Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Przepisy dotyczące kontroli handlu

Przestrzegaj wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli importu, reimportu, sankcji, zakazu bojkotu, eksportu i reeksportu, takich jak amerykańskie przepisy w zakresie eksportu (Export Administration Regulations, EAR), międzynarodowego handlu bronią (International Traffic in Arms Regulation, ITAR) oraz programów sankcji gospodarczych wdrażanych przez amerykański Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych. W zależności od lokalizacji, kraju eksportu, kraju importu, kraju pochodzenia produktów i innych czynników mogą obowiązywać dodatkowe przepisy oraz regulacje uchwalone w Stanach Zjednoczonych i innych jurysdykcjach. Na Tobie spoczywa obowiązek ustalenia wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących kontroli handlu (amerykańskich i obowiązujących w innych krajach) oraz uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń rządowych. Ponadto ponosisz odpowiedzialność za wszelkie kary wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów.

Kraje, podmioty i osoby fizyczne objęte sankcjami

Przepisy dotyczące sankcji gospodarczych w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach wprowadzają zakaz lub ograniczenie zawierania nieuprawnionych transakcji ze stronami (tj. osobami, podmiotami i rządami) zidentyfikowanymi jako zaangażowane w terroryzm, handel narkotykami, rozpowszechnianie broni i inne działania zagrażające bezpieczeństwu narodowemu, polityce zagranicznej lub gospodarce tych krajów („podmioty objęte zakazem”). Wykazy takich podmiotów są publikowane przez różne agencje rządowe („wykazy podmiotów objętych zakazem”). Ponadto poszczególne państwa mogą wprowadzać programy sankcji handlowych i embarga wobec określonych krajów i regionów („kraje lub regiony objęte sankcjami”), co powoduje, że zawieranie pewnych transakcji z udziałem tych krajów lub regionów jest zakazane lub ograniczone.

Zgodnie z ogólnymi zasadami Amazon w celu spełnienia tych i innych wymogów prawnych nie możesz sprzedawać na Amazon produktów importowanych lub pochodzących z następujących krajów i regionów:

  • Kuba
  • Iran
  • Korea Północna
  • Syria
  • Krym.

Jakiekolwiek angażowanie Amazon w przesyłanie lub sprzedaż towarów podmiotom w krajach i regionach objętych sankcjami jest zabronione. Konto nie może zostać otwarte w kraju lub regionie nieobsługiwanym przez Amazon ani nie może być z takim krajem lub regionem powiązane.

Ponadto Amazon nie angażuje się w nieautoryzowaną działalność ani innego rodzaju nieautoryzowane transakcje z bezpośrednim lub pośrednim udziałem osób fizycznych lub prawnych: (1) ujętych w wykazach podmiotów objętych zakazem lub należących do podmiotów objętych zakazem bądź kontrolowanych przez podmioty objęte zakazem, (2) zlokalizowanych lub mających miejsce stałego pobytu w kraju lub regionie objętym sankcjami lub (3) podlegających sankcjom lub innym mającym zastosowanie ograniczeniom w zakresie kontroli handlu.

Na Tobie spoczywa obowiązek ustalenia i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z przepisami dotyczącymi sankcji, które mają zastosowanie do transakcji, w tym wynikających z nowelizacji przepisów amerykańskich. Nieprzestrzeganie amerykańskich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących sankcji może skutkować znacznymi karami pieniężnymi nałożonymi na mocy prawa cywilnego i karnego, jak również ewentualnym pozbawieniem wolności, konfiskatą towarów oraz zakazem współpracy biznesowej z firmami amerykańskimi.

Kontrole eksportu

W Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach wdrożono przepisy dotyczące kontroli eksportu, które zakazują lub ograniczają, kto, gdzie i w jakim celu może eksportować, reeksportować lub przekazywać określone produkty. Do produktów podlegających ograniczeniom związanym z kontrolą eksportu należą produkty związane z obronnością (uzbrojenie i pojazdy wojskowe, niektóre rodzaje broni palnej, noktowizory, kamizelki kuloodporne oraz powiązane oprogramowanie i dane techniczne podlegające przepisom ITAR) oraz produkty „podwójnego zastosowania” (np. przydatne zarówno do celów wojskowych i komercyjnych, podlegające przepisom EAR).

Do eksportu, reeksportu lub przekazania produktów podlegających ograniczeniom kontroli eksportu może być wymagane pozwolenie na eksport lub innego rodzaju upoważnienie. Masz obowiązek uzyskania wymaganych zezwoleń eksportowych, jak również spełnienia wszystkich innych obowiązków w zakresie zgodności z przepisami eksportowymi, które dotyczą produktów sprzedawanych na Amazon. Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących kontroli eksportu może skutkować surowymi sankcjami cywilnymi i karnymi (w tym pozbawieniem wolności) oraz utratą uprawnień eksportowych.

Zakaz bojkotu

Zasady Amazon zakładają prowadzenie działalności gospodarczej na całym świecie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami zakazującymi bojkotu, w tym regulacjami wdrożonymi przez Departament Handlu oraz Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych. Nigdy nie angażuj Amazon, jego spółek zależnych, pracowników Amazon ani pracowników jego spółek zależnych w żadnej lokalizacji na świecie w działania wspierające bojkoty międzynarodowe, którym sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, takie jak bojkot Izraela przez Ligę Arabską.

Wymogi importowe i celne

Masz również obowiązek przestrzegania wszystkich stosownych wymogów związanych z importowanymi produktami.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates