Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie CLP: Zjednoczone Królestwo

Rozporządzenie CLP: Zjednoczone Królestwo

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy go traktować jako substytutu porady prawnej. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoimi produktami ze swoim radcą prawnym. Treść tego artykułu odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia. Wymogi obowiązujące w UE i w Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i które mogą Cię dotyczyć, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa na temat brexitu, które odnoszą się do Twoich produktów (patrz poniżej).

Wymogi dotyczące klasyfikacji, etykietowania i pakowania

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje zmieniona wersja unijnego rozporządzenia CLP, wynikająca z rozporządzenia 2019/720 w sprawie chemikaliów (BHP) i organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Ograniczone stosowanie) (Poprawka itp.) (Opuszczenie EU) i innych instrumentów ustawowych („systemu CLP z Zjednoczonym Królestwie”). Poniżej przedstawiamy istotne zmiany w wymogach, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Istnieją pewne inne obowiązkowe wymogi etykietowania, które muszą być spełnione, w tym na przykład oznakowanie substancji niebezpiecznych nazwą, adresem i numerem telefonu dostawcy.

Jeśli sprzedajesz w Zjednoczonym Królestwie produkty zawierające pewne chemikalia, Twoim obowiązkiem jest spełnienie wymogów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli sprzedajesz produkty zawierające pewne chemikalia również w witrynach internetowych Amazon w UE, konieczne jest też przestrzeganie unijnych rozporządzeń REACH i CLP oraz innych krajowych wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach.

Zastosowanie systemu CLP Zjednoczonego Królestwa

System CLP Zjednoczonego Królestwa ma zastosowanie do wszystkich substancji i mieszanin importowanych, wytwarzanych lub sprzedawanych w Zjednoczonym Królestwie, chyba że zaznaczono inaczej. Przykładami produktów objętych rozporządzeniem CLP są farby, detergenty, kleje, farby w sprayu i pestycydy.

Przepisy te są stosowane w różny sposób w następujących krajach:


 1. Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia)
 2. Irlandia Północna

Więcej informacji na ten temat dotyczących Irlandii Północnej („NI”) znajdziesz poniżej.

Istnieją pewne zwolnienia od rozporządzenia w odniesieniu do następujących materiałów tylko w ich stanie gotowym:

 • wyroby (w tym produkty zawierające niedostępne niebezpieczne substancje chemiczne i mieszaniny, takie jak baterie i akumulatory).
 • Żywność i pasze
 • Kosmetyki
 • Wyroby medyczne (dla ludzi)
 • Produkty lecznicze (dla ludzi i zwierząt)

Możesz używać substancji lub mieszanin do wytwarzania wyrobów, które mają specjalny kształt, powierzchnię lub konstrukcję. Gdy specjalny kształt, powierzchnia lub konstrukcja charakteryzuje funkcje produktów w większym stopniu niż skład chemiczny, zgodnie z przepisami są one nazywane „wyrobami”. Przykładami wyrobów są: rowery, gitary, baterie, T-shirty i płyty CD. Unijne rozporządzenie CLP lub system CLP Zjednoczonego Królestwa nie mają zastosowania do większości wyrobów (z wyjątkiem: (1) wyrobów wybuchowych (opisanych w sekcji 2.1 załącznika I); lub (2) w przypadku, gdy substancje zawarte w wyrobie muszą zostać zarejestrowane lub zgłoszone zgodnie z art. 7 lub 9 unijnego rozporządzenia REACH).

Aby ustalić, czy dany produkt podlega rozporządzeniu CLP, zalecamy wykonanie następujących czynności:

 • Skontaktuj się z producentem i zapytaj, czy produkt podlega rozporządzeniu CLP.
 • Sprawdź kartę charakterystyki (SDS), wcześniej znaną również jako arkusz danych bezpieczeństwa materiałów (MSDS), lub etykietę produktu, aby ustalić, czy jest on ujęty w klasyfikacji rozporządzenia CLP. Jeśli nie masz karty charakterystyki produktu, producent lub dostawca powinien udostępnić taki dokument.

Chemikalia zabronione w centrach logistycznych Amazon

Nie wolno wysyłać do Amazon żadnych produktów zabronionych w centrach logistycznych. Amazon może, na koszt użytkownika i bez wypłaty odszkodowania, zutylizować takie jednostki. Produkty sklasyfikowane, oznakowane i pakowane zgodnie z przestarzałymi przepisami (takimi jak dyrektywa w sprawie preparatów niebezpiecznych i dyrektywa w sprawie substancji niebezpiecznych) nie mogą być akceptowane w centrach logistycznych Amazon.

Zakazuje się wprowadzania do centrów logistycznych Amazon produktów opatrzonych którymkolwiek z następujących oznaczeń CLP – H (zagrożenie) lub P (konieczność zachowania ostrożności):

EUH001 Wybuchowe po wyschnięciu
EUH006 Wybuchowe w przypadku kontaktu z powietrzem lub bez kontaktu z powietrzem
EUH014 Reaguje gwałtownie z wodą
EUH018 W użyciu może tworzyć łatwopalne lub wybuchowe mieszaniny oparów powietrznych
EUH019 Może tworzyć wybuchowe nadtlenki
EUH029 W przypadku kontaktu z wodą uwalnia toksyczny gaz
EUH031 W przypadku kontaktu z kwasami uwalnia toksyczny gaz
EUH032 W przypadku kontaktu z kwasami uwalnia bardzo toksyczny gaz
EUH044 Ryzyko wybuchu w przypadku podgrzania w zamknięciu
EUH059 Niebezpieczne dla warstwy ozonowej
H200 Niestabilny materiał wybuchowy
H201 Materiały wybuchowe; zagrożenie wybuchem masowym
H202 Materiał wybuchowy; poważne zagrożenie rozrzutem
H203 Materiał wybuchowy; zagrożenie pożarem, wybuchem lub rozrzutem
H240 Ogrzewanie może spowodować wybuch
H241 Ogrzewanie może spowodować pożar lub wybuch
H250 Samoistny zapłon w razie wystawienia na działanie powietrza
H251 Samopodgrzewanie; może się zapalić
H252 Samopodgrzewanie w dużych ilościach; może się zapalić
H260 W przypadku kontaktu z wodą uwalnia łatwopalne gazy, które mogą zapalić się samoistnie
H261 W przypadku kontaktu z wodą uwalnia łatwopalny gaz
H300 Połknięcie grozi śmiercią
H301 Toksyczny po połknięciu
H304 W przypadku połknięcia i dostania się do dróg oddechowych może spowodować śmierć
H310 Kontakt ze skórą grozi śmiercią
H311 Toksyczny w kontakcie ze skórą
H330 Wdychanie grozi śmiercią
H331 Toksyczne w przypadku wdychania
H340 Może powodować wady genetyczne
H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne
H350 Może powodować raka
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka
H360 Może mieć negatywny wpływ na płodność lub nienarodzone dziecko
H361 Podejrzewa się, że może mieć negatywny wpływ na płodność lub nienarodzone dziecko
H362 Może być szkodliwe dla dzieci karmionych piersią
H370 Powoduje uszkodzenie narządów
H371 Może powodować uszkodzenie narządów
H372 Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałą lub powtarzającą się ekspozycję
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałą lub powtarzającą się ekspozycję
P222 Nie dopuścić do kontaktu z powietrzem
P223 Chronić przed jakimkolwiek kontaktem z wodą z uwagi na ryzyko gwałtownej reakcji i ognia błyskowego
P230 Przechowywać w stanie zwilżenia (dołączyć specyfikację producenta)
P231 Obsługiwać w atmosferze gazu obojętnego
P406 Przechowywać w odpornym na korozję pojemniku (dołączyć specyfikację producenta) z odporną wkładką wewnętrzną
P407 Utrzymywać szczelinę powietrzną między stosami lub paletami

Specjalne zasady pakowania

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie specjalnych zasad pakowania określonych w systemie CLP obowiązującym w Zjednoczonym Królestwie, dotyczących ostrzeżeń dotykowych i mocowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dzieci dla wszystkich odpowiednich produktów.

Etykietowanie produktów CLP

Twoim obowiązkiem jest zadbanie o to, aby produkty objęte regulacją CLP były odpowiednio oznakowane (w tym zaopatrzone w odpowiednie zwroty lub piktogramy dotyczące zagrożenia [H] lub konieczności zachowania ostrożności [P]) oraz aby wszystkie takie informacje o produkcie były dostępne na etykiecie w języku angielskim.

Oferty produktów

Twoim obowiązkiem jest podawanie dokładnych i kompletnych informacji o produkcie, w tym odpowiednich komunikatów ostrzegawczych, zgodnie z CLP. Aby dodać odpowiednie ostrzeżenia do oferty produktów, należy wykonać następujące czynności:

 • Ustal, czy dany produkt podlega rozporządzeniu CLP obowiązującemu w Zjednoczonym Królestwie. Można to sprawdzić, kontaktując się z producentem lub sprawdzając etykietę produktu.
 • Jeśli Twoje produkty podlegają systemowi CLP obowiązującemu w UE lub Zjednoczonym Królestwie, sprawdź, czy kwalifikują się one do sprzedaży na Amazon, a jeśli chcesz je wystawić, dostarcz nam najbardziej aktualną wersję karty charakterystyki podczas konfigurowania nowego produktu.
 • Prosimy również o dostarczenie nam wysokiej jakości zdjęć produktu, na których wyraźnie widać wszystkie stosowne ostrzeżenia.

Irlandia Północna

Na mocy Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują odrębne przepisy. W szczególności:

 • Upewnij się, że produkty spełniają obowiązujące wymogi wynikające z unijnych rozporządzeń REACH i CLP.
 • Upewnij się, że powiadomiono agencję ECHA, zgodnie z wymogami unijnych rozporządzeń REACH i CLP.
 • Przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej, które są obecnie kolejnymi użytkownikami lub dystrybutorami, mogą podlegać obowiązkom w odniesieniu do chemikaliów będących przedmiotem sprzedaży z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.
 • Przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej mogą być również zobowiązane do powiadamiania brytyjskich władz o wprowadzaniu towarów podlegających ścisłej regulacji na rynku brytyjskim.
 • „Kwalifikujące się towary z Irlandii Północnej” mogą być sprzedawane w Wielkiej Brytanii na mocy prawa do nieograniczonego dostępu. Rząd Zjednoczonego Królestwa publikuje aktualnie wytyczne dotyczące działania tego mechanizmu.

BREXIT: Wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Zjednoczonego Królestwa opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży chemikaliów w Zjednoczonym Królestwie od 1 stycznia 2021 r., w tym dotyczące unijnych rozporządzeń REACH i CLP (jak również klasyfikacji, etykietowania i pakowania środków biobójczych, wcześniejszej świadomej zgody oraz pestycydów lub środków ochrony roślin).

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz z wszelkimi innymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi oferowanych przez Ciebie produktów. Ewentualne pytania o zastosowanie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do konkretnych produktów sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r. sprzedawca winien skonsultować we własnym zakresie z kompetentnym radcą prawnym.

CLP: Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wytycznymi, aby uzyskać więcej informacji na temat sprzedaży chemikaliów w Unii Europejskiej.

Więcej informacji na temat rozporządzeń REACH i CLP możesz uzyskać w punkcie informacyjnym ds. rozporządzenia REACH w Zjednoczonym Królestwie oraz w wytycznych rządu Zjednoczonego Królestwa, między innymi w poniższych witrynach internetowych:

Zachęcamy również do odwiedzenia witryny internetowej Business Companion, która zawiera przewodnik dotyczący zasad zgodności produktów w Zjednoczonym Królestwie: Rozpocznij
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates