Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zarządzanie opcjami prezentu

Jeśli subskrybujesz profesjonalny plan sprzedaży, możesz skorzystać z opcji prezentu, aby zaoferować kupującym pakowanie przesyłek przeznaczonych na prezenty, dołączanie do nich wiadomości od nadawcy lub obu tych opcji jednocześnie. Usługi te mogą pomóc w zwiększeniu współczynników konwersji sprzedaży, zwiększając poziom zadowolenia klientów.

Opcje prezentu pozwalają kupującym zaznaczyć, że zamówienie jest prezentem. Gdy kupujący zaznaczą, że zamówienie jest prezentem, na dokumencie dostawy domyślnie nie zostaną umieszczone ceny produktów. Klienci będą jednak mogli zdecydować o podaniu cen. Wybory dokonane przez kupującego będą widoczne na dokumencie dostawy dostępnym na stronie zarządzania zamówieniami. Jeśli tworzysz własne dokumenty dostawy, staniesz przed koniecznością odpowiedniego zarządzania komunikatami i wyświetlaniem cen produktów.

Zarówno opcja dołączania wiadomości do prezentu, jak i opcja pakowania na prezent są domyślnie wyłączone. Aby umożliwić klientom dostęp do opcji pakowania zamówień na prezent i dołączania do nich wiadomości, należy włączyć na koncie sprzedającego Opcje prezentu, a także dodać w pliku zapasów określone pola służące do oznaczania, czy dla poszczególnych produktów z zapasów dostępna jest opcja pakowania na prezent, dołączania do prezentu wiadomości, czy też obie te opcje.

Uwaga:
 • Opcje prezentu nie są dostępne w przypadku produktów należących do kategorii Książki, Muzyka, Wideo i DVD.
 • Usługa Realizowane przez Amazon (FBA) oferuje opcję pakowania kwalifikujących się produktów na prezent bez dodatkowych kosztów dla Sprzedawców.
 • Opłaty za pakowanie na prezent są naliczane od sztuki produktu. Nie można naliczyć opłaty zryczałtowanej za pakowanie na prezent od całego zamówienia złożonego przez kupującego.

Konfigurowanie opcji prezentu

Domyślnie nie jest włączone ani dołączanie wiadomości do prezentów, ani usługi pakowania na prezent. Aby włączyć opcje prezentu, wykonaj dwie czynności:

 • Skonfiguruj opcje prezentu na swoim koncie Sprzedawcy.
  1. Przejdź do strony Ustawienia, a następnie kliknij Opcje prezentu.
  2. Kliknij przycisk Edytuj obok opcji Wiadomości dołączane do prezentów lub Pakowanie na prezent, a następnie włącz tę usługę dla poszczególnych produktów z zamówienia.
  3. Kliknij przycisk Kontynuuj, aby zapisać zmienione ustawienia.
 • Zmodyfikuj i prześlij pliki zapasów, aby włączyć opcje prezentu.

Jeśli przesyłasz dane zapasów przy użyciu plików tekstowych lub XML, możesz użyć pola is-gift-message-available (dostępność wiadomości dołączanej do prezentu) lub pola is-gift-wrap-available (dostępność pakowania na prezent), lub obu tych opcji, aby kontrolować, które produkty kwalifikują się do korzystania z tych opcji.

Po pobraniu raportów zamówień i raportów korekty stanu zapasów, kolejnym krokiem Sprzedawcy jest zwykle dostosowanie metody integracji pod kątem przetwarzania zawartych w tych raportach informacji o opcjach prezentu. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Wymagania dotyczące integracji .

Zmiany w opcjach prezentu pojawiają się w ciągu 4 godzin.

Wyłączanie opcji prezentu

Aby przestać oferować konkretny rodzaj opakowania na prezent, skorzystaj z jednej z dwóch opisanych niżej metod:

 • Jeśli już nie planujesz oferować tej opcji pakowania na prezent w przyszłości:
  1. Przejdź do Opcji prezentu i kliknij Edytuj w sekcji, w której wyświetlane są obrazy dostępnych opcji pakowania na prezent.
  2. Zaznacz pole Usuń obok opcji pakowania na prezent, której już nie chcesz oferować.
  3. Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmiany.
 • Jeśli chcesz przestać oferować którąś z opcji prezentu tylko tymczasowo:
  1. Przejdź do Opcji prezentu i kliknij Edytuj w sekcji, w której wyświetlane są obrazy dostępnych opcji pakowania na prezent.
  2. Kliknij przycisk Wyłączono obok opcji pakowania na prezent, którą chcesz tymczasowo wyłączyć.
  3. Kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmiany. Opcja pakowania na prezent pozostanie na Twoim koncie, ale jej stan zmieni się z Włączono na Wyłączono.
  Gdy zechcesz wznowić oferowanie wyłączonej opcji pakowania na prezent, kliknij widoczny obok niej przycisk Włączono, a następnie kliknij przycisk Prześlij, aby zapisać zmiany.

Dostosowywanie stron pomocy

Aby przekazać kupującym informacje o opcjach prezentu, możesz utworzyć niestandardowe strony Pomocy. Więcej informacji znajdziesz w artykule „Tworzenie niestandardowych stron Pomocy dotyczących konkretnych produktów” w sekcji Moje informacje i zasady.

Aby zaktualizować dostępne dla kupujących strony Pomocy, wykonaj następujące kroki:


 1. Kliknij Ustawienia, a następnie wybierz Moje informacje i zasady.
 2. Wybierz pozycję Usługi upominkowe i utwórz własną treść Pomocy na temat dostępnych opcji pakowania prezentów i dołączania do nich wiadomości dla odbiorcy.
 3. Wprowadź treść stron Pomocy w polu Wiadomości dołączane do prezentów, w polu Pakowanie na prezent lub w obu tych polach.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Wybierz opcję Niestandardowe strony pomocy, jeżeli chcesz utworzyć bardziej ogólną treść Pomocy dotyczącą oferowanych przez Ciebie opcji prezentu.
 6. Wprowadź tytuł i treść strony Pomocy.
 7. Kliknij Zapisz.

Wymagania dotyczące integracji

Plik zapasów może służyć do tworzenia nowych produktów i dostosowywania poziomów zapasów dla istniejących ofert. Zawiera on podstawowe informacje o każdym produkcie (takie jak tytuł, SKU, opis itp.).

Kolejnym krokiem po włączeniu i skonfigurowaniu opcji prezentu jest modyfikacja i przesłanie plików zapasów w celu wskazania produktów, w przypadku których można oferować opcję zapakowania na prezent lub dołączenia wiadomości od nadawcy prezentu, albo obu tych opcji.

Aby włączyć opcje prezentu, dodaj do kanałów produktów dwa pola — oba są polami logicznymi:

Is_Gift_Wrap_Available lub IsGiftWrapAvailable

 • true (prawda): Produkt może być zapakowany jako prezent.
 • false (fałsz): Produkt nie może być zapakowany jako prezent.

Is_Gift_Message_Available lub IsGiftMessageAvailable

 • true (prawda): Do produktu można dołączyć wiadomość od nadawcy prezentu.
 • false (fałsz): Do produktu nie można dołączyć wiadomość od nadawcy prezentu.

Notes:
 • W wartościach „true” i „false” jest rozróżniana wielkość liter. Upewnij się, że są one wprowadzone wyłącznie małymi literami.
 • Szablony różnią się między sobą pod względem stosowanych w nich konwencji nazewnictwa. Jedne szablony używają pojedynczej frazy bez spacji (IsGiftWrapAvailable), inne wymagają rozdzielenia jej myślnikami (Is-Gift-Wrap-Available). Użyj konwencji wymaganej w danym szablonie.
 • W przypadku produktów oferowanych w kilku wariantach użycie opcji prezentu w konfiguracji produktu nadrzędnego nie powoduje automatycznie objęcia nimi zależnych od niego produktów podrzędnych. Aby włączyć opcje prezentu tylko dla jednego produktu podrzędnego, należy nadać im odpowiednie wartości dla każdego produktu podrzędnego z osobna.

Raporty

Jeśli włączysz Opcje prezentu, a do przetwarzania raportów zamówień używasz dowolnego programu analizującego, do przyjęcia wszystkich nowych zamówień konieczna może okazać się zmiana używanego przez Ciebie systemu zaplecza.

Zamówienia

Raporty zamówień dla sprzedawców oferujących opcje prezentu zawierają następujące pola:

 • gift-wrap-type: Identyfikator gift-wrap określony podczas konfigurowania opcji prezentu. Limit wynosi 40 znaków.
 • gift-message-text: Tekst, który kupujący wprowadził jako wiadomość dołączaną do produktu przeznaczonego na prezent. Maksymalną liczbę znaków ustawia się w konfiguracji. Tekst wiadomości pojawia się w raporcie zamówień jako pojedynczy wiersz tekstu.
 • gift-wrap-price: Opłata naliczana za pakowanie na prezent.
 • gift-wrap-tax: Podatek od ceny naliczanej za pakowanie na prezent. Względem usługi pakowania na prezent można zastosować te same stawki podatku, co względem produktów.

Jeśli naliczasz podatek, względem usługi pakowania na prezent możesz zastosować te same stawki podatku co względem produktów.

Korekty (zwroty kosztów)

Plik korekt służy do informowania Amazon o zmianach w dowolnej transakcji. Możesz określić kwotę zwrotu i rozbić ją na cenę zakupu, koszt wysyłki i podatek.

Aby móc rozliczać korekty dla usług upominkowych, należy dodać w pliku korekt następujące pola:

 • gift-wrap-price-adj: Pobrana cena pakowania na prezent, którą chcesz zwrócić.
 • gift-wrap-tax-adj: Podatek od ceny pakowania na prezent, którym obciążony został kupujący, a który teraz chcesz mu zwrócić.

Powyższe dwa pola należy dodać w pliku korekt jako dwie ostatnie kolumny z prawej strony tabeli danych.

Raporty rozliczeniowe

Raport rozliczeniowy zawiera listę zdarzeń dotyczących płatności związanych z każdym produktem w zamówieniu odbiorcy, w tym wszystkie kolejne zdarzenia związane z korektami. Po włączeniu usług upominkowych raport rozliczeniowy będzie zawierał jedno dodatkowe pole.

Zazwyczaj kwota wpłaty jest uznawana na koncie Sprzedawcy w ciągu 3–4 dni roboczych od wygenerowania raportu. Raport rozliczeniowy jest generowany w każdy piątek wieczorem. Raport można również wygenerować ręcznie w dowolnym momencie po godzinie 17:00 w sobotę.

gift-wrap-price-credit:Kwota zapłacona Sprzedawcy przez kupującego jako cena za pakowanie na prezent.

gift-wrap-tax-credit: Kwota zapłacona Sprzedawcy przez kupującego jako podatek od ceny usługi pakowania na prezent.

Te pola znajdują się w pliku raportu rozliczeniowego przed polem order-related-fees (opłaty powiązane z zamówieniem) i other-fees (pozostałe opłaty), czyli dwoma ostatnimi kolumnami z prawej strony.

Dołączanie wiadomości do prezentów

Dołączanie wiadomości do prezentów jest bezpłatne, zarówno dla Sprzedawcy, jak i dla Kupującego. Włączenie dla produktu opcji dołączania wiadomości do prezentów umożliwia kupującym komponowanie i dołączanie pojedynczej wiadomości do każdego produktu w zamówieniu. Wiadomości są umieszczane na dokumencie dostawy tworzonym za pomocą narzędzia Zarządzaj zamówieniami.

W przypadku wiadomości dołączanych do prezentu można użyć domyślnych ustawień systemowych lub skonfigurować je w następujący sposób:

Maksymalna długość wiadomości dołączanych do prezentów

Maksymalna liczba znaków w wiadomości dołączanej do prezentu. Można ustawić limit od 1 do 255 znaków. Wartością domyślną jest 255.

Maksymalna liczba wierszy w wiadomości dołączanej do prezentu

Liczba wierszy w wiadomości dołączanej do prezentu. Można ustawić limit od 1 do 10 wierszy. Wartością domyślną jest 10.

Tekst Pomocy

Możesz napisać wiadomość, którą kupujący zobaczy na stronie Pomocy na temat usług upominkowych. Wybierając usługi upominkowe, klienci mogą kliknąć przycisk Dowiedz się więcej. Przeczytają wówczas tę wiadomość o usłudze dołączania wiadomości do prezentów. W tej wiadomości można użyć maksymalnie 1000 znaków.

Dla wygody kupujących zalecamy ustawienie limitu na maksymalną liczbę znaków, jaką możesz zaoferować. Kupujący doceniają elastyczność w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości.

opakowanie ozdobne

Możesz zaoferować maksymalnie cztery różne opcje pakowania na prezent. Nie możesz przypisać konkretnych opcji pakowania na prezent do konkretnych produktów. Wszystkie opcje pakowania na prezent będą dostępne dla każdego produktu, który określisz jako kwalifikujący się do pakowania na prezent.

Dla każdej opcji pakowania na prezent możesz podać następujące informacje:

Nazwa opcji pakowania na prezent:

Nazwa, którą kupujący będą widzieć dla danej opcji pakowania na prezent. Każda opcja pakowania na prezent musi mieć opis. Maksymalna długość wynosi 50 znaków.

Identyfikator pakowania na prezent:

Nazwa identyfikująca konkretną opcję pakowania na prezent w raportach zamówień. Może ona, ale nie musi, być taka sama jak nazwa, pod którą daną opcję pakowania na prezent widzą kupujący. Maksymalna długość wynosi 40 znaków.

Opłata za opakowanie na prezent:

Cena, którą obciążysz kupującego za zapakowanie danego produktu jako prezent. Jeśli dane zamówienie jest objęte podatkiem, od tej kwoty naliczymy podatek. Jeśli chcesz oferować pakowanie na prezent bezpłatnie, ustaw cenę na 0.

Uwaga: Za opcję pakowania na prezent możesz naliczać tylko jedną cenę. Nie można naliczać różnych cen za różne rozmiary lub rodzaje opakowań na prezent.

Obraz opakowania na prezent:

Obraz wyświetlany kupującym przy dokonywaniu przez nich wyboru opakowania na prezent. Jeżeli sprzedawca nie udostępni własnego obrazu, będzie wyświetlany obraz zastępczy. Obrazy muszą mieć co najmniej 71 x 71 pikseli i być w formacie.gif lub .jpg.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates