Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warunki Świadczenia Usługi „Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny”

Usługa „Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny” („ARP”) jest programem realizowanym przez spółkę Amazon Services Europe S.à r.l. (łącznie z jej podmiotami powiązanymi - „Amazon", „my" oraz pozostałe formy odmiany tego zaimka), w ramach którego Amazon udostępnia wnioskodawcom środki służące zastosowaniu się do wymogów wynikających z art. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 („Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku”) w odniesieniu do produktów, na które zamówienia realizowane są przy wykorzystaniu Usługi Realizacja Przez Amazon („Usługa FBA”) („Usługa ARP”).

Rozporządzenie w sprawie nadzoru rynku wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2021 roku na terytorium UE (Wielka Brytania nie jest dla celów Rozporządzenia uznawana za część UE). W przypadku produktów podlegających przepisom art. 4 Rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku (zasadniczo wszystkie produkty z oznaczeniem CE, z wyłączeniem wyrobów medycznych, materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych urządzeń dźwigowych i urządzeń kolei linowych; do typowych przykładów produktów wymagających oznaczenia CE należą zabawki, sprzęt elektroniczny, środki ochrony indywidualnej, maszyny, produkty budowlane, urządzenia spalające paliwa gazowe, rekreacyjne jednostki pływające i skutery wodne, zbiorniki ciśnieniowe i urządzenia pomiarowe) („Odnośne Produkty”), wymagane jest istnienie podmiotu gospodarczego posiadającego miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium UE, który jest odpowiedzialny za realizację określonych zadań w zakresie zgodności pewnych produktów z obowiązującymi normami i przepisami („Podmiot Odpowiedzialny”).

Partnerzy Sprzedaży nieposiadający miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium UE mają obowiązek zapewnienia, by dla Odnośnych Produktów występował na terytorium UE Podmiot Odpowiedzialny w celu umożliwienia sprzedaży tych produktów w UE po 16 lipca 2021 roku. Po tej dacie oferty Odnośnych Produktów mogą być usuwane, jeżeli na terytorium UE nie będzie występował dla nich Podmiot Odpowiedzialny.

Uczestnictwo w Usłudze ARP dostępne jest wyłącznie dla Partnerów Sprzedaży nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium UE, którzy są wytwórcami, właścicielami marek lub odsprzedawcami upoważnionymi przez właściciela marki do sprzedaży na terytorium UE. Usługa ARP dostępna jest wyłącznie dla produktów, na które zamówienia realizowane są przy wykorzystaniu Usługi FBA, nie jest natomiast dostępna dla produktów dostarczanych innymi kanałami (w tym przy wykorzystaniu innych usług Amazon, usług osób trzecich lub w drodze bezpośredniej dostawy produktów przez wnioskodawcę).

Twoje uczestnictwo („Ty”, „Twój" oraz pozostałe formy odmiany tych zaimków oznaczają wnioskodawcę będącego stroną niniejszej Umowy) w Usłudze ARP podlega warunkom i postanowieniom zawartym poniżej („Umowa o Usługę ARP"), wraz z Umową Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, która zawiera warunki i postanowienia regulujące Usługę FBA. W zakresie w jakim, pomiędzy Umową Amazon Services Europe Business Solutions Agreement a niniejszą Umową ARP występuje rozbieżność postanowień dotyczących Twojego uczestnictwa w Usłudze ARP, znaczenie rozstrzygające będą miały postanowienia Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

W celu uczestnictwa w Usłudze ARP powinieneś:

  • posiadać konto w Seller Central, o ile jest ono wymagane, jak również utrzymywać poprzez Seller Central, a następnie na bieżąco aktualizować i korygować, wszelkie wymagane informacje, w tym między innymi, Twój adres e-mail oraz dane kontaktowe na potrzeby fakturowania; oraz
  • wyrazić zgodę na warunki i postanowienia zawarte w niniejszej Umowie o Usługę ARP poprzez subskrybowanie Usługi ARP, zaznaczając odpowiednie okienko na stronie subskrypcji Usługi „Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny” (ARP), która znajduje się tutaj.

1. Zmiana; Zawiadomienie o zmianach

Niniejsze warunki mogą ulec zmianie zgodnie z zasadami modyfikacji przedstawionymi w Umowie Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

2. Jak działa Usługa ARP

(a) Warunki świadczenia usługi

(i) Zakres

Uczestnictwo w Usłudze ARP dostępne jest wyłącznie dla Partnerów Sprzedaży nieposiadających miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium UE, którzy są wytwórcami, właścicielami marek lub upoważnionymi odsprzedawcami przez właściciela marki do sprzedaży na terytorium UE.

Korzystanie z Usługi ARP ograniczone jest do Odnośnych Produktów, na które zamówienia realizowane są przy wykorzystaniu Usługi FBA. W odniesieniu do Twoich Odnośnych Produktów, na które zamówienia realizowane są przy wykorzystaniu Usługi FBA, możesz wybrać Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny w ramach Usługi ARP lub wskazać inny Podmiot Odpowiedzialny.

Dla każdego produktu, co do którego korzystasz z Usługi ARP, upoważniasz Amazon do realizacji zadań wyszczególnionych w Punkcie 2 lit. (b). Usługa ARP nie obejmuje produktów dostarczanych innymi kanałami (w tym przy wykorzystaniu innych usług Amazon, usług osób trzecich lub w drodze bezpośredniej dostawy produktów przez wnioskodawcę). Możesz dostarczać produkty tego samego rodzaju innymi kanałami, jednakże Amazon nie udostępni Usługi ARP w odniesieniu do produktów sprzedawanych takimi kanałami. Możesz również skorzystać z innego Podmiotu Odpowiedzialnego w odniesieniu do produktów, na które zamówienia realizowane są przy wykorzystaniu Usługi FBA.

 (ii) Dokumentacja

Amazon będzie występował w charakterze Podmiotu Odpowiedzialnego wyłącznie w odniesieniu do produktów, dla których dostarczyłeś wymaganą dokumentację i potwierdzenie. Jesteś zobowiązany do:

  • dostarczenia Amazon odpowiedniej Deklaracji Zgodności (lub Deklaracji Właściwości Użytkowych) oraz pozostałej wymaganej w danym czasie przez Amazon dokumentacji dotyczącej produktów, w odniesieniu do których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny; oraz
  • potwierdzenia, że pozostała dokumentacja wymagana obowiązującymi przepisami (w tym dokumentacja techniczna) została sporządzona i może zostać udostępniona Amazon w terminie dwóch (2) dni roboczych w celu umożliwienia jej skontrolowania lub przekazania organom nadzoru rynku.

Upoważniasz Amazon do sprawdzania przekazywanych przez Ciebie dokumentów i informacji, udostępniania przekazywanych przez Ciebie dokumentów i informacji organom nadzoru  oraz podejmowania innych działań w celu współpracy z organami nadzoru, jakie Amazon według swojego wyłącznego uznania będzie uważać za konieczne w celu wywiązania się ze swoich zobowiązań jako Podmiot Odpowiedzialny.

Powinieneś w każdym czasie na bieżąco aktualizować Deklarację Zgodności (lub Deklarację Właściwości Użytkowych), dokumentację techniczną oraz wszelką pozostałą dokumentację wymaganą obowiązującymi przepisami prawa („Dokumentacja Zgodnościowa”) w odniesieniu do produktów, w stosunku których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny. Amazon dokonuje regularnych weryfikacji Dokumentacji Zgodnościowej i może w dowolnym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub informacji dotyczących produktu.

Przekazywanie niezgodnych z prawdą lub wprowadzających w błąd dokumentów lub informacji, brak przedstawienia dokumentów lub informacji na żądanie oraz brak przedstawienia dokumentów lub informacji w uzgodnionym terminie mógłby skutkować zakończeniem Twojego uczestnictwa w Usłudze ARP, zamknięciem Twojego konta, zawieszeniem realizacji zamówień na Twoje produkty przy pomocy Usługi FBA oraz zgłoszeniem sprawy do unijnych organów nadzoru.

(iii) Oznakowanie

Po dostarczeniu przez Ciebie wymaganej dokumentacji produktu, dla którego wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny, będziesz zobowiązany do umieszczenia danych kontaktowych Amazon na produkcie, jego opakowaniu oraz na dołączonym do niego dokumencie we wskazany przez nas sposób. Niedopełnienie powyższego obowiązku po dniu 16 lipca 2021 roku może skutkować usunięciem ofert ze strony internetowej Amazon lub wszczęciem w stosunku do Twoich produktów działań korygujących przez unijne organy nadzoru.

Umieszczanie danych kontaktowych Amazon na produktach, na które zamówienia nie są realizowane przy wykorzystaniu Usługi FBA lub w odniesieniu do których nie wskazałeś Amazon jako Podmiotu Odpowiedzialnego zgodnie z Umową o Usługę ARP, w tym na produktach sprzedawanych jakimkolwiek innym kanałem, będzie stanowić naruszenie niniejszych warunków i może skutkować zakończeniem Twojego uczestnictwa w Usłudze ARP, zamknięciem Twojego konta, zawieszeniem realizacji zamówień na Twoje produkty przy pomocy Usługi FBA oraz zgłoszeniem sprawy do unijnych organów nadzoru rynku.

(b) Odpowiedzialność Amazon.

Odpowiedzialność Amazon w ramach Usługi ARP ograniczać się będzie do zadań wyszczególnionych w art. 4 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie nadzoru rynku, którymi są:

  • przechowywanie złożonych przez Ciebie stosownych dokumentów (w tym Deklaracji Zgodności lub Deklaracji Właściwości Użytkowych) do dyspozycji organów nadzoru przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów;
  • udostępnianie przekazanej przez Ciebie dokumentacji technicznej na żądanie organom nadzoru;
  • informowanie organów nadzoru o ryzyku stwarzanym przez Twoje produkty, w stosunku do których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny, jeżeli Amazon ma powody, by przypuszczać, że produkty te mogą stwarzać ryzyko; oraz
  • współpraca z organami nadzoru, w tym przekazywanie informacji i dokumentacji oraz zapewnienie podjęcia przez Ciebie wszelkich niezbędnych działań naprawczych w celu usunięcia wszelkich niezgodności lub, jeżeli nie jest to możliwe, w celu ograniczenia ryzyka, jakie stwarza dany produkt.

(c) Wynagrodzenie za Usługę.

Wynagrodzenie pobierane od Ciebie za Usługę ARP wynosić będzie 25 EUR miesięcznie (plus VAT) („Wynagrodzenie za Usługę ARP”). Wynagrodzenie za Usługę ARP nie będzie pobierane przed sierpniem 2021 roku. Wynagrodzenie za Usługę ARP może być naliczane w walucie lokalnej oraz może podlegać okresowej korekcie, a o wszelkich zmianach będziesz informowany przed ich wprowadzeniem.

Będziesz otrzymywał faktury na kwotę Wynagrodzenia za Usługę ARP, które będzie pobierane z głównego rachunku, którym posługujesz się na rynku UE. Wynagrodzenie za Usługę ARP będzie odliczane od salda Twojego konta ze wskazaniem „Miscellaneous Adjustment” („Inna Korekta”) jako tytułu obciążenia.

(d) Podatki

O ile będziemy zobowiązani do pobrania lub odprowadzenia jakiegokolwiek podatku w związku z Wynagrodzeniem za Usługę ARP płatnym na podstawie Umowy o Usługę ARP, wystawimy Ci fakturę na kwotę podatków, a Ty zwrócisz nam tę kwotę w terminie 30 dni od daty faktury. Nie będziesz zatrzymywać ani odliczać jakichkolwiek kwot (w tym, między innymi, z tytułu jakichkolwiek istniejących lub przyszłych podatków) od kwoty Wynagrodzenia za Usługę ARP.

3. Oświadczenia i zapewnienia

Umowa Amazon Services Europe Business Solutions Agreement ma odpowiednie zastosowanie do Twoich oraz naszych zobowiązań z tytułu złożonych oświadczeń i zapewnień.

Ponadto, oświadczasz i zapewniasz w szczególności, że produkty, w stosunku do których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny:

  • spełniają wymogi wynikające ze wszystkich obowiązujących przepisów prawa i przepisów regulacyjnych; oraz
  • posiadasz sporządzoną Dokumentację Zgodnościową, którą będziesz w każdym czasie na bieżąco aktualizował i udostępniał Amazon w terminie dwóch (2) dni roboczych od przedstawienia przez Amazon stosownego żądania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zobowiązujesz się do przechowywania Dokumentacji Zgodnościowej przez okres dziesięciu lat od ostatniej sprzedaży produktu, którego dokumentacja ta dotyczy.

4. Klauzula indemnifikacyjna

Umowa Amazon Services Europe Business Solutions Agreement ma odpowiednie zastosowanie do Twoich oraz naszych zobowiązań z tytułu klauzul indemnifikacyjnych.

5. Wyłączenie gwarancji.

 Usługa ARP świadczona jest w stanie z chwili jej świadczenia, co oznacza, że przyjmujesz Usługę ARP w kształcie, w jakim jest ona aktualnie oferowana przez Amazon, my natomiast nie jesteśmy zobowiązani do wprowadzania jakichkolwiek zmian do Usługi ARP ani do kontynuowania jej świadczenia. Amazon nie udziela jakichkolwiek gwarancji poza uzgodnionymi w niniejszej Umowie o Usługę ARP oraz w Umowie Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Zarówno Ty, jak i Amazon ponosicie odpowiedzialność za wyrządzone szkody zgodnie z zasadami określonymi w Twojej Umowie Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

7. Produkty, w stosunku do których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny:

Produkty, w stosunku do których wskazałeś Amazon jako Podmiot Odpowiedzialny, są „Produktami" lub „Twoimi Produktami" w myśl Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, między innymi dla celów postanowień dotyczących Twoich oświadczeń i zapewnień oraz Twoich zobowiązań odszkodowawczych i obowiązku obrony przed roszczeniami, odpowiednio.

8. Okres obowiązywania i rozwiązanie Umowy

Okres obowiązywania niniejszej Umowy o Usługę ARP rozpoczyna się z chwilą subskrybowania przez Ciebie Usługi ARP i będzie trwał do chwili rozwiązania niniejszej Umowy o Usługę ARP przez Ciebie lub przez nas zgodnie z postanowieniami zawartej przez Ciebie Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

Jeżeli prześlesz nam Oświadczenie o Wypowiedzeniu Usługi ARP, powinieneś wskazać dla swoich produktów inny Podmiot Odpowiedzialny. Oferty, dla których nie wskazano żadnego Podmiotu Odpowiedzialnego, będą usuwane.

Z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy o Usługę ARP wygasną wszystkie wynikające z niej prawa i zobowiązania stron, przy czym postanowienia punktów 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy.

9. Prawo właściwe; miejsce rozstrzygania sporów.

Umowa o Usługę ARP podlega prawu właściwemu dla Umowy Amazon Services Europe Business Solutions Agreement. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy ARP będą rozstrzygane w sposób określony w Umowie Amazon Services Europe Business Solutions Agreement.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates