Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Co się stanie z ceną, jeśli...

Ceny zmieniają się automatycznie w ramach ustalonych cen minimalnych i maksymalnych (opcjonalnie). Aby pomóc Ci zrozumieć, jak działa automatyczna korekta cen, w tej tabeli opisano, co się dzieje z regułą lub ceną w określonych okolicznościach.

Zdarzenie Wynik
Ustalam cenę wyższą/niższą niż w regule Buy Box, a następnie wygrywam polecaną ofertę (Buy Box) Twoja reguła spowoduje zatrzymanie zmiany cen w momencie, gdy Twoja cena stanie się polecaną ofertą (Buy Box).
Ustalam regułę utrzymania ceny wyższej/niższej niż w najniższa cena, a następnie uzyskuję najniższą cenę

Twoja reguła zapewni utrzymanie się poniżej drugiej najniższej ceny o wstępnie zdefiniowany przyrost. Jeśli na przykład druga najniższa cena wzrośnie z 100 PLN do 110 PLN, a Twoja reguła powoduje przebicie najniższej ceny o 2,50 PLN, wówczas Twoja cena zmieni się na 107,50 PLN.

Cena Buy Box/najniższa cena spada znacznie poniżej mojej ceny minimalnej (na przykład moja reguła polega na przebiciu ceny w Buy Box o 0,50 PLN, a moja cena minimalna to 100 PLN. Cena w Buy Box wynosi 95 PLN).

Twoja cena osiągnie minimalny poziom. Jeśli na przykład Twoja reguła polega na przebiciu ceny w Buy Box o 0,50 PLN, a Twoja cena minimalna to 100 PLN, gdy do Buy Box trafi cena 95 PLN, Twoja cena pozostanie na poziomie 100 PLN.

Ja i inny Sprzedawca korzystający z automatycznej korekty cen ustaliliśmy reguły cenowe dotyczące tego samego numeru ASIN

Twoja cena zostanie ustalona na poziomie ostatecznym podyktowanym przez Twoją regułę i regułę drugiego Sprzedawcy. Jeśli na przykład Ty i drugi Sprzedawca ustaliliście regułę „Utrzymaj cenę niższą od najniższej ceny o 0,50 PLN” i Twoja cena minimalna to 50 PLN, a cena minimalna drugiego Sprzedawcy to 52,5 PLN, zamiast wywołać liczne zmiany cen w małych przyrostach, Twoja cena zostanie zmieniona od razu na 52 PLN, a cena drugiego Sprzedawcy na 52,50 PLN.

Jestem jedynym Sprzedawcą produktu o tym numerze ASIN i wprowadzam regułę polecanej oferty (Buy Box)/najniższej ceny Twoja cena nie ulegnie zmianie, dopóki nie pojawi się odpowiednia oferta na dany numer ASIN.
Usuwam cenę minimalną lub maksymalną za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie danych, funkcja Zarządzaj cenami lub Zarządzaj zapasami, albo aktualizuję cenę minimalną lub maksymalną, podając nieprawidłową kwotę W przypadku danej jednostki SKU wstrzymuje się stosowanie reguły cenowej. Jej cena pozostaje w wysokości niezmienionej od momentu sprzed wstrzymania reguły. Aby ponownie uruchomić regułę do danej jednostki SKU, przejdź do sekcji Automatyczna korekta cen, wybierz regułę i opcję Wznów.
Zatrzymuję zmianę cen jednostki SKU Cena pozostaje w wysokości ostatnio zmienionej automatycznie do czasu wznowienia działania reguły cenowej lub zmiany ceny za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie danych, funkcja Zarządzaj cenami lub Zarządzaj zapasami.
Usuwam regułę cenową Ceny pozostają w wysokości ostatnio zmienionej automatycznie do czasu zmiany cen za pomocą innej metody, takiej jak przesyłanie danych, funkcja Zarządzaj cenami lub Zarządzaj zapasami.
Zmieniam regułę i ją zapisuję Ceny wszystkich jednostek SKU skojarzone z tą regułą są zmieniane zgodnie z nową logiką. Ten proces może potrwać do 1 godziny.
Przypisuję używaną jednostkę SKU do reguły polecanej oferty (Buy Box)

Cena Twojej jednostki SKU się nie zmieni. Funkcja automatycznej korekty cen nie obsługuje obecnie używanej polecanej oferty (Buy Box).

Używam funkcji tworzenia ofert międzynarodowych do synchronizacji cen na różnych rynkach i korzystam z automatycznej korekty cen na rynku źródłowym

Następuje synchronizacja zautomatyzowanej zmiany cen na rynku źródłowym z cenami na Twoich rynkach docelowych. Wyobraź sobie na przykład, że konfigurujesz tworzenie ofert międzynarodowych tak, aby synchronizować cenę z rynku źródłowego w Niemczech z cenami na rynku docelowym we Francji, i ustawiasz regułę „dopasuj do Buy Box” dotyczącą jednostki SKU w Niemczech. Jeśli Twoja cena w Niemczech zmieni się za pomocą automatycznej reguły z 18,99 EUR na 17,99 EUR, Twoja cena we Francji również zmieni się z 18,99 EUR na 17,99 EUR.

Używam funkcji tworzenia ofert międzynarodowych do synchronizacji cen na różnych rynkach i korzystam z automatycznej korekty cen na rynku docelowym Automatyczna zmiana ceny na rynku docelowym spowoduje usunięcie powiązania w ramach narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych w przypadku danej jednostki SKU na tym rynku docelowym, tak samo jak w przypadku zmiany ceny na rynku docelowym za pośrednictwem funkcji Zarządzaj zapasami. Wyobraź sobie na przykład, że konfigurujesz tworzenie ofert międzynarodowych tak, aby synchronizować cenę z rynku źródłowego w Niemczech z cenami na rynku docelowym we Francji i ustawiasz regułę „dopasuj do Buy Box” dotyczącą jednostki SKU we Francji. Zmiana ceny we Francji nie spowoduje synchronizacji zmiany cen tej jednostki SKU w Niemczech. Możesz je ponownie zsynchronizować, usuwając jednostkę SKU z funkcji automatycznej korekty cen, a następnie usuwając jednostkę SKU z listy wykluczeń narzędzia do tworzenia ofert międzynarodowych.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates