Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Metodologia usług obliczania podatku VAT w Europie

Ostatnia aktualizacja: 1 lipca 2021 r.

Zawartość

 1. Cel
 2. Zakres
 3. Informacje ogólne
 4. Kryteria kwalifikacji do obliczania podatku VAT sprzedawcy
 5. Numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT
 6. Określanie jurysdykcji VAT
 7. Przypisywanie kodu podatkowego produktu (PTC)
 8. Przypisywanie „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT”
 9. Ustalanie ceny z podatkiem VAT/bez podatku VAT
 10. Moment sprzedaży na potrzeby obliczania podatku VAT
 11. Zwroty kosztów
 12. Utrzymanie stawki VAT
 13. Fakturowanie VAT
 14. Raportowanie obliczeń podatku VAT
 15. Rejestracja/aktywacja usług obliczania podatku VAT
 16. Dezaktywacja

1. Cel

Niniejszy dokument opisuje metodologię, którą stosujemy do obliczania podatku VAT dla sprzedawców korzystających z usług obliczania podatku VAT Amazon.

Ważne: Przed rozpoczęciem korzystania z usług obliczania podatku VAT Amazon dokładnie zapoznaj się z tą metodologią. Odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania wszystkich obliczeń, fakturowania, sprawozdawczości podatkowej oraz realizacji wszelkich innych obowiązków związanych z podatkami ponosi sprzedawca. Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu ustawień podatkowych dla swojej działalności.

2. Zakres

Metodologia opisana w niniejszym dokumencie dotyczy wyłącznie zamówień, w przypadku których sprzedawcy zarejestrowani w usłudze obliczania podatku VAT są odpowiedzialni za pobieranie i przekazywanie podatku VAT odpowiednim organom podatkowym. Metodologia opisana w niniejszym dokumencie nie ma zastosowania do zamówień związanych z następującymi sytuacjami:

2.1 Prawodawstwo w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym:

2.1.1 Prawodawstwo brytyjskie w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym:

Zjednoczone Królestwo formalnie opuściło jednolity rynek UE i unię celną 1 stycznia 2021 r. („Brexit”). Od tej daty Zjednoczone Królestwo wprowadziło nowy zestaw przepisów dotyczących podatku VAT, zmieniających sposób rozliczania podatku VAT od sprzedaży dokonywanej przez sprzedawców na rzecz klientów ze Zjednoczonego Królestwa.

Od 1 stycznia 2021 r. Amazon odpowiada za pobieranie podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie w odniesieniu do następujących typów sprzedaży towarów dostarczanych klientom w Zjednoczonym Królestwie, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT w Zjednoczonym Królestwie, w przypadku zamówienia złożonego w dowolnej witrynie sklepu Amazon:

 1. Towary dostarczane z zapasów sprzedawcy przechowywanych poza terytorium Zjednoczonego Królestwa, w przypadku których wartość przesyłki wynosi do 135 GBP; oraz
 2. Towary dostarczone z zapasów sprzedawcy przechowywanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, niezależnie od wartości, jeśli sprzedawca nie ma siedziby w Zjednoczonym Królestwie.

W przypadku którejkolwiek z tych dostaw, Amazon obliczy i pobierze podatek VAT w Zjednoczonym Królestwie od klienta przy kasie i przekaże go bezpośrednio organom podatkowym w Zjednoczonym Królestwie. Dzięki temu sprzedawcy nie otrzymają kwoty podatku VAT należnego w Zjednoczonym Królestwie w ramach wypłaty środków i po ich stronie nie powstanie zobowiązanie do przekazania tych kwot organom podatkowym w Zjednoczonym Królestwie.

Istnieją wyjątki obejmujące część sprzedaży towarów dostarczanych klientom z Irlandii Północnej i w przypadku takich transakcji sprzedawca nadal ponosi odpowiedzialność za rozliczanie należnego podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie.

Obowiązkiem sprzedawcy pozostaje rozliczanie wszelkich kwot podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie od wszelkich innych dostaw, w tym realizowanych w Zjednoczonym Królestwie na rzecz klientów biznesowych zarejestrowanych jako podatnicy VAT w Zjednoczonym Królestwie. W odniesieniu do tych dostaw nadal stosowana będzie metodologia opisana w niniejszym dokumencie.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera podatek VAT w Zjednoczonym Królestwie od tych dostaw znajdziesz na stronie pomocy dotyczącej prawodawstwa brytyjskiego w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym.

2.1.2. Prawodawstwo norweskie w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym

Norwegia wdrożyła przepisy w zakresie podatku w handlu elektronicznym, które zmieniają sposób rozliczania podatku VAT od niektórych rodzajów sprzedaży dokonywanej przez sprzedawców na rzecz klientów z Norwegii.

Od 28 kwietnia 2021 r. Amazon ma obowiązek pobierania norweskiego podatku VAT od sprzedaży towarów dostarczonych klientom w Norwegii, zamówionych za pośrednictwem dowolnego sklepu Amazon, w następujących przypadkach:

 1. Towary są dostarczane z zapasów przechowywanych poza Norwegią.
 2. Wartość przesyłki z produktami w zamówieniu nie przekracza 3000 NOK.
 3. Zamówione produkty nie obejmują środków spożywczych, napojów alkoholowych ani niektórych produktów zwolnionych z podatku.

W przypadku tych transakcji Amazon oblicza i pobiera norweski podatek VAT od klienta przy kasie i przekazuje je bezpośrednio norweskiemu organowi podatkowemu. W związku z tym nie otrzymasz kwoty norweskiego podatku VAT w ramach wypłaty środków i po Twojej stronie nie powstanie zobowiązanie do przekazania jej organom podatkowym w Norwegii.

Uwaga: Obecne zwolnienie z podatku VAT w przypadku sprzedaży towarów o wartości do 350 NOK (w przypadku gdy towary dostarczane są klientom z Norwegii z zapasów przechowywanych poza Norwegią) nie dotyczy tej sprzedaży. Norweski podatek VAT jest obliczany i pobierany przez Amazon w odniesieniu do wszystkich transakcji sprzedaży, które spełniają powyższe wymagania.

Jeśli dostarczasz towary do klientów z Norwegii, którzy są zarejestrowani do celów norweskiego podatku VAT (klienci B2B), klient B2B będzie odpowiedzialny za samodzielne rozliczenie w ramach norweskiej deklaracji VAT.

Nie ma żadnych zmian w obowiązkach związanych z podatkiem VAT, jeśli przesyłki dostarczasz z zapasów przechowywanych w Norwegii lub jeśli masz siedzibę w Norwegii. Ponosisz odpowiedzialność za rozliczanie podatku VAT od tej sprzedaży.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera podatek VAT w Norwegii od tych dostaw znajdziesz na stronie prawodawstwa norweskiego w zakresie podatku VAT w handlu elektronicznym.

2.1.3. Przepisy prawa UE dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym.

Od 1 lipca 2021 r. Amazon będzie pobierać podatek VAT od sprzedaży elektronicznej następujących towarów, zamawianych za pośrednictwem dowolnego sklepu Amazon i dostarczane klientom w UE niebędącym zarejestrowanymi podatnikami VAT (B2C), w następujących przypadkach:

 1. Towary dostarczane z zapasów przechowywanych poza terytorium UE, w przypadku których wartość przesyłki wynosi do 150 EUR; oraz
 2. Towary dostarczone z zapasów sprzedawcy przechowywanych na terytorium UE, niezależnie od wartości (zarówno w sprzedaży transgranicznej, jak i krajowej), jeśli sprzedawca nie ma siedziby w UE.

W przypadku którejkolwiek z tych dostaw Amazon obliczy i pobierze podatek VAT UE od klienta i przekaże go bezpośrednio odpowiednim organom podatkowym UE. W związku z tym sprzedawca nie otrzyma kwoty podatku VAT UE w ramach wypłaty środków i po jego stronie nie powstanie zobowiązanie do przekazania jej organom podatkowym UE.

Stawka VAT naliczana przez Amazon będzie stosowana w kraju dostawy do klienta, tzn. jeśli towary zostaną dostarczone na adres klienta w Hiszpanii, Amazon zastosuje odpowiednią hiszpańską stawkę VAT.

Amazon nie będzie pobierać podatku VAT w przypadku sprzedaży lub dostawy towarów klientom będącym podatnikami VAT zarejestrowanymi w UE. W tym przypadku nadal obowiązywać będą aktualne wymogi dotyczące sprawozdawczości VAT. Nadal obowiązują Cię również wymogi w zakresie rejestracji jako podatnik VAT w krajach UE, w których magazynujesz zapasy.

Więcej informacji o tym, jak Amazon oblicza i pobiera podatek VAT w EU od tych dostaw znajdziesz na stronie Przepisy prawa UE dotyczące podatku VAT w handlu elektronicznym (VOEC) od 2021 r.

Uwaga:

Jeśli Amazon jest odpowiedzialny za pobranie podatku VAT od klienta przy kasie i przekazanie go bezpośrednio odpowiednim organom podatkowym w przypadku danego zamówienia, Amazon skorzysta z własnych ustawień dotyczących stawek VAT związanych z produktem w celu obliczenia podatku VAT. Ustawienia stawki VAT związane z produktami określone przez sprzedawców dla usług obliczania podatku VAT oferowanych przez Amazon nie będą wykorzystywane do obliczania podatku VAT od tych dostaw.

Ustawienia stawki VAT związane z produktem określone przez sprzedawców będą nadal stosowane w odniesieniu do wszystkich innych dostaw, w przypadku których sprzedawcy pozostają odpowiedzialni za należne opłaty VAT lub opłaty importowe.

Sprzedawcy mający siedzibę w UE

W dniu 1 lipca 2021 r. w UE wprowadzone zostaną następujące zmiany w zakresie zasad opodatkowania i sprawozdawczości VAT dotyczących transgranicznej sprzedaży towarów na odległość (B2C) w UE:

Usuwanie progów sprzedaży na odległość

Progi sprzedaży na odległość ustalone w każdym państwie członkowskim UE zostają zniesione i obowiązuje zasada ogólnego podatku w miejscu przeznaczenia dla wszystkich transgranicznych dostaw towarów B2C, tzn. podatek VAT jest należny w kraju UE, do którego towary są wysyłane. Z tego względu możesz mieć obowiązek uzyskania numeru VAT w każdym państwie członkowskim UE, w którym dokonujesz sprzedaży B2C na odległość.

Istnieje wyjątek od powyższej zasady dla 34 mikroprzedsiębiorców. W przypadku gdy transgraniczna sprzedaż na odległość wysyłana z głównego miejsca prowadzenia działalności („PPOB”) nie przekracza 10 000 EUR rocznie, możesz naliczać i pobierać podatek VAT w kraju wysyłki (tj. PPOB). Zamówienia zrealizowane z innych krajów nie będą korzystać z tego wyjątku i będą opodatkowane w kraju dostawy.

Wdrożenie unijnych punktów kompleksowej obsługi (UOSS)

Aby usunąć duże obciążenia administracyjne związane z uzyskiwaniem unijnych numerów VAT (VRN) i zarządzaniem deklaracjami VAT w maksymalnie 27 krajach UE, Unia Europejska wprowadziła unijne punkty kompleksowej obsługi (UOSS). Podczas rejestrowania się do punktów UOSS nie ma potrzeby rejestrowania się jako podatnik VAT we wszystkich krajach UE, w których towary są wysyłane do klientów (B2C). Całą sprzedaż B2C na odległość w UE można zgłosić w jednej deklaracji VAT w Twoim kraju siedziby, niezależnie od rzeczywistego kraju wysyłki i kraju docelowego. Weź pod uwagę, że nie powoduje to usunięcia innych zobowiązań związanych z uzyskaniem numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT, takich jak przechowywanie zapasów w innych krajach UE.

Uwaga: Usługi obliczania podatku VAT Amazon nie zapewniają wsparcia dla sprzedawców, którzy zdecydują się zastosować wyjątek dla mikroprzedsiębiorców.

3. Informacje ogólne

Usługi obliczania podatku VAT oferowane przez Amazon realizują obliczanie podatku VAT dla Zjednoczonego Królestwa (UK) oraz dla 27 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE lub UE-27) dla produktów sprzedawanych w sklepach Amazon w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie. Obliczenia podatku VAT są wykonywane na podstawie ustawień podatkowych zdefiniowanych przez sprzedawcę oraz wszelkich innych powiązanych informacji o sprzedawcy wprowadzonych podczas konfiguracji. Usługi obliczania podatku VAT oferowane przez Amazon nie wykonują obliczeń podatku VAT w krajach spoza UE i w Zjednoczonym Królestwie.

Usługi obliczania podatku VAT: Usługi obliczania podatku VAT Amazon wykorzystują zewnętrzne oprogramowanie Vertex Indirect Tax O Series do obliczania podatku VAT. Oprogramowanie to zawiera zasady oraz logikę obliczania podatku VAT, w tym logikę związaną z zaokrąglaniem obliczonych kwot. Usługi obliczania podatku VAT Amazon obsługują następujące obliczenia VAT i powiązane funkcje:

 • stawki VAT (w tym miesięczne aktualizacje);
 • określenie jurysdykcji VAT;
 • logika ceny bez podatku VAT:
  • tzn. w jaki sposób podatek VAT będzie obliczany na podstawie wyświetlanej u sprzedawcy ceny obejmującej podatek;
 • wstępne wprowadzanie kodów podatkowych produktów w celu różnicowania opodatkowania w zależności od produktu we wszystkich państwach członkowskich UE i Zjednoczonym Królestwie.
  • Przykład: książki, odzież i żywność
 • możliwość dodawania/usuwania numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT, w tym numeru UOSS
 • możliwość określenia jednego „domyślnego miejsca nadania przesyłki” dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę
 • możliwość określenia zmiany miejsca nadania przesyłki po potwierdzeniu wysyłki
 • możliwość wyboru domyślnego kodu PTC sprzedawcy
 • możliwość ustawienia kodu PTC na poziomie ASIN/SKU
 • możliwość wyboru zdefiniowanego przez sprzedawcę domyślnego kraju do określenia ceny bez podatku VAT;
 • możliwość zdefiniowania ustawień podatkowych w celu obliczenia podatku VAT od wysyłki i usługi pakowania na prezent;
 • możliwość obsługi transakcji B2B (business-to-business) i B2C (business-to-consumer);
 • raport z obliczeń podatku VAT
 • szczegółowy miesięczny raport z transakcji VAT na Amazon zawierający dokładne informacje na temat stawki VAT, kwoty VAT i ceny bez podatku VAT w celu ułatwienia tworzenia sprawozdań VAT
 • wystawianie faktur VAT i not uznaniowych
 • tworzenie faktur i not uznaniowych w formacie XML dla krajowych dostaw B2B we Włoszech
 • tworzenie e-raportu (raportu XML na podstawie faktury PDF) i faktury korygującej dla wszystkich dostaw na podstawie prawidłowego węgierskiego numeru VAT
 • możliwość korygowania adresu rozliczeniowego i/lub zarejestrowanej nazwy firmy na fakturach VAT
  Further information: Dotyczy to przypadków, w których klient prosi o korektę adresu rozliczeniowego i/lub zarejestrowanej nazwy firmy na fakturach VAT wygenerowanych przez Amazon. Korekty faktur VAT wygenerowanych przez sprzedawcę nie są obsługiwane.
 • obliczenia odwrotnego obciążenia krajowego nierezydenta;

  Dalsze informacje: Dotyczy to przypadków, w których klient jest podatnikiem VAT zarejestrowanym i mającym siedzibę w kraju, w którym ma miejsce transakcja, do celów związanych z opodatkowaniem VAT, a sprzedawca jest w tym kraju tylko zarejestrowany jako podatnik VAT (ale nie ma w nim siedziby). Kraje, które wdrożyły krajowy mechanizm odwrotnego obciążania nierezydentów, to Belgia, Francja, Włochy, Holandia i Hiszpania.

  Przykład krajowej transakcji odwrotnego obciążenia nierezydenta:

  Francuski sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT, który nie ma fizycznej siedziby we Francji, wystawia produkt na Amazon.fr za cenę 12,00 €, wysyła produkty z Francji i sprzedaje produkt klientowi B2B z siedzibą we Francji.

  Stawka VAT = 0% (odwrotne obciążenie krajowe nierezydenta)

  Obliczenie ceny produktu bez podatku VAT: 12,00 €/ (1 + 0,20) = 10,00 € (cena podstawowa, na podstawie której obliczane jest krajowe obciążenie odwrotne).

  Obliczenie ostatecznej ceny produktu z podatkiem VAT (z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT): 10,00 EUR * (1 + 0,00) = 10,00 EUR

Usługi obliczania podatku VAT Amazon nie obsługują obecnie następujących obliczeń i powiązanych funkcji:

 • wszelkie obliczenia odwrotnego obciążenia inne niż opisane powyżej
  • Przykład: obliczanie odwrotnego obciążenia związane z produktami w odniesieniu do dostaw krajowych, na przykład w przypadku telefonów komórkowych, powyżej określonego progu; wszelkie inne krajowe odwrotne obciążenia dotyczące nierezydentów itd.
 • definiowanie wielu miejsc nadania przesyłki dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę
 • obliczanie podatku VAT dla transakcji PrimeNow
 • obliczanie podatku VAT dla lokalnych numerów VAT sprzedawców (tzn. nie ujętych w systemie VIES)
 • obliczanie podatku VAT dla produktów i usług cyfrowych, w tym dostawy towarów stanowiących pomoc podczas świadczenia usług
 • obliczanie należności celnych, podatków i opłat należnych przy imporcie towarów:
  • Przykład: towary importowane z Chin do UE;
 • obliczanie lokalnych stawek podatkowych na następujących terytoriach, na których obecnie obsługiwane są tylko stawki podatkowe obowiązujące na kontynencie, na przykład:
  • Korsyka (Francja);
  • Azory i Madera (Portugalia);
 • obliczanie podatku Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) oraz
 • wykaz terytoriów UE, które nie wchodzą w zakres unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, znajduje się w sekcji Usługi obliczania podatku VAT – często zadawane pytania
 • obliczanie wszelkich opłat regulacyjnych/podatków środowiskowych:
  • Przykład: kaucje za butelki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE);
 • obliczanie podatku VAT na poziomie przesyłki:
  • oznacza to, że usługi obliczania podatku VAT Amazon obliczają podatek VAT na poziomie jednostkowym, a następnie mnożą go przez ilość zakupionego produktu;
  • przykład: jeśli klient kupuje 10 sztuk produktu X, Amazon oblicza podatek VAT dla jednej sztuki, a następnie mnoży tę wartość przez 10;
 • obliczanie podatku VAT po transakcji oraz korekty sprawozdawcze;
 • tworzenie deklaracji VAT i innych sprawozdań podatkowych:
  • Przykład: dokumenty Intrastat i raporty ESL / sprawozdania podsumowujące
 • zobowiązania z tytułu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego przepływu towarów własnych sprzedawcy pomiędzy państwami członkowskimi UE a Irlandią Północną, takich jak towary przekazywane między centrami logistycznymi Amazon (FC).
  • Dalsze informacje: Sprzedawca jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań wynikających z przepisów. Szczegółowe informacje na temat przepływu transgranicznego pomiędzy centrami logistycznymi są dostępne w raporcie z transakcji VAT Amazon w sekcji Raporty na koncie Seller Central; oraz
 • wszelkie specjalne systemy opodatkowania VAT, w tym system rachunkowości gotówkowej, system marży second hand lub specjalny system podatku VAT dot. wydawców.
 • Obliczenie podatku VAT z uwzględnieniem progu 10 000 EUR dla mikroprzedsiębiorstw w przypadku transakcji sprzedaży na odległość B2C w UE.

Usługi obliczania podatku VAT Amazon zakładają prawidłowość numerów VAT, kodów PTC (kod podatkowy produktu) oraz innych ustawień obliczania podatku VAT podanych lub skonfigurowanych przez sprzedawcę w Seller Central oraz, w stosownych przypadkach, numeru VAT podanego przez klienta. Sprzedawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, i w razie potrzeby, aktualizowanie swoich danych i ustawień, w tym miejsc nadania przesyłki, w Seller Central. Amazon nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że obliczenia podatku VAT lub faktury VAT utworzone przez usługi obliczania podatku VAT Amazon będą zawsze poprawne lub że będą one w odpowiednim czasie zgłaszane do właściwego organu podatkowego (w przypadku gdy usługi obejmują takie raportowanie). Ponadto nie jesteśmy zobowiązani (ale możemy według naszego uznania) weryfikować lub korygować dane dostarczone przez sprzedawcę lub klienta. W szczególności Amazon nie ponosi odpowiedzialności za faktury VAT, które są nieprawidłowe w wyniku dostarczenia nieprawidłowych lub niepełnych informacji przez sprzedawcę lub klienta. Ponadto, jeśli Amazon wymaga od sprzedawców podania prawidłowych danych uwierzytelniających w przypadku korzystania z fakturowania i raportów elektronicznych, nie może utworzyć faktury VAT, jeśli sprzedawca ich nie dostarczy. Amazon nie ponosi odpowiedzialności za niemożność wystawienia faktury VAT w tych szczególnych okolicznościach.

4. Kryteria kwalifikacji do obliczania podatku VAT sprzedawcy

Poniżej znajdują się wymagania, które sprzedawca musi spełnić, aby móc się zarejestrować w usługach obliczania podatku VAT:

 • Numer VAT
  • Dla celów podatku VAT UE sprzedawca posiada ważny wewnątrzwspólnotowy numer VAT, zarejestrowany w systemie VIES (system wymiany informacji o VAT Komisji Europejskiej).
  • VIES jest narzędziem elektronicznym umożliwiającym sprawdzanie numerów VAT podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej w odniesieniu do transgranicznych transakcji dotyczących towarów lub usług.
  • Dla celów podatku VAT w Zjednoczonym Królestwie sprzedawca posiada ważny numer VAT w Zjednoczonym Królestwie, zarejestrowany w usłudze rządowej Zjednoczonego Królestwa umożliwiającej weryfikację numeru VAT w Zjednoczonym Królestwie.
  • Sprzedawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w miejscach, w których pozwala na umieszczanie swoich zapasów i życzy sobie dokonywania obliczeń podatku VAT.
 • Nazwa prawna – nazwa prawna sprzedawcy w systemie Seller Central musi być zgodna z nazwą prawną powiązaną z jego numerem VAT podanym w organach podatkowych.
 • Domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT – sprzedawca musi wybrać jeden z 27 krajów UE jako „kraj domyślny dla ceny bez podatku VAT” i musi posiadać numer VAT potwierdzony przez rząd wybranego kraju.
Uwaga: Rejestrując się w usługach obliczania podatku VAT, sprzedawca zobowiązuje się dostarczać faktury dotyczące wszystkich przesyłek zrealizowanych przez Amazon wysłanych z krajów, w których sprzedawca nie podał ważnego brytyjskiego numeru VAT lub numeru dostępnego w systemie VIES (dla których, w związku z powyższym, usługi obliczania podatku VAT Amazon nie będą generowały faktur).

5. Numery VAT

Usługi obliczania podatku VAT oferowane przez Amazon wykorzystują wszystkie potwierdzone numery VAT (UE-27 lub tylko w Zjednoczonym Królestwie) w celu określenia jurysdykcji, w której istnieje transakcyjne zobowiązanie z tytułu VAT podczas sprzedaży w europejskich serwisach Amazon. Usługi obliczania podatku VAT nie uwzględniają przy obliczaniu podatku VAT i fakturowaniu żadnych lokalnych numerów VAT, które sprzedawca posiada na swoim koncie. Numery VAT można podać podczas procesu rejestracji w usługach obliczania podatku VAT, a następnie zarządzać nimi w sekcji „Informacje podatkowe” dostępnej w części „Informacje o koncie” w Seller Central.

Amazon dokonuje okresowych weryfikacji (patrz poniżej) numerów VAT podawanych zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. Jednak w żadnych okolicznościach Amazon nie może zagwarantować prawidłowości numeru VAT używanego w usługach obliczania podatku VAT. W usługach obliczania podatku VAT będą używane wyłącznie numery VAT potwierdzone przez rząd i nadane przez państwa członkowskie UE lub rząd Zjednoczonego Królestwa.

Numery VAT są zatwierdzane różnymi metodami:

 • Jeśli dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (transgranicznych UE) aktywowany jest numer VAT UE, zostanie on potwierdzony za pośrednictwem bazy danych systemu wymiany informacji o VAT (VIES) UE. Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.
 • Jeżeli rząd brytyjski nadał numer VAT w Zjednoczonym Królestwie, zostanie on potwierdzony przez brytyjski system potwierdzania numerów VAT. Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.
 • Amazon umożliwia klientom wprowadzanie ich lokalnych numerów VAT (numery VAT, które mogą zostać zatwierdzone tylko w witrynach internetowych lokalnych organów podatkowych) we Włoszech i Hiszpanii. Lokalne numery VAT są kolejno weryfikowane w odniesieniu do VIES, a następnie w witrynie internetowej lokalnego organu podatkowego tam, gdzie jest to możliwe. Od 1 stycznia 2020 r. te lokalne numery VAT nie będą już kwalifikować się do zwolnienia z podatku VAT od wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów B2B. Zamiast tego transakcje te będą podlegać podatkowi VAT kraju nadania przesyłki. Te lokalne numery VAT są zatwierdzane w opisanym poniżej procesie:
  • W przypadku włoskich numerów VAT są one zatwierdzane w witrynie internetowej lokalnych organów podatkowych Agenzia.
  • W przypadku polskich numerów VAT są one zatwierdzane w witrynie internetowej lokalnego polskiego Urzędu Skarbowego https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/#1.
  • W przypadku hiszpańskich numerów VAT wymagana jest kopia certyfikatu VAT. Więcej szczegółów na temat tego procesu weryfikacji znajdziesz tutaj.

Wymóg posiadania numeru VAT w przypadku przechowywania zapasów przez sprzedawcę

 • Jeśli sprzedawca przechowuje towary w jednym z naszych europejskich centrów logistycznych, konieczne jest posiadanie potwierdzonego przez rząd numeru VAT w tej jurysdykcji, aby możliwe było wykonywanie obliczeń i fakturowanie za pośrednictwem usług obliczania podatku VAT. Na przykład, jeśli sprzedawca ma towary w niemieckim centrum logistycznym, powinien posiadać niemiecki numer VAT zarejestrowany w bazie VIES.
 • Jeśli sprzedawca pomyślnie dołączy do usług obliczania podatku VAT, a następnie usunie numery VAT ze swojego konta Seller Central lub jeśli nie posiada potwierdzonego przez rząd numeru VAT dla danej jurysdykcji, wówczas usługi obliczania podatku VAT obciążą klienta ceną obejmującą podatek VAT, ale nie wykonają obliczenia podatku VAT ani nie wygenerują faktury VAT. Usługi obliczania podatku VAT wygenerują tylko pokwitowanie dla wszystkich zamówień, w których została wyświetlona plakietka faktury VAT do pobrania i sprzedawca będzie zobowiązany samodzielnie wygenerować fakturę VAT.

Wymóg posiadania numeru VAT w kraju docelowym państwa członkowskiego UE w przypadku sprzedaży na odległość B2C

Od 1 lipca 2021 r. sprzedawca musi posiadać numer VAT w każdym z krajów UE, w których dokonuje sprzedaży na odległość B2C, lub zadeklarować, czy wybiera uproszczenie w postaci punktu kompleksowej obsługi (UOSS) na stronie Ustawienia podatkowe.

Jeśli sprzedawca nie poda numeru VAT w kraju docelowym i nie zdecyduje się na uproszczenie UOSS, wówczas usługi obliczania podatki VAT naliczą klientowi cenę z VAT, ale nie wykonają obliczenia podatku VAT ani nie wygenerują faktury VAT. Usługi obliczania podatku VAT wygenerują tylko pokwitowanie dla wszystkich zamówień, w których została wyświetlona plakietka faktury VAT do pobrania i sprzedawca będzie zobowiązany samodzielnie wygenerować fakturę VAT.

Nazwa prawna w Seller Central

Usługi obliczania podatku VAT wymagają, aby nazwa prawna sprzedawcy w Seller Central w sekcji Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje o firmie > Informacje o tożsamości była dokładnie taka sama jak nazwa prawna powiązana z numerem VAT sprzedawcy. Gdy nazwa prawna sprzedawcy zostanie już poprawnie wpisana, ale sprzedawca będzie chciał, aby na stronie jego sklepu widoczna była inna nazwa handlowa, może ją wprowadzić, zmieniając swoją wyświetlaną nazwę w sekcji Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje o firmie > Wyświetlana nazwa.

Grupowy numer VAT

Jeśli sprzedawca posiada grupowy numer VAT, a firma rejestrująca się w usługach obliczania podatku VAT nie jest członkiem-przedstawicielem, sprzedawca jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający członkostwo, zawierający nazwy prawne wszystkich firm powiązanych z danym numerem VAT. Nazwa prawna firmy, którą sprzedawca rejestruje w usługach obliczania podatku VAT, musi znajdować się w tym dokumencie, aby pomyślnie przeszła weryfikację.

6. Określanie jurysdykcji VAT

Logika wyboru jurysdykcji Vertex wykorzystuje informacje z czterech parametrów związanych z transakcją w celu ustalenia, czy jest to transakcja B2B (Business-to-Business) czy B2C (Business-to-Customer), a także określenia jurysdykcji VAT i rodzaju podatku (tj. VAT). Te cztery parametry związane z transakcją to:

 • numer(y) VAT sprzedawcy
 • deklaracja punktu kompleksowej obsługi (UOSS)
 • numer(y) VAT klienta (jeśli dotyczy)
 • miejsce wysyłki (kraj źródłowy);
 • miejsce dostawy (kraj docelowy).

6.1 Zarejestrowane numery VAT sprzedawcy:

Wszystkie potwierdzone przez rząd numery VAT w UE i Zjednoczonym Królestwie, które zostały podane przez sprzedawcę, znajdziesz w sekcji Ustawienia > Informacje o koncie > Informacje podatkowe > Informacje o miejscu prowadzenia działalności (w niektórych serwisach Informacje o VAT) w Seller Central.

6.2 Zarejestrowane numery VAT klienta:

Uwzględniane będą wszystkie numery VAT nadane w UE lub Zjednoczonym Królestwie, które zostały podane przez klienta na jego koncie Amazon.

Od 1 stycznia 2020 r. przepisy UE dotyczące podatku VAT wymagają numeru VAT UE (ważnego w bazie VIES) klienta znajdującego się w innym kraju niż kraj nadania przesyłki, jako istotnego warunku do transgranicznych dostaw towarów zwolnionych z VAT lub objętych zerową stawką VAT.

W przypadku gdy klient nie posiada ważnego numeru VAT zarejestrowanego w bazie VIES, ale posiada lokalny numer VAT, zwolnienie z podatku VAT UE od transgranicznych dostaw towarów nie jest możliwe. Zostanie wówczas naliczony podatek VAT odpowiedni dla miejsca nadania przesyłki. Dotyczy to w szczególności klientów we Włoszech i Hiszpanii.

Na przykład, w przypadku gdy sprzedawca (posiadający ważny numer VAT w Niemczech) wysyła produkty z Niemiec do klientów biznesowych w Hiszpanii, którzy posiadają tylko lokalne hiszpańskie numery VAT, sprzedawca nie może traktować takich dostaw transgranicznych jako zwolnionych z VAT lub objętych zerową stawką VAT i obowiązuje podatek VAT należny w Niemczech, czyli kraju pochodzenia dla przepływu towarów.

6.3 Miejsce nadania przesyłki:

6.3.1. Produkty wysyłane za pośrednictwem usługi Realizacja przez Amazon (FBA): W przypadku przesyłek pochodzących z centrum logistycznego Amazon przy wysyłce produktu w ostatecznym obliczeniu podatku VAT zostanie wykorzystane faktyczne miejsce nadania przesyłki (kraj źródłowy).

6.3.2. Produkty realizowane przez sprzedawcę – obliczanie podatku VAT: W przypadku przesyłek realizowanych przez sprzedawcę wykorzystywane będzie domyślne miejsce nadania przesyłki (kraj źródłowy) skonfigurowane w ustawieniach obliczania podatku VAT sprzedawcy, chyba że sprzedawca zaktualizuje miejsce nadania przesyłki podczas procesu realizacji przesyłki. Sprzedawcy muszą zawsze dbać o to, aby domyślne miejsce nadania przesyłki na ich kontach Seller Central były aktualne.

6.4 Lokalizacja docelowa:

Lokalizacja docelowa to podany przez klienta kraj, powiat/prowincja, miasto i kod pocztowy, ponieważ usługi obliczania podatku VAT Amazon obsługują również obliczanie podatku VAT dla zamówień wysyłanych do niektórych regionów, w których nie obowiązuje podatek VAT. Usługi obliczania podatku VAT Amazon obliczają podatek w oparciu o lokalizację podatkową, którą nasz system uzna za najdokładniejszą w odniesieniu do adresu podanego przez klienta.

7. Przypisywanie kodu podatkowego produktu (PTC)

Kod PTC jest istotny w celu ustalenia obowiązującej stawki VAT na produkty oferowane przez sprzedawcę w danym kraju, w którym należny jest podatek VAT (jurysdykcja podatkowa).

Po włączeniu usług obliczania podatku VAT standardowa stawka PTC (A_GEN_STANDARD) zostanie ustawiona jako domyślny kod PTC sprzedawcy. Usługi obliczania podatku VAT będą zawsze stosować standardową stawkę VAT na produkty w każdym z krajów (na przykład, obecnie 19% w Niemczech, 20% w Zjednoczonym Królestwie).

Jeśli sprzedawca chce zmienić domyślną pozycję systemu i przypisać inny kod PTC, może to zrobić albo zmieniając domyślny przypisany kod PTC w swoich ustawieniach podatkowych, albo ustawiając przypisane kody PTC na poziomie ofert. Kod PTC przypisany na poziomie oferty ma zastosowanie do pojedynczej oferty i również umożliwia wybranie kodu PTC innego niż domyślny kod PTC wybrany przez sprzedawcę. Kod PTC przypisany na poziomie oferty będzie miał pierwszeństwo przed domyślnym kodem PTC.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Stawki VAT i moje kody podatkowe produktów.

Uwaga: Aby kody były stosowane w obliczaniu podatku VAT, konieczna jest poprawna pisownia, zgodnie z informacjami na stronach pomocy europejskiego Seller Central. Nieprawidłowe kody PTC zostaną pominięte w obliczeniach podatku VAT na rzecz domyślnego kodu PTC sprzedawcy. Kody PTC przypisane na poziomie oferty są ważne tylko na rynku, dla którego sprzedawca dokonuje przypisania. Jeśli sprzedawca chce, aby przypisanie było stosowane we wszystkich serwisach europejskich, konieczne jest przypisanie tego kodu PTC na poziomie ofert w każdym z serwisów.

8. Przypisywanie „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT”

Uwaga: Jeśli sprzedawca jest zarejestrowany w usługach obliczania podatku VAT oraz w programie Realizacja przez Amazon (FBA), podatek VAT może być naliczany inaczej dla produktów, których wysyłka jest realizowana przez Amazon, a inaczej dla produktów wysyłanych samodzielnie. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność domyślnego miejsca nadania przesyłki oraz domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT spoczywa na sprzedawcy.

8.1. Produkty objęte programem Realizacja przez Amazon (FBA):

 • Sprzedawcy z Europy zarejestrowani w programie FBA: „Domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT” zostanie wstępnie wybrany w ustawieniach podatkowych sprzedawcy zgodnie z domyślnym krajem nadania przesyłki pod warunkiem, że sprzedawca posiada potwierdzony przez rząd numer VAT w domyślnym kraju nadania przesyłki, zapisany na koncie Seller Central.
 • Sprzedawcy spoza Europy zarejestrowani w programie FBA: Sprzedawcy spoza Europy, którzy wysyłają produkty z lokalizacji spoza Zjednoczonego Królestwa i UE, i korzystają z usługi FBA, będą zobowiązani podać „domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT”. Kraj wybrany przez sprzedawcę musi posiadać potwierdzony przez rząd numer VAT w Zjednoczonym Królestwie lub UE-27 na koncie Seller Central sprzedawcy.
  Uwaga: Jeśli sprzedawcy importują produkty spoza Europy, rozliczają cła i podatki związane z tym importem, a następnie dokonują sprzedaży lokalnej (krajowej w Zjednoczonym Królestwie lub wewnątrzunijnej) z dowolnej lokalizacji w UE-27 lub w Zjednoczonym Królestwie, mogą ustawić tę lokalizację importu jako domyślne miejsce nadania przesyłki. W takim przypadku jako „domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT” zostanie wstępnie wybrany domyślny adres nadania przesyłki.

8.2. Produkty realizowane przez sprzedawcę:

Dla sprzedawców, których domyślny adres nadania przesyłki (lokalizacja źródłowa) znajduje się poza Europą, usługi obliczania podatku VAT nie będą generować faktur VAT ani wykonywać obliczeń podatku VAT. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za generowanie faktur VAT i rozliczanie podatku VAT dla wszystkich realizowanych przez siebie zamówień.

9. Ustalanie ceny z podatkiem VAT / bez podatku VAT

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obliczają podatek VAT widoczny w ofercie produktu, podczas realizacji zamówienia oraz na fakturze w oparciu o trzy podstawowe komponenty:

 • numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT oraz ustawienia obliczania podatku VAT skonfigurowane przez sprzedawcę;
 • logikę i zasady wbudowane w Vertex Indirect Tax O Series;
 • towarzyszące metodologie stosowane przez Amazon, na przykład: ustalanie ceny bez podatku VAT i alokacja promocji na poziomie zamówienia dla poszczególnych produktów w zamówieniu.

Usługi obliczania podatku VAT Amazon wykorzystują podaną przez sprzedawcę cenę sprzedaży z podatkiem („cena wyświetlana”) oraz opisaną poniżej logikę, opierającą się na statusie rejestracji VAT sprzedawcy, w celu zdefiniowania, która stawka VAT ma zostać użyta do ustalenia ceny bez podatku („cena bez VAT”), w stosownych przypadkach.

9.1 Obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej w celu ustalenia ceny (rzeczywistej lub) nieobejmującej podatku VAT:

Sprzedawcy powinni podawać cenę produktu skierowaną do klientów lokalnych serwisów (Zjednoczone Królestwo, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia lub Szwecja), na których wystawiają swoje produkty. W związku z tym obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej będzie przebiegało z zastosowaniem następujących priorytetów:

9.1.1. W przypadku transakcji typu business-to-business (B2B):

 • Jeśli sprzedawca posiada potwierdzony przez rząd numer VAT w danym kraju, wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają stawkę VAT obowiązującą w tym serwisie do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych oraz innych wymogów logiki; lub
 • Jeśli sprzedawca nie posiada potwierdzonego przez rząd numeru VAT w danym kraju, wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają zdefiniowaną przez sprzedawcę stawkę lokalną „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT” do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych oraz innych wymogów logiki.

9.1.2. W przypadku transakcji typu business-to-consumer (B2C):

 • Jeśli sprzedawca posiada 1) potwierdzony przez rząd numer VAT w kraju danego serwisu i 2) numer VAT zatwierdzony przez rząd w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie UOSS, wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają stawkę VAT obowiązującą w tym serwisie do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych; lub
 • Jeśli sprzedawca posiada 1) numer VAT w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie UOSS i 2) zdefiniował „domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT”, wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają zdefiniowaną przez sprzedawcę stawkę lokalną „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT” do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych; lub
 • We wszystkich innych przypadkach usługi obliczania podatku VAT wykorzystają stawkę VAT dla kraju nadania przesyłki (zapoznaj się także z zasadami dotyczącymi podatku VAT UE przy sprzedaży na odległość opisanymi powyżej), aby ustalić cenę bez podatku VAT zawartą w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów obrazujących wyżej opisaną metodologię obliczania ceny bez podatku VAT. W poniższych przykładach zastosowano standardową niemiecką stawkę VAT (19%) oraz polską stawkę VAT (23%). Rzeczywista stawka podatku VAT będzie zależała od kodu PTC (patrz punkt 7.0).

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE: Sprzedawca jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w kraju danego rynku i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako płatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez podatku VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej na rynku produktu.

  Niemiecki sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT, który wystawia produkt na stronie Amazon.de za cenę 11,90 EUR, zobaczy następującą cenę bez podatku VAT dla produktu podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki standardowej (lub całkowitą zapłaconą cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT):

  11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE: Sprzedawca nie posiada numeru VAT w kraju danego serwisu i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako płatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez podatku VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej w „domyślnym kraju dla ceny bez podatku VAT”.

  Polski sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT, którego „domyślnym krajem dla ceny bez podatku VAT” jest również Polska i który nie jest zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech, wystawia na Amazon.de produkt w cenie 12,30 €. Sprzedawca zobaczy następującą cenę bez podatku VAT (łączną zapłaconą cenę wraz z obowiązującym podatkiem VAT) za produkt objęty podatkiem VAT według stawki standardowej:

  12,30 / (1 + 0,23) = 10,00 EUR

Przykład B:

Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE: Jeśli sprzedawca posiada numer VAT w kraju docelowym lub wybrał uproszczenie UOSS i wysyła produkt do klienta, który nie jest płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym w UE, wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają stawkę VAT kraju nadania przesyłki do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych.

Uwaga:

Poniżej znajduje się przykładowe wyliczenie dla transakcji B2C w UE. Pełną listę obliczeń dla transakcji B2C w UE znajdziesz w punkcie 9.1. Obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej w celu ustalenia ceny nieobejmującej podatku VAT.

Niemiecki sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT, który wystawia produkt na stronie Amazon.de za cenę 11,90 €, wysyła ten produkt z Niemiec do klienta w Polsce. Sprzedawca zobaczy następującą cenę bez podatku VAT dla produktu podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki standardowej:

11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

Uwaga: Klienci biznesowi Amazon: Powyższa logika zostanie również wykorzystana do ustalenia ceny produktu bez podatku VAT widocznej dla klientów biznesowych Amazon w witrynie internetowej Amazon w ramach zakupów Amazon Business.

9.2 Obliczanie podatku VAT od ceny bez podatku VAT:

Po ustaleniu ceny bez podatku VAT, w oparciu o wyżej opisaną logikę, ponownie wykonywane jest obliczenie podatku VAT od ceny bez podatku VAT. Pozwala to uzyskać dokładną cenę zawierającą podatek VAT, która jest jednocześnie całkowitą ceną pobieraną od klienta.

9.2.1. Obliczanie podatku VAT dla produktu:

Po ustaleniu ceny bez podatku VAT ostateczna cena sprzedaży zawierająca podatek VAT jest ustalana poprzez obliczenie podatku VAT z zastosowaniem metodologii opisanej powyżej. Obliczenia te uwzględniają trzy podstawowe komponenty, czyli numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT, zasady i logikę Vertex oraz towarzyszące metodologie Amazon, w celu przeprowadzenia obliczeń.

Poniżej znajdują się przykłady obrazujące obliczanie podatku VAT:

Sprzedawca, który nie wybrał uproszczenia UOSS, ale posiada prawidłowy numer VAT w kraju docelowym

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 20%):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 €

  Wynika to z faktu, że w Austrii obowiązuje podatek VAT 20%. Cena bez podatku VAT pozostaje taka sama, ale cena płacona przez klienta jest wyższa ze względu na wyższą stawkę VAT w Austrii.

Sprzedawca, który nie wybrał uproszczenia w postaci unijnego punktu kompleksowej obsługi (UOSS) i nie posiada prawidłowego numeru VAT w kraju docelowym

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 20%):

  W tym przypadku sprzedawca nie posiada ani prawidłowego numeru VAT w Austrii, ani uproszczenia UOSS, więc zgodnie z unijnymi przepisami w zakresie podatku VAT nie może nastąpić obliczenie podatku VAT.

Sprzedawca, który zdecydował się na uproszczenie w postaci punktu kompleksowej obsługi (UOSS)

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i korzystający z uproszczenia UOSS wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 20%):

Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 EUR

Sprzedawca pobiera podatek VAT w kraju docelowym za swoją transgraniczną sprzedaż B2C pod numerem VAT UOSS; w tym przykładzie należny jest austriacki podatek VAT 20%. Cena bez podatku VAT pozostaje taka sama, ale cena płacona przez klienta jest wyższa ze względu na wyższą stawkę VAT w Austrii.

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje klientowi B2B znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 0% – wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie ostatecznej ceny produktu z podatkiem VAT (całkowita zapłacona cena wraz z obowiązującym podatkiem VAT): 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 EUR

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i we Włoszech wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 EUR, wysyła go z Niemiec i sprzedaje klientowi znajdującemu się we Włoszech, posiadającemu lokalny włoski numer VAT:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90 / (1 + 0,19) = 10,00 EUR

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,19) = 11,90 €

  Naliczony został podatek VAT według stawki kraju źródłowego, ponieważ nie można naliczyć podatku VAT od sprzedaży na odległość ze względu na to, że klient posiada lokalny włoski numer VAT (tzn. nie jest to sprzedaż B2C i nie mają zastosowania zasady VAT dla sprzedaży na odległość). Nie można też zastosować zwolnienia z podatku VAT (0%) dla wewnątrzunijnych dostaw towarów, ponieważ numeru VAT klienta nie ma w bazie VIES.

9.2.2. Obliczanie podatku VAT na promocje:

Promocje są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że wartość promocji zawierającej podatek VAT jest ustalana wyłącznie na podstawie obliczenia ostatecznej ceny sprzedaży zawierającej podatek VAT (patrz punkt 8.2 A). Podatek VAT obliczony od promocji jest zgodny ze stawką VAT powiązaną z danym produktem. Po ustaleniu wartości promocyjnej zawierającej podatek VAT użyjemy stawki VAT powiązanej z danym produktem w celu uzyskania wartości promocyjnej bez podatku VAT.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia przedmiot na Amazon.de za kwotę 11,90 EUR i sprzedaje go klientowi B2C z siedzibą w Austrii (stawka VAT = 20%) z promocją 10%:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (wyświetlana cena na stronie internetowej .de)

  Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 € (podatek VAT należny w Austrii)

  Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 12,00 * 0,10 = 1,20 €

  Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1.20/ (1 + 0,20) = 1,00 €

  Obliczanie ceny końcowej zawierającej podatek VAT: 12.00 – 1,20 = 10,80 €

Przykład B:

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE: Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia produkt na Amazon.de za kwotę 11,90 EUR i sprzedaje go klientowi B2B z siedzibą w Austrii (stawka VAT = 0% – dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów na podstawie ważnego numeru VAT VIES) z promocją 10%:

Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (wyświetlana cena na stronie internetowej .de)

Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 EUR

Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * 0,10 = 1,00 €

Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1.00/ (1 + 0.00) = 1,00 €

Obliczanie ceny końcowej zawierającej podatek VAT: 10,00 – 1,00 = 9,00 EUR

9.2.3. Obliczanie podatku VAT dla wysyłki:

Opłaty za wysyłkę są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że cena wysyłki nie będzie się różnić w zależności od szczegółów transakcji wymienionych w punkcie 6.0. Tylko opłata za wysyłkę bez podatku VAT może się różnić w zależności od transakcji – zapoznaj się z poniższą opcją opodatkowania wysyłki.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientowi B2C zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (20%), a opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 5,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 €.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0,19) = 4,20 €

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5,00 / (1 + 0,20) = 4,17 EUR

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientowi B2B zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (0% – dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów na podstawie numeru VAT ważnego w bazie VIES), a opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 5,00 EUR. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 EUR.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 EUR

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0,19) = 4,20 €

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0.00) = 5,00 €

Opcje opodatkowania wysyłki:

Domyślnie do każdej opłaty wysyłkowej przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego jej produktu. W związku z tym do opłat za wysyłkę będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania wysyłki, określając, czy wysyłka powinna zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu tego ustawienia podatkowego dla swojej działalności.

9.2.4. Obliczanie podatku VAT dla opłat za pakowanie na prezent:

Opłaty za pakowanie na prezent są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że całkowita cena pakowania na prezent nie będzie się różnić w zależności od danych transakcyjnych wymienionych w punkcie 6.0. Tylko opłata za pakowanie na prezent bez podatku VAT może się różnić w zależności od transakcji i należy zapoznać się z opcją opodatkowania pakowania na prezent.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C) w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientowi zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (20%). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 €.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,19) = 2,52 €

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3,00 / (1 + 0,20) = 2,50 EUR

 • Transakcja typu business-to-business (B2B) w UE:

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientowi zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (0% – dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów na podstawie podanego numeru VAT ważnego w bazie VIES). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 €.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,19) = 2,52 €

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,0) = 3,00 €

Opcje opodatkowania pakowania na prezent:

Domyślnie do każdej opłaty za pakowanie na prezent przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego mu produktu. W związku z tym do opłat za pakowanie na prezent będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania pakowania na prezent, określając, czy pakowanie na prezent powinno zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu tego ustawienia podatkowego dla swojej działalności.

10. Moment sprzedaży na potrzeby obliczania podatku VAT

Podatek VAT jest wstępnie obliczany przy realizacji zamówienia z użyciem zasad obliczania VAT i stawek obowiązujących w dniu realizacji zamówienia. Podatek VAT, którym faktycznie zostanie obciążony klient, będzie oparty jednak na zasadach obliczania VAT (z uwzględnieniem statusu numeru VAT sprzedawcy i klienta), stawkach i rzeczywistego miejsca nadania przesyłki i miejsca docelowego.

W zależności od tego, w jaki sposób przesyłka jest realizowana, autoryzacja płatności może nastąpić krótko po złożeniu zamówienia lub bezpośrednio przed wysyłką produktu.

Między datą realizacji zamówienia a datą wysyłki może ulec zmianie wiele czynników. W związku z tym wstępnie obliczona kwota VAT może różnić się od kwoty faktycznie naliczonej. Na przykład – zasady obliczania podatku VAT i rzeczywiste miejsce nadania przesyłki mogą ulec zmianie (znajdujące się w sekcji Ustawienia usługi Realizacja przez Amazon), co może prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia naliczonego podatku VAT, a tym samym do zwiększenia lub zmniejszenia marży cenowej.

11. Zwroty kosztów

Wszystkie kwoty zwrotów są traktowane jak kwoty bez podatku VAT, a obliczenia VAT dotyczące zwrotów będą zgodne z metodą obliczania VAT dla pierwotnej transakcji sprzedaży, do której się odnoszą.

Proces zwrotu kosztów klientowi zależy od tego, czy produkt został wysłany za pomocą usługi Realizacja przez Amazon (FBA), czy też przez sprzedawcę.

11.1 Produkty wysyłane za pomocą usługi FBA:

Usługi obliczania podatku VAT Amazon naliczają podatek VAT od zwrotów kosztów i korekt wynikających ze zwrotów towaru od klientów i zwrotów towaru niebędącymi zwrotami od klientów, na przykład gdy sprzedawca przyznaje częściowy zwrot kosztów za produkt, ale nie wymaga, aby klient go zwrócił.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia/dobrej woli. Usługi obliczania podatku VAT Amazon wykonują obliczenia podatku VAT od zwrotu towarów fizycznych bez względu na okres między pierwotną sprzedażą a zwrotem.

11.2 Produkty realizowane przez sprzedawcę:

Usługi obliczania podatku VAT Amazon wykonują obliczenia podatku VAT od wszelkich zwrotów kosztów przekazanych przez sprzedawcę za pośrednictwem Seller Central. Wszystkie takie zwroty są wydawane wyłącznie według uznania sprzedawcy.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia / dobra wola.

Usługi obliczania podatku VAT Amazon nie obsługują zwrotów wyłącznie kwoty VAT. Dotyczy to głównie transgranicznych dostaw towarów B2B w UE, w przypadkach gdy klient informuje sprzedawcę o swoim numerze VAT w innym kraju UE i ubiega się o zwrot pobranego podatku VAT. Jeśli sprzedawca chce obsłużyć wyłącznie kwoty VAT, musi skorzystać z opcji zwrotu „dobra wola” i przedstawić własną notę uznaniową oraz nową fakturę VAT.

12. Utrzymanie stawki VAT

Stawki VAT, a także zasady obliczania VAT i ich logika są dostarczane przez naszego zewnętrznego dostawcę, firmę Vertex, zapewniającą comiesięczne aktualizacje, które wdrażamy przed końcem miesiąca kalendarzowego.

13. Fakturowanie VAT

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon automatycznie tworzą faktury VAT i noty uznaniowe dla klienta w imieniu sprzedawcy. Prawnie jednak sprzedawca pozostaje wystawiającym fakturę VAT, która została wygenerowana za pomocą usług obliczania podatku VAT firmy Amazon. Obliczanie podatku VAT i generowanie faktur są również dokonywane w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą aktywacji, ale zrealizowane po dacie aktywacji. Sprzedawca musi pamiętać, aby nie wystawiać już faktur VAT i not uznaniowych dla takich zamówień oraz wszelkich transakcji, które mają miejsce po zarejestrowaniu się w usługach obliczania podatku VAT firmy Amazon.

Sprzedawcy nadal muszą wystawiać noty uznaniowe, w razie potrzeby, w przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale które zostają zwrócone po tym fakcie.

Uwaga: Usługi obliczania podatku VAT oferowane przez Amazon stosują brytyjskie przepisy dotyczące podatku VAT oraz przepisy dyrektywy VAT UE przy generowaniu faktur VAT, a nie wyjątki dla poszczególnych krajów. Sprzedawcy nadal muszą wystawiać noty uznaniowe, w razie potrzeby, w przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale które zostają zwrócone po tym fakcie.

13.1. Numer faktury

W każdym kraju, w którym sprzedawca ma potwierdzony przez rząd numer VAT, zostanie utworzona unikatowa sekwencja faktur VAT i not uznaniowych, która będzie drukowana na dokumentach. Numery faktur są tworzone w kolejności numerycznej. W przypadku, gdy sprzedawca dezaktywuje usługi obliczania podatku VAT, a następnie ponownie je aktywuje, sekwencja będzie kontynuowana od ostatniego numeru.

Uwaga: Nowy numer faktury UOSS zostanie przypisany do wszystkich faktur wystawionych przez usługi obliczania podatku VAT dla sprzedaży na odległość B2C dostaw towarów w handlu elektronicznym w UE pod numerem VAT UOSS sprzedawcy.

13.2. Rodzaje dokumentów:

 • Uproszczone faktury VAT i uproszczone noty uznaniowe: Są one generowane, gdy sprzedawca sprzedaje używając swojego hiszpańskiego numeru VAT klientom, którzy nie podali numeru VAT, numeru w rejestrze przedsiębiorców ani obywatelskiego numeru identyfikacyjnego.
 • Paragony: Faktury VAT nie są generowane, gdy:
  • Sprzedawca sprzedaje pod swoim włoskim numerem VAT klientom, którzy nie podali numeru VAT ani numeru podatkowego Codice Fiscal na swoim koncie Amazon.
  • Sprzedawca nie podał Amazon numeru VAT w kraju docelowym w przypadku transgranicznych transakcji sprzedaży na odległość w UE (B2C) lub nie podał prawidłowego numeru VAT UOSS.
  • Sprzedawca wysyła towary z jednego z naszych europejskich centrów logistycznych, ale nie ma prawidłowego numeru VAT w tej jurysdykcji.
 • Faktury w formacie XML:
  • Wyjątek: Wszystkie dostawy wewnątrz UE „Business-to-Consumer” (B2C) w ramach rejestracji w unijnym systemie OSS dla sprzedawców nie podlegają fakturowaniu XML.
  • Węgry: Zostaną one wygenerowane dla wszystkich transakcji sprzedaży z węgierskim numerem VAT, dla transakcji z węgierskim podatkiem VAT i przesłane bezpośrednio do systemu fakturowania NAV węgierskiego organu podatkowego, jeżeli są spełnione następujące warunki:
   • Sprzedawca podał prawidłowy węgierski numer VAT.
   • Sprzedawca podał techniczne dane uwierzytelniające użytkownika, aby dane w formacie XML można było zgłaszać za pośrednictwem systemu NAV. Ważne jest, aby pamiętać, że jeśli sprzedawca nie przedstawi prawidłowych danych uwierzytelniających, Amazon nie będzie w stanie wygenerować faktury VAT na Węgrzech.
  • Transakcja typu business-to-business (B2B) we Włoszech: Są generowane w przypadku krajowej sprzedaży B2B we Włoszech. System SDI (Sistema di Interscambio) przesyła je bezpośrednio do klienta, jeśli spełnione są następujące warunki:
   • sprzedawca wprowadził swój identyfikator SDI, identyfikator konta i/lub poświadczony adres e-mail; lub
   • Sprzedawca ma numer VAT i jest fizycznie obecny we Włoszech (obecność fizyczna jest uważana za prawdę, jeśli adres związany z włoskim numerem VAT sprzedawcy znajduje się we Włoszech). Więcej informacji znajdziesz w sekcji Usługi obliczania podatku VAT – często zadawane pytania.

13.3. Dostęp do faktur VAT:

Faktury VAT są dostępne do pobrania w Seller Central:

 • Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę – można je uzyskać po przejściu do folderu „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępnego na karcie „Raporty” i wybraniu karty „Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę”;
 • Faktury VAT obliczone przez Amazon – sprzedawca może pobierać zbiorczo faktury VAT wygenerowane przez usługi obliczania podatku VAT, przechodząc do swojego konta Seller Central. Wybierz folder „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępny na karcie „Raporty”, kliknij kartę „Faktury VAT obliczone przez Amazon” i z listy rozwijanej „Typ raportu” wybierz pozycję „Faktury VAT”. Adresy URL faktur będą również osadzone jako część raportu obliczania podatku VAT wyodrębnionego dla wybranego okresu.
 • Węgierska faktura XML – sprzedawca może uzyskać węgierski raport elektroniczny w formacie XML, wygenerowany przy użyciu danych faktur w plikach PDF, przechodząc do systemu fakturowania NAV (zarządzanego przez węgierskie organy podatkowe). Na Węgrzech dokument w formacie PDF pozostaje oryginalną fakturą VAT. Raport XML jest tworzony w celu ułatwienia sprawozdawczości w czasie rzeczywistym na podstawie dokumentu PDF.
 • Włoska faktura w formacie XML – sprzedawca może uzyskać włoską fakturę w formacie XML, przechodząc do osobistego portalu podatkowego w witrynie internetowej włoskich organów podatkowych. Uwaga: firma Amazon dostarcza duplikat dokumentu PDF dla każdego zamówienia w Seller Central, ale nie jest to oficjalna faktura. Sprzedawca może uzyskać oficjalną fakturę wyłącznie na swoim koncie w portalu podatkowym.

14. Raportowanie obliczeń podatku VAT

W przypadku sprzedawców korzystających z usług obliczania podatku VAT Amazon raport z obliczeń VAT zawiera informacje o obliczaniu podatku VAT dla sprzedawców. Informacje te mogą być przydatne przy sporządzaniu okresowych deklaracji VAT sprzedawcy. Sprzedawca może uzyskać dostęp do tego raportu z poziomu swojego konta Seller Central: Wybierz folder „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępny na karcie „Raporty”, kliknij kartę „Faktury VAT obliczone przez Amazon” i z listy rozwijanej „Typ raportu” wybierz pozycję „Obliczenia podatku VAT”.

Dodatkowe informacje znajdziesz również w miesięcznym raporcie dotyczącym transakcji VAT Amazon, dostępnym w sekcji Raporty na koncie Seller Central.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebna jest pomoc przy sporządzaniu i ubieganiu się o wszelkie zwroty podatków.

15. Rejestracja/aktywacja usług obliczania podatku VAT

Podczas rejestracji w usługach obliczania podatku VAT sprzedawcy mają możliwość ustalenia, od kiedy ma się rozpocząć usługa obliczeniowa. Ustawienia obliczania podatku VAT będą obowiązywać od godziny 12:00:00 AM UTC daty aktywacji wybranej przez sprzedawcę.

Należy pamiętać, że wprowadzenie do systemu wszelkich zmian dokonanych przez sprzedawcę w dniu rozpoczęcia usługi obliczeniowej po aktywacji wymaga 30 minut. Sprzedawcy powinni monitorować swoje transakcje w okresie, w którym dokonywana jest zmiana i w razie potrzeby wprowadzić korekty.

16. Dezaktywacja

Sprzedawca ma możliwość dezaktywacji usług obliczania podatku VAT. Począwszy od tego momentu sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenia, faktury VAT i sprawozdawczość.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates