Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zarządzanie jednostkami SKU przy użyciu regionalnego pliku automatycznej korekty cen

Individual sellers: Ta funkcja jest dostępna dla sprzedawców z profesjonalnymi planami sprzedaży.

Można teraz stosować i usuwać jednostki SKU w wielu krajach w tym samym regionie z poziomu reguł automatycznej korekty cen za pomocą regionalnego szablonu pliku automatycznej korekty cen. W tym celu należy najpierw utworzyć regułę w narzędziu automatycznej korekty cen. Możesz zarządzać nawet 30 000 jednostkami SKU w ciągu 24 godzin. Nie ma ograniczeń co do liczby plików, które możesz przesłać . Gdy tylko przesłane dane zostaną przetworzone, jednostki SKU zostaną zastosowane w ustawionej regule, a funkcja automatycznej korekty cen będzie dostosowywała cenę zgodnie z wprowadzoną regułą, ceną minimalną i ceną maksymalną.

Plik automatycznej korekty cen umożliwia:

 • Przypisywanie jednostek SKU do reguły cenowej.
 • Przesyłanie modyfikacji ceny minimalnej, ceny maksymalnej (opcjonalnie), przypisanej reguły automatycznej korekty cen.
 • Uruchamianie i zatrzymanie stosowania automatycznej korekty cen na danej regule.
 • Stosuj jednoczesną automatyczną korektę cen setek lub tysięcy jednostek SKU zamiast ograniczać się do jednoczesnej obsługi 100 jednostek SKU w narzędziu automatycznej korekty cen.
Uwaga: Plik automatycznej korekty cen jest dostępny do przesłania w formacie .txt.

Korzystanie z pliku automatycznej korekty cen

Uwaga: Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wypełniania pliku, patrz zakładka „Przykład” w pliku automatycznej korekty cen.
 1. Utwórz regułę w narzędziu automatycznej korekty cen. Dowiedz się więcej na temat tworzenia reguły cenowej.
 2. Po utworzeniu reguły kliknij przycisk Zapisz i wybierz SKU. Możesz też edytować SKU, aby dodać więcej jednostek SKU.
 3. Na stronie edycji SKU kliknij Zarządzaj SKU poprzez przesyłanie plików. Nastąpi przejście do centrum pobierania.
 4. Wybierz typ pliku szablonu, który chcesz pobrać. Dostępne są 2 opcje:
  • Opcja 1 — wstępnie wypełniony plik (zalecana)
  • Opcja 2 — pusty szablon
  Uwaga: Opcja 1 zawiera listę wszystkich aktywnych jednostek SKU, które nie zostały dodane do automatycznej korekty cen. Niektóre pola obowiązkowe są już wstępnie wypełnione. Można pobrać maksymalnie 5 wstępnie wypełnionych plików w ciągu 24 godzin.
  • W przypadku wybrania opcji 1 (wstępnie wypełniony plik) wykonaj kroki 5–16.
  • W przypadku wybrania opcji 2 (pusty szablon) wykonaj kroki 17–30.

  W przypadku wybrania opcji 1 — wstępnie wypełniony plik:

 5. Wybierz liczbę jednostek SKU, które chcesz pobrać w pliku. Można pobrać 500 jednostek SKU, 5000 jednostek SKU lub 15 000 jednostek SKU.
 6. Kliknij przycisk Zażądaj pliku automatycznej korekty cen .
 7. Status żądania można śledzić w bibliotece raportów, która znajduje się tuż pod sekcją pobierania. Gdy wstępnie wypełniony plik będzie gotowy do pobrania, możesz kliknąć przycisk pobierz . W bibliotece raportów widoczna będzie lista wszystkich plików zażądanych w danym dniu i w dowolnym momencie można ponownie pobrać dany plik.
 8. Pobrany plik będzie zawierał listę wszystkich Twoich jednostek SKU, które nie zostały dodane do automatycznej korekty cen, w kolejności malejącej pod względem wyświetleń przez klientów.
 9. Plik będzie zawierał automatycznie wypełnione pola (patrz Definicje danych) dla następujących pozycji: SKU1, Nazwa produktu2, Kod kraju5, Kod waluty6, Działanie reguły8, Bieżąca cena sprzedaży9, Cena wysyłki10, Cena w Buy Box + wysyłka11, Najniższa cena + wysyłka12, Kanał realizacji13, Warunek14 i Miejsce w rankingu sprzedaży15.
 10. Pola od 9 do 12 mają charakter wyłącznie informacyjny i nie wymagają wypełniania.
 11. Wprowadź nazwę reguły, dokładnie, z reguły ustawionej w narzędziu automatycznej korekty cen w pliku gotowym do przesłania i dodaj powyższe pola referencyjne 9, 10 i 11 dla wartości bazowych Minimalna dozwolona cena sprzedawcy3 i Maksymalna dozwolona cena sprzedawcy4.
 12. Aby usunąć jednostkę SKU z automatycznej korekty cen, zmień pole działanie reguły na STOP.
 13. Po wypełnieniu szablonu przejdź do zakładki „Szablon automatycznej korekty cen” i zapisz arkusz w pliku tekstowym UTF-8.
 14. Jeśli używasz systemu Windows, przejdź do okna dialogowego Zapisz jako obok przycisku Zapisz i wykonaj poniższe czynności:
  1. W polu Zapisz jako typ: wybierz Tekst Unicode (*.txt)
  2. Kliknij Narzędzia i Opcje sieci Web.
  3. Kliknij Kodowanie. W polu Zapisz dokument jako wybierz Unicode (UTF-8).
  4. Otwórz właśnie zapisany plik w Notatniku.
  5. Zapisz ponownie plik, wybierając polecenie Plik i Zapisz jako.
  6. W polu Kodowanie wybierz UTF-8.
 15. W przypadku komputera Mac wykonaj poniższe czynności:
  1. W oknie dialogowym Zapisz jako w menu rozwijanym Format pliku wybierz opcję Edytuj tekst UTF-16 tekst Unicode (.txt) w obszarze Formaty specjalne.
   Ważne: Wykonaj następujące kroki, aby przekonwertować kodowanie z UTF-16 na UTF-8. Przesłanie pliku w formacie UTF-16 spowoduje błąd przetwarzania.
  2. Otwórz plik, w którym właśnie dokonano zapisu.
  3. Zapisz ponownie plik, klikając Plik i duplikat.
  4. W polu Kodowanie zwykłego tekstu wybierz Unicode (UTF-8).
 16. Po zapisaniu zmian konieczne jest przesłanie pliku. Przejdź do kroku 31.

  W przypadku wybrania opcji 2 — pusty plik:

 17. Kliknij przycisk Pobierz plik automatycznej korekty cen.
 18. Wprowadź jednostki SKU, które chcesz zautomatyzować.
 19. Dla każdego kodu SKU wprowadź minimalną cenę produktu, powyżej której chcesz utrzymać swoją cenę, w polu minimalna-dozwolona-cena-sprzedawcy . Dzięki temu automatyczna korekta cen nie ustawi ceny produktu niższej niż ta wartość.
 20. (Opcjonalnie) Wprowadź cenę maksymalną, poniżej której chcesz utrzymać swoją cenę, w polu maksymalna-dozwolona-cena-sprzedawcy. Dzięki temu automatyczna korekta cen nie ustawi ceny produktu wyższej niż ta wartość.
 21. Wprowadź kod kraju dla regionów, na których liście znajduje się dana jednostka SKU. Uwaga: Kod kraju jest kodem dwuliterowym. Prawidłowe wartości kodu to UK, DE, FR, ES, IT, TR.
 22. Wprowadź kod waluty, na liście której znajduje się dana jednostka SKU.
 23. Wprowadź nazwę reguły, dokładnie, z reguły ustawionej w narzędziu automatycznej korekty cen. Regułę można skopiować i wkleić z narzędzia.
 24. Aby przypisać SKU do reguły zmiany cen, wprowadź START w polu działanie-reguły.
 25. Aby przypisać jednostkę SKU do zmiany cen, wprowadź kod SKU, cenę minimalną, cenę maksymalną, kraj, walutę, nazwę reguły i START w polu działanie-reguły. Jest to ten sam proces co przenoszenie jednostki SKU z jednej reguły do innej.
 26. Aby usunąć jednostkę SKU z automatycznej korekty cen, wprowadź kod SKU, kod kraju i STOP w polu działanie-reguły . Jeśli wypełnisz również inne pola, takie jak cena minimalna i cena maksymalna, zostaną one zignorowane przez system i nie spowodują zmiany ceny minimalnej i maksymalnej.
 27. Aby edytować cenę minimalną i maksymalną, zachowaj tę samą jednostkę SKU, walutę kraju, nazwę reguły i START w polu działanie-reguły i zmień wartość ceny minimalnej i maksymalnej.
 28. Przejdź do zakładki Szablon automatycznej korekty cen i zapisz arkusz w formacie tekstowym UTF-8.
 29. Jeśli używasz systemu Windows, przejdź do okna dialogowego Zapisz jako obok przycisku Zapisz i wykonaj poniższe czynności:
  1. W polu Zapisz jako typ: wybierz Tekst Unicode (*.txt)
  2. Kliknij Narzędzia i Opcje sieci Web.
  3. Kliknij Kodowanie. W polu Zapisz dokument jako wybierz Unicode (UTF-8).
  4. Otwórz właśnie zapisany plik w Notatniku.
  5. Zapisz ponownie plik, wybierając polecenie Plik i Zapisz jako.
  6. W polu Kodowanie wybierz UTF-8.
 30. W przypadku komputera Mac wykonaj poniższe czynności:
  1. W oknie dialogowym „Zapisz jako”, w menu rozwijanym Format pliku wybierz opcję UTF-16 tekst Unicode (.txt) w obszarze Formaty specjalne.
   Ważne: Wykonaj następujące kroki, aby przekonwertować kodowanie z UTF-16 na UTF-8. Przesłanie pliku w formacie UTF-16 spowoduje błąd przetwarzania.
  2. Otwórz właśnie zapisany plik w aplikacji Text Edit.
  3. Zapisz ponownie plik, klikając Plik i duplikat.
  4. W polu Kodowanie zwykłego tekstu wybierz Unicode (UTF-8).

  Po zapisaniu zmian konieczne jest przesłanie pliku. Wykonaj poniższe kroki:

 31. Przejdź do sekcji Cennik i wybierz opcję Automatyczna korekta cen.
 32. Kliknij Edytuj SKU dla utworzonej reguły.
 33. Wybierz przycisk Zarządzaj SKU poprzez przesyłanie plików i przejdź do zakładki Centrum przesyłania.
 34. W sekcji Przesyłanie pliku kliknij przycisk Wybierz plik i wybierz utworzony wcześniej plik rozdzielany tabulatorami (.txt).
 35. Kliknij Prześlij plik automatycznej korekty cen. Gdy prześlesz plik, potwierdzenie jego otrzymania zostanie wyświetlone w polu stanu.

Pola w pliku automatycznej korekty cen

Pola w pliku automatycznej korekty cen

Jeśli przypisujesz SKU do reguły lub dostosowujesz kod SKU już powiązany z regułą, obowiązkowe są pola sku, minimalna-ustawiona-cena-sprzedawcy, kod-kraju, kod-waluty, nazwa-reguły i działanie-reguły. Jeśli usuwasz kod SKU z reguły, wymagane są pola sku, kodu-kraju i działanie-reguły (z poleceniem STOP).

Pola obowiązkowe

SKU

To pole (Stock Keeping Unit) służy do śledzenia zapasów. W pliku automatycznej korekty cen konieczne jest podanie kodu SKU.

minimalna-ustawiona-cena-sprzedawcy

To pole jest obowiązkowe przy uruchamianiu reguły automatycznej korekty ceny SKU i sprawia, że funkcja automatycznej korekty cen utrzymuje cenę produktu poniżej ustawionej maksymalnej ceny produktu. Jeśli spróbujesz ustawić cenę produktu powyżej maksymalnej dopuszczalnej ceny, Twoja oferta stanie się nieaktywna i zostaniesz powiadomiony(a) pocztą elektroniczną.

Aby zmienić maksymalną dopuszczalną cenę, zmodyfikuj wartość w tym polu i prześlij zaktualizowany plik. Jeśli wpiszesz „STOP” w polu działanie-reguły maksymalna cena nie zostanie zaktualizowana; usuniemy tylko kod SKU.

Uwaga: Aby usunąć wartość ceny minimalnej dla towaru, użyj pliku z informacjami o cenach i ilościach, wprowadź wartość „delete” w tym polu. Jeśli uwzględnisz to pole, ale nie podasz wartości produktu, nie zostanie wprowadzona żadna zmiana istniejącej maksymalnej wartości ceny.

kod-kraju

Służy do śledzenia krajów, w których znajduje się SKU. Aby zidentyfikować właściwy kraj, podaj dwuliterowy kod. Prawidłowe wartości to UK, FR, IT, ES i DE.

kod-waluty

To pole oznacza walutę używaną w kraju SKU. Prawidłowa wartość waluty to PLN.

nazwa-reguły

To pole przypisuje SKU do wybranej reguły automatycznej korekty cen. Aby przypisać regułę, wybierz nazwę reguły utworzonej za pomocą narzędzia automatycznej korekty cen. Aby uniknąć błędów, skopiuj i wklej nazwę reguły z narzędzia. Podczas tworzenia reguły nie należy używać symboli w nazwie reguły.

działanie-reguły

To pole umożliwia rozpoczęcie zmian cen na podstawie wybranej reguły lub zatrzymanie go. Aby rozpocząć zmianę cen SKU, wprowadź START w tym polu po wprowadzeniu kodu SKU, ceny minimalnej, ceny maksymalnej i nazwy reguły w odpowiednich polach. Aby zatrzymać zmianę cen SKU, wprowadź STOP w tym polu po określeniu nazwy SKU. Jeśli wprowadzisz dodatkowe pola, będziemy je przetwarzać w tym samym czasie, co usunięcie SKU z reguły. Aby uzyskać więcej informacji na temat tych pól, zobacz kartę Definicje danych w pliku automatycznej korekty cen.

Pola wyłącznie informacyjne (dostępne we wstępnie wypełnionym pliku)

bieżąca-cena-sprzedaży

To pole zawiera cenę produktu w momencie pobrania pliku.

cena-wysyłki

To pole zawiera cenę wysyłki w momencie pobrania kanału.

cena-ustalona-buybox

To pole zawiera cenę + koszt wysyłki wygranej oferty kupna Buy Box dla tej aukcji ASIN w momencie pobrania kanału.

najniższa-cena-realizacji

To pole zawiera najniższą cenę + koszt wysyłki dla ASIN dla tej oferty w momencie pobrania kanału.

kanał-realizacji

To pole zawiera kanał realizacji zamówień (sprzedawca lub Amazon) dla Twojego produktu.

Stan

To pole zawiera stan produktu.

ranking-sprzedaży

To pole zawiera miejsce w rankingu sprzedaży ASIN tej oferty.

Rozwiązywanie problemów

W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania problemów w przypadku typowych błędów występujących przy używaniu pliku automatycznej korekty cen.

Brakujące informacje

Wprowadź prawidłową wartość we wszystkich polach. W przypadku wprowadzenia nieprawidłowych danych wejściowych (na przykład nieprawidłowego kodu SKU, znaku w polu min./maks., nieprawidłowej nazwy reguły lub danych obok START lub STOP w polu działania-reguły) wiersz nie zostanie przetworzony.

Nieprawidłowa minimalna lub maksymalna cena

Prowadzimy weryfikację minimalnej i maksymalnej ceny w pliku automatycznej korekty cen. Jeśli minimalna lub maksymalna cena znajduje się poza przyjętym progiem, wiersz nie zostanie przetworzony. Dowiedz się więcej o weryfikacji ceny minimalnej i maksymalnej.

Przekroczenie ograniczenia wierszy

Plik automatycznej korekty cen obsługuje do 5000 wierszy na jedno przesyłanie. Jeśli wprowadzisz więcej niż 5000 wierszy do przetworzenia, wszystkie wiersze ponad 5000 wierszy nie zostaną przetworzone.

Wstrzymanie z powodu ręcznej aktualizacji

Teraz możesz wybrać kontynuowanie zmiany cen lub wstrzymać zmiany cen po przesłaniu ręcznej aktualizacji cen. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Kontynuuj lub wstrzymaj przeszacowanie po ręcznej aktualizacji ceny.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates