Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego we Włoszech

Włoch dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rejestracja:

Producenci muszą się zarejestrować w

 • rejestrze producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Krajowym Rejestrze WEEE, https://www.registroaee.it/en) przed rozpoczęciem działalności we Włoszech;
 • Izbie Handlowej (http://www.camcom.gov.it/) w celu wprowadzenia sprzętu elektrycznego i elektronicznego do obrotu;
 • krajowym rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami (Albo Nazionale Gestori Ambientali, http://www.albonazionalegestoriambientali.it/Home.aspx?lng=en), jeżeli prowadzą działalność w zakresie zbiórki lub transportu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Sprzedawcy muszą się zarejestrować wyłącznie w krajowym rejestrze podmiotów gospodarujących odpadami.

Numer rejestracyjny w Krajowym Rejestrze WEEE:

Włoski numer rejestracyjny należy podawać we wszystkich wystawianych dokumentach handlowych (dokumentach wysyłkowych, fakturach sprzedaży itp.).

Raportowanie (producenci):

 • Przekazywanie do Krajowego Rejestru WEEE, w momencie rejestracji w rejestrze, a następnie corocznie (zwykle do 30 kwietnia każdego roku), niektórych danych, w tym:
  • kategoria i typ sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu krajowego wagowo;
  • ilość wagowo sprzętu elektrycznego i elektronicznego zebranego oddzielnie, poddanego recyklingowi (w tym przygotowanego do ponownego wykorzystania), odzyskanego i usuwanego na terenie państwa członkowskiego lub wysłanego w ramach terytorium Unii lub poza to terytorium;
  • numer rejestracyjny;
  • okres raportowania.
 • Przekazanie Ministerstwu Środowiska kwoty kosztów realizacji obowiązków w zakresie zbiórki, przetwarzania, odzysku i usuwania w ujęciu rocznym.

Obowiązki producentów i Sprzedawców dotyczące odbioru:

 • Producenci: Odbiór od organów i usuwanie

  Producenci zapewniają na całym terytorium kraju odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z centrów zbiórki odpadów oraz właściwe usuwanie sprzętu, a także finansują odbiór. Producenci zazwyczaj wypełniają te obowiązki poprzez przystąpienie do systemu zbiorowego.

 • Sprzedawcy: Odbiór od klienta

  Dostarczając sprzęt elektryczny i elektroniczny do prywatnych gospodarstw domowych, dystrybutorzy internetowi muszą zapewnić bezkosztowy odbiór równoważnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („odbiór według zasady 1 za 1”).

  Sprzedawcy internetowi we Włoszech nie mają obowiązku odbioru według zasady 0 za 1.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates