Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Warunki korzystania z usług VAT firmy Avalara

Wersja z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Niniejsze Warunki korzystania z usług VAT (niniejsze „Warunki”) stanowią wiążącą umowę między firmą Avalara Europe Ltd. („Avalara”) a osobą fizyczną lub prawną, która sprzedaje produkty lub usługi za pośrednictwem internetowej platformy handlu elektronicznego („Platforma handlowa”) i zdecyduje się na subskrypcję („Sprzedawca”, zwaną łącznie z firmą Avalara „Stronami”) dostępu do Usług VAT (zgodnie z definicją poniżej) oraz korzystania z nich. Uzyskując dostęp do Usług VAT, nabywając je bądź korzystając z nich, Sprzedawca uznaje za wiążące zarówno niniejsze Warunki, jaki i wszystkie inne warunki lub dokumenty włączone przez odniesienie.

Dodatek A — „Informacje i dokumenty wymagane dla każdej transakcji” stanowi część niniejszych Warunków.

1. DEFINICJE.

Dane zagregowane” oznaczają pozbawione elementów umożliwiających identyfikację i zanonimizowane zbiory danych pochodzące od danych wielu klientów Avalara (w tym Dane Sprzedawcy) w celu wyrażenia takich informacji w formie podsumowania (na przykład agregowane są wartości indeksów cen, ale nie ceny pojedynczego towaru) w taki sposób, aby dane dotyczące konkretnego Sprzedawcy nie były rozpoznawalne. Dane zagregowane nie obejmują żadnych danych osobowych dotyczących Sprzedawcy, klientów Sprzedawcy, upoważnionych użytkowników lub klientów, ani innych informacji, które mogłyby posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej bądź do takiej osoby się odnosić.

Jednostka stowarzyszona” Strony oznacza podmiot, który kontroluje Stronę, jest kontrolowany przez Stronę bądź znajduje się pod wspólną kontrolą z tą Stroną. Dla celów niniejszej definicji „kontrola” oznacza bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 50% praw głosu w podmiocie podległym.

Zawartość” oznacza wszelkie materiały związane z Usługami VAT, w tym informacje, dane, oprogramowanie, fotografie, wykresy, filmy wideo, tekst, grafikę, muzykę, dźwięki, kompilacje i wszelkie inne treści należące do firmy Avalara lub jej licencjodawców, z wyłączeniem Danych Sprzedawcy.

UE” oznacza Unię Europejską.

Usługi przedstawicielstwa podatkowego” oznaczają usługę, w ramach której Avalara działa jako przedstawiciel podatkowy Sprzedawcy w rozumieniu art. 204 i innych przepisów dyrektywy 2006/112/WE w wybranych krajach, zakupioną przez Sprzedawcę i opisaną w sekcji 2.

Dane Sprzedawcy” oznaczają wszelkie dane, raporty i informacje dostarczane przez Sprzedawcę, Platformę handlową lub inną osobę trzecią na polecenie Sprzedawcy w celu świadczenia Usług VAT, a także dane, raporty i informacje utworzone lub wygenerowane przez firmę Avalara w imieniu Sprzedawcy w ramach Usług VAT.

Dokument zamówienia” oznacza zamówienie sprzedaży lub inny dokument bądź procedurę internetową wykorzystywaną do nabycia Usług VAT od firmy Avalara.

Usługi płatnicze” oznaczają (i) na terytorium UE — wszelkie usługi związane z usługami płatniczymi, w tym usługi, które mogą być regulowane zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, oraz (ii) poza terytorium UE — wszelkie usługi związane z przekazami pieniężnymi, transferami środków pieniężnych, emisją instrumentów płatniczych, nabywaniem lub wykonywaniem transakcji płatniczych lub usługami inicjowania płatności.

Wybrany kraj” oznacza kraj, w którym firma Avalara może świadczyć określone Usługi VAT, a który Sprzedawca wybrał na Platformie handlowej do celów otrzymywania Usług VAT.

Opłaty za usługi” oznaczają obowiązujące w danym czasie opłaty za poszczególne Usługi VAT określone na Platformie handlowej lub w inny sposób zakomunikowane Sprzedawcy przez firmę Avalara.

VAT” oznacza w UE podatek od wartości dodanej, pobierany zgodnie z dyrektywą UE 2006/112/WE, a poza UE — jakikolwiek podatek pobierany w odniesieniu do wartości dodanej, sprzedaży lub konsumpcji.

Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT” oznaczają usługi rejestracji do celów podatku VAT oraz składanie deklaracji dotyczących podatków pośrednich, a także usługi powiązane opisane w punkcie 2.2.

Usługi VAT” oznaczają Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT oraz Usługi przedstawicielstwa podatkowego zamówione przez Sprzedawcę w Wybranym kraju zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Zobowiązania VAT” oznaczają, w Wybranym kraju, płatność podatku VAT lub inne obowiązki finansowe związane z tym podatkiem, wnioski o zwrot podatku VAT, kary i odsetki od płatności podatku VAT zaległych z jakiegokolwiek powodu oraz podobne obowiązki finansowe lub zobowiązania obowiązujące w tym Wybranym kraju.

2. USŁUGI VAT.

2.1 Avalara przyznaje Sprzedawcy niewyłączne, niezbywalne prawo dostępu do Usług VAT i korzystania z nich w Okresie obowiązywania, wyłącznie na potrzeby wewnętrznej działalności handlowej Sprzedawcy. Nabywając dostęp do Usług VAT lub w inny sposób korzystając z Usług VAT, Sprzedawca zgadza się korzystać z Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz wszelkimi dokumentami lub zasadami dostępnymi na stronie https://help.avalara.com (lub na stronie następczej, wskazanej w dowolnym momencie przez firmę Avalara), które mają zastosowanie do Usług VAT. Sprzedawca nie może uzyskiwać dostępu do Usług VAT w imieniu swojej Jednostki stowarzyszonej, chyba że taka Jednostka stowarzyszona oddzielnie wyrazi zgodę na związanie się Warunkami, a firma Avalara oddzielnie wyrazi zgodę na świadczenie Usług VAT na rzecz takiej Jednostki stowarzyszonej. Sprzedawcy niemający siedziby w UE, a otrzymujący Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT w kraju, w którym wymagane jest przedstawicielstwo podatkowe, wyrażają zgodę na automatyczne i wyłączne korzystanie z Usług przedstawicielstwa podatkowego, jeżeli usługi takie są oferowane w tym kraju.

2.2 Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT. Avalara świadczy następujące Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT: działanie w imieniu Sprzedawcy w zakresie rejestracji do celów podatku VAT oraz składanie deklaracji dotyczących podatków pośrednich i świadczenie usług powiązanych. W Republice Federalnej Niemiec firma Avalara świadczy usługi technologiczne w celu umożliwienia Sprzedawcy lub jakiemukolwiek innemu agentowi podatkowemu Sprzedawcy przygotowanie i zgłaszanie rejestracji do celów podatku VAT oraz terminowe przygotowanie i składania deklaracji dotyczących podatków pośrednich w formacie wymaganym przez organy podatkowe.

2.3 Usługi przedstawicielstwa podatkowego. Avalara może świadczyć następujące usługi jako przedstawiciel podatkowy:

(a) działanie w imieniu Sprzedawcy w zakresie Zobowiązań VAT wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących podatku VAT w Wybranym kraju;

(b) wypełnianie i przetwarzanie dokumentów uzupełniających, w tym dokumentów związanych z zakończeniem świadczenia Usług przedstawicielstwa podatkowego, stosownie do przypadku;

(c) pomoc Sprzedawcy w przestrzeganiu lokalnych wymogów dotyczących VAT związanych z przedstawicielstwem podatkowym w Wybranych krajach, jaką firma Avalara uzna za stosowną; oraz

(d) ułatwianie świadczenia Usług płatniczych przez należycie licencjonowanego zewnętrznego dostawcę usług płatniczych („Zewnętrzny PSP”) w celu pobierania i przekazywania Zobowiązań VAT należnych organom podatkowym od Sprzedawcy. Usługi płatnicze zostały wyszczególnione w sekcji 3.

3. PŁATNOŚCI.

3.1 W przypadku gdy wymagane są Usługi przedstawicielstwa podatkowego, Usługi płatnicze mogą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Zewnętrznego PSP należycie licencjonowanego w odpowiednich jurysdykcjach. Zewnętrzny PSP może zażądać od Sprzedawcy zawarcia oddzielnej umowy o świadczenie Usług płatniczych.

3.2 Sprzedawca zobowiązany jest płacić zobowiązania VAT Zewnętrznemu PSP lub organowi podatkowemu zgodnie z instrukcjami firmy Avalara.

3.3 Avalara może według własnego uznania nakazać Zewnętrznemu PSP wykorzystanie nadpłat na poczet przyszłych Zobowiązań VAT Sprzedawcy albo dokonanie ich zwrotu bądź innego zaliczenia nadpłat Sprzedawcy w możliwie najkrótszym uzasadnionym terminie. Wszelkie kwoty niedopłat będą natychmiast wymagalne od Sprzedawcy i będą płatne na rachunek Zewnętrznego PSP lub na rzecz organu podatkowego zgodnie z poleceniem firmy Avalara.

3.4 W związku z działaniami w zakresie poboru i przekazywania środków za pośrednictwem Zewnętrznego PSP, Sprzedawca zobowiązany jest przestrzegać następujących procesów i wymogów oraz podlega następującym warunkom:

(a) Sprzedawca otrzyma od firmy Avalara, Zewnętrznego PSP lub Platformy handlowej instrukcje określające kwotę zobowiązań podatkowych VAT Sprzedawcy oraz termin przekazania środków Zewnętrznemu PSP w celu zapewnienia terminowej płatności;

(b) Sprzedawca terminowo sfinansuje Zobowiązania VAT przelewem na rachunek Zewnętrznego PSP, w terminie płatności lub przed tym terminem;

(c) Zewnętrzny PSP potwierdzi firmie Avalara, że na wyznaczonym rachunku dostępna jest kwota równa kwocie określonej w poleceniu firmy Avalara dla Sprzedawcy i opisanej w punkcie 3.4 lit. (a); oraz

(d) z zastrzeżeniem wymogów płatniczych i mających zastosowanie procesów płatniczych, które mogą mieć zastosowanie w Wybranym kraju, oraz na podstawie instrukcji wydanych przez Avalara, Zewnętrzny PSP będzie przetwarzać Zobowiązania VAT poprzez (i) przelew Zobowiązań VAT na rachunek bankowy właściwych organów podatkowych, (ii) zorganizowanie polecenia zapłaty tej kwoty przez właściwe organy podatkowe lub (iii) przelanie Zobowiązań VAT na rachunek bankowy Avalara wykorzystywany do realizacji płatności za pośrednictwem przelewu lub polecenia zapłaty na rzecz właściwych organów podatkowych.

3.5 W przypadku gdy Usługi przedstawicielstwa podatkowego nie są wymagane, Sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty Zobowiązań VAT bezpośrednio na rzecz właściwego organu podatkowego i ponosi wyłączną odpowiedzialność za brak płatności lub opóźnienie w płatnościach takich Zobowiązań VAT.

4. PRAWA FIRMY AVALARA.

4.1 Firma Avalara może zatrudnić dowolną Jednostkę stowarzyszoną Avalara lub dowolna osobę trzecią, w tym Zewnętrznego PSP, jako podwykonawcę w celu wypełnienia określonych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Firma Avalara odpowiada za przestrzeganie i wykonywanie niniejszych Warunków przez jej Jednostkę stowarzyszoną, gdy działa ona jako agent lub podwykonawca, a Sprzedawca będzie wnosić wszelkie ewentualne roszczenia wyłącznie wobec firmy Avalara, a nie wobec takiej Jednostki stowarzyszonej. Sprzedawca dostarczy Jednostkom stowarzyszonym firmy Avalara lub osobom trzecim wszelką dokumentację lub umowę wymaganą do umożliwienia im wykonywania określonych obowiązków dotyczących Usług VAT, która w przypadku Usług przedstawicielstwa podatkowego może obejmować pełnomocnictwo i akt powołania w formacie wymaganym w Wybranym kraju.

4.2 Firma Avalara może według własnego uznania narzucić zasady lub ograniczenia albo zmienić dowolny aspekt Usług VAT w dowolnym momencie.

(a) Jeśli firma Avalara zidentyfikuje jakiekolwiek pytania lub niejasności związane ze stosowaniem podatku VAT do działalności Sprzedawcy, Avalara może stosować stawki VAT, jakie uzna za właściwe, w składanej deklaracji VAT lub korekcie uprzednio złożonej deklaracji VAT, o czym powiadomi Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany do zgłoszenia transakcji lub przeniesienia zapasów, które nastąpiły przed powołaniem firmy Avalara przez Sprzedawcę na mocy niniejszych Warunków lub po rozwiązaniu umowy z Avalara, firma Avalara może w imieniu Sprzedawcy zrealizować takie przedumowne lub poumowne usługi złożenia deklaracji podatkowych jako usługi pomocnicze.

(b) Avalara może konsultować się lub negocjować z organami podatkowymi w dowolnym Wybranym kraju w sprawie opłat podatkowych lub innych kosztów i spraw wynikających z niniejszych Warunków. Avalara wystawi Sprzedawcy fakturę za te usługi zgodnie z aktualnymi stawkami standardowymi. Firma Avalara, po konsultacji ze Sprzedawcą, jest uprawniona do angażowania osób trzecich do obsługi roszczeń i negocjacji z organami podatkowymi w dowolnym Wybranym kraju, przy czym dodatkowe koszty i ryzyko z tym związane ponosi Sprzedawca.

(c) Avalara może modyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie za 30-dniowym powiadomieniem. Avalara może zmienić lub zmodyfikować niniejsze Warunki w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym (a) z przyczyn prawnych, regulacyjnych, zapobiegania oszustwom i nadużyciom oraz ze względów bezpieczeństwa, (b) w celu zmiany istniejących lub dodania dodatkowych funkcji do Usług VAT (jeżeli nie ma to istotnego negatywnego wpływu na korzystanie przez Sprzedawcę z Usług VAT), lub w celu ograniczenia produktów lub działań, które Avalara uzna za niebezpieczne lub nieodpowiednie. Avalara powiadomi o modyfikacji poprzez zamieszczenie zmian na Platformie handlowej lub wysyłając do Sprzedawcy wiadomość e-mail. Dalsze korzystanie przez Sprzedawcę z Usług VAT po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian Warunków będzie stanowiło akceptację przez Sprzedawcę takiej zmiany. Jeżeli zmiany okażą się dla Sprzedawcy niedopuszczalne, Sprzedawca zaprzestanie korzystania z Usług i wypowie Umowę zgodnie z punktem 9.1.

5. OBOWIĄZKI SPRZEDAWCY.

5.1 Oprócz wszystkich innych zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, Sprzedawca w zakresie rejestracji VAT zobowiązany jest: zapewnić wszelkie określone przez firmę Avalara pełnomocnictwa, informacje i podpisy niezbędne do złożenia rejestracji VAT, a w odniesieniu do deklaracji VAT: (i) zapewnić niezbędne i terminowe informacje transakcyjne, aby firma Avalara mogła pomóc Sprzedawcy wprowadzić informacje transakcyjne do odpowiednich formularzy VAT wymaganych od Sprzedawcy oraz złożyć deklaracje VAT wymagane na mocy lokalnych przepisów; (ii) zapewnić pełny dostęp do informacji uzupełniających, w tym oryginalnych faktur papierowych lub elektronicznych na poparcie deklaracji, (iii) dostarczyć wszelkie pełnomocnictwa wymagane przez firmę Avalara oraz (iv) dokładnie sprawdzać wszelkie informacje transakcyjne wprowadzane do Usług w zakresie zgodności z przepisami VAT bezpośrednio lub importowane z innych aplikacji, usług lub witryn w celu zapewnienia dokładności i kompletności tych danych.  Sprzedawca upoważnia firmę Avalara do ubiegania się o dane uwierzytelniające do celów składania deklaracji w imieniu Sprzedawcy w razie potrzeby w Wybranych krajach. Sprzedawca zobowiązany jest również, w terminie wyznaczonym przez firmę Avalara i/lub Platformę handlową, dokładnie sprawdzić wszystkie wypełnione formularze przed dokonaniem zgłoszenia w celu zapewnienia dokładności i kompletności formularza. Zapewnienie dokładności i kompletności informacji transakcyjnych i innych informacji stanowi wyłączny obowiązek Sprzedawcy, a firma Avalara nie udziela gwarancji co do takiej dokładności i kompletności. Jeśli nieprawidłowe lub niekompletne informacje w deklaracji podatkowej spowodują niepomyślne złożenia deklaracji, firma Avalara może według własnego uznania (a) nie złożyć deklaracji podatkowej lub (b) złożyć deklarację podatkową z usuniętymi niepoprawnymi lub niepełnymi informacjami. Z wyjątkiem przypadków, które mogą być zakazane przez Wybrany kraj, Sprzedawca niniejszym zatwierdza każdą deklarację do zgłoszenia z chwilą upłynięcia terminu weryfikacji deklaracji.  Po upływie terminu weryfikacji deklaracji, firma Avalara złoży deklaracje podatkowe. W przypadku wszystkich Wybranych krajów wymagających szczególnego zatwierdzania deklaracji do zgłoszenia, Sprzedawca udzieli szczególnej zgody przed terminem zatwierdzenia deklaracji, jeżeli Sprzedawca będzie chciał złożyć deklarację. Avalara nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, kary, odsetki ani inne obciążenia poniesione w wyniku spóźnionego, pominiętego lub niepełnego zgłoszenia wynikającego z nieudzielenia przez Sprzedawcę terminowego zatwierdzenia lub poprawnych i kompletnych informacji. Jeżeli usługi pomocnicze będą niezbędne w celu zapewnienia prawidłowości spóźnionych, pominiętych lub niekompletnych zgłoszeń podatkowych nie z winy firmy Avalara, Avalara może obciążyć Sprzedawcę opłatami według aktualnie obowiązujących stawek. Sprzedawca zapewni również, aby Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT były w każdym momencie prawidłowo skonfigurowane pod kątem konkretnych okoliczności Sprzedawcy i jest to wyłączny obowiązek Sprzedawcy.

5.2 Sprzedawca nie może prowadzić jakiejkolwiek działalności w Wybranym kraju, ani za pośrednictwem Platformy handlowej, ani innymi metodami, która może prowadzić do powstania jakichkolwiek Zobowiązań VAT niezgłaszanych firmie Avalara lub mogących prowadzić do powstania jakiejkolwiek innej formy przedstawicielstwa podatkowego. Jeśli w jakimkolwiek momencie Okresu obowiązywania Sprzedawca dowie się o takich niedozwolonych formach działalności w jakimkolwiek Wybranym kraju, które mogą wymagać przedstawicielstwa podatkowego, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym firmę Avalara na piśmie. Ponadto Sprzedawca zapewni oraz jest to jego wyłączny obowiązek, aby jego systemy były odpowiednio skonfigurowane w celu zapewnienia prawidłowego zarządzania wszystkimi Zobowiązaniami VAT w Wybranym kraju za pośrednictwem Usług Przedstawicielstwa Podatkowego.

5.3 Na mocy niniejszych Warunków oraz porozumienia między Stronami, Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie swoje Zobowiązania VAT w Wybranym kraju oraz za terminowe przekazanie środków na ich uiszczenie, w tym za terminowe i prawidłowe przekazanie wszelkich Zobowiązań VAT należnych organom podatkowym w tym Wybranym kraju, a także za wszelkie kary oraz odsetki poniesione w związku z jakimkolwiek spóźnionym zgłoszeniem, płatnością czy innym obowiązkiem w zakresie podatku VAT, z wyjątkiem przypadków obsługiwanych przez firmę Avalara zgodnie z sekcją 16.

5.4 Bezzwłocznie na żądanie firmy Avalara Sprzedawca przedstawi jej (a) dowód posiadania środków finansowych na pokrycie wszelkich obowiązujących Zobowiązań VAT lub innych zobowiązań, w tym za okres po wygaśnięciu niniejszych Warunków, w którym organy podatkowe mogą stosować ustalenie wymiaru podatku z mocą wsteczną; lub (b) zabezpieczenie na poczet Zobowiązań VAT Sprzedawcy lub innych zobowiązań płatniczych wobec firmy Avalara, organu podatkowego lub osób trzecich wynikających z niniejszych Warunków. Firma Avalara określi formę i wysokość niezbędnego zabezpieczenia według własnego uznania i może wymagać dokonania zabezpieczenia w formie jednej lub większej liczby płatności na rzecz Zewnętrznego PSP zgodnie z punktem 3.4 lit. (a) lub gwarancji bankowej na pierwsze żądanie w formie i kwotach, jakie Avalara uzna za stosowne. Na żądanie firmy Avalara Sprzedawca zapewni jej dodatkowe zabezpieczenie, jakie Avalara uzna za stosowne, biorąc pod uwagę potencjalne zobowiązania firmy Avalara. W przypadku gdy Sprzedawca zobowiązany będzie zapewnić gwarancję bankową lub inne zabezpieczenie, firma Avalara nie będzie zobowiązana do świadczenia Usług VAT do czasu dostarczenia takiej gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia.

5.5 W Okresie obowiązywania, na żądanie firmy Avalara, Sprzedawca dostarczy firmie Avalara zaświadczenie podatkowe ze swojego kraju siedziby lub każdego Wybranego kraju, potwierdzające, że Sprzedawca realizuje swoje Zobowiązania VAT albo zaświadczenia o zaległych zobowiązaniach podatkowych lub innego podobne zaświadczenie. Również na żądanie firmy Avalara, Sprzedawca dostarczy kopię wszelkich informacji związanych z podatkiem VAT w kraju siedziby i w każdym Wybranym kraju, w tym między innymi informacje dotyczące kontroli VAT, kopie poprzednich deklaracji VAT, deklaracji Intrastat, przeprowadzonych transakcji, nadwyżek VAT, o zwrot których już wystąpiono, oraz kwestii podniesionych przez organy podatkowe.  Sprzedawca dopilnuje, aby faktury były zgodne z dyrektywą 2006/112/WE UE w sprawie VAT, z późniejszymi zmianami, niezwłocznie dostarczy firmie Avalara faktury zgodne z przepisami VAT i będzie przestrzegać wszelkich wymogów dotyczących zgodności określonych przez firmę Avalara.  Sprzedawca dostarczy firmie Avalara informacje, w formacie i w sposób określony przez Avalara, w zakresie wszystkich transakcji stanowiących podstawę do powstania Zobowiązań VAT w każdym Wybranym kraju, zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów dotyczących podatku VAT i zgodnie z załącznikiem A, a w odpowiedzi na wszelkie inne żądania, zgodnie z innymi wymogami, jakie Avalara uzna za właściwe w związku z Usługami przedstawicielstwa podatkowego. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, nie później jednak niż 7 dni od daty żądania, na wszelkie wnioski o informacje złożone przez firmę Avalara w związku z Usługami przedstawicielstwa podatkowego.

5.6 Jeśli Sprzedawca, zgodnie z niniejszymi Warunkami, (i) nie zapłaci Zobowiązań VAT w Wybranym kraju na rzecz Zewnętrznego PSP w całości lub w części, lub (ii) nie dostarczy terminowo firmie Avalara informacji lub dokumentów wymaganych przez Avalara w celu ustalenia Zobowiązań VAT Sprzedawcy w Wybranym kraju, Avalara może podjąć działania, jakie uzna za stosowne, w odniesieniu do lokalnych wymogów w zakresie VAT wobec Sprzedawcy w tym Wybranym kraju, w tym zgłosić brak Zobowiązań VAT za dany okres (złożenie „deklaracji zerowej”) lub złożyć dodatkowe bądź uzupełniające deklaracje VAT. Wszelkie takie działania podejmowane przez firmę Avalara, a także wszelkie powiązane Zobowiązania VAT, jakie mogą powstać, będą realizowane na koszt i ryzyko Sprzedawcy. Avalara powiadomi Sprzedawcę o takich działaniach.

5.7 Przed akceptacją niniejszych Warunków oraz w dowolnym momencie po ich akceptacji, Sprzedawca przekaże na żądanie wszelkie informacje wymagane przez firmę Avalara dotyczące formy prawnej Sprzedawcy, właścicieli udziałów i innych osób powiązanych, a także w inny sposób związanych z jego działalnością lub okolicznościami, w celu przeprowadzenia weryfikacji i kontroli w zakresie znajomości klienta (Know Your Customer, KYC), przeciwdziałania praniu pieniędzy, odpowiedniości klienta, wymogów dotyczących wymiany informacji podatkowych lub powiązanych w oparciu o obowiązki prawne i regulacyjne bądź względy handlowe firmy Avalara („Weryfikacja”). Firma Avalara może w tym celu zaangażować Zewnętrznego PSP lub inną osobę trzecią („Weryfikator”). Sprzedawca wyraźnie autoryzuje wszystkie takie działania, dostarczy dodatkowe informacje oraz będzie w inny sposób współpracować z firmą Avalara lub Weryfikatorem w związku z Weryfikacją. Jeśli Sprzedawca przekaże jakiekolwiek informacje związane z Weryfikacją bezpośrednio Weryfikatorowi, Sprzedawca wyraźnie upoważnia firmę Avalara do otrzymywania ich kopii, przekazywania ich Jednostkom stowarzyszonym i osobom trzecim, w tym Platformie handlowej, w celu przetwarzania, a także wykorzystywania takich informacji i danych od Weryfikatora w związku z Weryfikacją w sposób, w jaki firma Avalara uzna za stosowny. Sprzedawca wyraźnie upoważnia również Weryfikatora do przekazywania firmie Avalara, a firmę Avalara do przyjmowania wszelkich analiz, wniosków lub ocen dokonanych przez Weryfikatora dotyczących Sprzedawcy w związku realizacją procesu Weryfikacji lub w jego wyniku. W dowolnym momencie procesu Weryfikacji firma Avalara może, według własnego uznania, odmówić Sprzedawcy świadczenia Usług przedstawicielstwa podatkowego lub rozwiązać umowę ze Sprzedawcą, przy czym jeśli Avalara odmówi świadczenia Usług przedstawicielstwa podatkowego lub rozwiąże umowę ze Sprzedawcą zgodnie z niniejszym punktem z powodów innych niż niedostarczenie dokumentacji wymaganej na potrzeby Weryfikacji, Avalara zwróci wszelkie uiszczone z góry a niewykorzystane Opłaty za usługi związane z Usługami VAT (z wyłączeniem wszelkich opłat aktywacyjnych lub innych opłat jednorazowych).

5.8 W dowolnym momencie, według uznania firmy Avalara i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz bez powiadomienia Sprzedawcy, Avalara może zgłaszać wszelkie informacje związane z korzystaniem przez Sprzedawcę z Usług VAT lub dotyczącym go procesem Weryfikacji organom regulacyjnym, organom ścigania bądź urzędom lub jednostkom administracji rządowej w dowolnym Wybranym kraju.

6. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA SPRZEDAWCY.

6.1 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że ani Sprzedawca, jakakolwiek z jego Jednostek stowarzyszonych, ani żaden z jego dyrektorów, właścicieli, pracowników, przedstawicieli czy agentów („Strony powiązane ze Sprzedawcą”) nie jest ani nie był zaangażowany, nie został oskarżony ani skazany za jakąkolwiek „działalność przestępcza” zdefiniowaną w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1673 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie zwalczania prania pieniędzy za pomocą środków prawnokarnych. Z zastrzeżeniem niniejszej definicji, do tych celów „działalność przestępcza” oznacza zasadniczo wszelkiego rodzaju przestępczy udział w popełnieniu jakiegokolwiek wykroczenia lub przestępstwa podlegającego zgodnie z odpowiednim prawem krajowym karze pozbawienia wolności lub zatrzymania na maksymalnie jeden rok lub, w przypadku państw członkowskich UE przewidujących w swoich porządkach prawnych minimalny próg za przestępstwa lub wykroczenia – każdego przestępstwa lub wykroczenia podlegającego karze pozbawienia wolności lub zatrzymania na okres co najmniej sześciu miesięcy. 

6.2 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że nie jest (i) ustanowiony do celów podatku VAT lub (ii) zarejestrowany do celów podatku VAT w Wybranym kraju, który wymaga przedstawicielstwa podatkowego, ani że nie jest w trakcie realizacji tego procesu, chyba że na takie ustanowienie lub rejestrację Avalara pisemną zgodę.  Sprzedawca podejmie wszelkie działania wymagane przez firmę Avalara w celu przeniesienia wszelkich wcześniejszych rejestracji do celów podatku VAT na firmę Avalara, aby Avalara mogła świadczyć Usługi przedstawicielstwa podatkowego w Wybranym kraju. Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że nie posiada zobowiązań podatkowych w żadnym Wybranym kraju, który wymaga przedstawicielstwa podatkowego, o ile nie powiadomił o tym firmy Avalara na piśmie przed zawarciem niniejszych Warunków.

6.3 O ile Sprzedawca nie powiadomi o tym firmy Avalara na piśmie, Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że żadna ze Stron powiązanych ze Sprzedawcą nie jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne („PEP”) zdefiniowane przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force – FATF) w dokumencie dostępnym pod adresem https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html. Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że żadna ze Stron powiązanych ze Sprzedawcą nie podlega sankcjom, zakazom ani ograniczeniom ze strony Wybranych krajów, Organizacji Narodów Zjednoczonych, UE, innych państw członkowskich UE, Kanady lub Stanów Zjednoczonych. 

6.4 Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że wszystkie informacje i dokumenty dostarczane firmie Avalara na mocy niniejszych Warunków, w tym w odniesieniu do Usług płatniczych i w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z sekcji 5, są prawdziwe, poprawne i kompletne. Oświadczenia i zapewnienia Sprzedawcy zawarte w niniejszej sekcji 6 uznaje się za obowiązujące w sposób ciągły przez cały Okres obowiązywania, a Sprzedawca niezwłocznie przekaże firmie Avalara pisemne powiadomienie o uzasadnionym stopniu szczegółowości, kiedykolwiek to oświadczenie przestanie być prawdziwe, poprawne lub kompletne w Okresie obowiązywania.

7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA.

7.1 Sprzedawca będzie korzystał z Zawartości wyłącznie do celów wyraźnie dozwolonych dla Usług VAT i nie będzie z niej korzystał w inny sposób bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Avalara. Sprzedawca nie może usuwać z Zawartości ani zmieniać w niej jakichkolwiek informacji dotyczących praw własności czy autorstwa.  Firma Avalara nie udziela Sprzedawcy wyraźnej ani dorozumianej licencji na jakąkolwiek własność intelektualną firmy Avalara ani Zawartość. W zakresie, w jakim jakiekolwiek zestawienie informacji dostarczanych przez agencje rządowe zostało stworzone przez firmę Avalara, prawa do takiego konkretnego zestawienia przysługują firmie Avalara.

7.2 Sprzedawca lub jego zewnętrzny dostawca danych jest właścicielem wszelkich Danych Sprzedawcy. Sprzedawca jest właścicielem każdego produktu Usług VAT w formie fizycznej i uzyskuje ostateczne uprawnienie do korzystania z produktu Usług VAT po uiszczeniu stosownych Opłat za usługi. Avalara może przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Dane Sprzedawcy wyłącznie w celu (i) wypełnienia swoich zobowiązań wobec Sprzedawcy wynikających z niniejszych Warunków, (ii) reagowania na prośby o wsparcie, (iii) realizacji wewnętrznych celów biznesowych ukierunkowanych na utrzymanie, ocenę, rozwój i doskonalenie Usług VAT, (iv) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa lub (v) tworzenia Danych zagregowanych. Firma Avalara może tworzyć, generować i wykorzystywać Dane zagregowane do wszelkich celów zgodnych z prawem.

8. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY.

8.1 Okres obowiązywania umowy między firmą Avalara a Sprzedawcą („Okres obowiązywania”) rozpoczyna się w dniu, w którym Sprzedawca po raz pierwszy subskrybuje Usługi VAT, a kończy się w ostatnim dniu ostatniego Okresu transakcji (określonego poniżej), chyba że umowa zostanie rozwiązana wcześniej zgodnie z niniejszymi Warunkami.

8.2 Okres obowiązywania będzie składał się z jednego lub więcej okresów („Okresy transakcyjne”), które są okresami rocznymi, podczas których firma Avalara będzie świadczyć Usługi VAT w odniesieniu do Wybranego kraju.  Wiele Okresów transakcyjnych może biec równocześnie dla wielu Wybranych krajów, przy czym data rozpoczęcia i zakończenia każdego Okresu transakcyjnego jest określana na podstawie daty, w której Sprzedawca po raz pierwszy zasubskrybował Usługi VAT dla danego Wybranego kraju. Początkowe zobowiązanie Sprzedawcy („Początkowy okres Sprzedawcy”) dla Wybranego kraju, dla którego dokonuje on subskrypcji, będzie stanowiło jeden Okres transakcyjny. 

8.3 O ile subskrypcja nie zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszymi Warunkami, pod koniec bieżącego Początkowego okresu Sprzedawcy lub Przedłużonego okresu Sprzedawcy dla Wybranego kraju, obowiązująca subskrypcja, o ile będzie aktywna, zostanie automatycznie przedłużona na dodatkowy Okres transakcyjny (każdy zwany „Przedłużonym okresem Sprzedawcy”). Subskrypcja Usług VAT dokonana przez Sprzedawcę dla Wybranego kraju nie zostanie przedłużona, jeśli Sprzedawca nie dostarczy żadnych informacji ani dokumentacji (z wyjątkiem wstępnych informacji podanych przy rejestracji) niezbędnych do przeprowadzenia rejestracji VAT lub jakiegokolwiek innego składnika Usług VAT w tym Wybranym kraju przed zakończeniem pierwszego Okresu transakcyjnego dla tego Wybranego kraju. 

9. WYPOWIEDZENIE I ZAWIESZENIE USŁUG.

9.1 Każda ze Stron może wypowiedzieć Usługi VAT w Wybranym kraju ze skutkiem przypadającym dla ułatwienia na ostatni dzień Okresu transakcyjnego dla Wybranego kraju, za pisemnym wypowiedzeniem nie krótszym niż 30 dni. Niniejsze Warunki wygasają automatycznie po wygaśnięciu lub zakończeniu ostatniego Okresu transakcyjnego Sprzedawcy. Jeśli firma Avalara zakończy świadczenie Usług VAT zgodnie z niniejszym punktem , zwróci wszelkie z góry uiszczone i niewykorzystane Opłaty za usługi związane z Usługami VAT (z wyłączeniem wszelkich opłat aktywacyjnych lub innych opłat jednorazowych).

9.2 Avalara może zawiesić działalność i czynności wykonywane w imieniu Sprzedawcy w dowolnym momencie, jeżeli Sprzedawca nie zapłaci w pełni swoich Zobowiązań VAT lub nie wykona innych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, lub gdy działania Sprzedawcy bądź przekazanie informacji nastąpi po upływie odpowiedniego terminu, lub jeśli firma Avalara będzie mieć uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że Sprzedawca nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków. Jeśli firma Avalara powoła się na takie uprawnienie do zawieszenia działalności lub czynności, powiadomi o tym Sprzedawcę, a także może powiadomić o tym zainteresowane osoby trzecie, w tym Platformę handlową.

9.3 Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że Avalara może, według własnego uznania, wypowiedzieć umowę i korzystanie przez Sprzedawcę z Usług VAT z określonego powodu, dla dowolnego lub wszystkich Wybranych krajów w dowolnym momencie. Podstawy takiego rozwiązania obejmują, między innymi następujące okoliczności:

(a) Sprzedawca zostanie postawiony w stan upadłości, tzn. po złożeniu przez Sprzedawcę jakiegokolwiek dobrowolnego wniosku zgodnie z prawem upadłościowym; (b) po złożeniu jakiegokolwiek przymusowego wniosku przeciwko Sprzedawcy zgodnie z jakimkolwiek prawem upadłościowym, który nie zostanie odrzucony w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty złożenia; (c) po wyznaczeniu syndyka dla całości lub znacznej części działalności Sprzedawcy; (d) w przypadku przeniesienia wszystkich lub zasadniczo wszystkich aktywów Sprzedawcy na rzecz wierzycieli lub (e) w przypadku zmiany kontroli nad Sprzedawcą;

(b) Sprzedawca naruszy jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawa, w tym w jakimkolwiek Wybranym kraju, przed lub w trakcie Okresu obowiązywania;

(c) Sprzedawca naruszy niniejsze Warunki, w tym przez niedostarczenie wymaganych informacji lub sfinansowanie Zobowiązań VAT lub innych płatności w wymaganym terminie;

(d) Sprzedawca korzysta z Usług VAT w sposób, który zagraża reputacji lub powodzeniu firmy Avalara lub jej Jednostek stowarzyszonych bądź integralności Usług VAT, lub który utrudnia korzystanie z Usług VAT przez innych Sprzedawców lub innych klientów firmy Avalara;

(e) jeżeli wygaśnie pełnomocnictwo udzielone przez Sprzedawcę firmie Avalara lub którejkolwiek jej Jednostce stowarzyszonej bądź z jakiegokolwiek powodu zakończeniu ulegnie powołanie firmy Avalara lub jakiejkolwiek jej Jednostki stowarzyszonej;

(f) jeżeli z jakiegokolwiek powodu zakończeniu ulegnie stosunek między Sprzedawcą a Platformą handlową; lub

(g) jeśli z jakiegokolwiek powodu zakończeniu ulegnie stosunek między firmą Avalara a Platformą handlową.

9.4 Datą rozwiązania Usług przedstawicielstwa podatkowego będzie data zakończenia dostępu Sprzedawcy do Usług przedstawicielstwa podatkowego lub data, w której odpowiednie formularze dotyczące ustania roli firmy Avalara lub jakiejkolwiek jej Jednostki stowarzyszonej jako przedstawiciela podatkowego Sprzedawcy we wszystkich Wybranych Krajach zostaną złożone do odpowiednich organów podatkowych, zależnie od tego, która z tych dat przypadnie wcześniej. Wypowiedzenie Usług przedstawicielstwa podatkowego automatycznie zakończy każde powołanie lub pełnomocnictwo udzielone na mocy niniejszych Warunków.

9.5 W przypadku rozwiązania umowy przez firmę Avalara zgodnie z punktem 9.3, Avalara nie zwraca Sprzedawcy jakichkolwiek opłat. Firma Avalara wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Sprzedawcę w związku z takim rozwiązaniem. W przypadku takiego rozwiązania umowy Avalara może zakończyć korzystanie przez Sprzedawcę z jakiegokolwiek innego produktu lub usługi oferowanej przez firmę Avalara lub jakąkolwiek jej Jednostkę stowarzyszoną, niezwłocznie po pisemnym powiadomieniu.

9.6 Jeśli jest to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub wymagane przez firmę Avalara, Sprzedawca wyznaczy innego przedstawiciela podatkowego, który przejmie obowiązki firmy Avalara wynikające z niniejszych Warunków bezpośrednio po zakończeniu przez firmę Avalara subskrypcji Usług przedstawicielstwa podatkowego zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w jakimkolwiek innym czasie określonym przez firmę Avalara według własnego uznania. W każdym okresie, w którym Sprzedawca nie wywiązuje się z tego obowiązku, Sprzedawca będzie nadal wypełniał swoje zobowiązania wobec firmy Avalara i ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikające z tego tytułu Straty (zgodnie z poniższą definicją).

9.7 Po rozwiązaniu umowy Sprzedawca podlega wszelkim obowiązkom i zobowiązaniom, w tym związanym z podatkiem VAT i innymi obowiązkami płatniczymi oraz wymaganiami informacyjnymi, wynikającym z Usług VAT lub związanym z nimi przed rozwiązaniem umowy.

10. OPŁATY ZA USŁUGI.

10.1 Wykupując dostęp do Usług VAT lub w inny sposób korzystając z Usług VAT, Sprzedawca zgadza się uiszczać stosowne Opłaty z tytułu Usług VAT na rzecz firmy Avalara lub jej wyznaczonego agenta.  Faktury lub inne Dokumenty zamówienia określające Opłaty za usługi mogą być wystawiane i wysyłane Sprzedawcom w imieniu firmy Avalara lub jej Jednostek stowarzyszonych przez Zewnętrznego PSP lub innego usługodawcę. Firma Avalara lub jej Jednostka stowarzyszona mogą wystawiać Sprzedawcy faktury za Usługi VAT świadczone zgodnie z niniejszymi Warunkami, a Sprzedawca opłaci wszystkie faktury podmiotowi Avalara, który wystawił fakturę. Jeśli firma Avalara stwierdzi, że Sprzedawca nie wywiąże się lub może nie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, może potrącić takie zobowiązania z wszelkich zwrotów od organów podatkowych w dowolnym Wybranym kraju przypadających Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu w celu wypełnienia tych zobowiązań.

10.2 O ile nie określono inaczej na fakturze lub w innym Dokumencie zamówienia, wszelkie Opłaty za usługi nie uwzględniają podatku VAT ani innych zobowiązań podatkowych mających zastosowanie do świadczenia Usług VAT, które stanowią dodatkowe zobowiązania płatnicze Sprzedawcy. Sprzedawca upoważnia Zewnętrznego PSP do pobierania Opłat za usługi i przekazywania ich firmie Avalara lub jej Jednostce stowarzyszonej, przy czym Sprzedawca może również zapłacić takie kwoty bezpośrednio firmie Avalara lub jej Jednostce stowarzyszonej wystawiającej fakturę. Wszelkie Opłaty za usługi pobierane przez Zewnętrznego PSP mogą być odliczane od kwot, które Zewnętrzny PSP przechowuje w imieniu Sprzedawcy. Opłaty za inne usługi pomocnicze, o ile mają zastosowanie, będą naliczane zgodnie z aktualnie obowiązującymi stawkami firmy Avalara, określonymi w stosownym Dokumencie zamówienia.

10.3 Opłaty za usługi podlegają podwyżkom do poziomu aktualnych cen standardowych, które w odniesieniu do Wybranego kraju będą obowiązywać od pierwszego dnia następnego Przedłużonego okresu Sprzedawcy dla danego Wybranego kraju. Firma Avalara powiadomi Sprzedawcę o każdej podwyżce co najmniej 60 dni przed terminem Przedłużonego okresu Sprzedawcy. Takie powiadomienie może mieć formę faktury lub dowolnego innego zawiadomienia stosowanego przez firmę Avalara do komunikowania się ze Sprzedawcą. Jeśli Sprzedawca sprzeciwi się podwyżce, może zdecydować się na nieprzedłużanie odpowiedniej subskrypcji zgodnie z punktem 9.1.

11. DANE.

11.1 Sprzedawca upoważnia firmę Avalara do udostępniania Platformie handlowej i jakiemukolwiek innemu agentowi podatkowemu Sprzedawcy wszelkich informacji posiadanych przez firmę Avalara dotyczących Sprzedawcy lub od niego pochodzących, w tym wszelkich informacji generowanych w ramach Usług VAT. Sprzedawca zgadza się ponadto, że jego dane osobowe mogą być przekazywane poza EOG, z zastrzeżeniem przepisów Uzupełnienia dot. transferu danych Avalara dostępnego pod adresem https://www.avalara.com/DTA.

11.2 Usługi VAT wymagają, aby Sprzedawca przekazywał określone informacje za pośrednictwem konta Sprzedawcy, a Sprzedawca zobowiązany jest przekazywać aktualne, kompletne i dokładne informacje zgodnie z żądaniem. Sprzedawca oświadcza i zapewnia, że ma prawo do udostępniania firmie Avalara wszelkich informacji, które Avalara otrzymuje zgodnie z niniejszymi Warunkami. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane na jego koncie przy użyciu danych dostępowych Sprzedawcy, niezależnie od tego, czy działania takie są upoważnione, czy nie. Avalara nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które Sprzedawca może ponieść w wyniku wykorzystania przez jakąkolwiek stronę, upoważnioną lub nieupoważnioną, danych dostępowych Sprzedawcy.  Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Avalara o każdym nieupoważnionym użyciu konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa.

11.3 Firma Avalara wdroży i utrzyma uzasadnione z handlowego punktu widzenia i odpowiednie techniczne, administracyjne i fizyczne zabezpieczenia oraz metody bezpieczeństwa, mające na celu zapobieganie nieuprawnionemu ujawnieniu, publikacji informacji Sprzedawcy lub dostępowi do nich. Avalara wdroży procesy i utrzyma procedury mające na celu zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz ułatwi Sprzedawcy wypełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych w odniesieniu do danych osobowych znajdujących się w posiadaniu lub pod kontrolą firmy Avalara w zakresie, w jakim Sprzedawca jest zobowiązany do przestrzegania następujących przepisów: (i) brytyjska Ustawa o ochronie danych z 2018 r., (ii) ogólne rozporządzenie o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 („RODO”) oraz wszelkie obowiązujące przepisy prawne uchwalone przez państwo członkowskie UE wdrażające wymogi tego rozporządzenia oraz (iii) wszelkie zmiany i następcy wspomnianych powyżej przepisów dotyczących prywatności lub wszelkie nowo uchwalone obowiązujące przepisy dotyczące prywatności.

11.4 Warunki stanowią instrukcje Sprzedawcy w zakresie przetwarzania danych osobowych Sprzedawcy, a firma Avalara nie przetwarza danych osobowych Sprzedawcy w żadnym innym celu. Uzupełnienie dot. transferu danych Avalara dostępne pod adresem https://www.avalara.com/GDPR-DPA jest włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie, przy czym Warunki korzystania z usług Avalara są włączone tylko w razie potrzeby w celu uwzględnienia określonych terminów. Avalara może korzystać z usług podwykonawców w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z Warunków, pod warunkiem, że tacy podwykonawcy zgadzają się przestrzegać postanowień co najmniej tak rygorystycznych jak niniejsze Warunki.

12. ZAKAZ NIEZGODNEGO Z PRAWEM LUB ZABRONIONEGO KORZYSTANIA.

12.1 Sprzedawca nie może korzystać z Usług VAT w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych na mocy niniejszych Warunków. Zakaz ten obejmuje, między innymi, korzystanie z Usług VAT w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić jakikolwiek serwer firmy Avalara lub sieci podłączone do jakiegokolwiek serwera firmy Avalara, albo zakłócać korzystanie z którejkolwiek z Usług VAT przez inne strony. Sprzedawca nie będzie podejmował prób uzyskania nieupoważnionego dostępu do Usług VAT, innych kont, systemów komputerowych lub sieci połączonych z firmą Avalara poprzez hakowanie, wydobywanie haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Sprzedawca nie będzie uzyskiwał ani podejmował prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały umyślnie udostępnione za pośrednictwem Usług VAT. Sprzedawca nie może korzystać ani zezwolić jakiejkolwiek osobie trzeciej na korzystanie z Usług VAT w celu: (a) promowania ofert lub usług Sprzedawcy (komercyjnych lub innych); (b) zniesławiania, nadużywania, nękania, prześladowania, grożenia lub w inny sposób naruszania praw (takich jak prawa do prywatności i dobrego imienia) innych osób ani publikowania, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji, które mogłyby powodować taki sam skutek, (c) pobierania, przesyłania lub w inny sposób udostępniania materiałów, oprogramowania lub informacji niebędących prawnie własnością Sprzedawcy i bez zgody właściciela praw własności intelektualnej ani (d) podszywania się pod inną osobę lub fałszywego reprezentowania tożsamość lub kwalifikacji Sprzedawcy, lub naruszania prywatności innych osób. Sprzedawca będzie korzystał z Usług VAT zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami dotyczącymi prywatności i wykorzystywania danych.

13. BRAK PROFESJONALNYCH OPINII I DORADZTWA PODATKOWEGO.

13.1 Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, że firma Avalara nie udziela profesjonalnych opinii podatkowych ani doradztwa w zakresie zarządzania podatkami odnoszących się specyficznie do faktów i okoliczności związanych z działalnością Sprzedawcy podczas świadczenia Usług VAT oraz że korzystanie przez Sprzedawcę z Usług VAT lub Zawartości nie stwarza żadnych zobowiązań powierniczych po stronie firmy Avalara na rzecz Sprzedawcy. Chociaż firma Avalara dąży do zapewnienia, aby dane i informacje zawarte w Usługach VAT były aktualne i dokładne, Avalara jest uzależniona od osób trzecich, w tym między innymi od państwowych i lokalnych agencji rządowych, w zakresie terminowej aktualizacji i dostarczania informacji mających wpływ na takie dane i informacje. W związku z tym Sprzedawca uznaje, że korzysta z Zawartości i Usług VAT na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że firma Avalara nie może zagwarantować, że jakiekolwiek dane i informacje zawarte w Usługach VAT są dokładne lub aktualne.  Ponadto, ze względu na szybko zmieniające się stawki i regulacje podatkowe, które wymagają interpretacji wykwalifikowanych specjalistów podatkowych, Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za określenie możliwości zastosowania wyników generowanych w ramach Usług VAT i potwierdzenie ich dokładności. Sprzedawca wykazuje należytą staranność i zwraca się o pomoc do wykwalifikowanych doradców podatkowych lub specjalistów w zakresie księgowości w sprawach wymagających profesjonalnego doradztwa.

14. WYŁĄCZENIE GWARANCJI I OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.

14.1 USŁUGI VAT ORAZ ZAWARTOŚĆ SĄ UDOSTĘPNIANE SPRZEDAWCY W STANIE OBECNYM I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI, CHYBA ŻE W NINIEJSZYCH WARUNKACH OKREŚLONO INACZEJ. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA AVALARA ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZEŃ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.  AVALARA WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ LUB ZAPEWNIEŃ STANOWIĄCYCH, ŻE (A) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE RZĄDOWE (W TYM BEZ OGRANICZEŃ INFORMACJE DOTYCZĄCE STAWEK PODATKOWYCH LUB STOSOWANIA NIEKTÓRYCH PODATKÓW) LUB (B) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE IMPORTOWANE Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ APLIKACJI, WITRYNY LUB USŁUGI, SĄ DOKŁADNE, KOMPLETNE, AKTUALNE LUB MAJĄ ZASTOSOWANIE DO SPRZEDAWCY LUB JEGO DZIAŁALNOŚCI. 

14.2 ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANE JAKO OGRANICZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA SPOWODOWANE ZANIEDBANIEM, ZA OSZUSTWA LUB WPROWADZENIE W BŁĄD LUB JAKĄKOLWIEK INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ WYŁĄCZONA LUB OGRANICZONA PRZEZ PRAWO. AVALARA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTĘPNOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ PLATFORMY HANDLOWEJ LUB INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PLATFORMĘ HANDLOWĄ. ŚRODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ SEKCJI SĄ JEDYNYMI ŚRODKAMI PRZYSŁUGUJĄCYMI SPRZEDAWCY W PRZYPADKU NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNYCH ROSZCZEŃ. CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY AVALARA WYNIKAJĄCA Z USŁUG VAT DLA WYBRANEGO KRAJU, CZY TO Z TYTUŁU GWARANCJI, ZARZUTU ZANIEDBANIA, CZY W INNYM PRZYPADKU, NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ W ŻADNYM WYPADKU KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ ZA KORZYSTANIE Z USŁUG VAT W TYM WYBRANYM KRAJU W OKRESIE DWUNASTU MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH ZDARZENIA SKUTKUJĄCE POWSTANIE ROSZCZENIA W TYM WYBRANYM KRAJU.

14.3 O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ W PUNKCIE 14.2, FIRMA AVALARA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC SPRZEDAWCY ANI JAKIEJKOLWIEK OSOBY TRZECIEJ ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PRZYPADKOWE, POŚREDNIE, WTÓRNE, KARNE, PRZYKŁADOWE, UTRACONE ZYSKI LUB SZKODY SZCZEGÓLNE, NAWET JEŚLI SPRZEDAWCA ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, A NAWET JEŚLI TAKIE SZKODY SĄ W SPOSÓB UZASADNIONY PRZEWIDYWALNE. PONADTO, Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ SEKCJI 16, FIRMA AVALARA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK OPŁATY, KARY, ODSETKI I INNE OBCIĄŻENIA WYMIERZONE PRZEZ WYBRANY KRAJ Z POWODU OPÓŹNIONEGO LUB POMINIĘTEGO ZGŁOSZENIA WYNIKAJĄCEGO Z BRAKU DOSTARCZENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ WYMAGANYCH INFORMACJI LUB TERMINOWEGO ZATWIERDZENIA DEKLARACJI, Z POWODU OPÓŹNIENIA LUB ODRZUCENIA JAKIEGOKOLWIEK PISMA MAJĄCEGO NA CELU UCHYLENIE PROGU SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ LUB Z POWODU OPÓŹNIONEJ LUB NIEDOKONANEJ REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ VAT LUB INNYCH PŁATNOŚCI NALEŻNYCH OD SPRZEDAWCY. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW ZAKAZANYCH PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, SPRZEDAWCA NIE MOŻE WNIEŚĆ ŻADNYCH ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB USŁUGAMI VAT PO UPŁYWIE DWÓCH LAT OD WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ POWODUJĄCYCH POWSTANIE ROSZCZENIA.

15. ODSZKODOWANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY.

15.1 Z zastrzeżeniem przepisów prawa każdego Wybranego kraju, firma Avalara i Sprzedawca mogą ponosić solidarną odpowiedzialność wobec organów podatkowych tego Wybranego kraju za wypełnienie przez Sprzedawcę Zobowiązań VAT. Jeśli firma Avalara poniesie jakąkolwiek odpowiedzialność lub będzie zobowiązana do zapłaty jakiejkolwiek kwoty związanej z działaniami, zaniechaniami lub zobowiązaniami Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązuje się zabezpieczyć oraz, na żądanie firmy Avalara, chronić firmę Avalara, jej Jednostki stowarzyszone oraz każdego z ich kierowników, dyrektorów, właścicieli, pracowników, przedstawicieli i agentów (każdy zwany „Osobą zwolnioną z odpowiedzialności”) przed odpowiedzialnością, stratami, płatnościami ugodowymi (w tym wszelkimi ugodami, które Osoba zwolniona z odpowiedzialności zgodzi się zapłacić), odsetkami, wyrokami, odszkodowaniami (w tym odszkodowaniami karnymi), grzywnami, opłatami, karami, opłatami zgłoszeniowymi i kosztami sądowymi, honorariami świadków, uzasadnionymi honorariami adwokatów i innych specjalistów, innymi uzasadnionymi kosztami dochodzenia i obrony oraz wszelkimi innymi opłatami, kosztami, wydatkami i obciążeniami („Straty”) ponoszonymi, spodziewanymi lub zagrażającymi jakimkolwiek Osobom zwolnionym z odpowiedzialności, które wynikają lub odnoszą się do (i) jakichkolwiek Zobowiązań VAT z wyjątkiem tych, które firma Avalara płaci zgodnie z sekcją 16, (ii) jakichkolwiek roszczeń lub działań osób trzecich wynikających z działań lub zaniechań Sprzedawcy lub świadczenia Usług VAT na rzecz Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami (w tym wszelkich roszczeń lub działań związanych z wypowiedzeniem przez Avalara umowy Sprzedawcy zgodnie z niniejszymi Warunkami), z wyjątkiem przypadków, w których takie roszczenia lub działania wynikają bezpośrednio z rażącego zaniedbania lub umyślnego uchybienia firmy Avalara, lub (iii) naruszenia któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień Sprzedawcy bądź zaniedbania lub zaniechania przez Sprzedawcę spełnienia lub wykonania któregokolwiek z jego zobowiązań wynikających z Warunków lub Usług VAT, w tym między innymi zapłaty jakiegokolwiek Zobowiązania VAT lub innego zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków lub podania dokładnych numerów identyfikacyjnych VAT oraz poprawnych dokumentów, informacji i danych.

15.2 Jeżeli jakakolwiek Osoba zwolniona z odpowiedzialności poniesie jakiekolwiek koszty w związku ze Zobowiązaniami VAT lub działaniami bądź zaniechaniami Sprzedawcy na mocy niniejszych Warunków, takiej Osobie zwolnionej z odpowiedzialności będzie przysługiwało prawo do pełnego regresu wobec Sprzedawcy oraz wszelkie inne uprawnienia dostępne z mocy prawa i słuszności do odzyskania takich kosztów.  W celu zabezpieczenia zapłaty jakiejkolwiek kwoty, która jest lub może być należna od Sprzedawcy na rzecz Osoby zwolnionej z odpowiedzialności zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w inny sposób, firma Avalara ma prawo do zatrzymania i potrącenia oraz prawo zastawu na wszystkich środkach pieniężnych i innych wartościach, które firma Avalara lub Zewnętrzny PSP mogą posiadać w imieniu Sprzedawcy lub które mogą być należne Sprzedawcy od firmy Avalara zgodnie z niniejszymi Warunkami lub w ramach innych aktualnych lub przyszłych umów, jakie Sprzedawca może zawrzeć z firmą Avalara lub którąkolwiek z jej Jednostek stowarzyszonych. Każda Osoba zwolniona z odpowiedzialności jest zgodnie z niniejszymi Warunkami zamierzonym beneficjentem będącym osobą trzecią.

16. GWARANCJA ZŁOŻENIA DEKLARACJI.

16.1 Firma Avalara zapewnia gwarancję terminowości sporządzanych i składanych deklaracji oraz płatności z tytułu Zobowiązań VAT za pośrednictwem Usług w zakresie zgodności z przepisami VAT („Gwarancja złożenia deklaracji”) na następujących warunkach:

(a) Jeżeli Sprzedawca otrzyma zawiadomienie dotyczące opóźnionego zgłoszenia, braku dokonania zgłoszenia lub braku uiszczenia Zobowiązań VAT, które skutkować będzie odpowiedzialnością za kary lub odsetki wyłącznie z powodu braku terminowego przygotowania i złożenia deklaracji przez firmę Avalara, którą była ona zobowiązana złożyć, albo braku terminowego uiszczenia Zobowiązań VAT, które była zobowiązana uiścić („Błąd Avalara”), Avalara zapłaci Sprzedawcy mniejszą spośród poniższych kwot: (i) kwotę kar i odsetek, które bezpośrednio wynikają z Błędu Avalara, zgodnie z zawiadomieniem o ostatecznym wymierzeniu kar otrzymanym od właściwego Wybranego kraju, lub (ii) kwotę Opłat za usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT dla właściwego Wybranego kraju, uiszczoną przez Sprzedawcę w ciągu 365 dni poprzedzających ostateczne nałożenie kar lub odsetek za Błąd Avalara (obliczonych zgodnie z opisem pod lit. (c) poniżej).

(b) Do Gwarancji złożenia deklaracji zastosowanie mają następujące warunki:

(i) Sprzedawca musi spełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z niniejszych Warunków, w tym dostarczanie i utrzymywanie dokładnych, pełnych i aktualnych informacji i danych, terminowe wypełnianie wszystkich Zobowiązań VAT oraz terminowe uiszczanie Opłat za usługi. W zakresie, w jakim Błąd Avalara był spowodowany niewykonaniem przez Sprzedawcę któregokolwiek ze zobowiązań określonych w niniejszych Warunkach, Gwarancja Złożenia Deklaracji nie będzie miała zastosowania.

(ii) Sprzedawca nie może żądać zmian w deklaracji Sprzedawcy po upływie terminu weryfikacji deklaracji.

(iii) Sprzedawca musi niezwłocznie przesłać wszelkie powiadomienia i istotne informacje z Wybranego kraju w ciągu 10 dni od daty ogłoszenia.

(iv) Sprzedawca musi pomóc firmie Avalara w kwestionowaniu ustaleń Wybranego kraju, jeśli Avalara uzna to za stosowne według własnego uznania.

(v) Sprzedawca musi pomóc firmie Avalara w wysiłkach zmierzających do obniżenia lub ograniczenia wysokości kar lub odsetek nałożonych przez Wybrany kraj.

(c) Do celów obliczenia kwoty uiszczanej kwoty za Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT, które kwalifikują się do płatności z tyt. Gwarancji złożenia deklaracji, kwota ta będzie obejmowała opłaty faktycznie zapłacone przez (lub w imieniu) Sprzedawcę za Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT w Wybranym kraju, a okresem będzie 365 dni poprzedzających ostateczne wymierzenie kar lub odsetek po wyczerpaniu wszystkich odwołań i możliwości umorzenia.  W celu wyjaśnienia strony potwierdzają, że do celów niniejszej sekcji opłaty za Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT nie obejmują żadnych opłat jednorazowych.

(d) W przypadku, gdy (i) Sprzedawca ostatecznie rozliczy się z Wybranym krajem na kwotę niższą od pełnej kwoty zgłoszonej przez ten Wybrany kraj, (ii) audyt obejmuje inne kwestie oprócz domniemanego Błędu Avalara oraz (iii) rozliczenie w sposób szczególny nie rozdziela kwot rozliczeń pomiędzy kwestie wynikające z audytu, kwota do zapłaty przez firmę Avalara w ramach niniejszej Gwarancji złożenia deklaracji będzie odpowiadała procentowi kwoty rozliczenia równemu procentowi całego rozliczonego roszczenia (ponieważ takie roszczenie istniało w momencie rozliczenia) związanego z domniemanym Błędem Avalara.

(e) Firma Avalara dokona płatności z tyt. Gwarancji złożenia deklaracji w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę ostatecznego zawiadomienia o wymierzeniu kar od właściwego Wybranego kraju, po wyczerpaniu wszystkich odwołań administracyjnych. Firma Avalara może również, według własnego uznania, dokonać płatności w wcześniejszym terminie, w którym to przypadku zobowiązania Sprzedawcy do dalszego wspierania firmy Avalara w kwestionowaniu Błędu Avalara ustaną w dniu dokonania płatności.

Sprzedawca musi posiadać aktualną subskrypcję Usługi w zakresie zgodności z przepisami VAT, aby móc otrzymać płatność w ramach niniejszej Gwarancji złożenia deklaracji.

17. PRAWO WŁAŚCIWE I ARBITRAŻ.

17.1 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią, w tym wszelkie kwestie dotyczące jej istnienia, ważności lub rozwiązania, będą ostatecznie rozstrzygane w drodze arbitrażu zgodnie z Zasadami LCIA, które to Zasady uznaje się za włączone do niniejszych Warunków przez odniesienie w niniejszej klauzuli. Liczba arbitrów wynosi jeden. Siedzibą lub miejscem prawnym arbitrażu jest Londyn. Językiem stosowanym w postępowaniu arbitrażowym jest język angielski. Prawem właściwym Umowy jest prawo materialne Anglii i Walii.

18. INFORMACJE OGÓLNE.

18.1 Korzystając z Usług VAT lub wysyłając wiadomości elektroniczne do firmy Avalara, Sprzedawca komunikuje się z firmą Avalara drogą elektroniczną. Firma Avalara może być zobowiązana przez prawo do wysyłania Sprzedawcy informacji na temat Usług VAT bądź produktów lub usług osób trzecich i będzie to robić zgodnie z obowiązującą w danym momencie polityką prywatności. Rejestrując się do korzystania z Usług VAT, wysyłając firmie Avalara wiadomość elektroniczną lub w inny sposób komunikując się z firmą Avalara, Sprzedawca zgodził się na elektroniczną komunikację z firmą Avalara.

18.2 Sprzedawca nie może przenieść niniejszych Warunków bez uprzedniej pisemnej zgody Avalara. Avalara może przenieść całość lub część niniejszych Warunków na jakąkolwiek inną stronę po powiadomieniu o tym Sprzedawcy.

18.3 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych postanowień. Nieegzekwowanie przez firmę Avalara lub Sprzedawcę któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie stanowi zrzeczenia się praw tej Strony do późniejszego egzekwowania takiego postanowienia. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszych Warunków, każdy z środków zaradczych określonych w niniejszych Warunkach stanowi uzupełnienie wszelkich innych środków, które mogą być dostępne zgodnie z prawem, na zasadzie słuszności, na mocy umowy (w tym niniejszych Warunków) lub w inny sposób. 

18.4 Niniejsze Warunki nie tworzą partnerstwa, wspólnego przedsięwzięcia, agencji ani relacji powierniczych między Stronami. 

18.5 Każde odniesienie w niniejszych Warunkach do „uznania” firmy Avalara oznacza „wyłączne i bezwzględne uznanie” firmy Avalara. 

18.6 Wszelkie postanowienia, które ze względu na swój charakter powinny obowiązywać po rozwiązaniu niniejszych Warunków, będą obowiązywać (w tym przykładowo zapłaty i odszkodowania, ale nie tylko).

18.7 Wszelkie tłumaczenia niniejszych Warunków na dowolny język inny niż angielski są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku różnic interpretacyjnych, pierwszeństwo będzie miała angielska wersja niniejszych Warunków.

18.8 Niniejsze Warunki, wraz z obowiązującą fakturą, zamówieniem sprzedaży lub inną dokumentacją zamówienie dla zakupionych Usług VAT, stanowią całość umowy i porozumienia między firmą Avalara a Sprzedawcą w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równocześnie obowiązujące pisemne, elektroniczne lub ustne komunikaty, oświadczenia, umowy lub porozumienia między Stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszych Warunków.

DODATEK A

INFORMACJE I DOKUMENTY WYMAGANE DO TRANSAKCJI

Zezwolenie na działanie jako przedstawiciel podatkowy może być udzielone przez władze lokalne jedynie wtedy, gdy spełnione są określone warunki. Jednym z tych warunków jest to, aby przedstawiciel podatkowy prowadził wydajną i dobrze zorganizowaną ewidencję. Musi ona jasno i przekonująco wykazywać organom podatkowym, że przepisy i regulacje dotyczące podatku VAT zostały prawidłowo zastosowane. W wielu przypadkach firma Avalara może nie dysponować wymaganymi dokumentami, informacjami i danymi, niemniej jednak ponosi odpowiedzialność wobec lokalnych organów podatkowych w zakresie takich informacji. Sprzedawca musi zatem dostarczyć je w sposób i w formacie określonym przez firmę Avalara nie później niż 7 dni po upływie terminu złożenia deklaracji VAT. Po zakończeniu świadczenia Usług przedstawicielstwa podatkowego Sprzedawca, zgodnie z postanowieniami sekcji 9, nadal ma obowiązek – przez okres, w którym organy mogą stosować ustalenie wymiaru podatkowego z mocą wsteczną – współpracować w każdy sposób i, jeżeli będzie to wymagane, dostarczać wszelkie dokumenty, informacje i dane dotyczące działań prowadzonych w ramach niniejszych Warunków.

INFORMACJE OGÓLNE

Opis wszelkich transakcji, dla których Avalara ma działać jako przedstawiciel podatkowy Sprzedawcy w Wybranym kraju zgodnie z niniejszymi Warunkami.

WYMAGANE DOKUMENTY, INFORMACJE I DANE DOTYCZĄCE TRANSAKCJI PRZEPROWADZONEJ PRZEZ SPRZEDAWCĘ W WYBRANYM KRAJU:

  • wszystkie dokumenty, informacje i dane wymagane do odprawy celnej;
  • wszystkie zgłoszenia celne towarów importowanych lub przeznaczonych do importu;
  • wystawione i otrzymane faktury VAT;
  • numery identyfikacyjne VAT klientów handlowych dokonujących nabyć wewnątrzwspólnotowych lub krajowych;
  • wszystkie informacje wymagane do celów stosowania zwolnień określonych w art. 138 dyrektywy 2006/112/WE, w tym pisemne oświadczenia od każdego nabywcy stwierdzające, że towary zostały przetransportowane transgranicznie, podpisany list przewozowy lub nota kredytowa na podstawie Konwencji CMR, konosament, faktura frachtu lotniczego lub faktura od przewoźnika towarów, polisa ubezpieczeniowa w odniesieniu do wysyłki lub transportu towarów lub dokumenty bankowe potwierdzające zapłatę za wysyłkę lub transport towarów, dokumenty urzędowe wydane przez organ publiczny, taki jak notariusz, potwierdzające przybycie towarów do państwa członkowskiego przeznaczenia, pokwitowanie wystawione przez prowadzącego skład w państwie członkowskim przeznaczenia, potwierdzające składowanie towarów w tym państwie członkowskim;
  • wszystkie informacje wymagane w ewidencji określonej w art. 243 dyrektywy 2006/112/WE;
  • wszystkie informacje wymagane do zestawienia informacji podsumowującej określonej w art. 262 dyrektywy 2006/112/WE; oraz
  • celna dokumentacja eksportowa, zweryfikowana przez organy celne na granicy UE.
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates