posiada na koncie Seller Central potwierdzony przez rząd numer VAT w domyślnym kraju nadania przesyłki.
 • Sprzedawcy spoza Europy zarejestrowani w programie FBA: Sprzedawcy spoza Europy, którzy wysyłają produkty z lokalizacji spoza Zjednoczonego Królestwa i UE oraz korzystają z usługi FBA, muszą podać domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT. Sprzedawca musi posiadać na koncie Seller Central potwierdzony przez rząd numer VAT w wybranym przez siebie kraju – Zjednoczonym Królestwie lub jednym z krajów UE-27.
  Uwaga: Jeśli sprzedawca importuje produkty spoza Europy, rozlicza cła i podatki związane z tym importem, a następnie dokonuje sprzedaży lokalnej (krajowej w Zjednoczonym Królestwie lub wewnątrzunijnej) z dowolnej lokalizacji w krajach UE-27 lub Zjednoczonym Królestwie, może ustawić tę lokalizację importu jako domyślne miejsce nadania przesyłki. W takim przypadku domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT zostanie wstępnie wybrany na podstawie domyślnego adresu nadania przesyłki.

8.2. Przesyłki realizowane przez sprzedawcę:

W przypadku sprzedawców, których domyślny adres nadania przesyłki (lokalizacja źródłowa) znajduje się poza terytorium Europy, usługi obliczania podatku VAT nie będą generować faktur VAT ani wykonywać obliczeń podatku VAT. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za wystawianie faktur VAT i rozliczanie podatku VAT w przypadku wszystkich realizowanych przez siebie zamówień.

9. Ustalanie ceny z podatkiem VAT i bez podatku VAT

Usługi obliczania podatku VAT Amazon obliczają podatek VAT widoczny w ofercie produktu, podczas realizacji zamówienia oraz na fakturze w oparciu o trzy podstawowe komponenty:

 • numery VAT oraz ustawienia obliczania podatku VAT skonfigurowane przez sprzedawcę
 • logikę i zasady wbudowane w Vertex Indirect Tax O Series
 • towarzyszące metodologie stosowane przez Amazon, na przykład: Na przykład: ustalanie ceny bez podatku VAT i alokacja promocji na poziomie zamówienia dla poszczególnych produktów w zamówieniu.

W stosownych przypadkach do zdefiniowania, która stawka VAT ma zostać użyta do ustalenia ceny bez podatku („cena bez VAT”), usługi obliczania podatku VAT Amazon wykorzystują podaną przez sprzedawcę cenę sprzedaży z podatkiem („cena wyświetlana”) oraz opisany poniżej mechanizm, który opiera się na statusie rejestracji VAT sprzedawcy.

9.1. Obliczanie podatku VAT na podstawie ceny wyświetlanej w celu ustalenia ceny [rzeczywistej lub] bez VAT:

Sprzedawca powinien podawać cenę produktu skierowaną do klientów lokalnych sklepów Amazon (Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia i Szwecja), w których wystawia produkty. W związku z tym obliczanie podatku VAT na podstawie ceny wyświetlanej przebiega w następującej kolejności:

9.1.1. W przypadku transakcji B2B:

 • Jeśli sprzedawca posiada potwierdzony przez rząd numer VAT w kraju, w którym działa dany sklep Amazon, wówczas w ramach usług obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy stawkę VAT obowiązującą w tym sklepie. Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu oraz innych wymogów związanych z danym mechanizmem.
 • Jeśli sprzedawca nie posiada potwierdzonego przez rząd numeru VAT w kraju, w którym działa dany sklep Amazon, wówczas w ramach usług obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy zdefiniowaną przez sprzedawcę stawkę lokalną domyślnego kraju dla ceny bez VAT. Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu oraz innych wymogów mechanizmu.

9.1.2. W przypadku transakcji B2C:

 • Jeśli sprzedawca posiada 1) potwierdzony przez rząd numer VAT w kraju danego serwisu i 2) numer VAT zatwierdzony przez rząd w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie OSS, wówczas w ramach usługi obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy stawkę VAT obowiązującą w tym serwisie. Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu.
 • Jeśli sprzedawca posiada 1) numer VAT w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie UOSS i 2) zdefiniował domyślny kraj dla ceny bez VAT, wówczas w ramach usług obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy zdefiniowaną przez sprzedawcę stawkę domyślnego kraju dla ceny bez VAT. Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu.
 • We wszystkich innych przypadkach w ramach usług obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy stawkę VAT dla kraju nadania przesyłki (zapoznaj się także z zasadami dotyczącymi podatku VAT UE przy sprzedaży na odległość opisanymi powyżej). Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów obrazujących wyżej opisaną metodologię wyliczania ceny bez podatku VAT. W poniższych przykładach zastosowano standardową niemiecką stawkę VAT (19%) oraz polską stawkę VAT (23%). Rzeczywista stawka podatku VAT będzie zależała od kodu podatkowego produktu (patrz punkt 7.0).

Przykład A:

 • Transakcja B2B w UE: Sprzedawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w kraju, w którym działa dany sklep Amazon, i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej dla tego produktu w kraju, w którym działa sklep Amazon.

  Niemiecki sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT, który wystawia produkt na stronie Amazon.de w cenie 11,90 EUR, zobaczy następującą cenę bez VAT dla produktu podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki standardowej (lub całkowitą zapłaconą cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT):

  11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

 • Transakcja B2B w UE: Sprzedawca nie posiada numeru VAT w kraju, w którym działa dany sklep Amazon, i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako podatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej w domyślnym kraju dla ceny bez VAT.

  Polski sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT, którego domyślnym krajem dla ceny bez podatku VAT jest również Polska i który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech, wystawia na Amazon.de produkt w cenie 12,30 EUR. Sprzedawca zobaczy następującą cenę bez VAT (łączną zapłaconą cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT) za produkt objęty podatkiem VAT według stawki standardowej:

  12,30 / (1 + 0,23) = 10,00 EUR

Przykład B:

Transakcja B2C w UE: Jeśli sprzedawca posiada numer VAT w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie UOSS i wysyła produkt do klienta, który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT w UE, wówczas w ramach usług obliczania podatku VAT do wyliczenia ceny bez VAT na podstawie ceny wyświetlanej wykorzystamy stawkę VAT obowiązującą w kraju nadania przesyłki. Zastosowana stawka VAT zależy od zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych kodu podatkowego produktu.

Uwaga:

Poniżej znajduje się przykładowe wyliczenie dla transakcji B2C w UE. Pełną listę obliczeń dla transakcji B2C w UE znajdziesz w sekcji 9.1. Obliczanie podatku VAT na podstawie ceny wyświetlanej w celu ustalenia ceny bez VAT.

Niemiecki sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT, który wystawia produkt na stronie Amazon.de za cenę 11,90 EUR, wysyła ten produkt z Niemiec do klienta w Polsce. Sprzedawca zobaczy następującą cenę bez podatku VAT dla produktu podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki standardowej:

11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

Uwaga: Klienci biznesowi Amazon: Powyższy mechanizm zostanie również wykorzystany do ustalenia ceny produktu bez VAT widocznej dla klientów biznesowych Amazon robiących zakupy w witrynie internetowej Amazon w ramach Amazon Business.

9.2 Obliczanie podatku VAT od ceny bez VAT:

Po ustaleniu ceny bez VAT w oparciu o wyżej opisany mechanizm ponownie obliczamy podatek VAT od ceny bez VAT. Pozwala to uzyskać dokładną cenę zawierającą podatek VAT, która jest jednocześnie całkowitą ceną pobieraną od klienta.

9.2.1. Obliczanie podatku VAT dla produktu:

Po ustaleniu ceny bez podatku VAT końcowa cena sprzedaży zawierająca podatek VAT jest ustalana poprzez obliczenie podatku VAT z zastosowaniem metodologii opisanej powyżej. Obliczenia te uwzględniają trzy podstawowe komponenty, czyli numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT, zasady i logikę Vertex oraz towarzyszące metodologie Amazon, w celu przeprowadzenia obliczeń.

Poniżej znajdują się przykłady ilustrujące sposób obliczania podatku VAT:

Sprzedawca, który nie wybrał uproszczenia UOSS, ale posiada prawidłowy numer VAT w kraju docelowym

 • Transakcja B2C w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (gdzie stawka VAT wynosi 20%):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 EUR

  Wynika to z faktu, że w Austrii obowiązuje podatek VAT w wysokości 20%. Cena bez VAT pozostaje taka sama, ale cena płacona przez klienta jest wyższa ze względu na wyższą stawkę VAT w Austrii.

Sprzedawca, który nie zdecydował się na uproszczenie w postaci procedury unijnej (OSS) i nie posiada prawidłowego numeru VAT w kraju docelowym

 • Transakcja B2C w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (gdzie stawka VAT wynosi 20%):

  W tym przypadku sprzedawca nie posiada ani prawidłowego numeru VAT w Austrii, ani nie jest zarejestrowany w OSS, więc zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie podatku VAT nie może dojść do obliczenia podatku VAT.

Sprzedawca, który zdecydował się na uproszczenie w postaci procedury unijnej (OSS)

 • Transakcja B2C w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i korzystający z uproszczenia OSS wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (gdzie stawka VAT wynosi 20%):

Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 EUR

Sprzedawca pobiera podatek VAT w kraju docelowym za transgraniczną sprzedaż B2C pod numerem VAT zarejestrowanym w OSS. W tym przykładzie należny jest austriacki podatek VAT 20%. Cena bez VAT pozostaje taka sama, ale cena płacona przez klienta jest wyższa ze względu na wyższą stawkę VAT w Austrii.

 • Transakcja B2B w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje klientowi B2B znajdującemu się w Austrii (stawka VAT wynosi 0% – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu z VAT (całkowita zapłacona cena wraz z obowiązującym podatkiem VAT): 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 EUR

 • Transakcja B2B w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i we Włoszech wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi znajdującemu się we Włoszech, który posiada lokalny włoski numer VAT:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,19) = 11,90 EUR

  Naliczony został podatek VAT według stawki kraju źródłowego, ponieważ nie można naliczyć podatku VAT od sprzedaży na odległość ze względu na to, że klient posiada lokalny włoski numer VAT (tzn. nie jest to sprzedaż B2C i nie mają zastosowania zasady VAT dla sprzedaży na odległość). Nie można też zastosować zwolnienia z podatku VAT (0%) dla wewnątrzunijnych dostaw towarów, ponieważ numer VAT nie widniał w bazie VIES jako ważny.

9.2.2. Obliczanie podatku VAT w przypadku promocji:

Promocje są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że wartość promocji z VAT jest ustalana wyłącznie na podstawie obliczonej końcowej ceny sprzedaży z VAT (patrz sekcja 8.2 A). Podatek VAT obliczony od promocji jest zgodny ze stawką VAT powiązaną z danym produktem. Po ustaleniu wartości promocyjnej zawierającej podatek VAT użyjemy stawki VAT powiązanej z danym produktem w celu uzyskania wartości promocyjnej bez podatku VAT.

 • Przykład A:

  Transakcja B2C w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia produkt na Amazon.de w cenie 11,90 EUR i sprzedaje go klientowi B2C w Austrii (gdzie stawka VAT wynosi 20%) z promocją 10%:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR (wyświetlana cena w witrynie internetowej .de)

  Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 EUR (podatek VAT należny w Austrii)

  Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 12,00 * 0,10 = 1,20 EUR

  Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1,20 / (1 + 0,20) = 1,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 12.00 – 1,20 = 10,80 EUR

 • Przykład B:

  Transakcja B2B w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia produkt na Amazon.de w cenie 11,90 EUR i sprzedaje go klientowi B2B z siedzibą w Austrii (stawka VAT wynosi 0% – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na podstawie ważnego numeru VAT znajdującego się w bazie VIES) z promocją 10%:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR (wyświetlana cena w witrynie internetowej .de)

  Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 EUR

  Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * 0,10 = 1,00 EUR

  Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1,00 / (1 + 0.00) = 1,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 − 1,00 = 9,00 EUR

9.2.3. Obliczanie podatku VAT dla wysyłki:

Opłaty za wysyłkę są wliczane w stałej wysokości, co oznacza, że cena wysyłki nie będzie się różnić w zależności od szczegółów transakcji wymienionych w sekcji 6.0. Tylko opłata za wysyłkę bez VAT może się różnić w zależności od transakcji – zapoznaj się z poniższą opcją opodatkowania wysyłki.

Przykład A:

 • Transakcja B2C w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientom B2C w Niemczech (19%) i w Austrii (20%), przy czym opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów i wynosi 5,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 EUR.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 EUR

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00 / (1 + 0,19) = 4,20 EUR

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 EUR

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5,00 / (1 + 0,20) = 4,17 EUR

 • Transakcja B2B w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientom B2B w Niemczech (19%) i w Austrii (0% – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na podstawie ważnego numeru VAT znajdującego się w bazie VIES), przy czym opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów i wynosi 5,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 EUR.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 EUR

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00 / (1 + 0,19) = 4,20 EUR

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 EUR

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5,00 / (1 + 0.00) = 5,00 EUR

Opcje opodatkowania wysyłki:

Domyślnie do każdej opłaty wysyłkowej przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego jej produktu. W związku z tym do opłat za wysyłkę będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania wysyłki, określając, czy wysyłka powinna zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu tego ustawienia podatkowego dla swojej działalności.

9.2.4. Obliczanie podatku VAT dla opłat za pakowanie na prezent:

Opłaty za pakowanie na prezent są wliczane w stałej wysokości, co oznacza, że całkowita cena pakowania na prezent nie będzie się różnić w zależności od danych transakcyjnych wymienionych w punkcie 6.0. Tylko wartość netto opłaty za pakowanie na prezent może się różnić w zależności od transakcji. Zapoznaj się z opcją opodatkowania pakowania na prezent.

Przykład A:

 • Transakcja B2C w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientom w Niemczech (19%) i w Austrii (20%). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 EUR.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 EUR

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3,00 / (1 + 0,19) = 2,52 EUR

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 EUR

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3,00 EUR / (1 + 0,20) = 2,50 EUR

 • Transakcja B2B w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientom w Niemczech (19%) i w Austrii (0% – wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na podstawie podanego ważnego numeru VAT znajdującego się w bazie VIES). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 EUR.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 EUR

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3,00 / (1 + 0,19) = 2,52 EUR

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 EUR

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3,00 / (1 + 0,0) = 3,00 EUR

Opcje opodatkowania pakowania na prezent:

Domyślnie do każdej opłaty za pakowanie na prezent przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego mu produktu. W związku z tym do opłat za pakowanie na prezent będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania pakowania na prezent, określając, czy pakowanie na prezent powinno zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Jeśli potrzebujesz pomocy w konfigurowaniu tych ustawień podatkowych dla swojej działalności, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

10. Moment sprzedaży na potrzeby obliczania podatku VAT

Podatek VAT jest wstępnie obliczany przy składaniu zamówienia na podstawie zasad obliczania VAT i stawek obowiązujących w dniu składania zamówienia. Podatek VAT, którym faktycznie zostanie obciążony klient, będzie jednak obliczony zgodnie z zasadami obliczania VAT (z uwzględnieniem statusu numeru VAT sprzedawcy i klienta), na podstawie stawek oraz faktycznego miejsca nadania przesyłki i miejsca docelowego.

W zależności od tego, w jaki sposób realizowana jest wysyłka, autoryzacja płatności może nastąpić tuż po złożeniu zamówienia lub bezpośrednio przed wysyłką produktu.

Między datą złożenia zamówienia a datą wysyłki może zmienić się wiele czynników. W związku z tym wstępnie obliczona kwota VAT może różnić się od kwoty faktycznie naliczonej. Na przykład mogą zmienić się zasady obliczania podatku VAT i faktyczne miejsce nadania przesyłki (widniejące w sekcji Ustawienia FBA), co może prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia kwoty naliczonego podatku VAT, a tym samym do zwiększenia lub zmniejszenia marży cenowej.

11. Zwroty pieniędzy

Wszystkie kwoty zwrotów pieniędzy są traktowane jak kwoty bez VAT, a obliczenia VAT dotyczące zwrotów pieniędzy będą zgodne z metodą obliczania VAT dla pierwotnej transakcji sprzedaży, do której się odnoszą.

Proces zwrotu pieniędzy klientowi zależy od tego, czy produkt został wysłany za pomocą usługi Realizacja przez Amazon (FBA), czy też przez sprzedawcę.

11.1. Produkty wysyłane w ramach FBA

W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon oblicza podatek VAT od zwrotów pieniędzy wynikających ze zwrotów towaru od klientów oraz od zwrotów pieniędzy i korekt niewynikających ze zwrotów towaru od klientów, na przykład gdy sprzedawca przyznaje częściowy zwrot pieniędzy za produkt, ale nie wymaga, aby klient go zwrócił.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia lub dobra wola. W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon oblicza podatek VAT od zwrotu towarów fizycznych bez względu na okres, który upłynął między pierwotną sprzedażą a zwrotem.

11.2. Produkty z zamówień realizowanych przez sprzedawcę

W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon oblicza podatek VAT od wszystkich zwrotów pieniędzy dokonanych przez sprzedawcę za pośrednictwem Seller Central. Wszystkich takich zwrotów pieniędzy dokonuje sprzedawca wyłącznie według własnego uznania.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia lub dobra wola.

W ramach usług obliczania podatku VAT Amazon nie obsługuje zwrotów samej kwoty podatku VAT. Dotyczy to głównie transgranicznych dostaw towarów B2B w UE, gdy klient z opóźnieniem informuje sprzedawcę o swoim numerze VAT w innym kraju UE i ubiega się o zwrot pobranego podatku VAT. Jeśli sprzedawca chce dokonać zwrotu samej kwoty podatku VAT, musi skorzystać z opcji zwrotu „Dobra wola” oraz wystawić własną notę kredytową i nową fakturę VAT.

12. Aktualność danych o stawkach VAT

Stawki VAT, a także zasady i mechanizm obliczania podatku VAT zapewnia nasz zewnętrzny dostawca, Vertex, w postaci comiesięcznych aktualizacji, które wdrażamy przed końcem miesiąca kalendarzowego.

13. Wystawianie faktur VAT

W ramach usług obliczania podatku VAT na Amazon automatycznie wystawiamy w Twoim imieniu faktury VAT i noty kredytowe dla klientów. Jednak w świetle prawa to Ty pozostajesz wystawcą faktury VAT utworzonej za pośrednictwem usług obliczania podatku VAT na Amazon. Obliczamy podatek VAT i wystawiamy faktury również dla zamówień, które zostały złożone przed datą aktywacji usługi, ale zrealizowano je po tym terminie. Nie możesz wystawiać samodzielnie faktur VAT i not kredytowych dla takich zamówień ani żadnych transakcji, które miały miejsce po zarejestrowaniu się w usługach obliczania podatku VAT na Amazon.

W przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale za które zwrócono towar lub pieniądze już po rejestracji, notę kredytową (o ile jest wymagana) musisz wystawić Ty.

Uwaga: Przy wystawianiu faktur VAT w ramach usług obliczania podatku VAT Amazon stosuje przepisy dotyczące podatku VAT obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie oraz przepisy unijnej dyrektywy w sprawie podatku VAT i nie uwzględnia wyjątków lokalnych obowiązujących w poszczególnych krajach. W przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale za które zwrócono towar lub pieniądze już po rejestracji, notę kredytową (o ile jest wymagana) musisz wystawić Ty.

13.1. Numer faktury

Dla każdego kraju, w którym dysponujesz nadanym przez rząd numerem VAT, utworzymy unikatową sekwencję dla faktur VAT i not kredytowych, która będzie drukowana na dokumentach. Numery faktur są tworzone w kolejności numerycznej. Jeśli dezaktywujesz usługi obliczania podatku VAT, a następnie ponownie je aktywujesz, sekwencja będzie kontynuowana od ostatniego numeru.

13.2. Rodzaje dokumentów:

 • Uproszczone faktury VAT i uproszczone noty kredytowe: są wystawiane, kiedy używasz swojego hiszpańskiego numeru VAT przy sprzedaży towarów klientom, którzy nie podali numeru VAT, numeru w rejestrze przedsiębiorców ani numeru identyfikacyjnego obywatela.
 • Paragony: faktury VAT nie są wystawiane, kiedy:
  • używasz swojego włoskiego numeru VAT przy sprzedaży towarów klientom, którzy nie podali na koncie Amazon numeru VAT ani numeru Codice Fiscal
  • nie podasz Amazon numeru VAT w kraju docelowym w przypadku transgranicznych transakcji sprzedaży B2C na odległość w UE ani ważnego numeru VAT używanego w ramach procedury unijnej OSS
  • wysyłasz towary z jednego z naszych europejskich centrów logistycznych, ale nie masz ważnego numeru VAT w danej jurysdykcji
 • Faktury w formacie XML
  • Wyjątek: Nie wystawiamy faktur w formacie XML dla żadnych wewnątrzunijnych dostaw B2C realizowanych w ramach procedury unijnej OSS.
  • Węgry: Faktury w formacie XML są wystawiane dla wszystkich transakcji sprzedaży z węgierskim numerem VAT podlegających węgierskiemu podatkowi VAT. Faktury te przesyłamy bezpośrednio do obsługiwanego przez węgierskie organy podatkowe systemu NAV, o ile są spełnione następujące warunki:
   • Podasz ważny węgierski numer VAT.
   • Podasz techniczne dane uwierzytelniające użytkownika, które umożliwiają przesyłanie danych w formacie XML za pośrednictwem systemu NAV. Jeśli nie podasz poprawnych danych uwierzytelniających, Amazon nie będzie w stanie wygenerować faktury VAT na Węgrzech.
  • Transakcje B2B i B2C we Włoszech: Faktury dla krajowych transakcji sprzedaży we Włoszech wystawiamy, jeśli masz działalność zarejestrowaną we Włoszech i siedzibę we Włoszech, a klient jest zarejestrowany jako podatnik VAT (tj. podał ważny numer VAT, tzw. Partita IVA) oraz dodał na koncie Amazon swój numer w rejestrze przedsiębiorców (Codice Fisale). Faktury dla krajowych transakcji sprzedaży we Włoszech wystawiamy również, jeśli klient poda na koncie Amazon ważny indywidualny numer identyfikacji podatkowej.

   W przypadku transakcji sprzedaży, dla których klient nie podał numeru VAT, numeru w rejestrze przedsiębiorców ani ważnego indywidualnego numeru identyfikacji podatkowej, zamiast dokumentu w formacie XML zostanie wystawiony paragon (zgodnie z opisem powyżej).

   Plik XML jest przesyłany do systemu SDI (Sistema di Interscambio), jeśli spełnione są następujące warunki:

   • Posiadasz numer VAT we Włoszech, a powiązany z nim adres również znajduje się we Włoszech. Więcej informacji znajdziesz na stronie Często zadawane pytania dotyczące usług obliczania podatku VAT.
   • System SDI prześle plik XML bezpośrednio do klienta, jeśli wprowadził on identyfikator SDI, identyfikator konta lub poświadczony adres e-mail oraz dodał do konta Amazon Business ważny numer VAT, numer Codice Fiscale lub indywidualny numer identyfikacji podatkowej.
  • Transakcje transgraniczne z Włoch: W przypadku transgranicznych transakcji B2B i B2C wystawiamy faktury w formacie XML, jeśli korzystasz z procedury unijnej OSS (z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej), przy czym w przypadku tych transakcji do celów podatku VAT ważną fakturą pozostaje faktura w formacie PDF. Wysyłamy plik XML za pośrednictwem systemu SDI, jeśli spełnione są następujące warunki:
   • Posiadasz włoski numer VAT i spełniasz warunek fizycznej obecności we Włoszech. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli adres powiązany z Twoim włoskim numerem VAT znajduje się na terenie Włoch.

13.3. Dostęp do faktur VAT:

Faktury VAT są dostępne do pobrania w Seller Central:

 • Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę: znajdziesz je w folderze Biblioteka dokumentów podatkowych dostępnym na karcie Raporty po wybraniu karty Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę.
 • Faktury za usługę obliczania podatku VAT Amazon: na koncie Seller Central możesz pobrać naraz wiele faktur VAT wystawionych za usługi obliczania podatku VAT. Wybierz folder Biblioteka dokumentów podatkowych dostępny na karcie Raporty, kliknij kartę Obliczanie podatku VAT przez Amazon, a następnie z listy rozwijanej Typ raportu wybierz Faktury VAT. Adresy URL faktur są również umieszczane w raporcie z obliczania podatku VAT dla wybranego okresu.
 • Węgierska faktura w formacie XML: węgierski raport elektroniczny w postaci pliku XML wygenerowany na podstawie danych z faktur w formacie PDF możesz pobrać, przechodząc do systemu NAV (obsługiwanego przez węgierskie organy podatkowe). Na Węgrzech dokument w formacie PDF pozostaje oryginałem faktury VAT. Faktura w formacie XML jest tworzona w celu łatwiejszego spełniania obowiązków sprawozdawczych w czasie rzeczywistym na podstawie dokumentu PDF.
 • Włoska faktura w formacie XML: możesz uzyskać włoską fakturę w formacie XML, przechodząc do osobistego portalu podatkowego w witrynie internetowej włoskich organów podatkowych. Amazon zapewnia duplikat dokumentu PDF dla każdego zamówienia w Seller Central, ale nie jest to oficjalna faktura. W przypadku tego typu dostaw możesz otrzymać oficjalną fakturę tylko za pośrednictwem osobistego portalu podatkowego. W przypadku transakcji transgranicznych i eksportowych we Włoszech jako oficjalny dokument VAT udostępniana jest w Seller Central faktura w formacie PDF, ponieważ klient nie jest Włochem lub towary przekraczają granicę włoską. Dodatkowo możesz uzyskać plik w formacie XML (kopia danych faktury) w osobistym portalu podatkowym w witrynie internetowej włoskich organów podatkowych.

14. Raportowanie obliczeń podatku VAT

W raporcie dotyczącym obliczeń VAT sprzedawcy korzystający z usług Amazon obliczania podatku VAT znajdą informacje o obliczeniach podatku VAT. Mogą one być przydatne przy sporządzaniu okresowych deklaracji VAT sprzedawcy. Dostęp do tego raportu możesz uzyskać z poziomu swojego konta Seller Central: Wybierz folder „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępny na karcie „Raporty”, kliknij kartę „Obliczenia podatku VAT dokonane przez Amazon” i z menu rozwijanego „Typ raportu” wybierz pozycję „Obliczenia podatku VAT”.

Dodatkowe informacje znajdziesz również w miesięcznym raporcie Amazon o transakcjach podlegających VAT, dostępnym w sekcji Raporty w Seller Central.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sporządzaniu i składaniu deklaracji podatkowych, skonsultuj się z doradcą podatkowym.

15. Rejestracja i aktywacja usług obliczania podatku VAT

Podczas rejestracji w usługach obliczania podatku VAT sprzedawcy mają możliwość ustalenia daty rozpoczęcia świadczenia usług. Ustawienia obliczania podatku VAT będą obowiązywać od godziny 00:00 (UTC) w dniu aktywacji wybranym przez sprzedawcę.

Wszelkie zmiany daty rozpoczęcia świadczenia usługi obliczeniowej dokonane przez sprzedawcę po aktywacji zostaną wprowadzone do systemu po upływie 30 minut. Zaleca się monitorowanie transakcji dokonywanych w tym okresie i, w razie potrzeby, wprowadzenie korekt.

16. Dezaktywacja

Istnieje możliwość dezaktywacji usług obliczania podatku VAT. Po ich dezaktywacji ponosisz wyłączną odpowiedzialność za obliczenia, faktury VAT i sprawozdawczość.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates