Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego

Wiele produktów codziennego użytku, takich jak pralki, lodówki i urządzenia do gotowania, posiada etykiety energetyczne i zostało zaprojektowane tak, aby spełniały one minimalne standardy efektywności energetycznej.

Wymogi obowiązujące w UE: Rozporządzenie 2017/1369 („rozporządzenie UE w sprawie etykietowania energetycznego”) określa ramy przepisów obowiązujących w krajach członkowskich w zakresie przekazywania informacji dotyczących efektywności energetycznej, zużycia energii i innych zasobów w ramach etykiety produktu. Celem rozporządzenia UE w sprawie etykietowania energetycznego jest umożliwienie konsumentom wyboru bardziej wydajnych produktów w celu zmniejszenia ilości zużywanej przez siebie energii.

Aby zapewnić jaśniejsze i bardziej zrozumiałe kryteria oceny efektywności energetycznej produktów związanych z energią (w tym urządzeń gospodarstwa domowego), w unijnym rozporządzeniu w sprawie etykietowania energetycznego wprowadzono prostszy system skalowania etykiet energetycznych z ocenami produktów od A (najbardziej wydajne) do G (najmniej wydajne). Nowe etykiety o zmienionej skali mają zastosowanie od 1 marca 2021 r. do czterech kategorii produktów: pralek i pralko-suszarek, zmywarek do naczyń, wyświetlaczy elektronicznych i lodówek. Nowe etykiety dotyczące źródeł światła będą obowiązywać od 1 września 2021 r., a inne produkty zostaną nimi objęte w nadchodzących latach.

Do Twoich obowiązków należy przestrzeganie rozporządzenia UE w sprawie etykietowania energetycznego , jeżeli prowadzisz sprzedaż odpowiedniego typu produktów w UE. Musisz również wywiązać się z innych wymogów krajowych w poszczególnych państwach członkowskich, w których je sprzedajesz.

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w UE można znaleźć niżej.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie:

Od 1 stycznia 2021 r. etykietowanie energetyczne w Zjednoczonym Królestwie podlega zmienionej wersji rozporządzenia 2017/1369 („rozporządzenia UE w sprawie etykietowania energetycznego”), dotyczącego efektywności energetycznej, przewidującej umieszczanie na etykietach produktów informacji o efektywności energetycznej, zużyciu energii i innych zasobów. Jest to wynik wprowadzenia w Zjednoczonym Królestwie rozporządzeń pt. „Ecodesign for Energy-Related Products and Energy Information (Amendment) (EU Exit)” z 2019 r., określanych dalej jako „rozporządzenia Zjednoczonego Królestwa ws. informacji dotyczących energii” i podlegających ramowym przepisom krajowym regulującym dostarczanie informacji. Sprzedaż produktów w (1) Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) podlega innym zasadom niż w (2) Irlandii Północnej.

Jeśli sprzedajesz w Zjednoczonym Królestwie podlegające tym przepisom produkty, Twoim obowiązkiem jest spełnienie wymogów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie. Jeśli sprzedajesz takie produkty również na stronach internetowych Amazon w UE, musisz też przestrzegać rozporządzenia UE w sprawie etykietowania energetycznego oraz innych krajowych wymogów obowiązujących w poszczególnych krajach, w których sprzedajesz te produkty.

Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie znajdziesz niżej.

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy go traktować jako substytutu porady prawnej. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoimi produktami z wynajętym z radcą prawnym. Treść tego artykułu odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia. Pamiętaj, że wymogi obowiązujące w UE i w Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o mogących dotyczyć Cię zmianach wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., zapoznaj się z aktualnymi odnoszącymi się do Twoich produktów (zob. niżej) wytycznymi Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi Brexitu.

1. Wymogi obowiązujące w UE

Jakich produktów dotyczy rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego?

Rozporządzenie UE w sprawie etykietowania energetycznego ma zastosowanie do „produktów związanych z energią”, które mają wpływ na zużycie energii podczas użytkowania i są sprzedawane konsumentom lub użytkowane w UE.

Do produktów związanych z energią zaliczają się na przykład: klimatyzatory i wentylatory, produkty do ogrzewania i chłodzenia powietrza, oświetlenie, telewizory, suszarki bębnowe, komputery, transformatory, zasilacze zewnętrzne i lodówki.

Rozporządzenie EU w sprawie etykietowania energetycznego nie dotyczy natomiast produktów używanych (tj. z rynku wtórnego), chyba że produkt taki jest importowany spoza UE.

Na kogo rozporządzenie UE w sprawie etykietowania energetycznego nakłada obowiązki?

Unijne rozporządzenie w sprawie etykietowania energetycznego określa obowiązki dostawców i sprzedawców.

Jesteś „dostawcą”, jeśli jesteś producentem mającym siedzibę w UE, autoryzowanym przedstawicielem producenta nieposiadającego siedziby w UE, lub importerem, który udostępnia produkt do sprzedaży (lub zasila nim sieć dystrybucji) w UE.

Jesteś „sprzedawcą”, jeśli prowadzisz sprzedaż produktów związanych z energią, wydzierżawiasz je lub oferuje je z możliwością zakupu, lub jeżeli w ramach swojej działalności handlowej prezentujesz produkty związane z energią nabywcom lub instalatorom, niezależnie od tego, czy czynisz to odpłatnie, czy bezpłatnie.

Jakie są kluczowe wymogi UE w zakresie etykietowania energetycznego?

Na wszystkich produktach związanych z energią elektryczną muszą znajdować się etykiety energetyczne. Uwaga: Skala etykiet od A+++ do G używana przed 2017 r. będzie w miarę upływu czasu stopniowo „przeskalowywana” na nową skalę od A (najbardziej wydajne) do G (najmniej wydajne).

Od 1 marca 2021 r. etykiety o zmienionej skali mają zastosowanie do czterech kategorii produktów: pralek i pralko-suszarek, zmywarek do naczyń, wyświetlaczy elektronicznych i lodówek. Od 1 września 2021 r. przeskalowane etykiety będą miały zastosowanie do źródeł światła. Etykiety energetyczne innych produktów związanych z energią elektryczną zostaną również przeskalowane w kolejnych latach.

Do każdego produktu związanego z energią elektryczną musi być dołączona również karta informacyjna produktu. W przypadku niektórych rodzajów produktów (w tym takich jak telewizory, komputery i serwery czy suszarki bębnowe) obowiązują szczególne przepisy dotyczące etykietowania energetycznego.

Więcej informacji na temat odpowiednich wymagań mających zastosowanie do każdej kategorii produktów znajdziesz na stronach, do których prowadzą linki dostępne poniżej, w sekcji „Informacje dodatkowe”.

Jaki wpływ na dostawców mają wymogi UE dotyczące etykietowania energetycznego?

Najogólniej ujmując, dostawcy produktów związanych z energią muszą podjąć opisane niżej kroki. W odniesieniu do niektórych produktów mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Należy więc zawsze zapoznać się z określonymi przepisami i odpowiednimi aktami delegowanymi.

 • Zadbać o dołączenie do produktów związanych z energią nieodpłatnie drukowanych etykiet i kart informacyjnych produktów. Etykiety mają postać schematu graficznego, zawierającego skalę zamkniętą, wykorzystującą tylko litery od A do G, z których każda reprezentuje odpowiednią klasę i ma inny kolor (od ciemnozielonego do czerwonego). Zamiast podawać informacje o produkcie w jego karcie informacyjnej, można wprowadzić te informacje do prowadzonej przez Unię Europejską bazy danych produktów związanych z energią.
 • Bezpłatnie i niezwłocznie (w ciągu pięciu dni roboczych) dostarczać sprzedawcom na żądanie drukowane etykiety i karty informacyjne produktów.
 • Zapewnić poprawność i zgodność ze stanem faktycznym etykiet i kart informacyjnych produktów oraz sporządzić dokumentację techniczną, która wystarczy odpowiednim organom do ich weryfikacji. Taka dokumentacja techniczna powinna zawierać sprawozdania z badań lub inne, podobne dowody natury technicznej.
 • W zakresie informacji o produkcie dostawcy są zobowiązani do wprowadzania określonych typów informacji do bazy danych produktów UE, którą utworzy i którą będzie zarządzać Komisja Europejska (wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.) (patrz tutaj). Baza ta składa się z części publicznej i części poświęconej zgodności z wymogami. Obie te części mają być dostępne za pośrednictwem dedykowanego portalu internetowego. Niektóre informacje muszą być przekazywane do publicznej części bazy danych (np. nazwa lub znak towarowy, adres, dane kontaktowe i inna identyfikacja prawna dostawcy, identyfikator modelu, klasy etykiet i efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu w formacie elektronicznym), a niektóre informacje dotyczą zgodności (identyfikator modelu wszystkich równoważnych modeli już udostępnionych do sprzedaży w UE oraz określona dokumentacja techniczna).
 • Podawać klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres klas efektywności dostępnych na etykiecie w reklamach wizualnych i w technicznych materiałach promocyjnych dla każdego konkretnego modelu.

Jaki wpływ na sprzedawców mają wymogi UE dotyczące etykietowania energetycznego?

Najogólniej ujmując, sprzedawcy produktów związanych z energią muszą podjąć opisane niżej kroki. W odniesieniu do niektórych produktów mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Sprzedawca powinien więc zawsze zapoznać się z odpowiednimi przepisami.

 • Zamieszczać etykietę energetyczną w widocznym miejscu. W razie potrzeby wymienić wszelkie istniejące etykiety na produktach prezentowanych w internecie na etykiety o adekwatnie zmienionych skalach efektywności, przestrzegając przy tym odpowiednich wiążących terminów podanych w aktach delegowanych dotyczących danego typu produktu.
 • Udostępnić nabywcom kartę informacyjną produktu.
 • Zwrócić się do dostawcy o etykietę (w tym etykietę ze zmienioną skalą kategorii efektywności energetycznej) lub kartę informacyjną produktu, jeśli jej brak (lub, tam gdzie można tak zrobić, pobrać ją z bazy danych produktów).
 • Podawać klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres klas efektywności dostępnych na etykiecie w reklamach wizualnych i w technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu.

Jakie konsekwencje może mieć niezgodność produktu z wymogami UE dotyczącymi etykietowania energetycznego?

Jeśli jesteś dostawcą lub sprzedawcą, masz obowiązek współpracować z władzami w celu eliminacji wszelkich przypadków niespełniania wymogów, a także z własnej inicjatywy podejmować zmierzające do tego działania.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów w zakresie etykietowania energetycznego:

2. Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Jakich produktów dotyczą brytyjskie wymagania w zakresie etykietowania energetycznego?

Rozporządzenie UE w sprawie etykietowania energetycznego oraz rozporządzenia Zjednoczonego Królestwa ws. informacji dotyczących energii dotyczą „produktów związanych z energią”. Termin ten oznacza produkty mające wpływ na zużycie energii podczas ich użytkowania, sprzedawane konsumentom lub używane w Zjednoczonym Królestwie. Należy przy tym pamiętać, że przepisy działają w Wielkiej Brytanii („GB”, czyli w Anglii, Szkocji i Walii) inaczej niż w Irlandii Północnej. O specyfice Irlandii Północnej („NI”) możesz przeczytać więcej niżej.

Do produktów związanych z energią zaliczają się, na przykład: klimatyzatory i wentylatory, produkty do ogrzewania i chłodzenia powietrza, oświetlenie, telewizory, suszarki bębnowe, komputery, transformatory, odkurzacze, zasilacze zewnętrzne i lodówki.

Przepisy te nie dotyczą natomiast produktów używanych (tj. z rynku wtórnego), chyba że produkt taki jest importowany spoza UE lub Zjednoczonego Królestwa.

Na kogo wymagania Zjednoczonego Królestwa w sprawie etykietowania energetycznego nakładają obowiązki?

Rozporządzenie UE w sprawie etykietowania energetycznego i przepisy dotyczące informacji energetycznej obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie określają obowiązki dostawców i sprzedawców.

Jesteś „dostawcą”, jeśli jesteś producentem mającym siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, autoryzowanym przedstawicielem producenta nieposiadającego siedziby w tym państwie lub importerem, który importuje produkt z zagranicy. Szczegółowe informacje na temat importu do Irlandii Północnej znajdują się w sekcji „Irlandia Północna” niżej.

Jesteś „sprzedawcą”, jeśli prowadzisz sprzedaż produktów związanych z energią, wydzierżawiasz je lub oferuje je z możliwością zakupu, lub jeżeli w ramach swojej działalności handlowej prezentujesz produkty związane z energią nabywcom lub instalatorom, niezależnie od tego, czy czynisz to odpłatnie, czy bezpłatnie.

Jakie są kluczowe wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie w zakresie etykietowania energetycznego?

Wszystkie produkty związane z energią muszą być opatrzone etykietami kategoryzującymi je w skali od A (najbardziej wydajne) do G (najmniej wydajne). Należy pamiętać, że ta skala od A do G zastępuje poprzednią, stosowaną na etykietach skalę od A+++ do G, używaną przed 2017 r. Etykiety sprzed 2017 r. zostaną z czasem zastąpione ich właściwymi odpowiednikami w nowej skali. Ta zmiana będzie nadal wprowadzana w Zjednoczonym Królestwie po Brexicie, zgodnie z wcześniejszym planem.

Do każdego produktu związanego z energią musi być dołączona karta informacyjna produktu. W przypadku niektórych rodzajów produktów (w tym takich jak telewizory, komputery i usługi czy suszarki bębnowe) obowiązują szczególne przepisy dotyczące etykietowania energetycznego.

Jaki wpływ na dostawców mają obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie wymogi dotyczące etykietowania energetycznego?

Najogólniej ujmując, dostawcy produktów związanych z energią muszą podjąć opisane niżej kroki. W odniesieniu do niektórych produktów mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Sprzedawca powinien więc zawsze zapoznać się z odpowiednimi przepisami.

 • Zadbać o nieodpłatne dołączanie do produktów związanych z energią następujących materiałów:
  • Drukowane etykiety. Etykiety mają postać schematu graficznego, zawierającego skalę zamkniętą, wykorzystującą tylko litery od A do G, z których każda reprezentuje odpowiednią klasę i ma inny kolor (od ciemnozielonego do czerwonego). Od 1 stycznia 2021 r. etykiety energetyczne produktów sprzedawanych w Zjednoczonym Królestwie zamiast flagi UE będą opatrzone flagą Zjednoczonego Królestwa i będą zawierały wyłącznie tekst w języku angielskim. W przypadku produktów oznakowanych kodami QR, muszą one otwierać łącze do karty informacyjnej produktu opublikowanej na publicznie dostępnej stronie internetowej. Produkty sprzedawane w Irlandii Północnej będą nadal znakowane etykietami energetycznymi zgodnymi z normami UE (zob. sekcja „Irlandia Północna” niżej).
  • Karta informacyjna produktu, obowiązkowo dołączona do produktu.
 • Bezpłatnie i niezwłocznie (w ciągu pięciu dni roboczych) dostarczać sprzedawcom na żądanie drukowane etykiety i karty informacyjne produktów. Zapewnić poprawność i zgodność ze stanem faktycznym etykiet i kart informacyjnych produktów oraz sporządzić dokumentację techniczną, która wystarczy odpowiednim organom do ich weryfikacji. Taka dokumentacja techniczna powinna zawierać sprawozdania z badań lub inne, podobne dowody natury technicznej.
 • W zakresie informacji o produkcie od 1 stycznia 2021 r. dostawcy mają obowiązek udostępniać dokumentację techniczną do wglądu w ciągu 10 dni od złożenia wniosku przez władze Zjednoczonego Królestwa (konkretnie Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Norm Produktów – Office for Product Safety and Standards – lub lokalnego organu nadzoru nad normami handlowymi – Trading Standards).
 • Podawać klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres klas efektywności dostępnych na etykiecie w reklamach wizualnych i w technicznych materiałach promocyjnych dla każdego konkretnego modelu.

Jaki wpływ na sprzedawców mają obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie wymogi dotyczące etykietowania energetycznego?

Najogólniej ujmując, sprzedawcy produktów związanych z energią muszą podjąć opisane niżej kroki. W odniesieniu do niektórych produktów mogą obowiązywać dodatkowe wymogi. Sprzedawca powinien więc zawsze zapoznać się z odpowiednimi przepisami.

 • Zamieszczać etykietę energetyczną w widocznym miejscu. W razie potrzeby wymienić wszelkie istniejące etykiety na produktach prezentowanych w Internecie na etykiety o adekwatnie zmienionych skalach efektywności, przestrzegając przy tym odpowiednich wiążących terminów.
 • Udostępnić nabywcom kartę informacyjną produktu.
 • Zwrócić się do dostawcy o etykietę (w tym etykietę ze zmienioną skalą kategorii efektywności energetycznej) lub kartę informacyjną produktu, jeśli jej brak.
 • Podawać klasę efektywności energetycznej produktu oraz zakres klas efektywności dostępnych na etykiecie w reklamach wizualnych i w technicznych materiałach promocyjnych dotyczących konkretnego modelu.

Jakie konsekwencje może mieć niezgodność produktu z obowiązującymi w Zjednoczonym Królestwie wymogami dotyczącymi etykietowania energetycznego?

Jeśli jesteś dostawcą lub sprzedawcą, masz obowiązek współpracować z władzami Zjednoczonego Królestwa (konkretnie, w przypadku Wielkiej Brytanii: z Urzędem ds. Bezpieczeństwa i Norm Produktów – Office for Product Safety and Standards – oraz z lokalnym organem nadzoru nad normami handlowymi – Trading Standards, a w przypadku Irlandii Północnej: z Departamentem Gospodarki – Department for the Economy) w celu eliminacji wszelkich przypadków niespełniania wymogów, a także z własnej inicjatywy podejmować zmierzające do tego działania.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że na mocy Protokołu w sprawie Irlandii Północnej w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują odrębne przepisy. W szczególności:

 • Należy upewnić się, że produkty spełniają wymogi UE.
 • Jesteś importerem, jeżeli posiadasz siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej i prowadzisz sprzedaż produktów nabywcom w Irlandii Północnej z kraju znajdującego się poza UE i Irlandią Północną (w tym z Wielkiej Brytanii). Jeżeli produkty sprzedawane w Irlandii Północnej zostały sprowadzone przez importera mającego siedzibę w UE lub w Irlandii Północnej, muszą one być oznakowane jego danymi.

Upoważnieni przedstawiciele mogą mieć siedzibę w Irlandii Północnej lub Unii Europejskiej. Od dnia 16 lipca 2021 r., na mocy rozporządzenia UE 2019/1020 wchodzą w życie nowe przepisy i niektóre firmy mogą zostać objęte obowiązkiem wyznaczenia w Unii Europejskiej lub Irlandii Północnej tzw. osoby odpowiedzialnej za wykonywanie funkcji w zakresie zgodności produktów z wymogami (o ile w łańcuchu dostaw nie ma innego podmiotu, który te funkcje jest w stanie pełnić). Rząd Zjednoczonego Królestwa udostępni więcej wytycznych na temat wspomnianych tu nowych przepisów.

BREXIT: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Zjednoczonego Królestwa opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. Wytyczne te zawierają informacje przeznaczone dla dostawców i przedsiębiorców dotyczące wymogów w zakresie zgodności, w tym informacje dotyczące następujących tematów:

 • Nowe wymagania dotyczące etykietowania w Zjednoczonym Królestwie
 • Czy Twoje obowiązki prawne ulegną zmianie?
 • Skutki dla towarów już znajdujących się na stanach magazynowych
 • Szczegółowe zasady sprzedaży produktów w Irlandii Północnej

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz z wszelkimi innymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi konkretnie oferowanych przez Ciebie produktów. Ewentualne pytania o zastosowanie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do konkretnych produktów Sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r. Sprzedawca winien skonsultować we własnym zakresie z kompetentnym radcą prawnym.

Wytyczne dotyczące Brexitu dla Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej można znaleźć tutaj:

Dodatkowe informacje

Stanowczo zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa, aby uzyskać więcej informacji na temat wymogów etykietowania energetycznego:

Zachęcamy również do zapoznania się z wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa ws. zgodności z wymogami dotyczącymi ekoprojektu i etykietowania energetycznego po Brexicie obowiązującymi od 1 stycznia 2021 r.:

Więcej informacji na temat obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie zasad zgodności produktów można znaleźć na stronie internetowej Business Companion:


Wymogi dotyczące etykietowania energetycznego


Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates