Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego

Wymogi dotyczące wyposażenia morskiego

Wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej: Dyrektywa 2014/90/UE w sprawie wyposażenia morskiego („MED”) określa uzgodnione na szczeblu międzynarodowym normy techniczne dla niektórych urządzeń morskich zainstalowanych lub przeznaczonych do zainstalowania na statkach pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Musi ona obowiązywać w ramach poszczególnych międzynarodowych konwencji morskich wymienionych poniżej (niezależnie od tego, czy statek w chwili instalowania wyposażenia znajduje się na terytorium Unii Europejskiej) w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania zanieczyszczeniu morza.

O tym, których statków dotyczy dyrektywa MED oraz jakie wyposażenie musi być z nią zgodne, decydują następujące konwencje:

 • Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu (CORLEG) z 1972 r.
 • Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (MARPOL) z 1973 r.
 • Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu (SOLAS) z 1974 r.
Uwaga: Obowiązujące konwencje („Konwencje”) obejmują protokoły i kodeksy postępowania, a także rezolucje i okólniki Międzynarodowej Organizacji Morskiej (International Maritime Organisation, IMO), które nadają moc prawną tym konwencjom i ich normom dotyczącym badań.

Wymogi te obejmują konieczność spełnienia przez objęte Konwencjami wyposażenie wymagań dotyczących projektu, konstrukcji i działania określonych w konwencjach (lub, w niektórych przypadkach, w normach alternatywnych), wymogów etykietowania oraz procedur oceny zgodności. Dyrektywa MED określa również konkretne obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

Jeśli jesteś producentem, upoważnionym przedstawicielem producenta, importerem lub dystrybutorem wyposażenia morskiego, dla którego w którejkolwiek z Konwencji ustanowiono normy techniczne, a wyposażenie to ma zostać umieszczone na pokładzie statków pływających pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej, musisz spełniać wymogi dyrektywy MED.

Odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów dyrektywy MED spoczywa na Tobie. Musisz również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich Unii Europejskiej, które wdrażają dyrektywę MED.

Więcej informacji na temat wymogów Unii Europejskiej znajdziesz poniżej.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie: Rozporządzenie dotyczące statków handlowych (wyposażenia morskiego) z 2016 r. (2016 nr 1025) („MSMER”) wdraża dyrektywę MED (patrz powyżej w sekcji „Wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej”) w Zjednoczonym Królestwie, a tym samym nakłada wymagania opisane w powyższej sekcji dotyczącej Unii Europejskiej na statki pływające pod banderą Zjednoczonego Królestwa (niezależnie od tego, czy statek w chwili instalowania wyposażenia znajduje się na terytorium Zjednoczonego Królestwa) w celu zwiększenia bezpieczeństwa żeglugi i zapobiegania zanieczyszczeniu morza.

Jeśli jesteś producentem, upoważnionym przedstawicielem producenta, importerem lub dystrybutorem wyposażenia morskiego, dla którego w wymienionych powyżej Konwencjach ustanowiono normy techniczne, a wyposażenie to ma zostać umieszczone na pokładzie statków Zjednoczonego Królestwa, musisz przestrzegać wymogów rozporządzenia MSMER.

Odpowiedzialność za przestrzeganie wymogów rozporządzenia MSMER spoczywa na Tobie. Więcej informacji na temat wymogów obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie znajdziesz poniżej.

Niniejszy artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on porady prawnej. W przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Twojego produktu, skonsultuj się z radcą prawnym. Artykuł ten odzwierciedla jedynie sytuację w dniu jego spisania, a wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej i Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i które mogą Cię dotyczyć, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa na temat brexitu, które odnoszą się do Twoich produktów zaliczających się do wyposażenia morskiego (patrz poniżej).

Wymogi obowiązujące w Unii Europejskiej

Do jakich produktów odnosi się dyrektywa MED?

Dyrektywa MED odnosi się do szeroko pojętego wyposażenia, które zostało lub ma zostać umieszczone na statku Unii Europejskiej i w przypadku którego, zgodnie z odpowiednimi Konwencjami wymienionymi powyżej, wymagane jest zatwierdzenie przez administrację państwa bandery. W szczególnych sytuacjach nieuwzględnionych w powyższej uwadze, mogą być stosowane ograniczone wyłączenia i wyjątki.

Statek Unii Europejskiej definiuje się jako statek pływający pod banderą państwa członkowskiego Unii Europejskiej i objęty zakresem stosowania którejkolwiek z Konwencji. Dyrektywa MED ma zastosowanie nawet wtedy, gdy statek nie znajduje się w Unii Europejskiej w momencie instalowania wyposażenia.

Przykładami wyposażenia morskiego objętego dyrektywą MED są: sprzęt ratunkowy, sprzęt zapobiegający zanieczyszczeniom, sprzęt przeciwpożarowy, przyrządy nawigacyjne i sprzęt łączności radiowej.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z dyrektywy MED?

Dyrektywa MED określa różne obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i dystrybutorów.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz wyposażenie morskie lub zlecasz projektowanie i produkcję wyposażenia morskiego, a następnie sprzedajesz je pod swoją nazwą lub swoim znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli masz siedzibę w Unii Europejskiej i producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w Unii Europejskiej i wprowadzasz wyposażenie morskie na rynek Unii Europejskiej spoza Unii Europejskiej.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz wyposażenie morskie na rynku Unii Europejskiej, ale nie jesteś jego producentem ani importerem.

W jaki sposób dyrektywa MED wpływa na producentów i importerów?

Producenci muszą wykonać następujące czynności:

 • Upewnić się, że wyposażenie morskie zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i normami wymaganymi przez dyrektywę MED (zgodnie z Konwencjami).
 • Sporządzić wymaganą dokumentację techniczną i zlecić zastosowanie odpowiednich procedur oceny zgodności przez akredytowaną stronę trzecią.
 • Po uzyskaniu pomyślnego wyniku oceny zgodności sporządzić deklarację zgodności Unii Europejskiej w językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym wyposażenie morskie jest sprzedawane. W momencie umieszczenia wyposażenia morskiego na pokładzie statku Unii Europejskiej dostarczyć na statek kopię deklaracji zgodności dla tego wyposażenia. Dokumentacja ta powinna być przechowywana na pokładzie do momentu usunięcia wyposażenia ze statku.
 • Umieścić symbol koła sterowego lub, jeśli jest to dozwolone, identyfikator elektroniczny zamiast koła sterowego lub jako jego uzupełnienie.
 • Przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez co najmniej 10 lat od sprzedaży wyposażenia morskiego w Unii Europejskiej – w żadnym wypadku przez okres krótszy niż oczekiwany okres eksploatacji sprzętu morskiego.
 • Zadbać o to, aby ich produkty (lub, w niektórych przypadkach, opakowania) były opatrzone typem, numerem partii lub numerem seryjnym, lub innym elementem umożliwiającym ich identyfikację.
 • Podać na produkcie (lub, w niektórych przypadkach, na opakowaniu) swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres, pod którym można się z nimi skontaktować.
 • Dostarczyć przejrzyste instrukcje i wszelkie niezbędne informacje dotyczące instalacji i bezpieczeństwa, a także wszelką inną dokumentację wymaganą przez instrumenty międzynarodowe lub normy badawcze sporządzone na mocy Konwencji.
 • W przypadkach, w których uważają oni, że produkt, na którym umieszczono symbol koła sterowego, jest niezgodny z wymogami, niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu zapewnienie zgodności wyposażenia morskiego z wymogami, jego wycofanie lub odzyskanie, w zależności od przypadku. Istnieją dalsze obowiązki w zakresie powiadamiania organów w odpowiednich okolicznościach.

Importerzy muszą wykonać następujące czynności:

 • Podać na produkcie (lub, w niektórych przypadkach, na opakowaniu) swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy producenta lub importera oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować.
 • Na wniosek odpowiednich organów przekazać wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania zgodności produktu z wymogami w języku zrozumiałym dla tego organu lub akceptowanym przez ten organ.
 • Współpracować z właściwymi organami, na wniosek tych organów, w zakresie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyposażenie morskie wprowadzone do obrotu.

Importer jest uznawany za producenta na potrzeby dyrektywy MED i podlega wszelkim obowiązkom producenta określonym powyżej, jeśli wprowadza on wyposażenie morskie do obrotu lub na pokład statku Unii Europejskiej pod własną nazwą lub własnym znakiem towarowym, lub modyfikuje wyposażenie morskie już wprowadzone do obrotu w taki sposób, że może to mieć wpływ na zgodność z obowiązującymi wymogami.

W jaki sposób dyrektywa MED wpływa na upoważnionych przedstawicieli?

Upoważnieni przedstawiciele są zobowiązani do wykonywania zadań, do których zostali oni upoważnieni przez producenta. Upoważniony przedstawiciel musi wykonać co najmniej następujące czynności:

 • Przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez co najmniej 10 lat od sprzedaży wyposażenia morskiego w Unii Europejskiej – w żadnym wypadku przez okres krótszy niż oczekiwany okres eksploatacji sprzętu morskiego.
 • Na wniosek odpowiednich organów przekazać wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do wykazania zgodności produktu z wymogami w języku zrozumiałym dla tego organu lub akceptowanym przez ten organ.
 • Współpracować z właściwymi organami, na wniosek tych organów, w zakresie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez wyposażenie morskie wprowadzone do obrotu.

Identyfikacja łańcucha dostaw

Wszystkie podmioty gospodarcze podlegają obowiązkowi wskazania na wniosek odpowiednich organów, kto dostarczył im odpowiednie wyposażenie morskie i komu oni z kolei dostarczyli to wyposażenie.

Co należy zrobić, jeśli wyposażenie morskie nie jest zgodne z dyrektywą MED?

Producenci:

 • Powinni niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu zapewnienie zgodności wyposażenia morskiego z wymogami, jego wycofanie lub odzyskanie, w zależności od przypadku.
 • Jeśli wyposażenie morskie stwarza zagrożenie, niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostało ono sprzedane, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności i wszelkich podjętych działań naprawczych.

Dyrektywa MED nie nakłada na upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów szczególnych wymagań w tym zakresie, wykraczających poza obowiązki współpracy z organami nadzoru, o których mowa powyżej. Możesz mieć obowiązek współpracy w zakresie wycofania lub odzyskania wyposażenia morskiego z rynku albo podjęcia innych niezbędnych działań naprawczych. Jeśli uzyskasz informacje o niezgodności wyposażenia morskiego z wymogami, skonsultuj się z radcą prawnym.

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

W jakich obszarach ma zastosowanie rozporządzenie MSMER?

Rozporządzenie MSMER ma zastosowanie w przypadku każdego wyposażenia morskiego objętego zakresem rozporządzenia, sprzedawanego w Zjednoczonym Królestwie, przy czym przepisy te są stosowane w inny sposób w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii), a inny w Irlandii Północnej. Więcej informacji na ten temat dotyczących Irlandii Północnej znajdziesz poniżej.

Jakie produkty obejmuje rozporządzenie MSMER?

Rozporządzenie MSMER wdraża w Zjednoczonym Królestwie postanowienia dyrektywy MED wraz z Zawiadomieniem o żegludze handlowej 1874 M+F („Zawiadomienie”) wydanym przez Agencję Straży Morskiej i Przybrzeżnej (Maritime and Coastguard Agency, MCA) rządu Zjednoczonego Królestwa.

Rozporządzenie MSMER ma zastosowanie do wyposażenia morskiego objętego zakresem dyrektywy MED, które zostało lub ma zostać zainstalowane na dowolnym statku Zjednoczonego Królestwa (w tym poduszkowcach), niezależnie od tego, gdzie się on znajduje.

Zawiadomienie określa procedury oceny zgodności dla wyposażenia umieszczanego na pokładach statków Zjednoczonego Królestwa, które nie jest objęte zakresem dyrektywy MED, ale wymaga zatwierdzenia zgodności z wymogami zgodnie z prawem Zjednoczonego Królestwa. Określa ono również normy techniczne dla wyposażenia niewymagającego zatwierdzenia zgodności z wymogami przed umieszczeniem go na pokładzie statku Zjednoczonego Królestwa.

Załącznik 1 do Zawiadomienia zawiera wymagania instrumentów międzynarodowych dotyczące projektu, konstrukcji i działania, jeśli odnoszą się one do rozporządzenia MSMER.

Przykładami wyposażenia morskiego objętego rozporządzeniem MSMER są: sprzęt ratunkowy, sprzęt zapobiegający zanieczyszczeniom, sprzęt przeciwpożarowy, przyrządy nawigacyjne i sprzęt łączności radiowej.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z rozporządzenia MSMER?

Rozporządzenie MSMER określa różne obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów i dystrybutorów.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz wyposażenie morskie lub zlecasz projektowanie i produkcję wyposażenia morskiego, a następnie sprzedajesz je pod swoją nazwą lub swoim znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli masz siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami w ramach rozporządzenia MSMER.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w Zjednoczonym Królestwie i wprowadzasz wyposażenie morskie na rynek Zjednoczonego Królestwa spoza Zjednoczonego Królestwa.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz wyposażenie morskie na rynku Zjednoczonego Królestwa, ale nie jesteś jego producentem ani importerem.

W jaki sposób rozporządzenie MSMER wpływa na producentów i importerów?

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED, z wyjątkiem wymogów dotyczących znaku zgodności.

Zgodnie z rozporządzeniem MSMER znak zgodności musi być znakiem zgodności Zjednoczonego Królestwa dla wyposażenia statków i mieć formę określoną w załączniku 5 do Zawiadomienia, a nie formę koła sterowego.

Ponadto ani rozporządzenie MSMER, ani Zawiadomienie nie przewidują znakowania elektronicznego.

W jaki sposób rozporządzenie MSMER wpływa na upoważnionych przedstawicieli?

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED.

W jaki sposób rozporządzenie MSMER wpływa na dystrybutorów?

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED.

Identyfikacja łańcucha dostaw

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED.

Co należy zrobić, jeśli wyposażenie morskie nie jest zgodne z rozporządzeniem MSMER?

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED.

Irlandia Północna

W grudniu 2020 r. Agencja Straży Morskiej i Przybrzeżnej (MCA) opublikowała dodatkowe wytyczne (odnośnik MIN 590 M+F), których celem jest wyjaśnienie obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie procedur oceny zgodności i akceptacji wyposażenia morskiego w przypadku statków Zjednoczonego Królestwa po upływie okresu przejściowego brexitu. W tym dodatkowym zawiadomieniu stwierdza się, że obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie procedury oceny zgodności będą miały zastosowanie do każdego zatwierdzonego w Zjednoczonym Królestwie wyposażenia produkowanego lub instalowanego na statkach Zjednoczonego Królestwa w Irlandii Północnej, w tym na statkach Zjednoczonego Królestwa, których port macierzysty znajduje się w Irlandii Północnej.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku wyposażenia zatwierdzonego w ramach dyrektywy MED w Irlandii Północnej nadal będzie obowiązywać dyrektywa MED.

Producenci i inne podmioty gospodarcze z siedzibą w Irlandii Północnej, którzy po upływie okresu przejściowego będą chcieli umieścić wyposażenie morskie na pokładzie statków zarejestrowanych w państwach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będą musieli zagwarantować, że wyposażenie to jest zgodne z odpowiednimi procedurami oceny zgodności Unii Europejskiej.

BREXIT: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Agencja MCA za pośrednictwem Zawiadomienia wydała wytyczne dotyczące wpływu brexitu na wyposażenie morskie.

Stwierdza się w nim, że celem agencji MCA jest utrzymanie obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie procedur oceny zgodności na poziomie jak najbardziej zbliżonym do procesu określonego w dyrektywie MED, aby zminimalizować zakłócenia w branży po brexicie.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie system oceny zgodności obowiązujący w Zjednoczonym Królestwie.

Co ważne, producenci posiadający istniejące świadectwa homologacji zgodnie z dyrektywą MED mogą nadal udostępniać swoje urządzenia na rynku Zjednoczonego Królestwa i umieszczać je na pokładach statków Zjednoczonego Królestwa do 1 stycznia 2023 r., pod warunkiem, że normy dyrektywy MED i normy Zjednoczonego Królestwa pozostaną równoważne.

Uzasadnieniem dla tej daty i elastyczności jest zapewnienie przedsiębiorcom czasu na dostosowanie się.

Wyposażenie morskie zatwierdzone w ramach dyrektywy MED umieszczone na pokładzie statku pływającego pod banderą Zjednoczonego Królestwa może pozostać na pokładzie przez cały okres jego eksploatacji, a jedynie w przypadku wymiany elementów po 1 stycznia 2023 r. należy je zastąpić wyposażeniem morskim zgodnym z rozporządzeniem MSMER i Zawiadomieniem, czyli posiadającym znak zgodności Zjednoczonego Królestwa, a nie znak koła sterowego.

Prawdopodobnie potrzebne będą dalsze przepisy w celu stopniowego odchodzenia od uznawania takiego wyposażenia, w związku z czym producenci (i inne podmioty gospodarcze) będą musieli zapoznawać się na bieżąco z nowymi przepisami.

Brexit wciąż jest procesem płynnym i dynamicznym. W przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych mających zastosowanie do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r., skonsultuj się z radcą prawnym.

Co należy zrobić, jeśli wyposażenie morskie nie jest zgodne z rozporządzeniem MSMER?

Wymogi są zasadniczo takie same jak określone powyżej w przypadku dyrektywy MED.

Informacje dodatkowe

Zdecydowanie zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi Agencji Straży Morskiej i Przybrzeżnej rządu Zjednoczonego Królestwa w sprawie procedur oceny zgodności wyposażenia morskiego w Zjednoczonym Królestwie po okresie przejściowym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates