Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warunki Świadczenia Usługi Amazon Brand Analytics

Witamy w Usłudze Amazon Brand Analytics („Usługa ABA”). Usługę ABA świadczy odpowiedni Usługodawca Amazon oraz dowolny z jego odpowiednich Podmiotów Powiązanych zdefiniowanych w Warunkach Korzystania z Usługi Amazon Brand Registry („Amazon”, „my”, „nasze” oraz wszelkie formy odmiany tych zaimków”). Każda osoba lub podmiot („Ty" oraz „Twój”, a także wszelkie formy odmiany tego zaimka), który korzysta z Usługi ABA, podlega poniższym warunkom („Umowa”) oraz, o ile mają one zastosowanie, warunkom regulującym sprzedaż Twoich produktów nam lub naszym podmiotom powiązanym bądź na naszych stronach internetowych („Odnośne Warunki Amazon,” do których należą, na przykład, Warunki Korzystania z Usługi Amazon Brand Registry, Warunki Sprzedaży, jeżeli sprzedajesz Twoje produkty nam, oraz Umowa Amazon Services Europe Business Solutions Agreement, jeżeli sprzedajesz produkty na naszych stronach internetowych).

1. Jak działa Usługa ABA.

Poprzez Usługę ABA możesz mieć dostęp do danych („Informacje ABA”) dotyczących sprzedaży i promocji produktów poprzez odpowiednią stronę internetową Amazon. Informacje ABA mogą być dostępne za pośrednictwem strony internetowej lub innego kanału online („Strona ABA”). Możemy dokonać zmiany treści, formatu oraz częstotliwości aktualizacji Informacji ABA lub Strony ABA w dowolnym czasie oraz z dowolnej przyczyny.

2. Okres obowiązywania.

Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę za wypowiedzeniem przekazanym drugiej stronie zgodnie z warunkami wypowiedzenia przedstawionymi w Twoich Odnośnych Warunkach Amazon. Twoja licencja na korzystanie z Informacji ABA oraz dostęp do Strony ABA zostaną cofnięte natychmiast z chwilą rozwiązania niniejszej Umowy.

3. Prawo własności oraz prawa i obowiązki związane z korzystaniem.

Jesteśmy właścicielem wszystkich praw, tytułów prawnych i uprawnień przysługujących w stosunku do Informacji ABA. Udzielamy Ci ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na korzystanie w okresie jej obowiązywania ze wszelkich Informacji ABA wyłącznie do Twoich wewnętrznych celów gospodarczych („Dozwolone Cele Gospodarcze”). Będziesz przestrzegał wszelkich wymogów technicznych i stosował wszelkie wymagane przez nas środki bezpieczeństwa. Niezwłocznie powiadomisz nas w przypadku powzięcia wiadomości o każdym niewłaściwym korzystaniu ze Strony ABA oraz zagrożeniu lub naruszeniu jej bezpieczeństwa.

4. Poufność.

(a) Ograniczenia w korzystaniu i ujawnianiu. Oprócz wszelkich zobowiązań do zachowania poufności, którymi możesz być związany na podstawie Twoich Odnośnych Warunków Amazon lub dowolnej zawartej z Amazon Umowy o Poufności, jesteś zobowiązany do: (i) zachowania poufnego charakteru wszelkich Informacji ABA, (ii) korzystania z Informacji ABA wyłącznie w Dozwolonych Celach Gospodarczych, oraz (iii) stosowania wszelkich uzasadnionych środków w celu zapobieżenia ujawnieniu lub nieuprawnionemu wykorzystaniu Informacji ABA, w tym co najmniej środków, jakie stosujesz w celu ochrony Twoich własnych informacji poufnych. Zdajesz sobie sprawę, że ujawnienie lub wykorzystanie jakichkolwiek Informacji ABA z naruszeniem niniejszej Umowy mogłoby nam wyrządzić nieodwracalną szkodę, której w całości nie pokryłoby odszkodowanie pieniężne. W związku z powyższym uznajesz, że w przypadku naruszenia niniejszej Umowy Amazon ma prawo dochodzić sądowego zabezpieczenia swoich roszczeń.

(b) Personel. Ograniczysz dostęp do Strony ABA i Informacji ABA oraz prawo do korzystania z nich wyłącznie do Autoryzowanych Użytkowników. „Autoryzowany Użytkownik” oznacza Twojego pracownika lub agenta, któremu dostęp do Strony ABA i znajomość Informacji ABA są potrzebne do realizacji Dozwolonego Celu Gospodarczego i który zobowiąże się do działania w sposób zgodny z niniejszą Umową. Termin „Autoryzowany Użytkownik” nie obejmuje jakiejkolwiek osoby, której udzielenie dostępu do Strony ABA uznamy za niewłaściwe. Zapewnisz przestrzeganie wymogów wynikających z niniejszej Umowy przez wszystkich Autoryzowanych Użytkowników. Niezwłocznie cofniesz Autoryzowanemu Użytkownikowi dostęp do Strony ABA i prawo do korzystania z Informacji ABA, jeżeli przestanie on spełniać kryteria kwalifikujące go jako Autoryzowanego Użytkownika.

(c) Indemnifikacja. Udzielasz Amazon i podmiotom powiązanym Amazon (jak również członkom zarządu i pozostałych organów, pracownikom, agentom i pozostałym przedstawicielom Amazon i podmiotów powiązanych Amazon) zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz zobowiązujesz się do wypłacenia im odszkodowania z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, zobowiązań, strat, wyroków sądowych, ugód, kosztów i wydatków (w tym wynagrodzeń doradców prawnych) powstałych na skutek ujawnienia lub wykorzystania przez Ciebie lub Autoryzowanego Użytkownika jakichkolwiek Informacji ABA w celu innym niż Dozwolony Cel Gospodarczy bądź w związku z takim ujawnieniem lub wykorzystaniem. Amazon udziela Tobie oraz Twoim pracownikom i członkom Twojego zarządu i pozostałych organów zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku świadczenia oraz zobowiązuje się do wypłacenia odszkodowania z tytułu wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w wyniku poniższych okoliczności lub w związku z nimi: (a) nieprzestrzeganie przez Amazon przepisów obowiązującego prawa; lub (b) zarzuty, że Informacje ABA naruszają jakiekolwiek prawa własności intelektualnej osoby trzeciej lub stanowią ich przywłaszczenie.  

5. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

PRZYJMUJESZ DO WIADOMOŚCI I UZNAJESZ, ŻE STRONA ABA I WSZELKIE INFORMACJE ABA UDOSTĘPNIANE SĄ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ W CHWILI ICH PRZEKAZANIA.

6. Ograniczenie odpowiedzialności.

Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI OBJĘTEJ OCHRONĄ W PUNKCIE 4 LIT. (c): KAŻDA ZE STRON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE ZA SZKODY PONIESIONE NA SKUTEK UMYŚLNEGO NIEPRAWIDŁOWEGO DZIAŁANIA LUB RAŻĄCEGO ZANIEDBANIA. W PRZYPADKU DROBNEGO ZANIEDBANIA STRONY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYŁĄCZNIE Z TYTUŁU (A) USZCZERBKU NA ŻYCIU, CIELE LUB ZDROWIU; ORAZ (B) SZKÓD, JAKIE ZWYCZAJOWO MOŻNA PRZEWIDZIEĆ W PRZYPADKU NARUSZENIA PODSTAWOWYCH ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH.

7. Pozostałe postanowienia

(a) Cesja. Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie masz prawa dokonać cesji niniejszej Umowy w części ani w całości.

(b) Zachowanie mocy obowiązującej. Z wyłączeniem drugiego zdania punktu 3, postanowienia punktów 3 - 7 niniejszej Umowy pozostaną w mocy po jej rozwiązaniu.

(c) Prawo właściwe; miejsce rozstrzygania sporów. Niniejsza Umowa będzie interpretowana i wykonywana zgodnie z postanowieniami zawartymi w Twoich Odnośnych Warunkach Amazon.

(d) Zawiadomienia. Wszelkie zawiadomienia i pozostała korespondencja kierowana przez nas do Ciebie na podstawie niniejszej Umowy będzie skuteczna: w przypadku wysłania jej do Ciebie pocztą elektroniczną na dowolny adres e-mail zarejestrowany u nas jako Twój adres bądź w inny sposób podany przez Ciebie lub zamieszczony na Stronie ABA lub na stronie odpowiedniego Sklepu Amazon dostępnej z Twojego konta, bądź w inny, podobny sposób.

(e) Całość Umowy. Niniejsza Umowa, wraz z Odnośnymi Warunkami Amazon, stanowi całość porozumienia w sprawach dotyczących jej przedmiotu oraz, o ile w niniejszej Umowie wyraźnie nie wskazano inaczej, jej zmiana lub modyfikacja może nastąpić wyłącznie za obopólną pisemną zgodą stron.

(f) Zmiany niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mogą ulec zmianie na tych samych zasadach, jakie zostały przewidziane w Twoich Odnośnych Warunkach Amazon.

(g) Ważność. Jeżeli którekolwiek z niniejszych postanowień zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, dany warunek będzie uznany za rozdzielny względem pozostałych i nie będzie wpływał na ważność ani wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień.

(h) Brak zrzeczenia się praw: Brak dochodzenia wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze stron nie będzie oznaczać zrzeczenia się przez tę stronę prawa do późniejszego dochodzenia wykonania takiego postanowienia.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates