Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymogi dotyczące zużytych baterii i akumulatorów

Wymogi obowiązujące w UE: Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów (zwana dalej w skrócie „dyrektywą 2006/66/WE”) zawiera przepisy dotyczące sprzedaży baterii i akumulatorów w UE, dlatego może dotyczyć także i Ciebie, jeżeli sprzedajesz baterie, akumulatory lub produkty je zawierające. Dyrektywa, o której mowa, dotyczy zakazu sprzedaży w Unii Europejskiej baterii i akumulatorów zawierających substancje niebezpieczne, a także ustanawia zasady dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i utylizacji zużytych baterii i akumulatorów. W tym względzie dyrektywa formułuje postanowienia dotyczące: systemów zbiórki, zobowiązań finansowych producentów w zakresie zbiórki, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii, obowiązków rejestracyjnych producentów oraz wymogów dotyczących etykietowania baterii.

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w UE można znaleźć niżej.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie: W Zjednoczonym Królestwie przepisy regulujące postępowanie ze zużytymi bateriami i akumulatorami wynikają przede wszystkim z: (i) rozporządzeń dotyczących baterii i akumulatorów (ich wprowadzania na rynek) z 2008 r. (SI 2008/2164), w skrócie znanych jako „BAPMR”) oraz (ii) rozporządzeń dotyczących zużytych baterii i akumulatorów z 2009 r. (SI 2009/890) („WBAR”), określanych dalej łącznie jako „przepisy brytyjskie”. Wskazane wyżej przepisy brytyjskie zawierają zasady dotyczące sprzedaży w Zjednoczonym Królestwie baterii i akumulatorów, dlatego mogą obowiązywać także i Ciebie, jeżeli sprzedajesz baterie, akumulatory lub produkty je zawierające.

Przepisy brytyjskie zawierają zakaz sprzedaży w Zjednoczonym Królestwie baterii i akumulatorów zawierających substancje niebezpieczne oraz ustanawiają zasady dotyczące zbierania, przetwarzania, recyklingu i usuwania zużytych baterii i akumulatorów. W odniesieniu do tego aspektu przepisy brytyjskie formułują postanowienia dotyczące: systemów zbiórki, zobowiązań finansowych nałożonych na producentów w zakresie zbiórki, przetwarzania i recyklingu zużytych baterii, obowiązków rejestracyjnych producentów oraz wymogów dotyczących etykietowania baterii. Sprzedaż produktów w (1) Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) podlega innym zasadom niż w (2) Irlandii Północnej.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów brytyjskich, jeśli sprzedajesz swoje produkty w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli prowadzisz sprzedaż produktów także na stronie lub stronach internetowych Amazon w Unii Europejskiej, musisz również przestrzegać krajowych ustaw i przepisów wykonawczych odnośnych państw członkowskich UE wdrażających w każdym z nich dyrektywę 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów.

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie znajdziesz niżej.

Zamieszczone tu materiały służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowią one porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu. Treść tego artykułu odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia. Pamiętaj, że wymogi w UE i Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą dotyczyć Cię od 1 stycznia 2021 r., zapoznaj się z aktualnymi odnoszącymi się do Twoich produktów wytycznymi Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi Brexitu (jeśli wytyczne takie są dostępne).

Wymogi obowiązujące w UE

Jakich produktów dotyczy dyrektywa w sprawie baterii?

Dyrektywa 2006/66/WE ma zastosowanie do wszystkich typów baterii i akumulatorów sprzedawanych na rynku UE, niezależnie od ich kształtu, objętości, wagi, składu materiałowego i zastosowania, poza bateriami i akumulatorami stosowanymi w urządzeniach służących do ochrony najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa narodowego i urządzeń przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ograniczenie:

Dyrektywa 2006/66/WE zakazuje sprzedaży w UE: a) wszelkich baterii lub akumulatorów, także tych wbudowanych w urządzenia, zawierających rtęć w ilościach stanowiących więcej niż 0,0005% ich masy oraz b) baterii i akumulatorów przenośnych, w tym baterii wbudowanych w urządzenia, zawierających kadm w ilościach stanowiących więcej niż 0,002% ich masy. Zakazy te nie dotyczą jednak baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do stosowania w (i) systemach alarmowych i awaryjnych, w tym w oświetleniu awaryjnym, oraz (ii) sprzęcie medycznym.

Etykietowanie:

Wszystkie baterie, akumulatory i zestawy akumulatorów powinny być oznakowane symbolem przekreślonego kosza na kołach, w sposób widoczny, czytelny i trwały. Takie oznakowanie powinno mieć wielkość i format zgodny z określonymi w dyrektywie 2006/66/WE, dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej (zob. informacje dodatkowe niżej) i oznacza, że dana bateria nie może być usuwana jako zwykły odpad gospodarczy, lecz wymaga utylizacji w wyznaczonych ośrodkach recyklingu. Ponadto baterie zawierające wskazane w dyrektywie metale w ilościach przekraczających podane w niej ilości (np. 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu) powinny być oznaczone symbolem chemicznym danego metalu: Hg, Cd lub Pb. Także i to oznakowanie powinno spełniać wymogi dotyczące jego wielkości i formatu określone w dyrektywie 2006/66/WE. Wszystkie baterie (zarówno akumulatory, jak i baterie jednorazowe) oraz akumulatory samochodowe i inne baterie i akumulatory stosowane w samochodach powinny być oznakowane informacją o ich pojemności.

Rejestracja:

Wszyscy producenci baterii i akumulatorów oraz producenci innych produktów zawierających baterię lub akumulator powinni być zarejestrowani w krajowych organach zajmujących się odpadami baterii w kraju przeznaczenia wysyłki dla każdego rodzaju produktu i marki.

Obowiązki dotyczące odbioru:

Producenci baterii i akumulatorów oraz producenci innych produktów zawierających baterię lub akumulator są odpowiedzialni za zagospodarowanie sprzedawanych przez nich w UE baterii i akumulatorów po ich zużyciu. W szczególności, producenci baterii (lub działające w ich imieniu osoby trzecie) są zobowiązani do finansowania wszelkich kosztów netto wynikających z gromadzenia, przetwarzania i recyklingu wszystkich zużytych baterii przenośnych, baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych w ramach swoich własnych programów lub programów zbiorowych, w których uczestniczą. Dystrybutorzy natomiast przy dostawie baterii i akumulatorów u nich zakupionych mają obowiązek odbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych bez pobierania z tego tytułu opłat.

Dostarczanie informacji:

Do urządzeń zawierających wbudowane baterie lub akumulatory należy dołączać instrukcję informującą o sposobie bezpiecznego usunięcia tych baterii i akumulatorów przez użytkownika końcowego lub przez niezależnych wykwalifikowanych specjalistów. W stosownych przypadkach instrukcja taka powinna również informować użytkownika końcowego o typach wbudowanych w dane urządzenie baterii lub akumulatorów.

W każdym państwie członkowskim producenci powinni również okresowo przekazywać organom nadzorującym utylizację baterii w danym kraju informacje o ilości sprzedanych baterii i akumulatorów.

Odpowiadasz za dostarczanie pełnych i zgodnych z prawdą informacji o produktach w zakresie stosowanych lub zawartych w nich baterii. Jeśli Twoje produkty podlegają regulacji na mocy dyrektywy 2006/66, sprawdź, czy kwalifikują się one do sprzedaży i spełniają wszystkie wymogi dotyczące stosowanych baterii.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej w celu zapoznania się z opublikowanymi na niej dodatkowymi informacjami na temat baterii i akumulatorów.

W celu uzyskania informacji o wywiązywaniu się przez producentów i dystrybutorów z ich ustawowych obowiązków zachęcamy do skontaktowania się z którymś z autoryzowanych programów dotyczących baterii.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Gdzie obowiązują przepisy brytyjskie?

Przepisy brytyjskie dotyczą wszystkich produktów sprzedawanych w Zjednoczonym Królestwie, istnieją jednak różnice w ich stosowaniu między Wielką Brytanią (Anglią, Szkocją i Walią) a Irlandią Północną. O specyfice Irlandii Północnej („NI”) możesz przeczytać więcej niżej.

Jakich produktów dotyczą przepisy brytyjskie?

Przepisy brytyjskie mają zastosowanie do wszystkich typów baterii i akumulatorów, niezależnie od ich kształtu, objętości, wagi, składu materiałowego i zastosowania, poza bateriami i akumulatorami stosowanymi w urządzeniach służących do ochrony najważniejszych dziedzin bezpieczeństwa narodowego i urządzeń przeznaczonych do wysyłania w przestrzeń kosmiczną.

Ograniczenie:

Rozporządzenie BAPMR zakazuje sprzedaży w Wielkiej Brytanii: a) wszelkich baterii lub akumulatorów, także tych wbudowanych w urządzenia, zawierających rtęć w ilościach stanowiących więcej niż 0,0005% ich masy oraz b) baterii i akumulatorów przenośnych, w tym baterii wbudowanych w urządzenia, zawierających kadm w ilościach stanowiących więcej niż 0,002% ich masy. Zakazy te nie dotyczą jednak baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do stosowania w: (i) systemach alarmowych i awaryjnych, w tym w oświetleniu awaryjnym, oraz (ii) sprzęcie medycznym.

Etykietowanie:

Wszystkie baterie, akumulatory i zestawy akumulatorów powinny być w sposób widoczny, czytelny i trwały oznakowane symbolem przekreślonego pojemnika na kołach, zgodnie z rozmiarem i formatem określonym w Rozporządzeniu 5 i Załączniku 1 rozporządzeń BAPMR. Symbol ten wskazuje, że dana bateria nie powinna być utylizowana jako zwykły odpad gospodarczy, lecz wymaga utylizacji w wyznaczonych ośrodkach recyklingu. Ponadto baterie zawierające wskazane w dyrektywie metale w ilościach przekraczających podane w niej ilości (np. 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu) powinny być oznaczone symbolem chemicznym danego metalu: Hg, Cd lub Pb. Także i to oznakowanie powinno spełniać wymogi dotyczące jego wielkości i formatu określone w rozporządzeniu 6 BAPMR. Wszystkie baterie (zarówno akumulatory, jak i baterie jednorazowe) oraz akumulatory samochodowe i inne baterie i akumulatory stosowane w samochodach powinny być oznakowane informacją o ich pojemności.

Rejestracja:

Wszyscy producenci baterii i akumulatorów oraz innych produktów zawierających baterie lub akumulatory są zobowiązani do rejestrowania się w instytucji pełniącej funkcje regulatora ochrony środowiskowa w odpowiednim kraju Zjednoczonego Królestwa. Poniższa lista zawiera instytucje pełniące funkcję regulatorów ochrony środowiska:

  • Environment Agency (Agencja Ochrony Środowiska, Anglia);
  • Scottish Environment Protection Agency (Szkocka Agencja Ochrony Środowiska) oraz
  • Natural Resources Wales (Zasoby Naturalne, Walia)

Obowiązki dotyczące odbioru:

Producenci baterii i akumulatorów przenośnych oraz producenci innych produktów zawierających baterię lub akumulator mają obowiązek zagospodarowania sprzedawanych przez nich w Wielkiej Brytanii baterii i akumulatorów po ich zużyciu. W szczególności producenci baterii (lub działające w ich imieniu osoby trzecie) są zobowiązani do finansowania wszelkich kosztów netto wynikających z gromadzenia, przetwarzania i recyklingu wszystkich zużytych baterii przenośnych, baterii i akumulatorów przemysłowych i samochodowych w ramach ich własnych programów lub programów zbiorowych, w których uczestniczą. Dystrybutorzy zaś przy dostawie baterii i akumulatorów u nich zakupionych mają obowiązek odbioru zużytych baterii i akumulatorów przenośnych bez pobierania z tego tytułu opłat.

Dostarczanie informacji:

  • Do urządzeń zawierających wbudowane baterie lub akumulatory należy dołączać instrukcję informującą o sposobie bezpiecznego usunięcia tych baterii i akumulatorów przez użytkownika końcowego lub przez niezależnych wykwalifikowanych specjalistów. W stosownych przypadkach instrukcja taka powinna również informować użytkownika końcowego o typach wbudowanych w dane urządzenie baterii lub akumulatorów.
  • W każdym kraju Zjednoczonego Królestwa za pośrednictwem systemu National Packaging Waste Database producenci powinni również okresowo przekazywać instytucjom pełniącym funkcję regulatora utylizacji baterii informacje o ilości baterii i akumulatorów sprzedanych w Zjednoczonym Królestwie.
Odpowiadasz za dostarczanie pełnych i zgodnych z prawdą informacji o produktach w zakresie stosowanych lub zawartych w nich baterii. Jeśli Twoje produkty podlegają przepisom brytyjskim, masz obowiązek weryfikowania, czy kwalifikują się one do sprzedaży, a także spełniania wszystkich odnośnych wymogów.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że na mocy Protokołu w sprawie Irlandii Północnej w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują odrębne przepisy. W szczególności Sprzedawca prowadzący sprzedaż w tym kraju powinien upewnić się, że oferowane produkty spełniają wymagania UE.

Wszyscy producenci baterii i akumulatorów oraz innych produktów zawierających baterie lub akumulatory są zobowiązani do zarejestrowania się w ewidencji prowadzonej przez Northern Ireland Environment Agency.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia rządowych stron internetowych Zjednoczonego Królestwa w celu zapoznania się z opublikowanymi na niej dodatkowymi informacjami na temat baterii i akumulatorów.

W celu zapewnienia zgodności z obowiązkami producenta zachęcamy do kontaktu z którymś z autoryzowanych programów dotyczących baterii.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Business Companion, zawierającej wytyczne na temat obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie zasad dotyczących zgodności produktów należących do kategorii „Baterie”.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates