Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa dotycząca bezpieczeństwa zabawek

Dyrektywa 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek („Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek”) zawiera przepisy dotyczące dostaw i sprzedaży zabawek w UE. Określa ona szereg ważnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek, etykietowania, ostrzeżeń i obowiązków administracyjnych.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek i wdrożenie na szczeblu krajowym Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek w państwach członkowskich UE. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Do kogo ma zastosowanie Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek?

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów zabawek.

  • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz zabawki lub gdy zabawki są projektowane, produkowane i sprzedawane pod Twoją nazwą lub znakiem towarowym.
  • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli producent zabawek udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
  • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i importujesz oraz sprzedajesz zabawki spoza UE na rynek UE .
  • Jesteś dystrybutorem, jeśli oferujesz zabawki na sprzedaż lub dostawę, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jakie produkty wchodzą w zakres Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek?

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek ma zastosowanie do wszystkich zabawek. Zabawki to produkty przeznaczone do użytku w zabawach przez dzieci poniżej 14 roku życia. Produkt nie musi być przeznaczony wyłącznie do „zabawy”, może mieć również inne funkcje, np. breloczek do kluczy z dołączonym misiem lub miękki, wypełniony plecak w kształcie zwierzęcia. Każdy produkt zaprojektowany z potencjalną funkcją zabawy będący wyrobem atrakcyjnym dla dzieci lub produkt wprowadzany do obrotu dla dzieci może być uznany za zabawkę mieszczącą się w zakresie dyrektywy.

Istnieje wiele rodzajów produktów, które są wyłączone z zakresu prawodawstwa. Pełny wykaz produktów wyłączonych znajduje się w art. 2 i załączniku I do Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek do . Obejmuje to, na przykład, puzzle składające się z ponad 500 sztuk, sprzęt sportowy, taki jak wrotki przeznaczone dla dzieci powyżej 20 kg, smoczki dla dzieci, silniki parowe do zabawek i proce/katapulty.

Jakie są kluczowe wymagania Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek?

Bezpieczeństwo

Producenci są odpowiedzialni za zadbanie, aby zabawka była poddawana procedurze oceny bezpieczeństwa i oceny zgodności zgodnie z. Dokonuje się tego poprzez (i) samodzielną weryfikację za pomocą europejskich norm zharmonizowanych lub (ii) weryfikację strony trzeciej za pośrednictwem jednostki notyfikowanej. Listę europejskich norm zharmonizowanych można znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys.

Zabawka musi spełniać zasadnicze wymagania bezpieczeństwa wymienione w załączniku II do Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek, które mają charakter ogólny (np. zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i innych osób, takich jak rodzice/opiekunowie) i szczególne (np. odnoszące się do zagrożeń fizycznych, chemicznych i mechanicznych, palności itp.), , zanim będą mogły zostać sprzedane w UE oraz . Zabawki, w tym substancje chemiczne, które zawierają, nie mogą zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi, gdy są używane w przewidywalny sposób.

Istnieją szczególne wymagania dotyczące zabawek przeznaczonych do użytku przez dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy lub przez inne określone grupy wiekowe, np. zabawki przeznaczone dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy nie mogą zawierać małych części lub niektórych chemikaliów.

Dokumentacja, oznaczenia i ostrzeżenia

Producenci są odpowiedzialni za zadbanie, aby zabawki były oznaczone znakiem CE, posiadały deklarację zgodności (DZ) i zawierały instrukcje, zasady bezpieczeństwa oraz ostrzeżenia w języku urzędowym państw członkowskich, w których zabawki są sprzedawane. W przypadku gdy ostrzeżenie określa decyzję o zakupie zabawki (np. minimalny lub maksymalny wiek dla użytkowników), musi ono zostać umieszczone na opakowaniu lub w inny sposób być wyraźnie widoczne dla konsumenta przed zakupem. Producenci są również zobowiązani do prowadzenia dokumentacji technicznej.

Zabawka musi być opatrzona numerem typu, partii, numerem seryjnym lub numerem modelu lub innym elementem umożliwiającym jej identyfikację. Musi ona również zawierać nazwę i adres producenta lub importera w UE i . Importer jest również odpowiedzialny za sprawdzenie, czy zabawka zawiera dane producenta. Jeśli nie jest możliwe zawarcie tych informacji na zabawce, można je umieścić na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym.

Importerzy muszą przechowywać kopię deklaracji zgodności i zapewnić, że producent przeprowadził odpowiednią ocenę zgodności, umieścił znak CE oraz sporządził wymaganą dokumentację techniczną. Importerzy muszą również dopilnować, aby zabawce towarzyszyły instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz aby była opatrzona wymaganymi ostrzeżeniami.

Dystrybutorzy muszą działać z należytą starannością w celu zapewnienia, że produkt jest zgodny z Dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek, która może obejmować sprawdzenie, czy oznakowanie CE jest umieszczone na zabawce (lub na jej opakowaniu lub na etykiecie), zabawka jest opatrzona danymi identyfikacyjnymi producenta umożliwiającymi śledzenie (np. numer partii lub numer seryjny), a ponadto towarzyszą jej instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Oferty produktów

Zabawki mogą wymagać wyszczególnienia określonych ostrzeżeń na stronie szczegółowych informacji o produkcie. Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o produkcie, w tym odpowiednich komunikatów ostrzegawczych. Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania odpowiednich ostrzeżeń do oferty produktów, zapoznaj się z informacjami zawartymi tutaj

Co należy zrobić, jeśli zabawka, którą produkuję lub sprzedaję, nie jest zgodna z Dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek?

Jeśli masz powody, by sądzić, że wyprodukowana lub sprzedawana zabawka nie jest zgodna z Dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek, musisz podjąć niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności zabawki lub jej wycofania bądź odzyskania. Jeśli uważasz, że zabawka stwarza zagrożenie, musisz niezwłocznie poinformować o tym właściwy organ.

Jeżeli właściwy organ wystosowuje uzasadniony wniosek o udzielenie informacji, musisz je dostarczyć wraz z dokumentacją niezbędną do wykazania zgodności zabawki, a także współpracować z wszelkimi działaniami podjętymi w celu wyeliminowania zagrożeń stwarzanych przez zabawkę.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron, aby uzyskać więcej informacji na temat Dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates