Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Umowa o Usługi VAT na Amazon Online

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2020

Prawnie obowiązującą wersją niniejszej umowy jest jej wersja angielska. Tłumaczenia na inne języki udostępniane są wyłącznie w celu ułatwienia Ci korzystania z tekstu.

Dostępność i korzystanie z usług podatkowych świadczonych przez osoby trzecie w ramach portalu Seller Central podlegają (i) poniższym warunkom i postanowieniom („Warunki”), które obowiązują w stosunkach pomiędzy Tobą („Ty”, „Twój” oraz wszelkie inne formy wynikające z odmiany tych zaimków) a Amazon Services Europe S.à.r.l. („my”, „nasz” oraz wszelkie inne formy wynikające z odmiany tych zaimków lub „Amazon”); oraz (ii) warunkom Twojej umowy z zewnętrznym usługodawcą, który świadczy usługi podatkowe na Twoją rzecz (zwanym w każdym przypadku „Agentem Podatkowym”, a Twoja umowa z Agentem Podatkowym zwana jest „Warunkami Usług Agenta Podatkowego”). Poprzez korzystanie z usług opisanych poniżej wyrażasz zgodę na wszystkie wskazane warunki.

 1. Definicje: O ile w niniejszych Warunkach nie wskazano inaczej, wszystkie terminy pisane wielką literą będą miały znaczenie nadane im w Umowie Amazon Services Europe Business Solutions Agreement („Umowa BSA”).
 2. Usługi: Na Agencie Podatkowym spoczywa wyłączna odpowiedzialność za wykonywanie usług podatkowych, które mogą obejmować pomoc w sprawach dotyczących (i) rejestracji VAT (składanie wniosków i innych dokumentów); (ii) deklaracji VAT, sporządzanie raportów zgodnościowych Intrastat i ESL; (iii) składanie deklaracji VAT; (iv) prowadzenie sprawozdawczości zgodnościowej Intrastat i ESL; oraz (v) pokrycie kosztów wszelkich tłumaczeń i wymaganych urzędowych opłat rejestracyjnych związanych z (i) do (iv) („Usługi Podatkowe”). Amazon udostępnia Ci w ramach portalu Seller Central narzędzie komunikacyjne ułatwiające współpracę z Agentem Podatkowym oraz technologię pomagającą Tobie i Agentowi Podatkowemu w gromadzeniu danych o Twoich transakcjach oraz umożlwiającą bardziej dogodne zarządzanie wywiązywaniem się z zobowiązań w zakresie VAT („Usługi Dodatkowe”).
 3. Licencja i korzystanie: Pod warunkiem przestrzegania przez Ciebie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, udzielamy Ci odwołalnego, niewyłącznego oraz niepodlegającego sublicencji ani przeniesieniu prawa dostępu do wszelkich właściwości i funkcji związanych z Usługami Dodatkowymi oraz korzystania z nich w okresie obowiązywania niniejszych Warunków („Licencja”). Przysługujące Ci prawo korzystania i dostępu do Usług Dodatkowych jest ograniczone do Twoich wewnętrznych, zwyczajowych celów zawodowych, do których wykorzystujesz odpowiednią Stronę Amazon, z wyłączeniem korzystania i dostępu w pozostałym zakresie.
 4. Płatność wynagrodzeń: W zamian za korzystanie z usług opisanych w zdaniu poprzedzającym obciążany będziesz wynagrodzeniem i opłatami, których opis znajdziesz tutaj (i) za Usługi Podatkowe nabywane od Agenta Podatkowego („Wynagrodzenie Agenta Podatkowego”) oraz (ii) za Usługi Dodatkowe („Wynagrodzenie za Usługi Dodatkowe”; zwane dalej, łącznie z Wynagrodzeniem Agenta Podatkowego, „Wynagrodzeniem”. Niniejszym upoważniasz nas, w tym nasze podmioty powiązane Amazon Payments Europe S.C.A. („APE”) i Amazon Payments UK Limited („APUK”), odpowiednio (oraz na nasze żądanie dostarczysz dokumentację potwierdzającą udzielone przez Ciebie upoważnienie) do obciążania kwotą Wynagrodzenia, lub jego dowolnej części, zarejestrowanej u nas karty kredytowej („Twoja Karta Kredytowa”), zarejestrowanego u nas rachunku bankowego bądź Twojego konta lub kont płatniczych w APE i/lub APUK, w każdym przypadku zgodnie z danymi przekazanymi na potrzeby świadczenia usług na podstawie Umowy BSA. Wszelkie kwoty płatne przez nas na Twoją rzecz (tytułem zwrotu lub na innej podstawie) mogą być automatycznie odliczane od kwoty Wynagrodzenia, ilekroć takie odliczenie ma zastosowanie. Poza obciążeniem Cię należnymi kwotami w sposób określony w niniejszym punkcie, mamy prawo (a) dokonać potrącenia wszelkich kwot należnych nam z Twojej strony (tytułem zwrotu lub na innej podstawie) ze wszelkimi płatnościami dokonywanymi na Twoją rzecz na podstawie niniejszych Warunków lub Umowy BSA; (b) wystawić Ci fakturę na kwoty należne na podstawie niniejszych Warunków lub Umowy BSA, w którym to przypadku zapłacisz kwoty wynikające z danej faktury po jej otrzymaniu.
 5. Twoje dane: Udzielasz nam upoważnienia i polecenia przekazywania Agentowi Podatkowemu oraz, odpowiednio, naszym podmiotom powiązanym: (i) wszelkich informacji, jakie posiadamy na Twój temat, na temat Twoich Produktów lub Twoich Transakcji, jakich Agent Podatkowy może wymagać w celu świadczenia na Twoją rzecz Usług Podatkowych, oraz (ii) raportów, wyliczeń, deklaracji podatkowych oraz wszelkich innych informacji na Twój temat, oraz na temat Twoich produktów lub transakcji, które w dowolnym czasie udostępniłeś Amazon.
 6. Brak profesjonalnego doradztwa: Usługi Dodatkowe nie stanowią, a Amazon nie świadczy, usług doradztwa podatkowego, prawnego ani innych usług profesjonalnego doradztwa. W celu zrozumienia swoich zobowiązań w zakresie VAT powinieneś skonsultować się ze swoim doradcą podatkowym.
 7. Zastrzeżenie prawne: Usługi Dodatkowe świadczone są wyłącznie w celu ułatwienia Ci prowadzenia działalności. Ponosisz pełną odpowiedzialność za ustalenie adekwatności i prawidłowości informacji sporządzonych przez Amazon, w tym za wszelkie wyliczenia, fakturowanie, sprawozdawczość podatkową oraz wszelkie pozostałe zobowiązania natury podatkowej.
 8. Stosunek: Stosunek wynikający z umowy o świadczenie Usług Podatkowych istnieje wyłącznie pomiędzy Tobą i Agentem Podatkowym. Nie posiadamy jakiegokolwiek umocowania do działania w Twoim imieniu w zakresie wykraczającym poza czynności wskazane w niniejszych Warunkach lub dowolnej innej umowie, którą zawarłeś z nami. Dla uniknięcia wątpliwości, niniejszym przyjmujesz do wiadomości i uznajesz, że Amazon nie posiada jakiegokolwiek zobowiązania (w tym zobowiązania powierniczego) w charakterze Twojego agenta. Amazon i Agenci Podatkowi są niezależnymi kontrahentami.
 9. Warunki dodatkowe: Usługi Dodatkowe podlegają niniejszym Warunkom i postanowieniom Umowy BSA. Mamy prawo w dowolnym czasie wstrzymać świadczenie lub udostępnianie wszystkich niniejszych Usług Dodatkowych według naszego wyłącznego uznania oraz bez konieczności powiadomienia. Takie wstrzymanie usług pozostanie bez wpływu na odpowiednie Warunki Usług Agenta Podatkowego, które mogą pozostać w mocy.
 10. Przetwarzanie danych: W zakresie, w jakim występujemy w charakterze podmiotu przetwarzającego dane w rozumieniu Unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 („RODO”) (lub dowolnego innego właściwego przepisu o ochronie danych osobowych oraz wszelkich przepisów o ochronie danych, którymi RODO zostanie zasadniczo zmienione lub zastąpione po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej) w stosunku do dowolnych danych osobowych przekazanych nam przez Ciebie w związku ze sprzedażą lub transakcjami prowadzonymi przez Ciebie kanałami innymi niż Amazon, w tym ewentualnie poprzez Twoją własną stronę internetową, zastosowanie będą miały zapisy Aneksu w sprawie przetwarzania danych w związku ze świadczeniem usług VAT na Amazon, którego treść dostępna jest tutaj.
 11. Zmiany: Niniejsze Warunki zastępują wszelkie dotychczasowe wersje Warunków (biorąc pod uwagę datę ostatniej modyfikacji) regulujące korzystanie z Usług VAT na Amazon. Modyfikacji niniejszych Warunków możemy dokonać w dowolnym czasie według naszego wyłącznego uznania. Wszelkie zmiany będą obowiązywać od chwili powiadomienia Cię o nich zgodnie z Umową BSA. Powiadomienie może nastąpić między innymi pocztą elektroniczną lub poprzez opublikowanie odpowiednich materiałów na portalu Seller Central lub Stronie Amazon.
 12. Wygaśnięcie: Niniejsze Warunki wygasną automatycznie z chwilą: (i) rozwiązania Umowy BSA, (ii) wygaśnięcia odpowiednich Warunków Usług Agenta Podatkowego, lub (iii) wystosowania przez nas stosownego zawiadomienia według naszego wyłącznego uznania.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates