Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Regulamin programu Amazon Vine

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2020 r.

Vine to program marketingowy obsługiwany przez Amazon EU S.à r.l. i Amazon Services Europe S.à r.l. (wraz z jej oddziałami, „Amazon”, „my”, „nasze” lub „nas”), w ramach którego wybrane produkty dostarczane są do niektórych klientów Amazon („Testerzy (Vine Voices)”) do testowania („Program”). Program Vine jest obecnie dostępny dla dostawców Amazon i każdego Sprzedawcy. Aby zabezpieczyć anonimowość naszych Testerów (Vine Voices), jednostki produktowe zamawiane przez Testerów (Vine Voices) muszą być realizowane w ramach FBA. Twoje uczestnictwo („Ty” i „Twój” oznacza Dostawcę lub Sprzedawcę będącego stroną niniejszej umowy) w Programie podlega warunkom określonym poniżej („Umowa Vine”) oraz warunkom regulującym sprzedaż produktów nam lub naszym podmiotom stowarzyszonym (Warunki Dostawcy) lub na naszych stronach internetowych (Umowa Amazon Services Europe Business Solutions) (wszystkie nazywane są „Obowiązującymi warunkami Amazon”). W przypadku zaistnienia sprzeczności między obowiązującymi Warunkami Amazon a niniejszą Umową Vine dotyczącą Twojego udziału w Programie, zastosowanie mają obowiązujące Warunki Amazon.

Aby wziąć udział w Programie, musisz:

 • Mieć konto w Vendor Central lub w Seller Central, w zależności od przypadku, oraz zapewnić i aktualizować wszystkie wymagane informacje w Vendor Central lub Seller Central, w tym między innymi adres e-mail i dane kontaktowe do rozliczeń; oraz
 • Zaakceptować regulamin zawarty w niniejszej Umowie Vine, zapisując się do Programu poprzez kliknięcie przycisku „Prześlij” zawartego w niniejszej Umowie Vine.

 1. Zmiana; Zawiadomienie o zmianach.

  Niniejszy regulamin może zostać zamieniony zgodnie z postanowieniami dotyczącymi modyfikacji określonymi w obowiązujących Warunkach Amazon.

 2. Na czym polega ten program.
  1. Wnioski o rejestrację. Możesz zarejestrować niektóre produkty w Programie, jak wyjaśniono i opisano na stronach pomocy dla dostawców i sprzedawców w ramach programu Vine („Produkty”). Aby zarejestrować Produkt, należy użyć naszego narzędzia rejestracji online i podać wszystkie wymagane informacje. Użytkownik nie może rejestrować żadnych niekwalifikujących się Produktów. Mamy prawo odrzucić dowolny Produkt, który chcesz zarejestrować, w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że nie kwalifikuje się on do programu. Wszelkie produkty, których nie odrzucimy, są „Zaakceptowanymi Produktami”. Amazon może również odrzucić Zaakceptowane Produkty w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że nie kwalifikują się do programu.
  2. Opłaty za rejestrację. O ile nie uzgodniono inaczej między Tobą a Amazon, obowiązująca opłata za zarejestrowanie każdego Produktu lub Produktów w Programie („Opłaty”) będzie wyświetlana podczas rejestracji produktu w narzędziu do rejestracji. Opłaty będą naliczane zgodnie z odpowiednimi stronami pomocy dla dostawców i sprzedawców Vine. Możemy zmienić obowiązującą Opłatę za dowolny Produkt w dowolnym momencie. Możemy skompensować wszelkie kwoty, które jesteśmy Ci winni. Opłaty nie zawierają żadnych obowiązujących podatków.
  3. Podatki. W zakresie, w jakim jesteśmy zobowiązani do poboru lub przekazania jakiegokolwiek podatku w związku z opłatami wynikającymi z niniejszej Umowy Vine, wystawimy faktury podatkowe i będziesz mieć obowiązek zwrócenia nam kwoty tych podatków w ciągu 30 dni od daty wystawienia naszej faktury. Nie możesz odliczać ani potrącić żadnych kwot (włączając obecne lub przyszłe podatki, ale nie ograniczając się do nich) od opłat.
  4. Data dostarczenia produktu. Dostarczysz do nas Produkt na własny koszt i zgodnie z naszymi wymaganiami dotyczącymi wysyłki. Ryzyko utraty wszystkich Produktów zostanie przeniesione na nas po zaakceptowaniu przez przewoźnika. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek produkty, które wysyłasz do nas, które nie są odpowiednio oznakowane lub nie są zgodne z naszymi wymaganiami dotyczącymi wysyłki. Jeśli wysyłasz do nas jakiekolwiek produkty spoza Unii Europejskiej, będziesz zarejestrowanym importerem.

   Przepisy zawarte w niniejszym podziale (d), w tym ryzyko utraty, nie będą miały zastosowania do Produktów realizowanych przez Amazon (FBA), ponieważ będziemy korzystać z Twoich istniejących zapasów do realizacji dostaw do Testerów (Vine Voices).

  5. Oferty zaakceptowanych produktów. Jeśli udostępnimy Testerom (Vine Voices) informacje o Zaakceptowanych Produktach, w tym między innymi tytuł i opis produktu, nie będziesz mieć możliwości przejrzenia lub zatwierdzenia takich informacji.
  6. Opinie. Zaakceptowane Produkty zostaną dostarczone do Testerów (Vine Voices), którzy zamówili Zaakceptowany Produkt. Zachęcamy Testerów (Vine Voices) do zamieszczania opinii o Zaakceptowanym Produkcie („Opinie”) na stronie szczegółowych informacji o zaakceptowanym produkcie na amazon.se („strona Amazon”). Wszelkie opinie zamieszczone przez Testerów (Vine Voices) muszą być niezależne i bezstronne i odzwierciedlać prawdziwą opinię Testerów (Vine Voice) (niezależnie od tego, czy jest ona pozytywna czy negatywna). Nie dajemy żadnych zapewnień dotyczących Testerów (Vine Voices) ani Opinii, w tym między innymi (i) liczby Zaakceptowanych Produktów, które testerzy (Vine Voices) zdecydują się przetestować, (ii) charakteru jakichkolwiek Opinii, które Testerzy (Vine Voices) mogą przesłać, lub (iii) naszej możliwości zachowania poufności dowolnego Zaakceptowanego Produktu lub innego materiału, które dostarczamy Testerom (Vine Voices). Nie będziemy mieć obowiązku modyfikowania lub usuwania Opinii ze strony Amazon, nawet jeśli uznasz je za niedopuszczalne. Możemy modyfikować lub usuwać Opinie, które nie są zgodne z Wytycznymi dla społeczności. Nie wolno kontaktować się z Testerami (Vine Voices) ani próbować wpływać na nich lub ich Opinie. Jeśli Tester (Vine Voice) spróbuje skontaktować się z Tobą w inny sposób niż w ramach zwykłej obsługi klienta, musisz odmówić dalszej komunikacji i powiadomić nas o tym.
  7. Wycofanie produktu. Użytkownik może zażądać wycofania Zaakceptowanego Produktu z Programu, kontaktując się z nami odpowiednio za pośrednictwem Vendor Central lub Seller Central i informując nas, że chce usunąć Zaakceptowany Produkt. Dołożymy uzasadnionych starań handlowych w celu wycofania Zaakceptowanego Produktu po otrzymaniu od Ciebie powiadomienia lub po ustaniu niniejszej Umowy Vine, jednak nie będziemy w stanie wycofać Zaakceptowanego Produktu w okresie krótszym niż 5 dni roboczych przed zaoferowaniem Zaakceptowanego Produktu Testerom (Vine Voices). Aby uniknąć wątpliwości wycofanie Zaakceptowanego Produktu z Programu, wypowiedzenie lub nieodnowienie niniejszej Umowy Vine nie będzie wymagać od Amazon usunięcia lub zmiany jakichkolwiek wcześniej opublikowanych Opinii.
  8. Brak zwrotów Produktu. Nie zwrócimy Ci żadnych Zaakceptowanych Produktów. Dołożymy rozsądnych handlowych starań w celu dystrybucji wszystkich Zaakceptowanych Produktów do Testerów (Vine Voices). Jednakże możemy zniszczyć dowolny Zaakceptowany Produkt w dowolnym momencie po upływie 90 dni od daty otrzymania Zaakceptowanego Produktu. Zaakceptowane Produkty, które są zarejestrowane w FBA, nie zostaną zniszczone i pozostaną w zapasach.
 3. Prawo własności do Zaakceptowanych Produktów i Opinii.

  Zachowasz wszelkie prawa, prawo własności i odsetki wobec każdej jednostki z Zaakceptowanych Produktów do momentu, gdy Tester (Vine Voice) zamówi daną jednostkę i zostanie ona dostarczona do typowego przewoźnika w celu dostarczenia jej do Testera (Vine Voice), a wtedy wszystkie prawa, prawo do własności i odsetki związane z taką jednostką przejdą na Testera (Vine Voice). Tester (Vine Voice) zachowuje prawa autorskie do Opinii. Możesz poprosić opiniodawcę o zgodę na skorzystanie z opinii, włączając między innymi opis produktu, odpowiadając na opinię, z zastrzeżeniem ograniczeń mających zastosowanie do Treści promocyjnych. Jeżeli Tester (Vine Voice) wyrazi zgodę, możesz korzystać z Opinii lub fragmentów Opinii na temat Zaakceptowanych Produktów, które znajdują się na Stronie Amazon, do własnych celów biznesowych oraz do promowania Zaakceptowanych Produktów, pod warunkiem, (i) że każde takie użycie Opinii będzie opatrzone odniesieniem do programu „Opinia klienta Bezpłatnego Produktu w ramach Amazon Vine”; (ii) Amazon może, w formie pisemnego powiadomienia, wymagać od Ciebie zaprzestania korzystania z Opinii, które uzna za niewłaściwe według własnego uznania; w takim przypadku musisz niezwłocznie zaprzestać korzystania z Opinii; oraz (iii) możesz jedynie wybrać fragment Opinii w sposób, który nie zmieni istotnie znaczenia tekstu lub nie spowoduje, że tekst stanie się mylny lub wprowadzający w błąd. Nie możesz korzystać z żadnych Opinii, które przestały być publikowane na stronie Amazon. Amazon ma prawo, ale nie obowiązek śledzenia, edytowania lub usuwania jakichkolwiek działań lub treści. Amazon nie ponosi odpowiedzialności i nie ponosi zobowiązań prawnych za treści publikowane przez Testerów (Vine Voices).

 4. Okres trwania i wygaśnięcie.

  Okres obowiązywania niniejszej Umowy Vine rozpoczyna się w dniu, w którym zapiszesz się do Programu, klikając przycisk „Prześlij” u dołu niniejszej Umowy Vine, i będzie trwać do momentu rozwiązania niniejszej Umowy Vine zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązujących Warunkach Amazon. Nie możesz rejestrować Produktów w programie Vine po wysłaniu do nas Zawiadomienia o rozwiązaniu umowy, a jeśli jesteś Dostawcą, nie możesz wysyłać do nas żadnych Produktów. Zapasy FBA Sprzedawcy będą wciąż udostępniane do kupna w ramach standardowych zapasów FBA, chyba że Sprzedawca zakończy rejestrację Produktów w FBA zgodnie z Warunkami świadczenia usług Realizacja przez Amazon. Po rozwiązaniu umowy wszystkie prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszej Umowy Vine zostaną wypowiedziane, oprócz Sekcji 2(b), 2(c), 2(e), 2(f), 2(g), 3, 4, 5, 6 i 7, które będą wiążące mimo rozwiązania.

 5. Odszkodowanie.

  Obowiązujące Warunki Amazon mają zastosowanie odpowiednio do obowiązków odszkodowawczych i naszych zobowiązań odszkodowawczych.

 6. Zrzeczenie się gwarancji.

  Program działa na zasadzie „w formie, w jakiej jest”, co oznacza, że akceptujesz Program w formie, w jakiej jest obecnie oferowany przez Amazon, i nie jesteśmy zobowiązani do wprowadzania zmian w Programie ani do kontynuowania Programu.

 7. Ograniczenie odpowiedzialności.

  Obie Strony ponoszą odpowiedzialność za szkody poniesione zgodnie z postanowieniami zawartymi w obowiązujących Warunkach Amazon.

 8. Produkty zgłoszone w ramach Programu Vine.

  Produkty, które przekazujesz nam w ramach Programu, są „Produktami” lub „Twoimi Produktami” zgodnie z obowiązującymi Warunkami Amazon, w tym do celów warunków związanych z Twoimi zażaleniami i gwarancjami, a także obowiązkami odszkodowawczymi i obronnymi, stosownie do przypadku.

 9. Prawo właściwe; Miejsce.

  Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa regulującym Twoje Obowiązujące Warunki Amazon. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy Vine zostaną rozstrzygnięte w sposób określony w Obowiązujących Warunkach Amazon.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates