Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych

Rozporządzenie 2016/426 („Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych”) określa wymagania dotyczące urządzeń i osprzętu gazowego. Wymagania obejmują cele bezpieczeństwa w zakresie projektowania i produkcji urządzeń gazowych, wymogi etykietowania oraz mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych określa również obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów.

Jeśli produkujesz, importujesz lub rozprowadzasz urządzenia gazowe lub osprzęt w zakresie niniejszego prawodawstwa, będziesz zobowiązany spełnić wymagania rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych. Należy również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach członkowskich, które mogą mieć zastosowanie oprócz rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych. Jest to ogólne zalecenie i nie należy go traktować jako alternatywy dla porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem.

Do jakich produktów stosuje się rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych?

Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych ma zastosowanie do urządzeń i osprzętu.

 • Urządzenia objęte są rozporządzeniem w sprawie urządzeń gazowych, jeżeli spalają paliwa gazowe używane do gotowania, chłodzenia, klimatyzacji, ogrzewania pomieszczeń, wytwarzania gorącej wody, oświetlenia lub prania, a także palniki z wymuszonym ciągiem oraz urządzenia grzewcze, które mają być wyposażone w takie palniki.
 • Osprzęt wchodzi w zakres rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych, jeżeli są to urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące lub urządzenia regulacyjne oraz podzespoły, zaprojektowane w celu dołączenia ich do urządzenia lub do montażu w celu utworzenia urządzenia.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych?

Rozporządzenie w sprawie urządzeń gazowych określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów oraz dystrybutorów urządzeń i osprzętu.

 • Jesteś producentem, jeśli produkujesz urządzenie lub osprzęt albo zlecasz zaprojektowanie lub wyprodukowanie urządzenia lub osprzętu i wprowadzasz do obrotu to urządzenie lub osprzęt pod swoją nazwą lub znakiem towarowym lub jeśli używasz tego urządzenia do własnych celów.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeżeli producent urządzenia lub osprzętu udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i oferujesz urządzenie lub osprzęt na sprzedaż lub dostawę spoza UE do krajów UE.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz urządzenie lub osprzęt na sprzedaż lub dostawę, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jakie są kluczowe wymagania rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Obowiązki producenta obejmują:

 • Zapewnienie, że urządzenia gazowe zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymaganiami określonymi w załączniku I do rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych.
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej (zob. załącznik III do rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych).
 • Przeprowadzenie odpowiedniej procedury oceny zgodności.
 • Sporządzenie deklaracji zgodności WE.
 • Umieszczenie oznakowania CE.

Producenci i importerzy mają obowiązek przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez okres 10 lat po zaoferowaniu urządzenia lub osprzętu na sprzedaż lub dostawę w UE.

Obowiązki importerów obejmują zapewnienie, że:

 • Właściwa procedura oceny zgodności została przeprowadzona przez producenta, który sporządził dokumentację techniczną oraz że urządzenie lub osprzęt opatrzony jest oznakowaniem CE.
 • Do urządzenia lub osprzętu dołączono wymagane instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa.
 • Osprzętowi towarzyszy kopia deklaracji zgodności UE, w tym wymagane instrukcje dotyczące dołączenia lub montażu, regulacji, obsługi i konserwacji.
 • W okresie, podczas którego ponoszą odpowiedzialność za urządzenie lub osprzęt, warunki jego przechowywania lub transportu nie zagrażają jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Obowiązki dystrybutorów obejmują:

 • Działanie z należytą starannością w odniesieniu do wymagań rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych.
 • W okresie, podczas którego ponoszą odpowiedzialność za urządzenie lub osprzęt, warunki jego przechowywania lub transportu nie zagrażają jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami.

Etykietowanie i informacje:

Producenci muszą dopilnować, aby urządzenia i osprzęt posiadały następujące oznaczenia:

 • nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować;
 • typ, numer partii lub seryjny lub inny element umożliwiający ich identyfikację;
 • przypisy w załączniku IV do rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych;
 • oznakowanie CE.

Importerzy muszą zapewnić, aby urządzenia i osprzęt posiadały następujące oznaczenia:

 • nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować, oraz odpowiednie dane dotyczące producenta;
 • typ, numer partii lub numer seryjny albo inny element umożliwiający ich identyfikację;
 • przypisy w załączniku IV do rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych;
 • oznakowanie CE.

Dystrybutorzy muszą zapewnić i zweryfikować co następuje:

 • Urządzenie lub osprzęt opatrzone są oznakowaniem CE.
 • Do urządzenia dołączone są instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i użytkowników końcowych, określonym przez państwo(-a) członkowskie, w którym urządzenie ma być udostępnione do sprzedaży.
 • Do osprzętu dołączona jest kopia deklaracji zgodności UE, w tym wymagane instrukcje dotyczące dołączenia lub montażu, regulacji, obsługi i konserwacji, w języku łatwo zrozumiałym dla konsumentów i użytkowników końcowych, określonym przez państwo(-a) członkowskie, w którym urządzenie ma być udostępnione do sprzedaży.
 • Producent i importer spełnili wymóg umieszczenia na wyrobie budowlanym swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego, pod którym można się z nimi kontaktować.
 • Producent spełnił wymóg oznaczania urządzenia ciśnieniowego lub zespołu numerem typu, partii lub numerem seryjnym lub innym elementem umożliwiającym ich identyfikację.

Jeżeli powyższe informacje nie mogą znajdować się na samym urządzeniu lub osprzęcie, powinny znajdować się na opakowaniu lub dokumencie towarzyszącym sprzętowi elektrycznemu.

Ponadto do urządzenia muszą być dołączone instrukcje i wymagane informacje dotyczące bezpieczeństwa. Do osprzętu należy dołączyć kopię deklaracji zgodności UE, która powinna zawierać instrukcje dotyczące dołączenia lub montażu, regulacji, obsługi i konserwacji.

W przypadku urządzeń powyższe informacje powinny być sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku. W przypadku osprzętu powinny one być w języku łatwo zrozumiałym dla producentów urządzeń.

Co należy zrobić, jeśli urządzenia gazowe nie są zgodne z rozporządzeniem w sprawie urządzeń gazowych?

Dystrybutorzy nie powinni udostępniać urządzenia lub osprzętu do sprzedaży, jeżeli mają powody, by sądzić, że nie są one zgodne z wymogami rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych. Jeżeli urządzenie lub osprzęt stwarza zagrożenie, dystrybutorzy muszą poinformować o tym producenta lub importera wraz z organami nadzoru rynku.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności urządzeń lub osprzętu, ich wycofania z obrotu lub odzyskania, stosownie do okoliczności.

W przypadku gdy urządzenie lub osprzęt stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostały sprzedane, wraz ze szczegółami dotyczącymi niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności urządzenia lub osprzętu z rozporządzeniem w sprawie urządzeń gazowych, na uzasadniony wniosek.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie urządzeń gazowych:

https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/appliances-burning-gaseous-fuels_pl

https://ec.europa.eu/growth/sectors/pressure-gas/gas-appliances_pl

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates