Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Metodologia usług obliczania podatku VAT UE

Ostatnia aktualizacja: 10 listopada 2020 r.

Spis treści

 1. Cel
 2. Informacje ogólne
 3. Kryteria kwalifikacji do obliczania podatku VAT sprzedawcy
 4. Numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT
 5. Określanie jurysdykcji VAT
 6. Przypisywanie kodu podatkowego produktu (PTC)
 7. Przypisywanie „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT”
 8. Ustalanie ceny z podatkiem VAT/bez podatku VAT
 9. Moment sprzedaży na potrzeby obliczania podatku VAT
 10. Zwroty kosztów
 11. Utrzymanie stawki VAT
 12. Fakturowanie VAT
 13. Raportowanie obliczeń podatku VAT
 14. Rejestracja/aktywacja usług obliczania podatku VAT
 15. Dezaktywacja

1. Cel

Niniejszy dokument opisuje metodologię, którą stosujemy do obliczania podatku VAT dla sprzedawców, korzystających z usług obliczania podatku VAT firmy Amazon.

Ważne: Przed rozpoczęciem korzystania z usług obliczania podatku VAT firmy Amazon należy się uważnie zapoznać z tą metodologią. Odpowiedzialność za prawidłowość wykonywania wszystkich obliczeń, fakturowania, sprawozdawczości podatkowej oraz realizacji wszelkich innych obowiązków związanych z podatkami ponosi sprzedawca. Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu ustawień podatkowych dla swojej działalności.

2. Informacje ogólne

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykonują obliczenia podatku VAT wyłącznie dla 28 państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) dla produktów sprzedawanych na europejskim/unijnym rynku Amazon. Obliczenia podatku VAT są wykonywane na podstawie ustawień podatkowych zdefiniowanych przez sprzedawcę oraz wszelkich innych powiązanych informacji o sprzedawcy wprowadzonych podczas konfiguracji. Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon nie wykonują obliczeń podatku VAT w krajach spoza UE.

Usługi obliczania podatku VAT: Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykorzystują zewnętrzne oprogramowanie Vertex Indirect Tax O Series do obliczania podatku VAT. Oprogramowanie to zawiera zasady oraz logikę obliczania podatku VAT, w tym logikę związaną z zaokrąglaniem obliczonych kwot. Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obsługują następujące obliczenia VAT i powiązane funkcje:

 • stawki VAT (w tym miesięczne aktualizacje);
 • określenie jurysdykcji VAT;
 • logika ceny bez podatku VAT:
  • tzn. w jaki sposób podatek VAT będzie obliczany na podstawie wyświetlanej u sprzedawcy ceny obejmującej podatek;
 • wstępne wprowadzanie kodów podatkowych produktów w celu różnicowania opodatkowania w zależności od produktu we wszystkich państwach członkowskich UE;
  • przykład: książki, odzież i żywność;
 • możliwość dodawania/usuwania numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT;
 • możliwość określenia jednego „domyślnego miejsca źródłowego wysyłki” dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę;
 • możliwość wyboru domyślnego kodu PTC sprzedawcy;
 • możliwość ustawienia kodu PTC na poziomie ASIN/SKU;
 • możliwość wyboru zdefiniowanego przez sprzedawcę domyślnego kraju do określenia ceny bez podatku VAT;
 • możliwość zdefiniowania ustawień podatkowych w celu obliczenia podatku VAT od wysyłki i usługi pakowania na prezent;
 • możliwość obsługi transakcji B2B (business-to-business) i B2C (business-to-consumer);
 • szczegółowy miesięczny raport z transakcji VAT na Amazon zawierający dokładne informacje na temat stawki VAT, kwoty VAT i ceny bez podatku VAT w celu ułatwienia tworzenia sprawozdań VAT oraz wystawiania faktur VAT i not uznaniowych;
 • wystawianie faktur VAT i not uznaniowych;
 • tworzenie faktur i not uznaniowych w formacie XML dla krajowych dostaw B2B we Włoszech;
 • możliwość korygowania adresu rozliczeniowego i/lub zarejestrowanej nazwy firmy na fakturach VAT;
  Further information: Dotyczy to przypadków, w których klient prosi o korektę adresu rozliczeniowego i/lub zarejestrowanej nazwy firmy na fakturach VAT wygenerowanych przez Amazon. Korekty faktur VAT wygenerowanych przez sprzedawcę nie są obsługiwane.
 • obliczenia odwrotnego obciążenia krajowego nierezydenta;

  Przykład krajowej transakcji odwrotnego obciążenia nierezydenta:

  Francuski sprzedawca zarejestrowany jako podatnik VAT, który nie ma fizycznej siedziby we Francji, wystawia produkt na Amazon.fr za cenę 12,00 €, wysyła produkty z Francji i sprzedaje produkt klientowi B2B z siedzibą we Francji.

  Stawka VAT = 0% (odwrotne obciążenie krajowe nierezydenta)

  Obliczenie ceny produktu bez podatku VAT: 12,00 €/ (1 + 0,20) = 10,00 € (cena podstawowa, na podstawie której obliczane jest krajowe obciążenie odwrotne).

  Obliczenie ostatecznej ceny produktu z podatkiem VAT (z uwzględnieniem obowiązującego podatku VAT): 10,00 € * (1 + 0,00) = 10,00 €

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon nie obsługują obecnie następujących obliczeń i powiązanych funkcji:

 • wszelkie obliczenia odwrotnego obciążenia inne niż opisane powyżej;
  • przykład: obliczanie odwrotnego obciążenia związane z produktami w odniesieniu do dostaw krajowych, na przykład w przypadku telefonów komórkowych, powyżej określonego progu; wszelkie inne krajowe odwrotne obciążenia dotyczące nierezydentów itd.
 • definiowanie wielu miejsc źródłowych wysyłki dla zamówień realizowanych przez sprzedawcę;
 • obliczanie podatku VAT dla transakcji PrimeNow;
 • obliczanie podatku VAT dla produktów i usług cyfrowych, w tym dostawy towarów stanowiących pomoc podczas świadczenia usług;
 • obliczanie należności celnych, podatków i opłat należnych przy imporcie towarów:
  • przykład: towary importowane z Chin do UE;
 • obliczanie lokalnych stawek podatkowych na następujących terytoriach, na których obecnie obsługiwane są tylko stawki podatkowe obowiązujące na kontynencie, na przykład:
  • Korsyka (Francja);
  • Azory i Madera (Portugalia);
 • obliczanie podatku Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) na Wyspach Kanaryjskich (Hiszpania) oraz
 • tworzenie faktur i not uznaniowych w formacie XML dla krajowych dostaw B2B na Węgrzech;

  Wykaz terytoriów UE, które nie wchodzą w zakres unijnych przepisów dotyczących podatku VAT, znajduje się w sekcji Usługi obliczania podatku VAT – często zadawane pytania;

 • obliczanie wszelkich opłat regulacyjnych/podatków środowiskowych:
  • przykład: kaucje za butelki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE);
 • obliczanie podatku VAT na poziomie przesyłki:
  • oznacza to, że usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obliczają podatek VAT na poziomie jednostkowym, a następnie mnożą go przez ilość zakupionego produktu;
  • przykład: jeśli klient kupuje 10 sztuk produktu X, Amazon oblicza podatek VAT dla jednej sztuki, a następnie mnoży tę wartość przez 10;
 • obliczanie podatku VAT po transakcji oraz korekty sprawozdawcze;
 • tworzenie deklaracji VAT i innych sprawozdań podatkowych:
  • przykład: dokumenty Intrastat i raporty ESL/sprawozdania podsumowujące;
 • zobowiązania z tytułu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego przepływu towarów własnych sprzedawcy w UE, takich jak towary przekazywane między centrami logistycznymi Amazon (FC);
  • Dalsze informacje: Sprzedawca jest odpowiedzialny za realizację zobowiązań wynikających z przepisów. Szczegółowe informacje na temat przepływu transgranicznego pomiędzy centrami logistycznymi są dostępne w raporcie z transakcji VAT Amazon w sekcji Raporty na koncie Seller Central; oraz
 • wszelkie specjalne systemy opodatkowania VAT, w tym system rachunkowości gotówkowej, system marży second hand lub specjalny system podatku VAT dot. wydawców.

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon zakładają prawidłowość numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT, kodów PTC (kod podatkowy produktu) oraz innych ustawień obliczania podatku VAT podanych lub skonfigurowanych przez sprzedawcę w systemie Seller Central oraz, w stosownych przypadkach, numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT podanego przez klienta. Sprzedawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość i w razie potrzeby aktualizowanie swoich danych i ustawień, w tym lokalizacji źródłowych wysyłki, w systemie Seller Central. Firma Amazon nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że obliczenia podatku VAT lub faktury VAT utworzone przez usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon będą zawsze poprawne lub że będą one w odpowiednim czasie zgłaszane do właściwego organu podatkowego (w przypadku gdy usługi obejmują takie raportowanie). Ponadto nie jesteśmy zobowiązani (ale możemy według naszego uznania) weryfikować lub korygować dane dostarczone przez sprzedawcę lub klienta. W szczególności firma Amazon nie ponosi odpowiedzialności za faktury VAT, które są nieprawidłowe w wyniku dostarczenia nieprawidłowych lub niepełnych informacji przez sprzedawcę lub klienta.

3. Kryteria kwalifikacji do obliczania podatku VAT sprzedawcy

Poniżej znajdują się wymagania, które sprzedawca musi spełnić, aby móc się zarejestrować w usługach obliczania podatku VAT:

 • Numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT
  • Sprzedawca jest podatnikiem VAT zarejestrowanym w miejscach, w których pozwala na umieszczanie swoich zapasów i życzy sobie dokonywania obliczeń podatku VAT;
 • Nazwa prawna – nazwa prawna sprzedawcy w systemie Seller Central musi być zgodna z nazwą prawną powiązaną z jego numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT podanym w organach podatkowych;
 • Domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT – sprzedawca musi wybrać jeden z 28 krajów UE jako „kraj domyślny dla ceny bez podatku VAT” i musi posiadać numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT dostępny w systemie VIES w wybranym okręgu;
Uwaga: Rejestrując się w usługach obliczania podatku VAT, sprzedawca zobowiązuje się dostarczać faktury dotyczące wszystkich przesyłek zrealizowanych przez Amazon wysłanych z krajów, w których sprzedawca nie podał ważnego numeru rejestracyjnego VAT dostępnego w systemie VIES (dla których, w związku z powyższym, usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon nie będą generowały faktur).

4. Numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykorzystują wszystkie zatwierdzone przez system VIES numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT (tylko UE-28) w celu określenia jurysdykcji, w której istnieje transakcyjne zobowiązanie z tytułu VAT podczas sprzedaży na europejskich rynkach Amazon. Usługi obliczania podatku VAT nie uwzględniają przy obliczaniu podatku VAT i fakturowaniu żadnych lokalnych numerów VAT, które sprzedawca posiada na swoim koncie. Numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT można podać podczas procesu rejestracji w usługach obliczania podatku VAT, a następnie zarządzać nimi w sekcji „Informacje podatkowe” dostępnej w części „Informacje o koncie” w Seller Central.

Firma Amazon dokonuje weryfikacji (patrz poniżej) numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT podawanych zarówno przez sprzedawców, jak i klientów. W żadnym momencie jednak firma Amazon nie może zagwarantować prawidłowości numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT używanego w usługach obliczania podatku VAT. W usługach obliczania podatku VAT będą używane wyłącznie numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT zatwierdzone w systemie VIES nadane przez państwa członkowskie UE.

Numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT są zatwierdzane różnymi metodami:

 • Jeśli dla transakcji wewnątrzwspólnotowych (transgranicznych UE) aktywowany jest numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT, zostanie on zatwierdzony za pośrednictwem bazy danych systemu wymiany informacji o VAT (VIES) UE. Więcej szczegółów na temat procesu weryfikacji można znaleźć tutaj;
 • Firma Amazon umożliwia klientom wprowadzanie ich lokalnych numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT (numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT, które mogą zostać zatwierdzone tylko za pośrednictwem stron lokalnych organów podatkowych) we Włoszech i Hiszpanii. Te lokalne numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT są zatwierdzane w opisanym poniżej procesie:
  • W przypadku włoskich numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT są one zatwierdzane na stronie internetowej lokalnych organów podatkowych Agenzia.
  • W przypadku hiszpańskich numerów identyfikacji podatkowej płatnika VAT wymagana jest kopia certyfikatu VAT. Więcej szczegółów na temat tego procesu weryfikacji można znaleźć tutaj.

Wymóg posiadania numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT w przypadku przechowywania zapasów przez sprzedawcę

 • Jeśli sprzedawca pomyślnie dołączy do usług obliczania podatku VAT, a następnie usunie numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT ze swojego konta Seller Central lub jeśli nie posiada ważnego numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT w bazie VIES dla danej jurysdykcji, wówczas usługi obliczania podatku VAT obciążą klienta ceną obejmującą podatek VAT, ale nie wykonają obliczenia podatku VAT ani nie wygenerują faktury VAT. Usługi obliczania podatku VAT wygenerują tylko pokwitowanie dla wszystkich zamówień, w których została wyświetlona plakietka faktury VAT do pobrania i sprzedawca będzie zobowiązany samodzielnie wygenerować fakturę VAT;

Nazwa prawna w systemie Seller Central

Usługi obliczania podatku VAT wymagają, aby nazwa prawna sprzedawcy w Seller Central była dokładnie taka sama jak nazwa prawna powiązana z numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT sprzedawcy. Gdy nazwa prawna sprzedawcy zostanie już poprawnie wpisana, ale sprzedawca będzie chciał, aby na stronie jego sklepu widoczna była inna nazwa handlowa, może ją wprowadzić, zmieniając swoją nazwę wyświetlaną w sekcji „Informacje o koncie” na swoim koncie Seller Central.

Grupowy numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT

Jeśli sprzedawca posiada grupowy numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT, a firma rejestrująca się w usługach obliczania podatku VAT nie jest członkiem-przedstawicielem, sprzedawca jest zobowiązany przedłożyć dokument potwierdzający członkostwo, zawierający nazwy prawne wszystkich firm powiązanych z danym numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT. Nazwa prawna firmy, którą sprzedawca rejestruje w usługach obliczania podatku VAT, musi znajdować się w tym dokumencie, aby pomyślnie przeszła weryfikację.

5. Określanie jurysdykcji VAT

Logika wyboru jurysdykcji Vertex wykorzystuje informacje z czterech parametrów związanych z transakcją w celu ustalenia, czy jest to transakcja B2B czy B2C, a także określenia jurysdykcji VAT i rodzaju podatku (tj. VAT). Te cztery parametry związane z transakcją to:

 • numer(y) identyfikacji podatkowej płatnika VAT sprzedawcy;
 • numer(y) identyfikacji podatkowej płatnika VAT klienta (jeśli dotyczy);
 • miejsce wysyłki (kraj źródłowy);
 • miejsce dostawy (kraj docelowy).

5.1 Zarejestrowane numery VAT sprzedawcy:

5.2 Zarejestrowane numery VAT klienta:

Uwzględniane będą wszystkie numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT nadane przez państwo członkowskie UE, które zostały podane przez klienta na jego koncie Amazon.

5.3 Miejsce źródłowe wysyłki:

5.3.1. Produkty wysyłane za pośrednictwem usługi realizacji przez Amazon (FBA): W przypadku przesyłek pochodzących z centrum logistycznego Amazon, przy wysyłce produktu w ostatecznym obliczeniu podatku VAT zostanie wykorzystana faktyczna lokalizacja źródłowa wysyłki (kraj źródłowy).

5.3.2. Produkty wysyłane w ramach zamówień realizowanych przez sprzedawcę – obliczanie podatku VAT: W przypadku przesyłek realizowanych przez sprzedawcę wykorzystywana będzie domyślna lokalizacja źródłowa wysyłki (kraj źródłowy) skonfigurowana w ustawieniach obliczania podatku VAT sprzedawcy.

5.4 Lokalizacja docelowa:

Lokalizacja docelowa to podany przez klienta kraj, powiat/prowincja, miasto i kod pocztowy, ponieważ usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obsługują również obliczanie podatku VAT dla zamówień wysyłanych na niektóre terytoria bez podatku VAT. Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obliczają podatek w oparciu o lokalizację podatkową, którą nasz system uzna za najdokładniejszą w odniesieniu do adresu podanego przez klienta.

6. Przypisywanie kodu podatkowego produktu (PTC)

Kod PTC jest istotny w celu ustalenia obowiązującej stawki VAT na produkty oferowane przez sprzedawcę w danym kraju, w którym należny jest podatek VAT (jurysdykcja podatkowa).

Po włączeniu usług obliczania podatku VAT standardowa stawka PTC (A_GEN_STANDARD) zostanie ustawiona jako domyślny kod PTC sprzedawcy. Usługi obliczania podatku VAT będą zawsze stosować standardową stawkę VAT na produkty w każdym z krajów (na przykład, obecnie 19% w Niemczech, 20% w Wielkiej Brytanii).

Jeśli sprzedawca chce zmienić domyślną pozycję systemu i przypisać inny kod PTC, może to zrobić albo zmieniając domyślny przypisany kod PTC w swoich ustawieniach podatkowych, albo ustawiając przypisane kody PTC na poziomie ofert. Kod PTC przypisany na poziomie oferty ma zastosowanie do pojedynczej oferty i również umożliwia wybranie kodu PTC innego niż domyślny kod PTC wybrany przez sprzedawcę. Kod PTC przypisany na poziomie oferty będzie miał pierwszeństwo przed domyślnym kodem PTC.

Lista kodów PTC i związanych z nimi stawek VAT znajduje się tutaj.

Uwaga: Aby kody były stosowane w obliczaniu podatku VAT, muszą mieć poprawną pisownię, zgodnie z informacjami na stronach pomocy Seller Central UE. Nieprawidłowe kody PTC zostaną pominięte w obliczeniach podatku VAT na rzecz domyślnego kodu PTC sprzedawcy. Kody PTC przypisane na poziomie oferty są ważne tylko na rynku, dla którego sprzedawca dokonuje przypisania. Jeśli sprzedawca chce, aby przypisanie było stosowane na wszystkich rynkach UE, musi przypisać ten kod PTC na poziomie ofert na każdym z rynków.

7. Przypisywanie „domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT”

Uwaga: Jeśli sprzedawca jest zarejestrowany w usługach obliczania podatku VAT oraz w programie realizacja przez Amazon (FBA), podatek VAT może być naliczany inaczej dla produktów, których wysyłka jest realizowana przez firmę Amazon, a inaczej dla produktów wysyłanych samodzielnie. Wyłączna odpowiedzialność za prawidłowość i aktualność domyślnego miejsca źródłowego wysyłki oraz domyślnego kraju dla ceny bez podatku VAT spoczywa na sprzedawcy.

7.1. Produkty objęte programem realizacji przez Amazon (FBA):

 • Uwaga: Jeśli sprzedawcy importują produkty spoza UE, rozliczają cła i podatki związane z tym importem, a następnie dokonują sprzedaży lokalnej (wewnątrzunijnej) z dowolnej lokalizacji w UE-28, mogą ustawić tę lokalizację importu jako domyślne miejsce źródłowe wysyłki. W takim przypadku jako „domyślny kraj dla ceny bez podatku VAT” zostanie wstępnie wybrany domyślny adres źródłowy wysyłki.

7.2. Produkty z zamówień realizowanych przez sprzedawców:

Dla sprzedawców, których domyślny adres źródłowy wysyłki (lokalizacja źródłowa) znajduje się poza UE, usługi obliczania podatku VAT nie będą generować faktur VAT ani wykonywać obliczeń podatku VAT. Sprzedawca będzie odpowiedzialny za generowanie faktur VAT i rozliczanie podatku VAT dla wszystkich realizowanych przez siebie zamówień.

8. Ustalanie ceny z podatkiem VAT/bez podatku VAT

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon obliczają podatek VAT widoczny w ofercie produktu, podczas realizacji zamówienia oraz na fakturze w oparciu o trzy podstawowe komponenty:

 • numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT oraz ustawienia obliczania podatku VAT skonfigurowane przez sprzedawcę;
 • logikę i zasady wbudowane w Vertex Indirect Tax O Series;
 • towarzyszące metodologie stosowane przez Amazon, na przykład: ustalanie ceny bez podatku VAT i alokacja promocji na poziomie zamówienia dla poszczególnych produktów w zamówieniu.

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykorzystują podaną przez sprzedawcę cenę sprzedaży z podatkiem („cena wyświetlana”) oraz opisaną poniżej logikę, opierającą się na statusie rejestracji VAT sprzedawcy, w celu zdefiniowania, która stawka VAT ma zostać użyta do ustalenia ceny bez podatku („cena bez VAT”), w stosownych przypadkach.

8.1 Obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej w celu ustalenia ceny (rzeczywistej lub) nieobejmującej podatku VAT:

W związku z tym, obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej będzie przebiegało z zastosowaniem następujących priorytetów:

8.1.1. W przypadku transakcji typu business-to-business (B2B):

8.1.2. W przypadku transakcji typu business-to-consumer (B2C):

Poniżej przedstawiono kilka przykładów obrazujących wyżej opisaną metodologię obliczania ceny bez podatku VAT. W poniższych przykładach zastosowano standardową niemiecką stawkę VAT (19%) oraz polską stawkę VAT (23%). Rzeczywista stawka podatku VAT będzie zależała od kodu PTC (patrz punkt 6.0).

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-business (B2B): Sprzedawca jest płatnikiem VAT zarejestrowanym w kraju danego rynku i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako płatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez podatku VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej na rynku produktu.

  11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 €

 • Transakcja typu business-to-business (B2B): Sprzedawca nie posiada numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT w kraju danego rynku i sprzedaje produkt klientowi zarejestrowanemu jako płatnik VAT na terenie UE. W celu obliczenia ceny bez podatku VAT użyjemy stawki VAT obowiązującej w „domyślnym kraju dla ceny bez podatku VAT”.

  12,30/ (1 + 0,23) = 10,00 €

Przykład B:

Transakcja typu business-to-consumer (B2C): Sprzedawca nie posiada numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT w kraju docelowym i wysyła produkt do klienta, który nie jest zarejestrowanym płatnikiem podatku VAT w UE. Wówczas usługi obliczania podatku VAT wykorzystają stawkę VAT kraju źródłowego wysyłki (zapoznaj się z uwagami dotyczącymi sprzedaży na odległość) do obliczenia ceny bez VAT zawartej w cenie wyświetlanej. Stosowana stawka VAT zależy od kodu PTC zdefiniowanego przez sprzedawcę w ustawieniach podatkowych.

Uwaga:

Poniżej znajduje się przykładowe wyliczenie dla transakcji B2C. Aby uzyskać pełną listę obliczeń B2C, zapoznaj się z punktem 8.1. Obliczanie podatku VAT zawartego w cenie wyświetlanej w celu ustalenia ceny nieobejmującej podatku VAT.

Niemiecki sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT, który wystawia produkt na stronie Amazon.de za cenę 11,90 €, wysyła ten produkt z Niemiec do klienta w Polsce. Sprzedawca zobaczy następującą cenę bez podatku VAT dla produktu podlegającego opodatkowaniu VAT według stawki standardowej:

11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 €

Uwaga: Klienci biznesowi Amazon: Powyższa logika zostanie również wykorzystana do ustalenia ceny produktu bez podatku VAT widocznej dla klientów biznesowych Amazon na stronie internetowej Amazon w ramach zakupów Amazon Business.

8.2 Obliczanie podatku VAT od ceny bez podatku VAT:

Po ustaleniu ceny bez podatku VAT, w oparciu o wyżej opisaną logikę, ponownie wykonywane jest obliczenie podatku VAT od ceny bez podatku VAT. Pozwala to uzyskać dokładną cenę zawierającą podatek VAT, która jest jednocześnie całkowitą ceną pobieraną od klienta.

8.2.1. Obliczanie podatku VAT dla produktu:

Po ustaleniu ceny bez podatku VAT ostateczna cena sprzedaży zawierająca podatek VAT jest ustalana poprzez obliczenie podatku VAT z zastosowaniem metodologii opisanej powyżej. Obliczenia te uwzględniają trzy podstawowe komponenty, czyli numery identyfikacji podatkowej płatnika VAT, zasady i logikę Vertex oraz towarzyszące metodologie Amazon, w celu przeprowadzenia obliczeń.

Poniżej znajdują się przykłady obrazujące obliczanie podatku VAT:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C): Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 €, wysyła go z Niemiec i sprzedaje go klientowi B2C znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 20%):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 €

  Obliczanie końcowej ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 €

 • Transakcja typu business-to-business (B2B): Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia na Amazon.de produkt w cenie 11,90 €, wysyła go z Niemiec i sprzedaje klientowi B2B znajdującemu się w Austrii (stawka VAT = 0% – wewnątrzwspólnotowy przepływ towarów):

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 €

8.2.2. Obliczanie podatku VAT na promocje:

Promocje są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że wartość promocji zawierającej podatek VAT jest ustalana wyłącznie na podstawie obliczenia ostatecznej ceny sprzedaży zawierającej podatek VAT (patrz punkt 7.2 A). Podatek VAT obliczony od promocji jest zgodny ze stawką VAT powiązaną z danym produktem. Po ustaleniu wartości promocyjnej zawierającej podatek VAT użyjemy stawki VAT powiązanej z danym produktem w celu uzyskania wartości promocyjnej bez podatku VAT.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C): Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wystawia przedmiot na Amazon.de za kwotę 11,90 € i sprzedaje go klientowi B2C z siedzibą w Austrii (stawka VAT = 20%) z promocją 10%:

  Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (wyświetlana cena na stronie internetowej .de)

  Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,20) = 12,00 € (podatek VAT należny w Austrii)

  Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 12,00 * 0,10 = 1,20 €

  Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1.20/ (1 + 0,20) = 1,00 €

  Obliczanie ceny końcowej zawierającej podatek VAT: 12.00 – 1,20 = 10,80 €

Przykład B:

Obliczanie ceny produktu bez podatku VAT: 11,90/ (1 + 0,19) = 10,00 € (wyświetlana cena na stronie internetowej .de)

Obliczanie ceny produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * (1 + 0,00) = 10,00 €

Obliczanie kwoty promocji produktu zawierającej podatek VAT: 10,00 * 0,10 = 1,00 €

Obliczanie kwoty promocji produktu bez podatku VAT: 1.00/ (1 + 0.00) = 1,00 €

Obliczanie ceny końcowej zawierającej podatek VAT: 10.00 – 1,00 = 9,00 €

8.2.3. Obliczanie podatku VAT dla wysyłki:

Opłaty za wysyłkę są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że cena wysyłki nie będzie się różnić w zależności od szczegółów transakcji wymienionych w punkcie 5.0. Tylko opłata za wysyłkę bez podatku VAT może się różnić w zależności od transakcji – zapoznaj się z poniższą opcją opodatkowania wysyłki.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C):

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientowi B2C zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (20%), a opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 5,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 €.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0,19) = 4,20 €

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0,20) = 4,17 €

 • Transakcja typu business-to-business (B2B):

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt klientowi B2B zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (0% – dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów na podstawie numeru VAT ważnego w bazie VIES), a opłata za wysyłkę z uwzględnieniem podatku VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 5,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 5,00 €.

  Stała opłata za wysyłkę z VAT dla klienta niemieckiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0,19) = 4,20 €

  Stała opłata za wysyłkę z VAT do klienta austriackiego: 5,00 €

  Obliczanie ceny wysyłki bez podatku VAT: 5.00/ (1 + 0.00) = 5,00 €

Opcje opodatkowania wysyłki:

Domyślnie do każdej opłaty wysyłkowej przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego jej produktu. W związku z tym do opłat za wysyłkę będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania wysyłki, określając, czy wysyłka powinna zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu tego ustawienia podatkowego dla swojej działalności.

8.2.4. Obliczanie podatku VAT dla opłat za pakowanie na prezent:

Opłaty za pakowanie na prezent są wliczone w cenę stałą, co oznacza, że całkowita cena pakowania na prezent nie będzie się różnić w zależności od danych transakcyjnych wymienionych w punkcie 5.0. Tylko opłata za pakowanie na prezent bez podatku VAT może się różnić w zależności od transakcji i należy zapoznać się z opcją opodatkowania pakowania na prezent.

Przykład A:

 • Transakcja typu business-to-consumer (B2C):

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientowi zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (20%). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 €.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,19) = 2,52 €

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,20) = 2,50 €

 • Transakcja business-to-business (B2B):

  Sprzedawca zarejestrowany jako płatnik VAT w Niemczech i Austrii wysyła produkt z Niemiec klientowi zarówno w Niemczech (19%), jak i w Austrii (0% – dostawa wewnątrzwspólnotowa towarów na podstawie podanego numeru VAT ważnego w bazie VIES). Opłata za pakowanie na prezent z VAT jest taka sama dla obu krajów, czyli 3,00 €. W obu przypadkach klient zawsze zapłaci pełną kwotę 3,00 €.

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta niemieckiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,19) = 2,52 €

  Stała opłata za pakowanie na prezent z VAT dla klienta austriackiego: 3,00 €

  Obliczenie ceny pakowania na prezent bez podatku VAT: 3.00/ (1 + 0,0) = 3,00 €

Opcje opodatkowania pakowania na prezent:

Domyślnie do każdej opłaty za pakowanie na prezent przypisany jest ten sam kod podatkowy co do odpowiadającego mu produktu. W związku z tym do opłat za pakowanie na prezent będą stosowane te same zasady co w przypadku opodatkowania produktów. Sprzedawca może zastąpić domyślną regułę opodatkowania pakowania na prezent, określając, czy pakowanie na prezent powinno zawsze podlegać opodatkowaniu według standardowej stawki VAT.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebują pomocy w konfigurowaniu tego ustawienia podatkowego dla swojej działalności.

9. Moment sprzedaży na potrzeby obliczania podatku VAT

Podatek VAT jest wstępnie obliczany przy realizacji zamówienia z użyciem zasad obliczania VAT i stawek obowiązujących w dniu realizacji zamówienia. Podatek VAT, którym faktycznie zostanie obciążony klient, będzie oparty jednak na zasadach obliczania VAT (z uwzględnieniem statusu numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT sprzedawcy i klienta), stawkach i rzeczywistej lokalizacji miejsca źródłowego wysyłki i miejsca docelowego, obowiązujących w momencie autoryzacji płatności.

W zależności od tego, w jaki sposób przesyłka jest realizowana, autoryzacja płatności może nastąpić krótko po złożeniu zamówienia lub bezpośrednio przed wysyłką produktu.

Między datą realizacji zamówienia a datą autoryzacji płatności może ulec zmianie wiele czynników. W związku z tym wstępnie obliczona kwota VAT może różnić się od kwoty faktycznie naliczonej. Na przykład – zasady obliczania podatku VAT i rzeczywiste miejsce wysyłki mogą ulec zmianie (znajdujące się w sekcji ustawień realizacja przez Amazon), co może prowadzić do zwiększenia lub zmniejszenia naliczonego podatku VAT, a tym samym do zwiększenia lub zmniejszenia marży cenowej.

10. Zwroty kosztów

Wszystkie kwoty zwrotów są traktowane jak kwoty bez podatku VAT, a obliczenia VAT dotyczące zwrotów będą zgodne z metodą obliczania VAT dla pierwotnej transakcji sprzedaży, do której się odnoszą.

Proces zwrotu kosztów klientowi zależy od tego, czy produkt został wysłany za pomocą usługi realizacja przez Amazon (FBA), czy też przez sprzedawcę.

10.1 Produkty wysyłane za pomocą usługi FBA (realizacja przez Amazon):

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon naliczają podatek VAT od zwrotów kosztów klientom i zwrotów niezwiązanych z klientami oraz korekt, na przykład sprzedawca wysyła częściowy zwrot za produkt, ale nie wymaga, aby klient go zwrócił.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia/dobrej woli. Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykonują obliczenia podatku VAT od zwrotu towarów fizycznych bez względu na okres między pierwotną sprzedażą a zwrotem.

10.2 Produkty wysyłane przez sprzedawców:

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon wykonują obliczenia podatku VAT od wszelkich zwrotów wydanych przez sprzedawcę za pośrednictwem Seller Central. Wszystkie takie zwroty są wydawane wyłącznie według uznania sprzedawcy.

Uwaga: Nie obliczamy podatku VAT w przypadku korekt oznaczonych jako uznanie roszczenia/dobrej woli.

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon nie obsługują zwrotów wyłącznie kwoty VAT, w których wydawana jest nota uznaniowa oraz nowa faktura VAT ze stawką 0%. Dotyczy to głównie transgranicznych dostaw towarów B2B, w przypadkach gdy klient informuje sprzedawcę o swoim numerze identyfikacji podatkowej płatnika VAT w innym kraju UE i ubiega się o zwrot pobranego podatku VAT. Jeśli sprzedawca chce obsłużyć wyłącznie kwoty VAT, musi skorzystać z opcji zwrotu „dobra wola” i przedstawić własną notę uznaniową oraz nową fakturę VAT.

11. Utrzymanie stawki VAT

Stawki VAT, a także zasady obliczania VAT i ich logika są dostarczane przez naszego zewnętrznego dostawcę, Vertex, który zapewnia comiesięczne aktualizacje, które wdrażamy przed końcem miesiąca kalendarzowego.

12. Fakturowanie VAT

Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon automatycznie tworzą faktury VAT i noty uznaniowe dla klienta w imieniu sprzedawcy. Prawnie jednak sprzedawca pozostaje wystawiającym fakturę VAT, która została wygenerowana za pomocą usług obliczania podatku VAT firmy Amazon. Obliczanie podatku VAT i generowanie faktur są również dokonywane w przypadku zamówień, które zostały złożone przed datą aktywacji, ale zrealizowane po dacie aktywacji. Sprzedawca musi pamiętać, aby nie wystawiać już faktur VAT i not uznaniowych dla takich zamówień oraz wszelkich transakcji, które mają miejsce po zarejestrowaniu się w usługach obliczania podatku VAT firmy Amazon.

Sprzedawcy nadal muszą wystawiać noty uznaniowe, w razie potrzeby, w przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale które zostają zwrócone po tym fakcie.

Uwaga: Usługi obliczania podatku VAT firmy Amazon stosują przepisy dyrektywy VAT UE przy generowaniu faktur VAT, a nie wyjątki dla poszczególnych krajów. Sprzedawcy nadal muszą wystawiać noty uznaniowe, w razie potrzeby, w przypadku transakcji, które miały miejsce przed rejestracją w usługach obliczania podatku VAT, ale które zostają zwrócone po tym fakcie.

12.1. Numer faktury

12.2. Rodzaje dokumentów:

 • Uproszczone faktury VAT i uproszczone noty uznaniowe: Są one generowane, gdy sprzedawca sprzedaje używając swojego hiszpańskiego numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT klientom, którzy nie podali numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT, numeru rejestracyjnego firmy ani obywatelskiego numeru identyfikacyjnego.
 • Paragony: Faktury VAT nie są generowane, gdy
  • sprzedawca sprzedaje pod swoim włoskim numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT klientom, którzy nie podali numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT ani numeru podatkowego Codice Fiscal na swoim koncie Amazon;
  • sprzedawca wysyła towary z jednego z naszych europejskich centrów logistycznych, ale nie ma ważnego numeru identyfikacji podatkowej płatnika VAT w tej jurysdykcji i w przypadku tych zamówień przyznano plakietkę faktury VAT do pobrania;
 • Faktury w formacie XML: Są generowane w przypadku krajowej sprzedaży B2B we Włoszech. System SDI (Sistema di Interscambio) przesyła je bezpośrednio do klienta, jeśli spełnione są następujące warunki:
  • sprzedawca wprowadził swój identyfikator SDI, identyfikator konta i/lub poświadczony adres e-mail; lub
  • sprzedawca ma numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT i jest fizycznie obecny we Włoszech (obecność fizyczna jest uważana za prawdę, jeśli adres związany z włoskim numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT sprzedawcy znajduje się we Włoszech). Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Usługi obliczania podatku VAT – często zadawane pytania.

12.3. Dostęp do faktur VAT:

Faktury VAT są dostępne do pobrania w Seller Central:

 • Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę – można je uzyskać po przejściu do folderu „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępnego na karcie „Raporty” i wybraniu karty „Faktury za opłaty ponoszone przez sprzedawcę”;
 • Faktury VAT obliczone przez Amazon – sprzedawca może pobierać zbiorczo faktury VAT wygenerowane przez usługi obliczania podatku VAT, przechodząc do swojego konta Seller Central. Wybierz folder „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępny na karcie „Raporty”, kliknij kartę „Faktury VAT obliczone przez Amazon” i z listy rozwijanej „Typ raportu” wybierz pozycję „Faktury VAT”. Adresy URL faktur będą również osadzone jako część raportu obliczania podatku VAT wyodrębnionego dla wybranego okresu;
 • Włoska faktura w formacie XML – sprzedawca może uzyskać włoską fakturę w formacie XML, przechodząc do osobistego portalu podatkowego na stronie internetowej włoskich organów podatkowych. Uwaga: firma Amazon dostarcza duplikat dokumentu PDF dla każdego zamówienia w Seller Central, ale nie jest to oficjalna faktura. Sprzedawca może otrzymać oficjalną fakturę wyłącznie ze swojego osobistego portalu podatkowego.

13. Raportowanie obliczeń podatku VAT

W przypadku sprzedawców, którzy korzystają z usług obliczania podatku VAT firmy Amazon, raport z obliczeń VAT zawiera informacje o obliczaniu podatku VAT dla sprzedawców. Informacje te mogą być przydatne przy sporządzaniu okresowych deklaracji VAT sprzedawcy. Sprzedawca może uzyskać dostęp do tego raportu z poziomu swojego konta Seller Central: Wybierz folder „Biblioteka dokumentów podatkowych” dostępny na karcie „Raporty”, kliknij kartę „Faktury VAT obliczone przez Amazon” i z listy rozwijanej „Typ raportu” wybierz pozycję „Obliczenia podatku VAT”.

Dodatkowe informacje można również znaleźć w miesięcznym raporcie dotyczącym transakcji VAT Amazon, który jest dostępny w sekcji „Raporty” na koncie Seller Central.

Sprzedawcy powinni skonsultować się z doradcą podatkowym, jeśli potrzebna jest pomoc przy sporządzaniu i ubieganiu się o wszelkie zwroty podatków.

14. Rejestracja/aktywacja usług obliczania podatku VAT

Podczas rejestracji w usługach obliczania podatku VAT sprzedawcy mają możliwość ustalenia, od kiedy ma się rozpocząć usługa obliczeniowa. Ustawienia obliczania podatku VAT będą obowiązywać od godziny 12:00:00 AM UTC daty aktywacji wybranej przez sprzedawcę.

Należy pamiętać, że wprowadzenie do systemu wszelkich zmian dokonanych przez sprzedawcę w dniu rozpoczęcia usługi obliczeniowej po aktywacji wymaga 30 minut. Sprzedawcy powinni monitorować swoje transakcje w okresie, w którym dokonywana jest zmiana i w razie potrzeby wprowadzić korekty.

15. Dezaktywacja

Sprzedawca ma możliwość dezaktywacji usług obliczania podatku VAT. Począwszy od tego momentu sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za obliczenia, faktury VAT i sprawozdawczość.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates