Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Osobisty sprzęt wypornościowy do zakładania

Zgodnie z zasadami Amazon niektóre produkty ochronne sprzedawane na Amazon muszą spełniać określone standardy dotyczące certyfikacji. Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania z radcą prawnym wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoimi produktami. Niniejsze materiały odzwierciedlają jedynie stan prawny obowiązujący na dzień ich opracowania, a wymogi w UE i Wielkiej Brytanii mogą z czasem ulegać zmianom, zwłaszcza w świetle trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji związanej z brexitem. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą Cię dotyczyć po zakończeniu okresu przejściowego, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi Twoich produktów (patrz niżej) w świetle brexitu.

l. Wymogi obowiązujące w UE

Aby sprzedawać te produkty na Amazon w UE, prześlij wniosek wraz z poniższymi informacjami na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk:

 • Nazwa firmy
 • Identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • Kraj lub kraje, w których chcesz sprzedawać swój produkt
 • Wyraźne zdjęcie produktu, na którym widać numer modelu, oznakowanie CE, instrukcje bezpieczeństwa i nazwę marki
  Uwaga: Język instrukcji musi być zgodny z językiem kraju, w którym produkt będzie sprzedawany.
 • Deklaracja zgodności WE lub certyfikat badania typu WE poświadczający zgodność z dyrektywą nr 89/686/EWG lub rozporządzeniem (UE) nr 2016/425: Środki ochrony osobistej
 • Tekst do zastosowania w nazwie i opisie produktu
  Uwaga: Terminy „kamizelka ratunkowa” i „środek asekuracyjny” mają zastosowanie do różnych rodzajów produktów. Dokładnie dopasowuj tytuły i opisy do klasyfikacji przedstawionej w certyfikacji każdego produktu.

Na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie znajduje się wykaz krajowych uznanych laboratoriów badawczych (NRTL), które mogą pomóc w certyfikacji produktów.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane przez Ciebie materiały są prawdziwe, autentyczne i dokładne. Firma Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych wymagań.

ll. Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Produkty udostępnione po raz pierwszy w Zjednoczonym Królestwie lub UE w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą powinny spełniać wymogi UE określone powyżej. Produkty po raz pierwszy wprowadzone do obrotu w Zjednoczonym Królestwie lub w Unii Europejskiej w dniu 31 grudnia 2020 r. lub przed tą datą mogą pozostać w obrocie, dopóki nie dotrą do użytkownika końcowego, i nie muszą spełniać wymogów wynikających ze zmian, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Aby móc udowodnić, kiedy produkty zostały po raz pierwszy udostępnione w Zjednoczonym Królestwie lub UE, można zachować takie dokumenty jak umowy sprzedaży, faktury oraz dokumenty dotyczące wysyłki towarów do dystrybucji.

Po zakończeniu okresu przejściowego brexitu w Zjednoczonym Królestwie obowiązujące zasady będą zależeć od tego, czy kraj, w którym sprzedajesz, to: (1) Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia), czy (2) Irlandia Północna.

W przypadku produktów udostępnionych po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii (Anglii, Walii i Szkocji) po 31 grudnia 2020 r. prześlij wniosek wraz z poniższymi informacjami na adres eu-life-safety-equipment@amazon.co.uk:

 • Nazwa firmy
 • Identyfikator dostawcy lub sprzedawcy
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Lista numerów ASIN, o których sprzedaż się ubiegasz
 • Kraj lub kraje, w których chcesz sprzedawać swój produkt
 • Wyraźne zdjęcie produktu, na którym widać numer modelu, oznakowanie UKCA, instrukcje bezpieczeństwa i nazwę marki
  Uwaga: Język instrukcji musi być zgodny z językiem kraju, w którym produkt będzie sprzedawany.
 • Deklaracja zgodności Zjednoczonego Królestwa lub certyfikat badania typu WE poświadczający zgodność z rozporządzeniem (UE) nr 2016/425 w sprawie środków ochrony osobistej zmienionym rozporządzeniem z 2019 r. w sprawie środków ochrony osobistej i metrologii (Poprawka itp.) (Wyjście z UE).

 • Tekst do zastosowania w nazwie i opisie produktu
  Uwaga: Terminy „kamizelka ratunkowa” i „środek asekuracyjny” mają zastosowanie do różnych rodzajów produktów. Dokładnie dopasowuj tytuły i opisy do klasyfikacji przedstawionej w certyfikacji każdego produktu.

Uwaga: Rząd Zjednoczonego Królestwa uchwalił przepisy, zgodnie z którymi w przypadku niektórych produktów (w tym środków ochrony indywidualnej) oznakowanie CE będzie akceptowane w Wielkiej Brytanii do 1 stycznia 2022 r., a do 1 stycznia 2023 r. będą akceptowane dodatkowe sposoby opatrywania produktów znakiem UKCA. W poniższej sekcji „Brexit: wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa” znajdziesz więcej informacji na temat nowych wymogów i środków przejściowych.

Na stronie Rozwiązania dotyczące zgodności w Europie znajduje się wykaz krajowych uznanych laboratoriów badawczych (NRTL), które mogą pomóc w certyfikacji produktów.

Uwaga: Składając wniosek o sprzedaż tych produktów, zaświadczasz, że wszystkie przesłane przez Ciebie materiały są prawdziwe, autentyczne i dokładne. Firma Amazon może pozbawić Cię uprawnień do sprzedaży z powodu niespełnienia tych wymagań.

Zdjęcia i definicje osobistego sprzętu wypornościowego do noszenia na sobie

Środek asekuracyjny — poziom użytkowania 50: środki asekuracyjne o poziomie użytkowania 50 są zalecane osobom pływającym na wodach osłoniętych lub osobom uprawiającym sporty wodne w miejscach, w których dostępna jest pomoc. Środki te nie mają jednak wystarczającej wyporności, aby chronić osobę, która nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie. Ponadto nie zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mogły obrócić osobę w wodzie z pozycji twarzą w dół.

Kamizelka ratunkowa — poziom użytkowania 100: kamizelka ratunkowa o poziomie użytkowania 100 jest zalecana do stosowania na osłoniętych, spokojnych wodach. Środki asekuracyjne mogą nie mieć wystarczającej wyporności, aby chronić osobę, która nie jest w stanie poradzić sobie samodzielnie, i mogą one nie obrócić osoby nieprzytomnej na plecy.

Kamizelka ratunkowa — poziom użytkowania 150: kamizelka ratunkowa na poziomie użytkowania 150 jest przeznaczona do ogólnego użytku na wodach przybrzeżnych i morskich, gdzie wymagany jest wysoki standard działania. Powinna ona obrócić osobę nieprzytomną na plecy i nie wymaga żadnych dalszych działań ze strony użytkownika, aby chronić twarz przed wodą. Jej działanie może ulec pogorszeniu, jeśli użytkownik nosi ciężką i/lub wodoodporną odzież.

Kamizelka ratunkowa — poziom użytkowania 275: kamizelka ratunkowa o poziomie użytkowania 275 jest zalecana do stosowania na morzu, głównie w warunkach ekstremalnych, oraz osobom noszącym ciężką odzież ochronną, która może niekorzystnie wpłynąć na zdolność samoczynnego odwracania użytkownika przez kamizelki ratunkowe o niższych poziomach użytkowania. Podobnie jak w przypadku poziomu użytkowania 150 ta kamizelka ratunkowa została zaprojektowana tak, aby zapewnić użytkownikowi unoszenie się we właściwej pozycji, z ustami i nosem z dala od powierzchni wody.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates