Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych

Rozporządzenie nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych (Rozporządzenie w sprawie kosmetyków) zawiera przepisy dotyczące dostaw i sprzedaży produktów kosmetycznych w UE. Określa ono szereg ważnych wymogów w odniesieniu do produktów kosmetycznych, w tym zakazy i ograniczenia dotyczące niektórych substancji, wymóg posiadania podmiotu odpowiedzialnego mającego siedzibę w UE oraz wymogi dotyczące etykietowania.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie Rozporządzenia w sprawie kosmetyków. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Jakie produkty wchodzą w zakres Rozporządzenia w sprawie kosmetyków?

Rozporządzenie w sprawie kosmetyków ma zastosowanie do każdego produktu kosmetycznego dostarczanego lub sprzedawanego w UE i . Produkt kosmetyczny może być szeroko opisany jako substancja lub mieszanina, która jest przeznaczona do stosowania na organizm ludzki (w tym skóra, włosy, paznokcie, usta, zewnętrzne narządy płciowe, zęby i błony śluzowe jamy ustnej) do takich celów, jak czyszczenie, perfumowanie, zmiana wyglądu, ochrona, utrzymywanie ciała lub części ciała w dobrym stanie lub korygowanie zapachów ciała. Przykłady produktów kosmetycznych obejmują wyroby od antyperspirantów po mydła, produkty do makijażu, pastę do zębów, balsamy do opalania i perfumy.

Jakie są kluczowe wymagania Rozporządzenia w sprawie kosmetyków?

Rozporządzenie w sprawie kosmetyków jest złożonym aktem prawnym, który ma szereg ważnych wymogów, które muszą być spełnione, zanim produkt kosmetyczny będzie mógł zostać sprzedany w UE i . W szczególności: (i) ograniczenia dotyczące tego, co produkt kosmetyczny może zawierać, jeśli ma być sprzedawany w UE i ; (ii) wymóg posiadania podmiotu odpowiedzialnego z siedzibą w UE i ; (iii) kluczowe informacje na etykietach, które muszą być dostarczone wraz z produktem i na opakowaniu produktu; oraz (iv) wymóg przechowywania zbioru informacji o produkcie, zawierającego szczegółowe dowody zgodności dla każdego kosmetyku.

Dostarczone informacje nie stanowią wyczerpującego opisu odpowiednich wymagań i zachęca się do zasięgnięcia porady dotyczącej zapewnienia zgodności z Rozporządzeniem w sprawie kosmetyków.

Ograniczenia składników

Rozporządzenie w sprawie kosmetyków określa pewne ograniczenia dotyczące tego, co produkt kosmetyczny może zawierać. Niektóre substancje są zakazane i w żadnym wypadku nie mogą być stosowane w kosmetykach w UE i (zob. załącznik II do Rozporządzenia w sprawie kosmetyków), inne substancje mogą być stosowane tylko wtedy, gdy takie stosowanie jest zgodne z odpowiednimi ograniczeniami (zob. załącznik III do Rozporządzenie w sprawie kosmetyków. Ponadto

  • Produkt kosmetyczny nie może zawierać niektórych substancji CMR (rakotwórczych, mutagennych lub toksycznych dla rozrodczości), zgodnie z Rozporządzeniem CLP (WE nr 1272/2008), chyba że zastosowanie mają szczególne wyjątki.
  • Można stosować wyłącznie barwniki wymienione w załączniku IV, środki konserwujące wymienione w załączniku V oraz filtry UV wymienione w załączniku VI do Rozporządzenia w sprawie kosmetyków. Muszą być one stosowane zgodnie z odpowiednimi ograniczeniami.

Wreszcie produkty kosmetyczne zawierające nanomateriały muszą zostać wyraźnie zgłoszone Komisji Europejskiej .

Podmiot odpowiedzialny

Za każdy produkt kosmetyczny musi być odpowiedzialny podmiot z siedzibą w UE. Taki podmiot jest odpowiedzialny za zapewnienie zgodności każdego produktu kosmetycznego z wymaganiami Rozporządzenia w sprawie kosmetyków. Może być on osobą fizyczną lub prawną i wytwórcą, importerem lub upoważnioną osobą lub podmiotem, w zależności od okoliczności. W ograniczonych okolicznościach dystrybutor może być podmiotem odpowiedzialnym, jeśli zmodyfikuje produkt kosmetyczny w sposób, który mógłby wpłynąć na zgodność produktu kosmetycznego z Rozporządzeniem w sprawie kosmetyków. Dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego (nazwisko i adres w UE) muszą znajdować się na pojemniku i opakowaniu każdego produktu kosmetycznego.

Kluczowe informacje dotyczące etykietowania

Obowiązują wymogi dotyczące etykietowania, które określają informacje, które muszą być zawarte na produkcie i jego opakowaniu. Informacje te obejmują: imię i nazwisko lub nazwę zarejestrowaną oraz adres w UE podmiotu odpowiedzialnego, informacje o kraju pochodzenia (jeżeli są importowane), zawartość nominalną, datę minimalnej trwałości, środki ostrożności dotyczące stosowania, numer partii, funkcję (chyba że jest jasna) i składniki.

Niektóre kluczowe informacje muszą zostać przetłumaczone na język (języki) krajów UE, w których produkty kosmetyczne będą sprzedawane.

Ponadto niektóre szczegółowe informacje muszą zostać przesłane do Portalu Notyfikacji Produktów Kosmetycznych, zanim produkt kosmetyczny będzie mógł zostać sprzedany w UE.

Zbiór informacji o produkcie

Podmiot odpowiedzialny musi przechowywać zbiór informacji o produkcie przez okres dziesięciu lat od dnia, w którym ostatnia partia produktu kosmetycznego została dostarczona lub sprzedana na rynku UE. Zbiór informacji o produkcie musi być również łatwo dostępny w formie elektronicznej lub w innym formacie pod adresem podmiotu odpowiedzialnego. Adres ten musi być wskazany na etykiecie. Zbiór informacji o produkcie powinien zawierać: (i) opis produktu kosmetycznego; (ii) raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego; (iii) opis metody wytwarzania oraz oświadczenie o zgodności z dobrą praktyką wytwarzania; (iv) dowód działania deklarowanego w odniesieniu do produktu kosmetycznego, w przypadku gdy jest to uzasadnione charakterem lub skutkiem produktu kosmetycznego; oraz (v) dane dotyczące wszelkich badań na zwierzętach. Informacje te powinny być aktualizowane w miarę potrzeb.

Co należy zrobić, jeśli produkt kosmetyczny nie jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie kosmetyków?

W przypadku gdy podmiot odpowiedzialny uzna lub ma powody, by uważać, że produkt nie jest zgodny z Rozporządzeniem w sprawie kosmetyków, musi niezwłocznie podjąć niezbędne środki naprawcze w celu zapewnienia zgodności produktu, wycofania lub odzyskania go, stosownie do przypadku. W przypadku gdy produkt kosmetyczny stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, podmiot odpowiedzialny musi niezwłocznie poinformować właściwy organ o miejscu, w którym produkt został udostępniony i gdzie zbiór informacji o produkcie jest dostępny, podając szczegółowe informacje na temat, w szczególności, podjętych działań naprawczych i niezgodności.

Podmioty odpowiedzialne są zobowiązane do współpracy z właściwymi organami oraz, na żądanie, do współpracy przy wszelkich działaniach mających na celu wyeliminowanie zagrożeń stwarzanych przez produkty, które udostępniły. Podmioty odpowiedzialne muszą odpowiedzieć na uzasadniony wniosek organu o dostarczenie informacji i dokumentacji niezbędnych do wykazania zgodności z wymogami, które należało skontrolować.

Amazon nie zezwala na sprzedaż kosmetyków tylko do użytku profesjonalnego. Należy skontaktować się z producentem lub zapoznać się z etykietą produktu, aby sprawdzić, czy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego.

Jakie są wymagania dotyczące etykietowania produktów kosmetycznych?

Produkty kosmetyczne muszą, na pojemniku i opakowaniu, zawierać następujące informacje. Informacje muszą być nieusuwalne, łatwe do odczytania i widoczne:

  • Imię i nazwisko lub nazwa zarejestrowana oraz adres podmiotu odpowiedzialnego . Informacje te można skracać tak długo, jak długo możliwe będzie zidentyfikowanie podmiotu odpowiedzialnego i jego adresu. Jeżeli wskazany jest więcej niż jeden adres, należy zaznaczyć adres, na którym udostępniono zbiór informacji o produkcie.
  • Jeśli produkt jest importowany, należy podać kraj pochodzenia.
  • Nominalna zawartość w momencie pakowania (wagowo lub objętościowo) lub liczba sztuk w przypadku opakowań jednostkowych sprzedawanych zwykle na sztuki, chyba że zastosowanie ma wyjątek.
  • Data minimalnej trwałości. Na opakowaniu należy je oznaczyć odpowiednim symbolem lub wyrazami: „najlepiej użyć przed końcem”. Nie jest to obowiązkowe w przypadku produktów kosmetycznych o minimalnej trwałości ponad 30 miesięcy.

Produkty kosmetyczne muszą, na pojemniku i opakowaniu, zawierać pewne informacje, w tym informacje określone poniżej. Jeżeli informacja ta nie może znajdować się na pojemniku i opakowaniu, musi być ona umieszczona na ulotce, etykiecie, taśmie lub karcie dołączonej do produktu. O ile nie jest to niewykonalne, można również użyć skróconej informacji lub odpowiedniego symbolu.

  • Szczególne środki ostrożności, których należy przestrzegać podczas stosowania, w szczególności przynajmniej te wymienione w załącznikach od III do VI Rozporządzenia w sprawie kosmetyków.
  • Numer partii produkcji lub numer referencyjny służący do identyfikacji produktu kosmetycznego. Jeśli nie jest możliwe z przyczyn praktycznych, aby informacja ta pojawiła się na produkcie, może ona pojawić się tylko na opakowaniu.
  • Funkcja produktu kosmetycznego, chyba że wynika z jego prezentacji.
  • Wykaz składników zgodnie z Rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków. Lista musi przynajmniej znajdować się na opakowaniu.

Informacje dodatkowe

Więcej informacji na temat Rozporządzenia w sprawie kosmetyków można znaleźć na następujących stronach internetowych:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates