Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Informacje o sprzedaży chemikaliów – REACH i CLP

REACH

REACH jest europejskim rozporządzeniem w sprawie chemikaliów i ich bezpiecznego stosowania. Zajmuje się rejestracją, oceną, zezwoleniami i ograniczeniami dot. substancji chemicznych. Zgodnie z Rozporządzeniem REACH producenci i importerzy są zobowiązani do gromadzenia informacji na temat właściwości substancji chemicznych obecnych w ich produktach, które mogłyby podlegać wymogowi rejestracji, udzielania zezwoleń, ograniczeń lub dostarczania informacji. Ponadto również dystrybutorzy mogą podlegać ograniczeniom REACH i wymogom dostarczania informacji.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów dyrektywy REACH. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Informacje ogólne

REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych i mieszanin wytwarzanych w EOG lub przywożonych do EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego: wszystkich państw członkowskich UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu), jak również wyrobów zawierających niektóre niebezpieczne substancje chemiczne lub mieszaniny.

Pozwolenie (załącznik XIV): Szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne nie mogą być stosowane w EOG, chyba że zostały one dopuszczone do danego zastosowania. Te substancje chemiczne dodaje się do załącznika XIV do wykazu zezwoleń REACH, który jest dostępny na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) (patrz dodatkowe informacje poniżej).

Ograniczenie (załącznik XVII): Stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych jest ograniczone, w tym przez limity lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania w EOG. Obejmuje to ograniczenia dotyczące stosowania danych środków jako substancji, w mieszaninach i wyrobach. Pełna lista ograniczeń wymienionych w załączniku XVII REACH jest dostępna na stronie internetowej ECHA.

Rejestracja: Producenci i importerzy są, ogólnie rzecz biorąc, odpowiedzialni za rejestrację substancji, które wytwarzają lub importują powyżej określonego progu (1000 kg rocznie). Rejestracja obejmuje gromadzenie informacji o właściwościach i zastosowaniach substancji, która ma być zarejestrowana.

Dostarczanie informacji: Producenci, importerzy i dystrybutorzy są generalnie odpowiedzialni za przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach w określonych sytuacjach w łańcuchu dostaw, co może obejmować dostarczenie karty charakterystyki (SDS) dla niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin.

Jakakolwiek obecność substancji z „listy kandydatów” [znanej również jako „substancja wzbudzająca bardzo duże obawy” (SVHC)] w wyrobie, w stężeniu powyżej 0,1% pod względem wagi, musi być aktywnie komunikowana dalszemu użytkownikowi produktu. Komunikat musi zawierać informacje o bezpiecznym użytkowaniu artykułu, z co najmniej nazwą konkretnej substancji SVHC. W przypadku gdy odbiorcą artykułu jest konsument końcowy, informacje o bezpiecznym użytkowaniu muszą być dostarczone wyłącznie na żądanie (w ciągu 45 dni i bezpłatnie).

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o produktach regulowanych przez REACH. Jeśli Twoje produkty są regulowane w ramach REACH, sprawdź, czy Twoje produkty kwalifikują się do sprzedaży na terenie EOG i zapewnij nam jak najbardziej aktualną kartę charakterystyki.

Chemikalia wyłącznie do użytku profesjonalnego

Amazon nie zezwala na sprzedaż chemikaliów tylko do użytku profesjonalnego. Należy skontaktować się z producentem lub zapoznać się z kartą charakterystyki, aby sprawdzić, czy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Jeśli którekolwiek centrum realizacji zamówień Amazon otrzyma chemikalia przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, firma Amazon może usunąć takie chemikalia na Twój koszt, bez rekompensaty.

REACH: Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron, aby uzyskać więcej informacji na temat Rozporządzenia REACH.

CLP

Oprócz Rozporządzenia REACH Twoje produkty może obejmować rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania substancji i mieszanin (Rozporządzenie CLP). Rozporządzenie CLP obejmuje kryteria klasyfikacji i zasady etykietowania uzgodnione na poziomie Organizacji Narodów Zjednoczonych, tzw. Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS). Piktogramy GHS można znaleźć tutaj.

Istnieją pewne inne obowiązkowe wymogi dotyczące etykietowania, które muszą być spełnione, w tym na przykład oznakowanie substancji niebezpiecznych nazwą dostawcy, adresem i numerem telefonu.

Uwaga: Odpowiedzialność za przestrzeganie Rozporządzenia CLP spoczywa na Tobie. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Zastosowanie

Rozporządzenie CLP ma zastosowanie do wszystkich substancji i mieszanin przywożonych, wytwarzanych lub wprowadzanych do obrotu w EOG, chyba że zaznaczono inaczej. Przykładami produktów objętych Rozporządzeniem CLP są farby, detergenty, kleje, farby w sprayu i pestycydy.

Istnieją pewne zwolnienia od rozporządzenia w odniesieniu do następujących materiałów tylko w ich stanie gotowym:

  • Artykuły (w tym produkty zawierające niedostępne niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny, takie jak baterie).
  • Żywność i pasze.
  • Kosmetyki.
  • Wyroby medyczne (dla ludzi).
  • Produkty lecznicze (dla ludzi i weterynaryjne).

Aby ustalić, czy dany produkt jest regulowany w ramach CLP, zalecamy wykonanie następujących kroków:

  • Skontaktuj się z producentem i zapytaj, czy produkt jest regulowany w ramach CLP.
  • Sprawdź kartę charakterystyki (SDS), wcześniej znaną również jako arkusz danych bezpieczeństwa materiałów (MSDS), lub etykietę produktu, aby ustalić, czy obejmuje klasyfikację CLP. Jeśli nie masz karty charakterystyki dla produktu, producent lub dostawca powinien udostępnić taki dokument.

Środki chemiczne zabronione w Centrum logistycznym Amazon (FC)

Nie wolno wysyłać do firmy Amazon żadnych produktów, które nie mogą trafić do FC. Amazon może, na koszt użytkownika i bez wypłaty odszkodowania, zutylizować takie produkty. Należy pamiętać, że produkty sklasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z przestarzałymi przepisami (takimi jak Dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych i Dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych) nie mogą być akceptowane w jednostkach FC Amazon.

Zakazuje się wprowadzania do Amazon FC produktów opatrzonych którymkolwiek z następujących oznaczeń dotyczących zagrożenia (H) lub ostrożności (P) CLP:

EUH001 Produkt wybuchowy w stanie suchym.
EUH006 Produkt wybuchowy z dostępem lub bez dostępu tlenu.
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą.
EUH018 Podczas stosowania mogą powstawać łatwo palne lub wybuchowe mieszaniny par z powietrzem.
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki.
EUH029 W kontakcie z wodą uwalnia toksyczne gazy.
EUH031 W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.
EUH032 W kontakcie z kwasami uwalnia bardzo toksyczne gazy.
EUH044 Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH059 Stwarza zagrożenie dla warstwy ozonowej.
H200 Materiały wybuchowe niestabilne.
H201 Materiał wybuchowy; zagrożenie wybuchem masowym.
H202 Materiał wybuchowy; poważne zagrożenie rozrzutem.
H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem.
H240 Ogrzanie grozi wybuchem.
H241 Ogrzanie może spowodować pożar lub wybuch.
H250 Zapala się samorzutnie w przypadku wystawienia na działanie powietrza.
H251 Substancja samonagrzewająca się: może się zapalić.
H252 Substancja samonagrzewająca się w dużych ilościach; może się zapalić.
H260 W kontakcie z wodą uwalniają łatwopalne gazy, które mogą ulegać samozapaleniu.
H261 W kontakcie z wodą uwalnia łatwopalne gazy.
H300 Połknięcie grozi śmiercią.
H301 Działa toksycznie po połknięciu.
H304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H310 Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H311 Działa toksycznie w kontakcie ze skórą.
H330 Wdychanie grozi śmiercią.
H331 Działa toksycznie w następstwie wdychania.
H340 Może powodować wady genetyczne.
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H350 Może powodować raka.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
H360 Może działać szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H361 Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność lub na dziecko w łonie matki.
H362 Może działać szkodliwie na dzieci karmione piersią.
H370 Powoduje uszkodzenie narządów
H371 Może powodować uszkodzenie narządów
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
P222 Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.
P223 Przechowywać z dala od ewentualnego kontaktu z wodą, z powodu gwałtownej reakcji i możliwego ognia błyskowego.
P230 Przechowywać produkt zwilżony (umieścić specyfikację producenta).
P231 Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu.
P406 Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję (umieścić specyfikację producenta) o odpornej powłoce wewnętrznej.
P407 Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami/paletami.

Specjalne zasady pakowania

Obowiązkiem użytkownika jest przestrzeganie specjalnych zasad dotyczących pakowania określonych w Rozporządzeniu CLP dotyczących ostrzeżeń dotykowych i zapięć odpornych na działania dzieci dla wszystkich odpowiednich produktów. Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby produkty objęte CLP były odpowiednio oznakowane (w tym zaopatrzone w odpowiednie zwroty dotyczące zagrożenia [H], zwroty ostrożności [P] i/lub piktogramy) oraz aby wszystkie takie informacje o produkcie były dostępne na etykiecie w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym oferujesz swój produkt na sprzedaż lub w dostawie: https://echa.europa.eu/regulations/clp/labelling/specific-labelling-and-packaging-situations.

Etykietowanie produktów CLP

Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby produkty objęte regulacją CLP były odpowiednio oznakowane (w tym zaopatrzone w odpowiednie zwroty dotyczące zagrożenia [H], zwroty ostrożności [P] i/lub piktogramy) oraz aby wszystkie takie informacje o produkcie były dostępne na etykiecie w języku urzędowym państwa członkowskiego, w którym oferujesz swój produkt na sprzedaż lub w dostawie.

Oferty produktów

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o produkcie, w tym odpowiednich komunikatów ostrzegawczych, jak jest to wymagane zgodnie z CLP. Aby dodać odpowiednie ostrzeżenia do ofert produktów, należy wykonać następujące czynności:

  • Należy ustalić, czy Rozporządzenie CLP oparte na (WE) nr 1272/2008 dotyczące klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, lub po prostu CLP, ma zastosowanie do produktu. Można to sprawdzić, kontaktując się z producentem lub sprawdzając etykietę produktu.
  • Jeśli Twoje produkty są regulowane w ramach CLP, sprawdź, czy kwalifikują się one do sprzedaży w serwisie Amazon, a jeśli chcesz je wymienić, podaj nam najbardziej aktualną wersję SDS podczas konfigurowania nowego produktu.
  • Prosimy również o dostarczenie nam wysokiej jakości zdjęć swojego produktu wyraźnie pokazujących wszystkie stosowne ostrzeżenia.

CLP: Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących witryn, aby uzyskać więcej informacji na temat CLP:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates