Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zarządzaj zapasami po kolei

Narzędzie Zarządzaj zapasami zapewnia Ci narzędzia do wyszukiwania, przeglądania i aktualizowania informacji o produktach i zapasach ofert.

Wyświetl zapasy

Aby wyświetlić swoje zapasy, przejdź do zakładki Zapasy i wybierz pozycję Zarządzaj zapasami.

Aby ułatwić Ci rozróżnienie zapasów na pierwszy rzut oka, w polu Nazwa produktu dla niektórych kategorii wyświetlamy dodatkowe informacje.

Zablokowane oferty

Oferty mogą być blokowane przez firmę Amazon z wielu powodów, w tym w przypadku produktów zabronionych, objętych ograniczeniami lub wycofanych.

Zablokowana oferta opatrzona jest jednym z następujących wskaźników w kolumnie położonej najbardziej na lewo:

 • Czerwona ikona: Produkt nie może zostać ponownie wystawiony
 • Żółta ikona: Produkt można ponownie wystawiać

Kliknij łącze obok ikony, aby dowiedzieć się więcej i rozwiązać problemy z ofertą.

Ustawianie preferencji

Aby dostosować widok strony, kliknij Preferencje u góry strony Zarządzaj zapasami. Widok strony można spersonalizować w następujący sposób:

Aktywne lub Wszystkie oferty:

Wybierz, czy mają być wyświetlane domyślnie tylko oferty aktywne, czy wszystkie oferty.

przycisk Edytuj:

Pokaż przycisk edycji po lewej lub prawej stronie.

Porównanie niskich cen:

Więcej informacji na temat tej funkcji można znaleźć w sekcji Dopasuj niską cenę .

Pokaż {n} wyników na stronę:

Wybierz liczbę wyników, które chcesz zobaczyć na każdej stronie w obszarze Zarządzaj zapasami.

Pokaż opłaty za wysyłkę w kolumnach cenowych:

Dostępne tylko wtedy, gdy wybrano model wysyłki oparty na produkcie/wadze na stronie Ustawienia wysyłki. . Zaznacz to pole, jeśli chcesz, aby najniższe opłaty za wysyłkę były wyświetlane w kolumnach Twoja cena i Niska cena. Jeśli zaznaczysz tę opcję, opcja Dopasuj niską cenę będzie używać ceny całkowitej (cena przedmiotu + wysyłka) w kolumnie Niska cena dla porównania. Gdy opcja ta nie jest zaznaczona, dopasowanie opiera się jedynie na cenie towaru.

Początkowo sortuj według:

Wybierz domyślną kolejność sortowania z menu rozwijanego.

Wyświetlanie kolumn:

Wybierz kolumny, które mają być pokazane lub ukryte. Kolumny z podanymi wartościami (Zalecane) są wartościami domyślnymi. Wybrane tutaj wartości są używane razem z filtrami wyszukiwania w celu dostosowania wyświetlania kolumn tabeli ofert.

Sortuj zapasy

Aby posortować zapasy, kliknij dowolny z wyróżnionych nagłówków kolumn.

Aby filtrować zapasy, wybierz z menu rozwijanego Status oferty w Zarządzaj zapasami:

Widok wszystkich zapasów:

Wszystkie oferty, niezależnie od statusu.

Aktywne:

Wszystkie otwarte oferty.

Nieaktywne:

Wszystkie oferty, które są niedostępne, ustawione jako „nieaktywne”, mają ilość zerową, są zamknięte z powodu oczekującego zamówienia, zamknięte na żądanie lub zablokowane przez Amazon.

Utwórz ofertę

Użyj opcji Dodaj produkt aby utworzyć nową ofertę przez dopasowanie do strony szczegółów produktu, która już istnieje w katalogu Amazon. Można również utworzyć nową stronę szczegółowych informacji dla produktu, który jeszcze nie istnieje w katalogu, a następnie utworzyć ofertę dla tego produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodaj produkt.

Po utworzeniu oferty użyj opcji Zarządzaj zapasami aby wprowadzić zmiany w danych oferty lub produktu.

Uwaga: Informacje o produkcie podane w ofercie mogą różnić się od informacji wyświetlanych na stronie szczegółowych informacji o produkcie Amazon. W przypadku ofert z więcej niż jednym sprzedawcą informacje na stronie szczegółowych informacji o produkcie mogą odzwierciedlać wkład wielu sprzedawców.

Kopiuj ofertę

Funkcja Kopiuj ofertę umożliwia utworzenie nowej strony szczegółowych informacji o produkcie przy użyciu informacji z istniejącej oferty.

Na przykład masz 3 różne wersje tej samej zabawki. Każda wersja ma inny identyfikator produktu (UPC, EAN lub JAN), ale poza tym ma tego samego producenta, markę, ogólny opis i odbiorców (jak pokazano w poniższej tabeli). Ta funkcja umożliwia utworzenie strony szczegółowych informacji dla jednej z wersji produktów, a następnie użycie funkcji Kopiuj ofertę, aby szybko utworzyć strony dla pozostałych dwóch wersji.

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3
Tytuł Kostka Rubika Classic — 3X3 Kostka Rubika „Zemsta” - 5X5 Kostka Rubika - 360
Producent Goliath Goliath Goliath
Marka Kostka Rubika TM Kostka Rubika TM Kostka Rubika TM
Opis ogólny Trójwymiarowe puzzle warstwowe Trójwymiarowe puzzle warstwowe Trójwymiarowe puzzle warstwowe
Odbiorcy Wszyscy (od 36 miesiąca) Wszyscy (od 36 miesiąca) Wszyscy (od 36 miesiąca)
Opis produktu Kostka Rubika wersja 3X3 Kostka Rubika wersja 5X5 Kostka Rubika wersja 360º

Aby skopiować ofertę:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami znajdź produkt, który chcesz skopiować.
 2. W przypadku produktu, który chcesz skopiować, wybierz polecenie Kopiuj ofertę z menu rozwijanego. Szablon zostanie wypełniony atrybutami produktu z oryginalnej oferty, z wyjątkiem kodu SKU i identyfikatora produktu.
 3. Wprowadź unikatową SKU, identyfikator produktu i wszelkie inne atrybuty właściwe dla tworzonej oferty.
 4. Zaznacz pole wyboru Zastosuj wyłączenie EAN lub UPC.
 5. Kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Edytuj ofertę

W większości przypadków zmiany wprowadzone w informacjach o produkcie pojawiają się w Amazon w ciągu 5 minut. Jednak niektóre aktualizacje mogą potrwać do 6 godzin. Opisy produktów dłuższe niż 500 znaków są zazwyczaj aktualizowane o 8:00 rano PST (16:00 GMT) następnego dnia. Pojawienie się obrazów na stronie szczegółowych informacji o produkcie może potrwać do 24 godzin. Aby edytować szczegóły istniejącej oferty:


 1. Na stronie Zarządzaj zapasami wybierz Aktywna z menu rozwijanego Status oferty.
 2. Znajdź ofertę, którą chcesz edytować, i wybierz Edytuj z menu rozwijanego.
 3. Kliknij łącza u góry strony, aby dodać, edytować lub zmienić zawartość oferty.
 4. Kliknij przycisk Zapisz i zakończ.

Aby edytować informacje o cenie i ilości:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami wybierz Aktywna z menu rozwijanego Status oferty.
 2. Znajdź ofertę, którą chcesz edytować.
 3. W kolumnach Cena i ilość wpisz aktualizacje w polach tekstowych.
 4. Kliknij przycisk Zapisz.

Zarządzaj wyceną

Widok Zarządzaj wyceną umożliwia aktualizowanie cen w dowolnych aktywnych ofertach, pojedynczo lub w partiach. Zawiera on kolumny najczęściej używane do aktualizacji cen. Możesz też jednak zmienić kolumny, które chcesz zobaczyć, klikając przycisk Preferencje.

Aby zaktualizować cenę produktu:

 1. Zlokalizuj produkt, który chcesz zaktualizować na stronie Zarządzaj wyceną .
 2. Kliknij opcję Dopasuj niską cenę z brzegu po prawej stronie. Cena przedmiotu w kolumnie Niska cena + Wysyłka zostanie automatycznie zaktualizowana, tak aby była zgodna z niską ceną.
 3. Kliknij przycisk Zapisz aby zapisać nową cenę.

Jeśli masz oferty, które zostały dezaktywowane z powodu potencjalnych błędów w ustalaniu cen, możesz potwierdzić i zaktualizować ceny, klikając Powiadomienia w sprawie cen i wprowadzając maksymalne i minimalne granice dla każdej dezaktywowanej oferty.

Ustaw cenę minimalną i maksymalną

Kolumny ceny minimalnej i maksymalnej można dodać do widoku Zarządzaj wyceną lub Zarządzaj zapasami. Aby ustawić limity, wykonaj poniższe kroki:

 1. Kliknij przycisk Preferencje, znajdujący się w prawym górnym rogu strony.
 2. Zaznacz opcje Cena minimalna i/lub Twoja cena maksymalna, następnie kliknij Zapisz zmiany.

Kolumny te pojawią się teraz w widoku Zarządzaj wyceną. Możesz wprowadzić wartości w dowolnej komórce i kliknąć przycisk Zapisz.

Ustaw cenę

Poniższa kolumna Zarządzaj zapasami dotyczy wyceny:

Cena:

Cena produktu. „Wysyłka” to najniższa opłata za wysyłkę dostępna dla danego produktu, w zależności od Twoich ustawień wysyłki.

 • Podczas sortowania według tej kolumny opłata za wysyłkę nie jest brana pod uwagę.
 • Opłata za wysyłkę jest wyświetlana w polu Cena tylko dla aktywnych ofert.

Dodaj obrazy

Do każdej oferty możesz dodać jeden obraz główny oraz jeden lub więcej obrazów dodatkowych. Aby dowiedzieć się więcej na temat używania obrazów produktów w ofertach, zobacz Przygotowanie obrazów produktów.

Aby przesłać obrazy produktów:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami znajdź ofertę, do której chcesz dodać obraz.
 2. W przypadku produktu, który chcesz edytować, z menu rozwijanego wybierz polecenie Zarządzaj obrazami .
 3. Kliknij przycisk Dodaj obrazy.
 4. W okienku obrazu kliknij przycisk Przeglądaj plik. Można wybrać puste okienko lub zastąpić istniejący obraz.
 5. Wybierz obraz do przesłania i kliknij przycisk Otwórz. Nazwa pliku obrazu pojawi się w lewym dolnym rogu okienka obrazu.
 6. Kliknij Prześlij obrazy aby przesłać wybrane obrazy.

Przed kliknięciem przycisku Prześlij obrazy (krok 6) można powtórzyć kroki 4 i 5 tyle razy, ile jest okienek obrazów. Pojawienie się obrazów na stronie szczegółowych informacji o produkcie może potrwać do 24 godzin.

Zamknij ofertę

Możesz zamknąć ofertę w dowolnym momencie, aż do momentu jej zakupu. Działanie to nie powoduje usunięcia rekordu z zapasów. SKU i wszystkie informacje o ofercie dla przedmiotu zostaną zachowane. Ponadto oferta może zostać ponownie wystawiona (lub ponownie aktywowana) w dowolnym momencie. Nie ma żadnych opłat związanych z zamknięciem oferty.

Aby zamknąć ofertę:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami wybierz Aktywna z menu rozwijanego Status oferty.
 2. Znajdź ofertę, którą chcesz zamknąć, i wybierz Zamknij ofertę z menu rozwijanego.

Twoja oferta powinna pojawić się jako Nieaktywna w ciągu 24 godzin.

Uwaga: Spowoduje to automatyczne zamknięcie oferty bez potwierdzenia.

Aby ponownie wystawić zamkniętą ofertę:

 1. Na stronie Zarządzaj zapasami wybierz Nieaktywna z menu rozwijanego Status oferty.
 2. Znajdź ofertę, którą chcesz ponownie wystawić, i wybierz Wystaw ponownie z menu rozwijanego.

Usuń produkt

Kiedy usuniesz ofertę, SKU i wszystkie informacje o sprzedaży oraz informacje o produkcie zostaną trwale usunięte z konta sprzedawcy. W związku z tym należy usuwać SKU i informacje o ofercie tylko wtedy, gdy już nigdy więcej nie zamierzasz sprzedać tego przedmiotu w przyszłości.

Uwaga: Po usunięciu SKU z zapasów, może minąć do 24 godzin, zanim ta SKU będzie dostępna do ponownego użycia.

Aby usunąć oferty:

 1. W obszarzeZarządzaj zapasami, znajdź ofertę, którą chcesz usunąć:
  1. W przypadku pojedynczych ofert wybierz opcję Usuń produkt i ofertę z menu rozwijanego produktu, który chcesz usunąć.
  2. W przypadku wielu ofert zaznacz pole po lewej stronie ofert, które chcesz usunąć, a następnie z menu rozwijanego Działanie wybierz opcję Usuń produkt i ofertę.
 2. Kliknij przycisk OK aby usunąć lub Anuluj aby anulować usuwanie oferty.


Zarządzaj zapasami po kolei


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates