Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Kwestie podatkowe i regulacyjne w Europie

Prawa własności intelektualnej

Należy upewnić się, że posiadasz wszystkie prawa własności intelektualnej (takie jak patenty, znaki towarowe czy prawa autorskie) niezbędne do wystawiania ofert swoich produktów na terenie UE lub do ich transgranicznej sprzedaży w UE. Może być konieczne posiadanie zgody właściciela marki na sprzedaż jego produktów w danym państwie członkowskim UE w celu uniknięcia naruszenia praw własności intelektualnej (jak np. przypadku, gdy licencja na własność intelektualną jest ważna tylko w danym kraju). W szczególności produkty nie mogą być podrobione lub pochodzić z nielegalnego importu równoległego.

Należy przeanalizować informacje dotyczące prawa regulującego kwestię własności intelektualnej w każdym kraju, w którym chcesz wystawić oferty swoich produktów, ponieważ Twoje prawa do własności intelektualnej mogą obowiązywać tylko w danym kraju.

Ponadto możesz chcieć chronić swoją włąsną własność intelektualną w UE.

Inne zasoby

Wielka Brytania Intellectual Property Office (IPO) Angielski
Niemcy GRUR Niemiecki
Niemiecki Urząd Patentów i Znaków Handlowych Angielski
Francja INPI Francuski
Włochy Ufficio Italiano Brevetti e Marchi Włoski
Hiszpania Propiedad Intelectual Hiszpański
Holandia Holenderska Agencja Przedsiębiorstw Angielski
Szwecja PRV Angielski
Polska Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Polski

Europejskie kwestie regulacyjne

Cło

Podczas importu towarów do Unii Europejskiej (UE) należy przestrzegać przepisów prawa celnego UE, a także ustaw i przepisów wykonawczych obowiązujących w kraju importu. Pamiętaj, że nie jesteś upoważniony do importu towarów w imieniu Amazon EU S.à r.l. ani żadnej innej spółki zależnej lub stowarzyszonej z Amazon (ogólnie określanych jako „Amazon” i „nazwa Amazon”) ani do odwoływania się do Amazon w dowolnym miejscu dokumentacji wysyłkowej. W przeciwnym razie przesyłki mogą zostać zwrócone do ich pochodzenia, porzucone lub zutylizowane na Twój koszt, według uznania przewoźnika lub spedytora przewożącego towary.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, przeczytaj artykuł: Podatki i opłaty celne, Unia Europejska

Przepisy dotyczące importu mogą się różnić w poszczególnych krajach UE i zależą od wybranego sposobu wysyłki. Dlatego należy zdecydowanie rozważyć zatrudnienie dostawcy logistycznego, takiego jak agent celny lub spedytor, aby zrealizować proces importu dla swojej firmy i zrozumieć wszystkie obowiązujące wymogi.

Faktura handlowa

Gdy towar jest gotowy do wysłania z Twojego zakładu, tudzież z zakładu producenta lub dystrybutora, nadawca przygotowuje fakturę handlową. Konieczne jest, aby faktura handlowa była dokładna, aby uniknąć opóźnień w rozliczaniu ceł. Na fakturze handlowej, przy imporcie towarów do kraju UE, należy zamieścić następujące informacje:

 • Data wystawienia faktury.
 • Pełna nazwa i adres eksportera lub nadawcy (sprzedawcy lub producenta).
 • Nazwa kontaktowa nadawcy, nazwa firmy, adres i numer identyfikacji podatkowej.
 • Adres dostawy. Podaj nazwę prawną swojej firmy, a następnie „na adres FBA”. Poniżej możesz skorzystać z adresu centrum logistycznego Amazon, do którego należy dostarczyć towar. Amazon nie upoważnia jednak do umieszczania w tym adresie jakiejkolwiek nazwy firmy Amazon. Zapoznaj się z poniższym przykładem.
 • Zarejestrowany importer (IOR): Podaj nazwę prawną swojej firmy lub przedstawiciela importu z UE wraz z pełnymi danymi kontaktowymi, numerem Wspólnotowego Systemu Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych (EORI) oraz numerem identyfikacji podatkowej płatnika VAT kraju importu (przykład poniżej). Przed wysyłką warto się upewnić, że Twoja firma lub przedstawiciel może spełnić wszystkie kryteria, aby działać jako importer towarów ujętych w deklaracji w kraju importu. Niewypełnienie tych informacji może również spowodować odrzucenie przesyłki i jej zwrot.
  Ważne: Firma Amazon wyraźnie zabrania używania nazwy Amazon, w tym nazwy centrum logistycznego, jako importera towarów ujętych w deklaracji dla wszelkich przesyłek zapasów FBA. Wszelkie przesyłki zapasów FBA, w których usiłowano wprowadzić nazwę Amazon jako importera towarów ujętych w deklaracji, zostaną odrzucone i zwrócone na koszt nadawcy — bez wyjątków. Niewypełnienie tych informacji może również spowodować odrzucenie przesyłki i jej zwrot.
Przykład pola „Wyślij do/Dostarcz do” Przykład pola „Importer towarów ujętych w deklaracji”
[Nazwa prawna sprzedawcy] na adres FBA

1401 Rue du Champ Rouge

45770 Saran, Francja

[Nazwa prawna sprzedawcy] lub [nazwa prawna przedstawiciela sprzedawcy]

1234 Rue de Lyon

9876 Paryż, Francja

EORI: XY123456789

ID VAT: YX87654321

Zwróć uwagę na różnice w adresach. Adres „Dostarcz do” obejmuje centrum logistyczne Amazon, natomiast adres „Importer towarów ujętych w deklaracji” odnosi się do adresu siedziby sprzedawcy lub przedstawiciela sprzedawcy.

 • Identyfikator dostawy FBA (odnośnik FBA). Jest to numer, który otrzymasz po utworzeniu dostawy na koncie sprzedawcy Amazon. Gwarantuje to, że Amazon może szybko zidentyfikować dostawę należącą do FBA, jeśli pojawią się pytania w kwestiach celnych. Jeśli Twój identyfikator dostawy FBA w Seller Central nie zawiera „FBA”, dodaj go w widocznym miejscu na fakturze.
 • Szczegółowy opis fakturowanych towarów. Obejmuje, między innymi, następujące wymagane elementy:
  • Kod zharmonizowanego spisu towarów taryfy celnej (kod HTS)
  • Ilość produktu
  • Wartość każdego produktu. W przypadku próbek lub produktów bez wartości handlowej należy podać wartość nominalną lub uczciwą wartość rynkową do celów celnych
  • Łączna wartość wszystkich produktów w dostawie
 • Waluta transakcji

Mogą być również wymagane dodatkowe informacje. Wymagania te mogą ulec zmianie. Twoim obowiązkiem jest ustalenie i spełnienie wymogów importowych.

W zależności od rodzaju importowanych produktów mogą być wymagane dodatkowe certyfikaty i licencje. Mogą one obejmować Deklarację Zgodności, raporty z badań lub certyfikaty skóry.

Należy pamiętać, że powyższe wymagania dotyczące dokumentów stanowią uzupełnienie wymagań dotyczących dokumentów generowanych przez system określonych w procedurze tworzenia dostawy.

Skontaktuj się z dostawcą usług logistycznych lub agentem celnym, aby upewnić się, że posiadasz kompletną dokumentację potrzebną do importu do kraju docelowego UE.

Najlepsze praktyki w zakresie dostaw

Centra logistyczne Amazon mają wymagania dotyczące dostaw, które otrzymują, w tym wymagania dotyczące wielkości palet i rodzaju samochodu ciężarowego, który może dostarczać do centrum logistycznego. Strona Wyślij zapasy FBA do Amazon zawiera informacje potrzebne do przygotowania przesyłki do centrum logistycznego Amazon. Zwrócenie uwagi na te wymagania i najlepsze praktyki pomoże uniknąć opóźnień w dostarczeniu do centrum logistycznego i w ręce klientów.

Korzystanie ze standardowych usług pocztowych

Korzystanie z usług pocztowych, takich jak China Post, Royal Mail, Parcelforce i Deutsche Post w celu wysyłania dostaw do centrów logistycznych Amazon nie jest zalecane. Usługi pocztowe mogą mieć inne wymogi dotyczące importerów towarów ujętych w deklaracji niż w przypadku dostaw towarowych lub ekspresowych przewoźników. Istnieje możliwość, że korzystając z usług pocztowych do dostarczenia towarów, nie będziesz mieć możliwości dostarczenia ich do centrum logistycznego Amazon jako IOR. Jeśli rozważasz usługę pocztową jako opcję dostawy, należy rozważyć wysłanie przesyłki na adres swojego przedstawiciela w kraju importu, a po dostarczeniu przesyłki przesłać towar na adres centrum logistycznego Amazon. Przed dostawą możesz sprawdzić, czy w przypadku korzystania z usługi pocztowej Twoja firma lub jej przedstawiciel może być importerem towarów ujętych w deklaracji.

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące importu i eksportu FBA, przeczytaj stronę Importowanie i eksportowanie zapasów.

VAT

VAT w Unii Europejskiej jest podatkiem konsumpcyjnym naliczanym od wartości dodanej do towarów i usług. Odnosi się on do towarów i usług, które są kupowane i sprzedawane do użytku lub konsumpcji we Wspólnocie Europejskiej. Zatem towary sprzedawane na eksport lub usługi sprzedawane klientom za granicą nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Import do Unii Europejskiej (UE) podlega opodatkowaniu.

Podatek od wartości dodanej to:

 • Podatek ogólny, który tyczy się wszystkich rodzajów działalności handlowych obejmujących produkcję i dystrybucję towarów.
 • Podatek konsumpcyjny.
 • Naliczany jest jako procent ceny, co oznacza, że rzeczywiste obciążenie podatkowe jest widoczne na każdym etapie łańcucha produkcji i dystrybucji.
 • Pobierany jest poprzez system płatności częściowych, zgodnie z którym podatnicy (tj. przedsiębiorstwa zarejestrowane jako płatnicy VAT) odliczają kwotę podatku zapłaconego od podatku VAT, który pobrano od zakupów dokonanych w ramach swojej działalności gospodarczej. Mechanizm ten zapewnia neutralność podatku bez względu na liczbę wykonanych transakcji.
 • Zapłacone urzędom podatkowym przez sprzedawcę towarów — to on jest faktycznym „podatnikiem” — ale w rzeczywistości jest on płacony przez kupującego na rzecz sprzedawcy, ponieważ stanowi on część ceny. Jest to zatem podatek pośredni.

Dowiedz się więcej o podatku od wartości dodanej (VAT)

Jak naliczany jest podatek VAT?

Handlowcy zarejestrowani jako płatnicy VAT otrzymują numer VAT i muszą wykazywać podatek VAT pobrany od klientów na fakturach. W ten sposób klient, jeśli jest zarejestrowanym przedsiębiorcą, wie z kolei, ile może odliczyć, a konsument wie, ile podatku zapłacił od produktu końcowego.

Pokrycie VAT i stawki VAT

Biorąc pod uwagę, że prawo UE wymaga jedynie, aby standardowa stawka VAT wynosiła co najmniej 15%, a obniżona stawka co najmniej 5%, faktycznie stosowane stawki różnią się w poszczególnych państwach członkowskich i w odniesieniu do poszczególnych rodzajów produktów. Ponadto niektóre państwa członkowskie zachowały odrębne przepisy w określonych obszarach.

Najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat aktualnych stawek VAT dla określonego produktu w danym państwie członkowskim jest organ VAT tego kraju.

VAT od importu i eksportu

Sprzedając produkty do UE lub z jednego państwa członkowskiego UE do drugiego, należy pamiętać, że stawka podatkowa może być różna w zależności od kraju. Jeśli przeniesiesz własne towary z jednego kraju UE do innego lub jeśli FBA przeniesie Twoje towary z centrum logistycznego do innego kraju, w którym przechowywane były Twoje produkty, przeniesienie może być również traktowane jako transakcja podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Odpowiadasz za wypełnienie wszelkich obowiązujących zobowiązań z tytułu podatku VAT, w tym zobowiązań z tytułu podatku VAT na rynku, gdzie zlokalizowana jest Twoja witryna internetowa Amazon, w kraju, do którego dostarczasz lub wysyłasz swoje produkty, lub w innych krajach.

Wskazówka: W przypadku sprzedaży na wielu rynkach europejskich Amazon należy pamiętać, że możesz być zobowiązany do zapłaty podatku VAT w różnych państwach członkowskich i dlatego może być konieczne złożenie wniosku o nadanie różnych numerów VAT w różnych państwach członkowskich. Skonsultuj się z doradcą podatkowym, aby zrozumieć swoje zobowiązania związane z podatkiem VAT w UE.

Jeśli importujesz produkty do Unii Europejskiej, możesz podlegać obowiązkowi zapłaty podatku VAT w momencie wprowadzenia towarów do Europy i w kraju docelowym, do którego wysyłasz towar. Podatek VAT jest zwykle płacony przez zgłaszającego w państwie członkowskim, do którego towar jest importowany. Odpowiadasz za podatek VAT od importu w momencie dostawy towaru, chyba że zawarłeś(-aś) umowę ze swoim dostawcą, według której podatek VAT od importu będzie uwzględniony w cenie towarów, a dostawca wywiązał się z tego zobowiązania poprzez dokonanie płatności na rzecz właściwego organu podatkowego.

Jeśli jesteś firmą niemającą siedziby w UE i wysyłasz swoje produkty z kraju nienależącego do UE bezpośrednio do klienta w kraju UE lub wysyłasz swoje produkty do unijnego centrum logistycznego, skontaktuj się z doradcą podatkowym, aby określić ewentualne zobowiązania związane z importem i podatkiem VAT.

Towary sprzedawane na eksport klientom spoza UE nie będą podlegały unijnemu podatkowi VAT, jednak mogą podlegać lokalnym przepisom dotyczącym podatku VAT.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Rejestracja w celu uzyskania numeru VAT i złożenie deklaracji VAT

Kiedy sprzedajesz swoje produkty w UE, konieczne może być naliczenie podatku VAT. Konieczne może być złożenie wniosku o numer identyfikacji podatkowej płatnika VAT, złożenie deklaracji VAT i zapłacenie podatku VAT pobranego od klientów organom podatkowym.

W większości krajów UE możesz zarejestrować się online na stronie internetowej organu podatkowego w kraju, w którym chcesz się zarejestrować. Większość wspomnianych stron internetowych zawiera informacje o podatku VAT w języku angielskim. Na stronie internetowej zazwyczaj znajduje się formularz online do rejestracji lub formularz PDF, który można pobrać, aby wypełnić i odesłać pocztą. Jeśli nie ma opcji rejestracji online, możesz dowiedzieć się, gdzie się zarejestrować, aby uzyskać numer VAT. Po złożeniu wniosku o nadanie numeru VAT możesz również otrzymać formularze do podpisania i odesłania pocztą tradycyjną.

Rejestracja jako płatnik VAT może prowadzić do szeregu powiązanych wymogów zgodności, w tym do konieczności składania deklaracji i wystawiania faktur VAT.

Rejestracja jako płatnik VAT w wielu krajach

Rejestracja jako płatnik VAT może być wymagana w zależności od poziomu sprzedaży, jak również miejsca przechowywania zapasów. Warto skonsultować się z doradcami podatkowymi w sprawie wymogów dotyczących rejestracji jako płatnik VAT w oparciu o Twoje indywidualne konfiguracje sprzedawcy.

Kiedy sprzedajesz produkty klientom ze swoich zapasów przechowywanych w UE, konieczne może być złożenie deklaracji VAT w kraju, z którego wysyłasz swoje produkty. Konieczne może być również złożenie deklaracji VAT w kraju, do którego wysyłasz swoje produkty (jeśli przekroczysz próg dla tak zwanej „sprzedaży na odległość”).

Sprzedaż towarów na odległość

Sprzedaż na odległość odbywa się wtedy, gdy sprzedajesz towary z jednego kraju UE klientom w innym kraju UE, gdzie, ogólnie rzecz biorąc, klienci ci są osobami prywatnymi nieprowadzącymi jakiejkolwiek działalności gospodarczej do celów VAT.

„Próg sprzedaży na odległość” to wartość wyrażona w euro ustalona przez każdy kraj w UE. Jeśli sprzedaż, którą wysyłasz z jednego kraju do innego, jest większa niż próg ustalony w tym kraju, musisz zarejestrować się w tym kraju jako płatnik VAT. Jesteś wtedy odpowiedzialny za zgłaszanie, pobieranie i płacenie podatku VAT w tym kraju.

Należy pamiętać, że próg sprzedaży na odległość nie stanowi łącznej sumy wszystkich sprzedaży w całej UE. W każdym kraju UE obowiązuje próg sprzedaży na odległość, a progi te różnią się w zależności od kraju. Skonsultuj się z organem podatkowym kraju, w którym chcesz sprzedawać swoje produkty, aby dowiedzieć się, jaki jest próg sprzedaży na odległość.

Fakturowanie VAT

W wielu krajach UE klienci oczekują faktury VAT. Przepisy dotyczące podatku VAT w kraju, w którym znajduje się klient, mogą wymagać dostarczenia faktury VAT, a oczekiwania klientów zazwyczaj wykraczają poza prawo. Na przykład w Niemczech i we Włoszech klienci często oczekują faktury za towary o wysokiej wartości.

Prawo solidarnej odpowiedzialności w kwestii podatku VAT

Niemcy

Od dnia 1 stycznia 2019 r. operatorzy rynku internetowego mogą wspólnie ponieść odpowiedzialność za niezapłacony podatek VAT wygenerowany przez sprzedawców prowadzących sprzedaż rynku i realizujących zlecenia z lub do Niemiec, jeżeli:

 • Nie odebrali od sprzedawcy niemieckiego zaświadczenia podatkowego lub deklaracji (potwierdzającego brak zobowiązań w kwestii podatku VAT) zgodnie z przepisami niemieckiego kodeksu VAT.
 • „Wiedzieli lub powinni byli wiedzieć” o niezgodności sprzedawcy w kwestii podatku VAT lub
 • Nie uniemożliwia sprzedawcy oferowania towarów za pośrednictwem swojego rynku po powiadomieniu o niezgodności sprzedawcy w kwestii podatku VAT otrzymanej od niemieckiego organu podatkowego.

W jaki sposób mogę dostarczyć firmie Amazon niemieckie zaświadczenie podatkowe lub deklarację?

Jeśli realizujesz zamówienia z lub do Niemiec, musisz (i) zarejestrować się jako płatnik VAT w Niemczech, uzyskując ważny identyfikator podatkowy („Steuernummer”), (ii) złożyć wniosek o wydanie niemieckiego zaświadczenia podatkowego oraz (iii) przesłać kopię zaświadczenia podatkowego do Seller Central, chyba że zastosowanie ma jedno z następujących zwolnień z podatku VAT w przypadku wysyłania towarów wyłącznie bezpośrednio z:

 • krajów UE do niemieckiego klienta, biorąc pod uwagę, że takie dostawy, w tym sprzedaż niezawarta na stronie Amazon, wynoszą mniej niż 100 000 EUR w bieżącym i poprzednim roku kalendarzowym i nie zrezygnowałeś(-aś) z przestrzegania tego progu; i/lub
 • Spoza UE dla klientów niemieckich i biorąc pod uwagę, że dla wszystkich tych przesyłek nie istnieje zobowiązanie podatkowe w Niemczech, w przypadku gdy warunki określone w sekcji 8 ust. 3 niemieckiego kodeksu VAT nie są spełnione.
W przypadku, gdy kwalifikujesz się do jednego ze zwolnień, musisz dostarczyć firmie Amazon deklarację, że sprzedaż za pośrednictwem którejkolwiek ze stron Amazon nie wiąże się ze zobowiązaniami z tytułu podatku VAT zgodnie z obowiązującymi niemieckimi przepisami dotyczącymi podatku VAT.

Jakie są konsekwencje, jeśli nie wywiążę się ze swoich zobowiązań wobec Amazon?

Jeśli nie dostarczysz firmie Amazon zaświadczenia podatkowego lub deklaracji podatkowej, stracisz możliwość prowadzenia sprzedaży w serwisie Amazon.de, korzystania z usług FBA w Niemczech (w tym programów PAN-EU i CEE FBA) ani wysyłać zamówień klientom w Niemczech. Masz 30 dni na usunięcie zapasów z niemieckich centrów logistycznych, po czym wszelkie pozostałe zapasy zostaną usunięte na Twój koszt bez wcześniejszego zawiadomienia.

Możesz uzyskać ponowne uprawnienia do sprzedaży, przesyłając kopię zaświadczenia podatkowego lub deklaracji podatkowej. Po przesłaniu zaświadczenia podatkowego lub deklaracji podatkowej Amazon przeprowadzi kontrolę ważności i zwróci się do Ciebie w przypadku, gdy wymagane będą dodatkowe informacje; proces ten może potrwać do pięciu dni roboczych.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zobowiązań podatkowych należy skontaktować się z doradcą podatkowym lub z niemieckimi organami podatkowymi.

Inne źródła dotyczące podatków

Europa Podatki i opłaty celne, Unia Europejska Angielski
Wielka Brytania Import i zakupy z zagranicy: płacenie i odzyskiwanie podatku VAT Angielski
Niemcy Federalne Ministerstwo Finansów Angielski
Francja Przedsiębiorstwa zagraniczne: Twoje zobowiązania podatkowe we Francji Angielski
Włochy Agenzia Entrate Włoski
Hiszpania Agencia Tributaria Hiszpański
Holandia Belastingdienst Holenderski
Szwecja Skatteverket Szwedzki
Polska Ministerstwo Finansów — Portal Podatkowy Polski

Import równoległy

Właściciel praw własności intelektualnej (w szczególności właściciele znaków towarowych, posiadacze praw autorskich i ich licencjobiorcy) może zabronić Ci importu lub sprzedaży swoich towarów na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jeśli zostały one przez Ciebie pozyskane poza EOG.

Zakaz ten obowiązuje nawet wtedy, gdy właściciel praw dystrybuuje ten sam typ produktu w EOG lub nie prowadzi dystrybucji w EOG, o ile posiada on prawo własności intelektualnej w EOG. W związku z tym, jeśli zamierzasz umieścić w swojej ofercie np. markowe produkty lub produkty multimedialne, które pozyskujesz spoza tego regionu, na rynkach Amazon w UE, zasięgnij fachowej porady prawnej i upewnij się, że właściciel praw nie jest przeciwny takiej formie importu równoległego. W przeciwnym Amazon może zostać poproszony przez właściciela praw o usunięcie Twoich ofert z rynku Amazon w UE w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej. Powtarzające się przypadki naruszeń praw własności intelektualnej wpłyną również na możliwość kontynuowania sprzedaży na Amazon.

Równoległy przywóz towarów pochodzących poza EOG w celu sprzedaży w EOG za zgodą właściciela praw może wciąż wpływać na zadowolenie klienta, jeżeli produkt spoza EOG w jakikolwiek sposób różni się od wersji EOG (np. w kwestii opakowania, gwarancji, wariantu produktu). Aby uniknąć negatywnych opinii klientów, zadbaj o właściwy opis produktu.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: Ważne informacje dla sprzedawców międzynarodowych.

Oznakowania i etykiety

Znak „CE” jest obowiązkowym znakiem zgodności na wielu produktach (takich jak sprzęt niskiego napięcia, urządzenia medyczne, zabawki, środki ochrony osobistej i inne). Umieszczając oznakowanie „CE”, producent oświadcza, że produkt jest zgodny z wymaganiami obowiązujących dyrektyw Unii Europejskiej.

W Unii Europejskiej istnieje wiele innych znaków i etykiet (np. dotyczących tekstyliów, produktów mających kontakt z żywnością, recyklingu itd.), których umieszczenie na produktach lub opakowaniach może być od Ciebie wymagane. Często etykietowanie produktów jest wymagane w języku państwa członkowskiego UE, w którym jest sprzedawany produkt.

Inne zasoby

UE Normy UE i oznakowanie CE Angielski
Oznakowanie zgodności CE Angielski
Wprowadzanie produktów do obrotu — oznakowanie zgodności CE Angielski
Wielka Brytania Dyrektywy Komisji Europejskiej dotyczące produktów Angielski
Niemcy IXPOS: Niemiecki Portal Biznesowy Angielski
Francja Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes Francuski
Włochy Oznakowanie CE Włoski
Hiszpania Marcado-CE Hiszpański
Holandia Holenderska Agencja Przedsiębiorstw — oznakowanie CE dla produktów konsumenckich i profesjonalnych Angielski
Szwecja Verksamt — Bezpieczeństwo produktu i oznakowanie CE Angielski
Polska UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Angielski

Środowisko, zdrowie i bezpieczeństwo

Chemikalia — REACH/CLP

REACH jest europejskim rozporządzeniem w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania. Dotyczy ono rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Zgodnie z rozporządzeniem REACH jedną z czynności, do których mogą być zobowiązani producenci i importerzy, jest zebranie określonych informacji na temat właściwości substancji chemicznych w swoich produktach oraz rejestracja tych informacji w centralnej bazie danych prowadzonej przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA).

Oprócz rozporządzenia REACH Twoje produkty mogą być objęte rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP). Rozporządzenie CLP zawiera kryteria klasyfikacji i zasady etykietowania uzgodnione na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, tzw. Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). GHS opiera się na zasadzie, że te same zagrożenia powinny być opisane i oznakowane w ten sam sposób na całym świecie.

Inne zasoby

Europa Chemikalia są wszędzie Angielski
Europejska Agencja Chemikaliów Angielski
Niemcy Niemiecki dział pomocy technicznej REACH-CLP Angielski
Chemikalien Niemiecki
Francja REACH: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Francuski
Włochy REACH: Ministero dell'Ambiente Włoski
Hiszpania REACH-CLP Hiszpański
Holandia Holandia Agencja Przedsiębiorstw — REACH Angielski
Szwecja REACH Angielski
Polska REACH PL Polski

Urządzenia elektryczne i elektroniczne — WEEE/RoHS

Jeśli sprzedajesz sprzęt elektryczny lub elektroniczny, możesz podlegać przepisom UE dotyczącym ograniczeń stosowania niebezpiecznych substancji (RoHS) i/lub zbierania i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Niektóre wymagania dyrektywy WEEE, którym możesz podlegać:

 • Umieść symbol „przekreślonego kosza na kółkach” na swoich produktach. Symbol wskazuje, że produkt nie powinien być usuwany jako zwykłe odpady, ale raczej w określonych centrach recyklingu.
 • Dołącz do autoryzowanego systemu zbierania i recyklingu WEEE w dowolnym państwie członkowskim UE, w którym sprzedajesz produkty objęte wymogami.

Inne zasoby

UE Przekształcenie dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Angielski
Wielka Brytania Sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) Angielski
Niemcy Rejestr Stiftung Elektro-Altgeräte Niemiecki
Francja DEEE: Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie Francuski
Włochy Centro Di Coordinamento RAEE Włoski
Hiszpania Registro de aparatos eléctricos y electrónicos Hiszpański
Holandia Krajowy Rejestr EEE Angielski
Szwecja Naturvardsverket Szwedzki
Polska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Polski

Baterie

Jeśli sprzedajesz baterie lub produkty zawierające baterie, możesz podlegać dyrektywie w sprawie baterii. Dyrektywa w sprawie baterii nakłada szczególne obowiązki na producentów i dystrybutorów baterii.

Niektóre wymagania, którym możesz podlegać:

 • Umieść symbol „przekreślonego kosza na kółkach” na bateriach. Symbol wskazuje, że bateria nie powinna być usuwana jako zwykłe odpady, ale w określonych centrach recyklingu.
 • Dołącz do autoryzowanego systemu zbierania i recyklingu baterii w dowolnym europejskim państwie członkowskim, w którym sprzedajesz swoje baterie.

Inne zasoby

UE Komisja Europejska: Baterie Angielski
Wielka Brytania Agencja Ochrony Środowiska: Baterie Angielski
Niemcy Bundesumweltamt Battg-melderegister Niemiecki
Francja Filières de responsabilité élargie du producteur (REP) Francuski
Włochy Ministero dell'Ambiente Włoski
Hiszpania Registro de pilas y acumuladores Hiszpański
Holandia Holandia Enterprise Agency — Odbiór baterii i akumulatorów Angielski
Szwecja Naturvardsverket — Odpowiedzialność producenta za baterie Angielski
Polska Biznes.gov.pl — Obowiązki Sprzedawcy baterii i akumulatorów Polski

Opakowania i odpady opakowaniowe

Pakowane produkty, które sprzedajesz w UE, muszą być zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi opakowań i odpadów opakowaniowych.

Niektóre wymagania, którym możesz podlegać:

 • Dołącz do autoryzowanego systemu odbioru i recyklingu opakowań w każdym europejskim państwie członkowskim, w którym sprzedajesz swoje produkty.
 • Umieść symbole recyklingu na opakowaniu (na przykład symbol „zielona kropka”).

Inne zasoby

UE Opakowania i odpady opakowaniowe Angielski
Wielka Brytania Odpowiedzialność producenta Angielski
Niemcy Abfall | Ressourcen Niemiecki
Przepisy importowe IXPOS Angielski
Francja Les emballages Francuski
Włochy Ministero dell'Ambiente Włoski
Hiszpania Zarządzanie opakowaniami Angielski
Holandia Holenderska Agencja Przedsiębiorstw — Opakowania Angielski
Szwecja Naturvardsverket — Odpowiedzialność producenta za opakowania i papier gazetowy Angielski

Zgodność produktu

Wtyczki i napięcie

Kraje w Europie używają różnych typów wtyczek, na przykład Wielka Brytania stosuje 3-stykową wtyczkę prostokątną, a Europa kontynentalna — 2-stykową okrągłą wtyczkę. Ponadto produkty importowane do UE mogą działać na innym napięciu.

Upewnij się, że przestrzegasz przepisów dotyczących wtyczek i napięcia w każdym państwie członkowskim UE, w którym wystawiasz oferty swoich produktów. Twoi klienci powinni mieć możliwość bezpiecznego korzystania z Twoich produktów. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, jakie wtyczki i gniazda są akceptowane w unijnych centrach logistycznych, odwiedź stronę pomocy Wymagania dotyczące urządzeń elektrycznych: wtyczki i gniazda.

Inne zasoby

Europa Gniazdka elektryczne i wtyczki zasilacza — podsumowanie dla różnych krajów Angielski
Wielka Brytania DTI: NORMY PRODUKTOWE Angielski
Francja Legifrance — Retour à l'accueil Francuski
Niemcy IEC — Stecker & Steckdosen Angielski
Verordnung über die Bereitstellung elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen auf dem Markt (1.ProdSV) Niemiecki
Włochy Testata MSE Włoski
Hiszpania Produkt do pomiaru laserowego Hiszpański

Zabawki

Europejska dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek wymaga między innymi, aby możliwe było używanie zabawki bez zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa podczas przewidywalnego i normalnego okresu użytkowania zabawki. Może być również wymagane umieszczenie ostrzeżeń na produktach, które określają odpowiednie warunki i ograniczenia użytkowania.

Inne zasoby

Europa Bezpieczeństwo zabawek Angielski
Wielka Brytania Bezpieczeństwo zabawek DTI Angielski
Niemcy BMEL — Bezpieczeństwo produktów Angielski
Sicheres Spielzeug Niemiecki
Francja La sécurité des jouets Francuski
Włochy Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia w sprawie zabawek Włoski
Hiszpania La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) Hiszpański
Szwecja Konsumentverket — Ustawy i przepisy dotyczące zabawek Szwedzki
Polska Biznes.gov.pl — Oznakowanie zabawek Polski

Urządzenia medyczne

Urządzenia medyczne obejmują od prostych produktów, takich jak bandaże, po najbardziej wyrafinowane produkty podtrzymujące życie. Jeśli sprzedawany przez Ciebie produkt jest uważany za wyrób medyczny, może podlegać europejskiej dyrektywie w sprawie wyrobów medycznych. Dyrektywa wymaga między innymi, aby wyroby medyczne nie zagrażały bezpieczeństwu i zdrowiu pacjentów, użytkowników i innych osób, gdy są prawidłowo wszczepione, utrzymywane i używane.

Inne zasoby

Europa Streszczenia prawodawstwa europejskiego Angielski
Urządzenia medyczne Angielski
Wielka Brytania Opieka zdrowotna i medycyna: międzynarodowe przepisy handlowe Angielski
Niemcy BFARM — Urządzenia medyczne Angielski
Francja ANSM: dispositifs médicaux Francuski
Włochy Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza — FSN (Komunikat o bezpieczeństwie) Włoski
Hiszpania AEMPS — Wyroby medyczne Hiszpański
Holandia Holenderska Agencja Przedsiębiorstw — Urządzenia medyczne Angielski
Szwecja Lakemedelsverket — Szwedzka Agencja Produktów Medycznych Angielski
Polska Ministerstwo Zdrowia — Wyroby medyczne Polski

Produkty farmaceutyczne i kosmetyki

Produkty farmaceutyczne i kosmetyki podlegają różnym przepisom w Europie, w tym specjalnym wymaganiom dotyczącym etykietowania i pakowania. Przepisy są tylko częściowo zharmonizowane. Na przykład produkt może być sprzedawany bez recepty w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej, podczas gdy w innych może być sprzedawany legalnie tylko w aptekach.

Inne zasoby

Europa Produkty farmaceutyczne i kosmetyczne Angielski
Kosmetyki Angielski
Wielka Brytania Regulacja leków i wyrobów medycznych Angielski
Niemcy BFARM — Produkty lecznicze Angielski
Bundesministerium für Gesundheit — Arzneimitteldaten Zentral und Transparent Niemiecki
Francja ANSM: produits cosmétiques Francuski
ANSM: medicaments Francuski
Włochy Informazioni generali sugli avvisi di sicurezza — FSN (Komunikat o bezpieczeństwie) Włoski
Hiszpania Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud Hiszpański
Holandia

Holenderska Agencja Enterprise — Produkcja lub sprzedaż produktów kosmetycznych

Holenderska Agencja Przedsiębiorstw — Sprzedaż środków zaradczych bez recepty

Angielski
Szwecja Lakemedelsverket — Szwedzka Agencja Produktów Medycznych Angielski
Polska

Kosmetyki i chemikalia

Produkty lecznicze

Polski

Żywność

Żywność i produkty spożywcze podlegają wielu przepisom w Europie. Europejskie przepisy dotyczące żywności mają w szczególności na celu ustanowienie norm wysokiej jakości w zakresie higieny żywności i produktów spożywczych, zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin oraz zapobiegania ryzyku skażenia substancjami zewnętrznymi.

Europejskie przepisy dotyczące żywności obejmują między innymi następujące kwestie:

 • Określenie zasad dotyczących odpowiedniego etykietowania produktów spożywczych. Często etykietowanie produktów jest wymagane w języku państwa członkowskiego UE, w którym jest sprzedawany produkt.
 • Ustanowienie obowiązkowych systemów refundacji i recyklingu opakowań napojów w kilku europejskich państwach członkowskich.

Więcej informacji można znaleźć pod następującymi linkami:

Inne zasoby

Europa Europa: Bezpieczeństwo żywności Angielski
Europa: Zdrowie i konsumenci — Żywność Angielski
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności Angielski
Wielka Brytania Agencja Norm Żywności Angielski
Niemcy FMFA — Żywność Angielski
BLL — Kennzeichnung Niemiecki
Francja ANSES Francuski
DGCCRF Francuski
Włochy Alimenti Włoski
Hiszpania Alimentación Hiszpański
Holandia Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Angielski
Szwecja Livsmedelsverket — Szwedzka Agencja Żywności Angielski
Polska Główny Inspektorat Sanitarny — Bezpieczeństwo żywności Polski

More: Zobacz listę produktów podlegającym ograniczeniom przywozu do Zjednoczonego Królestwa.

Prawa konsumenta

Należy pamiętać, że prawa konsumenta zostały opisane wyłącznie w celach poglądowych i nie stanowią żadnej porady prawnej ani żadnych zobowiązań umownych, które mogłeś(-aś) zawrzeć z firmą Amazon lub bezpośrednio z konsumentem.

Aby dowiedzieć się więcej o zasadach mających zastosowanie do międzynarodowych Sprzedawców, zapoznaj się z Globalnymi Zasadami Sprzedawcy Międzynarodowego tutaj.

Prawa do odstąpienia

Z pewnymi wyjątkami konsumenci w Unii Europejskiej mają prawo do anulowania zakupu produktu zakupionego online w terminie 14 dni od odbioru ostatniej pozycji zamówienia, jeśli zakupili zbiorczo wiele rzeczy, które zostały dostarczone osobno. Nawet jeśli nie wystąpił błąd z Twojej strony, Twoim obowiązkiem jest zwrócenie produktu i kosztów wysyłki. Zwrot wszystkich kosztów może nie być konieczny, jeśli został spełniony jest jeden z poniższych warunków:


 1. Wystąpił błąd po Twojej stronie.
 2. Zgadzasz się ponieść wszystkie koszty konsumenta.
 3. Nie ujawniłeś(-aś) kosztów ani nie poinformowałeś(-aś) o nich klienta, co jest Twoim prawnym obowiązkiem.

Na przykład powinieneś/powinnaś zwrócić normalny koszt wysłania towaru do klienta, ale nie dodatkowy koszt usług wybranych przez klienta, takich jak przyspieszona dostawa czy pakowanie prezentów. Podobnie, jeśli wyraźnie poinformujesz klienta, nie musisz ponosić kosztu zwrotu produktu do Ciebie.

Pamiętaj, że te prawa konsumenta stanowią uzupełnienie wszelkich praw do zwrotu wynikających z umowy, którą mogłeś(-aś) zawrzeć z firmą Amazon (np. 30-dniowa gwarancja zwrotu) lub bezpośrednio z klientem.

Inne zasoby

Europa Dyrektywa w sprawie praw konsumentów Angielski
Wielka Brytania Sprzedaż online i na odległość dla biznesu w Wielkiej Brytanii Angielski
Niemcy Verbraucherportal Niemiecki
Francja Loi consommation : e-commerce Francuski
Achat à distance: droit de rétractation du consommateur
Włochy Dekalog dotyczący praw konsumenta Włoski
Materiały informacyjne dotyczące praw konsumenta
Hiszpania Derechos básicos de los consumidores Hiszpański
Holandia Consumentenbond Holenderski
Szwecja Konsumentverket Szwedzki
Polska UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) Polski

Gwarancja prawna

Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi ochrony konsumentów sprzedawca produktu ma zasadniczo obowiązek oferować dwuletnią gwarancję prawną przy sprzedaży na terenie UE (z wyjątkiem niektórych krajów UE, w tym Hiszpanii i Szwecji, w których obowiązuje wydłużona, trzyletnia gwarancja prawna, oraz innych państw, na przykład Zjednoczonego Królestwa, w których okres gwarancji może być dłuższy). Oznacza to, że we właściwym dla danego kraju okresie obowiązywania gwarancji prawnej obliczonym na podstawie daty dostawy produktu masz obowiązek naprawić produkt, wymienić go, obniżyć jego cenę lub zwrócić za niego pieniądze, jeżeli okaże się, że jest on wadliwy lub w inny sposób niezgodny z umową sprzedaży zawartą z konsumentem. Każda wada (lub niezgodność) ujawniona, w zależności od przepisów lokalnych, w ciągu jednego roku lub dwóch lat od dostawy (albo sześciu miesięcy w przypadku Zjednoczonego Królestwa) uznawana jest za istniejącą w momencie dostawy i dlatego masz obowiązek naprawić produkt, wymienić go, obniżyć jego cenę lub zwrócić za niego pieniądze. Po upływie tego początkowego okresu możesz wymagać od klienta udowodnienia, że wada istniała już w momencie dostawy. Więcej informacji na temat gwarancji prawnej znajdziesz na stronie przygotowanej przez Komisję Europejską.

Niniejsze zobowiązanie z tytułu gwarancji prawnej stanowi uzupełnienie obowiązku przetwarzania zwrotów klientów zgodnie z Polityką zwrotów Amazon.

Inne zasoby

Europa Sprzedaż i gwarancje Angielski
Zjednoczone Królestwo Przyjmowanie zwrotu towaru i zwracanie pieniędzy Angielski
Niemcy Verbraucherportal Niemiecki
Francja Achat à distance: livraison du bien ou exécution de la prestation Francuski
Garantie légale de conformité
Włochy Wytyczne dotyczące gwarancji prawnej Włoski
Hiszpania Derechos básicos de los consumidores Hiszpański
Holandia Holenderska Agencja Przedsiębiorstw — udzielenie gwarancji Angielski
Szwecja ECC Szwecja — Gwarancja prawna w Szwecji Angielski
Polska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości — Gwarancja i rękojmia Polski

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates