Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Polsce

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) jest wdrażana w Polsce w drodze ustawy z dnia 11 września 2015 r. o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2020, poz. 1893). Niektóre dodatkowe zobowiązania wynikają z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020, poz. 1797 ze zmianami). Polski dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Polskie prawo określa producentów (zgodnie z definicją w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) dwojako: producent w rozumieniu dyrektywy w sprawie sprzętu elektrycznego i elektronicznego mający siedzibę w Polsce jest to podmiot wprowadzający produkty do obrotu (wprowadzający), natomiast mianem producenta (producent) jest określany producent w rozumieniu dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego mający siedzibę w innym państwie członkowskim lub — w przypadku bezpośredniej sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego za pomocą środków porozumiewania się na odległość — w państwie trzecim.

Obowiązki podmiotu wprowadzającego produkty do obrotu:

 • Możesz wykonywać swoje zadania samodzielnie lub poprzez zawarcie umowy z organizacją odzysku zarejestrowaną w bazie danych odpadów.
  • Następujące obowiązki należy jednak zawsze wypełniać samodzielnie:
   • Przed rozpoczęciem działalności zarejestrować się w bazie danych odpadów.
   • Umieszczać numer rejestracyjny (oraz numery rejestracyjne upoważnionych przedstawicieli dostawców) na fakturach i innych dokumentach związanych z wprowadzaniem produktów do obrotu.
   • Prowadzić rejestr sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wskazujący masę sprzętu wprowadzonego do obrotu.
 • W obu przypadkach nieosiągnięcie minimalnego poziomu zbiórki lub odzysku, recyklingu bądź przygotowania do ponownego wykorzystania skutkuje obowiązkiem uiszczenia opłaty za produkt.
 • Jeśli zdecydujesz się na samodzielne wykonywanie zadań, masz również obowiązek:
  • wniesienia zabezpieczenia finansowego z tytułu ewentualnej opłaty za produkt (jeśli wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny przeznaczony dla prywatnych gospodarstw domowych);
  • przeznaczenia 0,1% przychodów brutto z tytułu wprowadzenia do obrotu sprzętu elektrycznego i elektronicznego w poprzednim roku na publiczne kampanie edukacyjne lub zapłaty tej kwoty na rzecz marszałka właściwego województwa;
  • zawarcia umowy z podmiotem zajmującym się przetwarzaniem sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz uzyskania certyfikatów od tego podmiotu.
 • Do 15 marca każdego roku należy złożyć roczny raport dotyczący produktów, opakowań i gospodarki odpadami (samodzielnie lub przez organizację odzysku działającą w Twoim imieniu).
 • Jeżeli wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny od producenta, masz obowiązek dostarczyć jego upoważnionemu przedstawicielowi wszelkie informacje wymagane do wykonywania przez niego obowiązków, w szczególności dotyczące masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w bieżącym roku i w poprzednich latach od tego producenta.
 • Jeżeli wprowadzasz do obrotu nie więcej niż 100 kg małych urządzeń lub nie więcej niż 1000 kg dużych urządzeń gospodarstwa domowego rocznie, możesz uzyskać zwolnienie z obowiązku uiszczania opłaty za produkt zgodnie z zasadami przyznawania pomocy de minimis.

Obowiązki dystrybutora:

Jeśli kwalifikujesz się jako dystrybutor, masz następujące obowiązki:

 • Upewnić się, że cały dystrybuowany przez Ciebie sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzi od podmiotu wprowadzającego produkty do obrotu i zarejestrowanego w bazie danych odpadów lub od producenta, którego upoważniony przedstawiciel jest zarejestrowany w bazie danych odpadów.
 • Upewnić się, że cały dystrybuowany przez Ciebie sprzęt elektryczny i elektroniczny jest oznaczony symbolem przedstawionym w załączniku IX do dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz że dostarczono wszystkie informacje wymagane w przypadku sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla prywatnych gospodarstw domowych.
 • Poinformować swoich nabywców o kosztach zarządzania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, jeżeli takie informacje zostały dostarczone przez podmiot wprowadzający produkty do obrotu.
 • Zwykli dystrybutorzy są zobowiązani do odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego według zasady 1 za 1. Sklepy detaliczne, w których powierzchnia handlowa przeznaczona na sprzęt elektryczny i elektroniczny dla prywatnych gospodarstw domowych wynosi co najmniej 400 m2, są zobowiązane do odbioru małego sprzętu (o wymiarach zewnętrznych nieprzekraczających 25 cm) według zasady 0 za 1.
 • Umieścić informacje o powyższych obowiązkach dotyczących odbioru, a także o dostępnych punktach zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży (lub na stronie internetowej, jeśli dystrybucja sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbywa się bezpośrednio za pomocą środków porozumiewania się na odległość).

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates