Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Dyrektywa 2014/30/UE (zwana dalej „Dyrektywą EMC”) określa wymagania dotyczące urządzeń w celu zapewnienia ich zgodności z odpowiednim poziomem kompatybilności elektromagnetycznej. Ma to na celu zapewnienie ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi. Dyrektywa EMC ustanawia zasadnicze wymagania odnoszące się do kompatybilności elektromagnetycznej, wymogów dotyczących etykietowania, procedur zgodności i innych zobowiązań.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz urządzenia, musisz spełniać wymogi Dyrektywy EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Należy również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach członkowskich, które wdrażają dyrektywę EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako substytutu porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z doradcą prawnym w sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem, a także do zapoznania się z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi wdrażającymi Dyrektywę 2014/30/UE.

Do jakich produktów ma zastosowanie Dyrektywa EMC?

Dyrektywa EMC ma zastosowanie do urządzeń. Urządzenie jest (i) pojedynczą jednostką funkcjonalną sprzedawaną użytkownikowi końcowemu i zdolną do wywoływania zakłóceń elektromagnetycznych lub na której działanie wpływają zakłócenia elektromagnetyczne (zdefiniowane jako „aparatura”) oraz (ii) kombinacją takich jednostek (i potencjalnie innych urządzeń), które są montowane, instalowane i przeznaczone do trwałego użytkowania w określonym miejscu (zdefiniowanym jako „instalacja stała”).

Istnieją pewne wyjątki, w tym: produkty lotnicze, sprzęt radiowy używany przez radioamatorów oraz zestawy do ewaluacji tworzone na zamówienie, przeznaczone dla profesjonalistów do wykorzystania wyłącznie w obiektach badawczo-rozwojowych.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z Dyrektywy EMC?

Dyrektywa EMC określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz aparaturę lub gdy aparatura jest projektowana, produkowana i sprzedawana pod Twoją nazwą lub znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i sprzedajesz aparaturę spoza UE do UE.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz aparaturę do sprzedaży lub w dostawie, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jakie są kluczowe wymogi LVD?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Obowiązki producenta obejmują:

 • zapewnienie, że urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w dyrektywie EMC;
 • przeprowadzenie oceny zgodności i sporządzenie wymaganej dokumentacji technicznej w języku lub językach wymaganych w państwie członkowskim, w którym sprzęt elektryczny jest sprzedawany;
 • umieszczenie oznaczenia CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na sprzęcie elektrycznym lub na jego tabliczce znamionowej oraz na opakowaniu.

Obowiązki importera obejmują następujące zapewnienia:

 • właściwa procedura oceny zgodności została przeprowadzona przez producenta;
 • producent sporządził dokumentację techniczną;
 • sprzęt elektryczny opatrzony jest oznakowaniem CE i towarzyszą mu wymagane dokumenty;
 • importer ponosi odpowiedzialność za sprzęt elektryczny, zapewnia warunki jego przechowywania lub transportu, które nie zagrażają jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Producenci i importerzy urządzeń muszą przechowywać kopię dokumentacji technicznej i kopię deklaracji zgodności przez okres 10 lat po zaoferowaniu sprzętu do sprzedaży lub w dostawie.

Obowiązki dystrybutora obejmują:

 • działanie z należytą starannością w odniesieniu do wymogów Dyrektywy EMC;
 • zapewnienie, że w czasie, gdy jest odpowiedzialny za urządzenia, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z zasadniczymi wymogami.

Etykietowanie i informacje:

Producenci i importerzy muszą dopilnować, aby urządzenia radiowe posiadały następujące elementy:

 • nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się skontaktować z producentem i importerem (stosownie do przypadku);
 • typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny element pozwalający na identyfikację urządzenia;
 • oznakowanie CE.

Obowiązkiem dystrybutora jest weryfikacja urządzeń i sprawdzenie czy posiadają oznakowanie CE, typ, numer partii lub numer seryjny lub innym element umożliwiającym ich identyfikację; oraz weryfikacja danych producenta i importera.

Jeżeli informacje te nie mogą znajdować się bezpośrednio na urządzeniu, powinny one znajdować się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do urządzenia. Ponadto wyposażenie elektryczne musi obejmować odpowiednie instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz deklarację zgodności.

Powyższe informacje powinny być sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

Co należy zrobić, jeśli sprzęt nie jest zgodny z dyrektywą EMC?

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności urządzeń, ich wycofania lub odzyskania, w zależności od przypadku.

Jeżeli urządzenie stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostało sprzedane, wraz ze szczegółami dotyczącymi niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Na uzasadniony wniosek producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności urządzenia z Dyrektywą EMC.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat Dyrektywy w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/emc-directive_pl

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/26441

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates