Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wytyczne dotyczące identyfikacji towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne (zwane także materiałami niebezpiecznymi lub „hazmat”) to substancje lub materiały, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa, mienia lub środowiska podczas przechowywania, obsługi lub transportu, ponieważ zawierają substancje łatwopalne, pod ciśnieniem, żrące lub w inny sposób szkodliwe. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat zasad Amazon dotyczących towarów niebezpiecznych i obowiązków Sprzedawcy.

Określenie „towar niebezpieczny” jest często uważane wobec produktów wysoce żrących lub toksycznych, ale w rzeczywistości odnosi się również do produktów konsumpcyjnych używanych codziennie przez miliony ludzi (takich jak laptopy, telefony, środki czyszczące gospodarstwa domowego, a nawet kosmetyki). Dla Amazon niezwykle ważna jest możliwość zbierania informacji o produktach określanych jako towary niebezpieczne lub które zawierają potencjalnie szkodliwe substancje chemiczne, aby zapobiec incydentom bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas obchodzenia się z tymi produktami, przechowywania ich lub transportu.

Ważne: Fizyczne i chemiczne właściwości unikalnego produktu gotowego definiują go jako towar niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny. Dlatego też nie istnieje wstępnie zdefiniowana klasyfikacja oparta na typie produktu i dlatego wymagamy dostarczenia konkretnych informacji i dokumentacji dotyczących towarów niebezpiecznych, nawet jeśli produkt nie jest określany jako towar niebezpieczny. Zobacz sekcję Wymagane informacje i dokumenty o materiałach niebezpiecznych, aby uzyskać więcej informacji.

Patrz również: Przykłady produktów, które mogą być regulowane jako towary niebezpieczne, gdzie zawarto niewyczerpującą listę popularnych towarów niebezpiecznych według kategorii produktów.

Użyj narzędzia wyszukiwania ASIN, aby sprawdzić stan klasyfikacji FBA (realizacja przez Amazon) numeru ASIN.

Towary niebezpieczne i Twoje obowiązki jako Sprzedawcy

Wszystkie towary niebezpieczne wysyłane do Amazon muszą być zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami wymienionymi powyżej w celu zapewnienia bezpiecznego i prawidłowego transportu, przechowywania, obsługi i oznakowania. Nieprzestrzeganie przepisów naraża pracowników, przewoźników i klientów na potencjalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Aby sprzedawać towary niebezpieczne za pośrednictwem usługi Realizowane przez Amazon, musisz:

  • Mieć bieżące informacje o obowiązujących przepisach i regulacjach.
  • Podać kompletne i prawidłowe informacje o swoich produktach.
  • Dostarczać kompletne, prawidłowe i aktualne karty charakterystyki (SDS) oraz arkusze zwolnienia z obowiązku dostarczenia karty charakterystyki.

Ważne: Dostarczając zapasy do Amazon gwarantujesz, że wszystkie produkty są zgodne z wszelkimi wymogami prawnymi oraz że podane przez Ciebie informacje są kompletne, prawidłowe i aktualne. Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji może spowodować zablokowanie produktów w sprzedaży, a możliwe, że poprosimy Cię o podjęcie działań naprawczych lub możesz stracić uprawnienia do sprzedaży w Amazon. Produkty, które po odbiorze w centrum logistycznym zostały zidentyfikowane jako towary niebezpieczne nienadające się do realizacji, mogą zostać usunięte na Twój koszt bez zwrotu kosztów.

Identyfikacja towarów niebezpiecznych

Towary niebezpieczne są podzielone na dziewięć klas (z kilkoma działami podrzędnymi) na podstawie specyficznych cech stwarzających zagrożenie. Należy pamiętać, że niektóre produkty z wymienionych poniżej klas lub działów nie mogą być sprzedawane za pośrednictwem FBA.

Towary niebezpieczne dopuszczone do sprzedaży przez FBA

Jako sprzedawca w serwisie Amazon, musisz upewnić się, że dostarczane przez Ciebie towary niebezpieczne są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami (patrz wyżej). Za pośrednictwem FBA możesz sprzedawać następujące towary niebezpieczne:

Klasa Dział Nazwa Etykieta UN ID Opis produktu Przykłady
9 - Różne substancje niebezpieczne


UN3480 UN3481 UN3090 UN3091 Baterie litowe Power banki, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, ładowarki
Ważne: Produkty jakimi są baterie litowe muszą spełniać określone warunki (zgodnie z instrukcją pakowania 965 do 970 najnowszej wersji IATA DGR)

Amazon oferuje również program, FBA – program wysyłki materiałów niebezpiecznych, za pośrednictwem którego uczestniczący w nim sprzedawcy mogą sprzedawać dodatkowe rodzaje towarów niebezpiecznych. Aby zarejestrować się w programie, skorzystaj z narzędzia wyszukiwania ASIN wyświetlanego u góry tej strony i wybierz opcję Często zadawane pytania dotyczące towarów niebezpiecznych.

Po zatwierdzeniu przez Amazon Twojego uczestnictwa w programie FBA – program wysyłki materiałów niebezpiecznych możesz wysłać dodatkowe towary niebezpieczne zgodnie z regulaminem tego programu. Kwalifikujące się produkty mogą być wysyłane do centrów logistycznych Amazon, o ile:

  • Kwalifikujące się do FBA
  • Pakowane w ograniczonych ilościach (zgodnie z definicją w najnowszej wersji ADR, 3.2.1, 3.4)
  • Dla UN3171: Spełnienie wymogów specjalnego przepisu 240 (zgodnie z definicją zawartą w najnowszej wersji ADR, 3.3)
  • Muszą być wyłącznie w stanie nowym

Należy również pamiętać, że niektóre klasy, nawet w ograniczonych ilościach, będą systematycznie odrzucane przez Amazon.

Następujące klasy są zatwierdzane wyłącznie dla FBA w ograniczonych ilościach:

Klasa Dział Nazwa Etykieta transportowa Piktogram zagrożenia
2 2.1 Gazy łatwopalne
2.2 Gazy niepalne, nietoksyczne
3 - Płyny łatwopalne
4 4.1 Łatwopalne substancje stałe
5 5.1 Utleniacze
5.2 Nadtlenki organiczne
8 - Substancje żrące
9 - Różne substancje niebezpieczne
Uwaga: Aby sprzedawać hoverboardy (deskorolki elektryczne) (UN3171) za pośrednictwem FBA, musisz ubiegać się o uprawnienia do sprzedaży poza zatwierdzeniem do programu FBA – program wysyłki materiałów niebezpiecznych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję Hoverboardy.

Następujące klasy nie są dopuszczone w FBA:

Klasa Dział Nazwa Etykieta transportowa Piktogram zagrożenia
1 - Substancje wybuchowe
2 2.3 Gaz toksyczny
4 4.2 Substancje podatne na samoistne spalanie
4.3 Substancje niebezpieczne po zmoczeniu
6 6.1 Substancje toksyczne
6.2 Substancje zakaźne
7 - Materiał promieniotwórczy
Ważne: Powyższe etykiety transportowe służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie używaj tych etykiet.

W przypadku wysyłki ograniczonych ilości towarów niebezpiecznych do centrów logistycznych Amazon jedyną akceptowaną etykietą transportową jest:


Odnajdywanie dodatkowych informacji o produktach, które mogą być regulowane prawnie jako towary niebezpieczne

Etykiety ostrzegawcze lub sformułowania ostrzegawcze na opakowaniu produktu wskazują, że mogą one być regulowane prawnie jako towar niebezpieczny. Niektóre produkty, które są regulowane prawnie jako towary niebezpieczne, nie wymagają etykiet ani sformułowań ostrzegawczych (np. kosmetyki i głośniki zawierające materiał namagnesowany). Brak jakichkolwiek etykiet lub ostrzeżeń nie oznacza, że nie są one towarami niebezpiecznymi.

Jeśli uważasz, że Twój produkt może być regulowany prawnie jako towar niebezpieczny, skontaktuj się z producentem lub dostawcą i zapytaj, czy Twój produkt został tak określony. Producent jest zobowiązany do dostarczenia kompletnej karty charakterystyki (SDS) dla wszystkich produktów regulowanych prawnie, a użytkownik musi z kolei dostarczyć ją firmie Amazon za pomocą narzędzia do przesyłania dokumentów dotyczących towarów niebezpiecznych.

Po przesłaniu dokumentu pracownik Amazon zweryfikuje go i odpowiednio sklasyfikuje produkt, o ile informacje będą kompletne i dokładne. Aby dowiedzieć się więcej na temat procesu weryfikacji, przeczytaj proces weryfikacji towarów niebezpiecznych FBA.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dokumentacji towarów niebezpiecznych, które musisz dostarczyć dla swoich produktów, przeczytaj Wymagane informacje i dokumentacja dotyczące towarów niebezpiecznych.

Więcej informacji na temat towarów niebezpiecznych możesz uzyskać od:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2021, Amazon.com, Inc. or its affiliates