Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD)

Dyrektywa 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów („GPSD”) ma na celu zapewnienie konsumentom dostępu wyłącznie do bezpiecznych produktów. Określa ona szereg wymagań dla producentów i dystrybutorów produktów w celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów; konsumenci są informowani o wszelkich zagrożeniach związanych z produktami, a produkty niebezpieczne mogą zostać usunięte.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie zasad GPSD. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do konsultacji z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących produktu, w tym krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych, które transponują GPSD do prawa państw członkowskich UE.

Jakie produkty wchodzą w zakres GPSD?

GPSD ma zastosowanie do każdego nowego, używanego lub odnowionego produktu przeznaczonego dla konsumentów lub wobec którego istnieje racjonalne prawdopodobieństwo, że będzie używany przez konsumentów. Obejmuje to produkty dostarczane lub udostępniane w ramach działalności handlowej, w tym w kontekście świadczenia usługi.

GPSD stosuje się również do produktów, które wchodzą w zakres prawodawstwa UE specyficznego dla danych sektorów (np. dyrektywa w sprawie zabawek i gier, rozporządzenie w sprawie kosmetyków itp.), w zakresie, w jakim szczegółowe wymogi lub normy nie są objęte zakresem tych przepisów sektorowych.

Z zakresu GPSD wyłączone są w szczególności produkty farmaceutyczne, urządzenia medyczne oraz żywność. Te rodzaje produktów wchodzą w zakres odrębnego prawodawstwa.

Co to jest „bezpieczny” produkt w ramach dyrektywy GPSD?

Produkt jest bezpieczny, gdy w normalnych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach stosowania nie stwarza zagrożenia lub gdy produkt stwarza ryzyko uznane za dopuszczalne i zgodne z wysokim poziomem ochrony. Koncepcja bezpiecznego produktu uwzględnia jego cechy charakterystyczne, opakowanie i prezentację, specjalne grupy konsumentów (np. osoby starsze lub młodzież) oraz wpływ na inne produkty.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z dyrektywy GPSD?

GPSD ma obowiązki wobec „producentów” i „dystrybutorów”.

Jesteś producentem, jeśli produkujesz produkt (jeżeli masz siedzibę w UE) lub jesteś upoważnionym przedstawicielem producenta lub innym specjalistą w łańcuchu dostaw, którego działalność wpływa na bezpieczeństwo produktu. Jeśli umieścisz na produkcie swoje imię i nazwisko, znak towarowy lub jakikolwiek inny znak wyróżniający lub odnowisz produkt, zostaniesz uznany za producenta do celów GPSD.

Jesteś dystrybutorem, jeśli jesteś innym specjalistą w łańcuchu dostaw, którego działania nie mają wpływu na bezpieczeństwo produktu (np. przedstawicielem handlowym (sprzedawcą)).

Jakie masz obowiązki jako producent?

Producenci powinni dostarczać konsumentom wyłącznie bezpieczne produkty. Ponadto producenci muszą dostarczać konsumentom wszelkie istotne informacje niezbędne do bezpiecznego stosowania produktu lub podjąć niezbędne środki ostrożności w celu ograniczenia wszelkiego ryzyka.

Obecność ostrzeżeń nie zwalnia z przestrzegania wymogów GPSD.

Producent powinien również podjąć środki, aby być na bieżąco informowanym o ryzyku, jakie może stwarzać jego produkt, oraz podjąć odpowiednie działania w celu uniknięcia tego ryzyka (w tym wycofanie, wycofanie z rynku lub ostrzeżenie konsumentów). Podjęcie odpowiednich działań (w tym wycofanie lub wycofanie z obrotu) odbywa się dobrowolnie lub na wniosek właściwego organu. Jeżeli jednak producenci dowiedzą się lub wiedzą, że dany produkt nie jest bezpieczny, muszą niezwłocznie poinformować o tym właściwe organy państw członkowskich i współpracować z nimi.

Dokładne wymagania dotyczące obowiązków producenta mogą się różnić w poszczególnych państwach członkowskich. Przykłady innych środków, do podjęcia których producenci mogą być zobowiązani w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zgodności swoich produktów, obejmują:

  • Zawarcie informacji dla konsumentów na produkcie lub opakowaniu, takich jak tożsamość i szczegóły dotyczące producenta oraz odniesienie do produktu lub, w stosownych przypadkach, partia produktów, do których należy; oraz
  • Przeprowadzenie badań próbek produktów wprowadzanych do obrotu, badania oraz, w razie potrzeby, prowadzenie rejestru skarg i informowanie dystrybutorów o takim monitorowaniu.

Jakie masz obowiązki jako dystrybutor?

Dystrybutorzy mają obowiązek działać z należytą starannością w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa. Nie mogą oni dostarczać produktów, o których wiedzą lub co do których powinni byli domniemywać, w oparciu o posiadane informacje, że nie spełniają odpowiednich wymogów bezpieczeństwa.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat GPSD:

Ogólna dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa produktów
Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates