Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Wymogi dotyczące odpadów opakowaniowych

Wymogi UE: Dyrektywa nr 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych („Dyrektywa w sprawie odpadów opakowaniowych”) dotyczy ograniczeń w sprzedaży na terenie UE opakowań zawierających określone poziomy substancji niebezpiecznych , zasadniczych wymogów dotyczących składu opakowań i wymogów identyfikacji rodzaju opakowania, a także ustanawia zasady działania systemów zwrotu, zbiórki i odzysku oraz systemy informacyjne.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie dyrektywy w sprawie odpadów opakowaniowych oraz krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych wdrażających dyrektywę w sprawie odpadów opakowaniowych.

Dalsze informacje na temat wymogów UE znajdują się poniżej.

Wymogi Wielkiej Brytanii: Przepisy Wielkiej Brytanii dotyczące odpadów opakowaniowych są regulowane przede wszystkim przez: (i) Rozporządzenia w sprawie opakowań (podstawowe wymogi) z 2015 r. (SI 2015/1640) („PERR”) oraz (ii) Rozporządzenia w sprawie obowiązków producenta (odnośnie odpadów opakowaniowych) z 2007 r. (SI 2007/871) („PROR”) (łącznie „Rozporządzenia w sprawie opakowań”).

Rozporządzenia PERR zajmują się ograniczeniami sprzedaży w Wielkiej Brytanii opakowań zawierających określone poziomy substancji niebezpiecznych oraz zasadniczymi wymogami dotyczącymi składu opakowań i identyfikacji rodzaju opakowania. Natomiast rozporządzenia PROR ustanawiają zasady działania systemów zwrotu, zbiórki i odzysku oraz systemy informacyjne. Inne zasady obowiązują w zależności od tego, czy kraj, w którym sprzedajesz, to: (1) Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia) czy (2) Irlandia Północna.

Jeśli sprzedajesz w Wielkiej Brytanii, przestrzeganie Rozporządzeń Wielkiej Brytanii w sprawie opakowań jest Twoim obowiązkiem. Jeśli sprzedajesz również w sklepach Amazon w UE, musisz także przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach członkowskich UE, które wdrażają dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.

Więcej informacji na temat wymogów w Wielkiej Brytanii znajduje się poniżej.

Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawnych i rozporządzeń dotyczących Twojego produktu. Materiał ten odzwierciedla sytuację w dniu jego zapisania, a wymogi w UE i Wielkiej Brytanii mogą ulec zmianie. Należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi Wielkiej Brytanii dotyczącymi Brexitu w odniesieniu do zmian, które mogą mieć wpływ na Twoje produkty od 1 stycznia 2021 r.

I. Wymogi UE

Do jakich produktów ma zastosowanie dyrektywa w sprawie odpadów opakowaniowych?

Dyrektywa w sprawie odpadów opakowaniowych ma zastosowanie do wszystkich opakowań sprzedawanych w Unii Europejskiej i wszystkich odpadów opakowaniowych, niezależnie od tego, czy są one używane lub powstają na poziomie przemysłowym, handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na jakimkolwiek innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca.

Wymogi dotyczące składu opakowania:

Wszystkie opakowania powinny być wytwarzane, projektowane i sprzedawane w taki sposób, by: (i) objętość i waga opakowania były ograniczone do minimalnej odpowiedniej ilości w celu utrzymania niezbędnego poziomu bezpieczeństwa, higieny i akceptacji dla pakowanego produktu i dla konsumenta; (ii) obecność szkodliwych i innych substancji i materiałów niebezpiecznych jako składników opakowania lub któregokolwiek z elementów opakowania była zminimalizowana; (iii) możliwe było zezwolenie na ich ponowne użycie lub odzysk, w tym recykling, oraz zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. Szczegółowe wymogi dotyczące niektórych rodzajów opakowań określono w załączniku II do dyrektywy w sprawie odpadów opakowaniowych, który jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej (patrz Dodatkowe informacje poniżej).

Etykietowanie:

W celu ułatwienia zbiórki, ponownego wykorzystania i odzysku, w tym recyklingu, opakowania powinny wskazywać rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zgodnie z przepisami decyzji Komisji nr 97/129/WE (dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej) do celów identyfikacji i klasyfikacji przez daną gałąź przemysłu. Oznakowanie to umieszcza się na samym opakowaniu lub na etykiecie i musi ono być wyraźnie widoczne, łatwo czytelne i odpowiednio trwałe.

Obowiązki dotyczące zbiórki:

Zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi producenci opakowań lub dystrybutorzy http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/packaged+products.html są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami opakowaniowymi sprzedawanymi przez nich w UE. Z tego powodu są oni zobowiązani do finansowania wszelkich kosztów netto wynikających ze zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich opakowań poprzez stosowanie własnych programów lub udział w programach zbiorowych.

Dostarczanie informacji:

Zgodnie z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi producenci opakowań lub dystrybutorzy http://www.linguee.es/ingles-espanol/traduccion/packaged+products.html są generalnie odpowiedzialni za przekazywanie właściwym organom informacji dotyczących ilości zużytych, ponownie wykorzystanych, poddanych recyklingowi, odzyskanych lub zutylizowanych opakowań.

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o opakowaniach. Jeśli Twoje produkty podlegają dyrektywie w sprawie odpadów opakowaniowych, sprawdź, czy kwalifikują się one do sprzedaży i spełniają wszystkie wymogi dotyczące opakowań.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat opakowań:

II. Wymogi Wielkiej Brytanii

Gdzie obowiązują Rozporządzenia w sprawie opakowań?

Rozporządzenia w sprawie opakowań mają zastosowanie do wszystkich produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii, przy czym przepisy te mają inne zastosowanie w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii, „GB”) i w Irlandii Północnej. Możesz przeczytać więcej o sytuacji w Irlandii Północnej („NI”) poniżej.

Do jakich produktów mają zastosowanie Rozporządzenia w sprawie opakowań?

Rozporządzenia w sprawie opakowań mają zastosowanie do wszystkich opakowań sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i wszystkich odpadów opakowaniowych, niezależnie od tego, czy są one używane lub powstają na poziomie przemysłowym, handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na jakimkolwiek innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca.

Wymogi dotyczące składu opakowania:

Wszystkie opakowania powinny być wytwarzane, projektowane i sprzedawane w taki sposób, by: (i) objętość i waga opakowania były ograniczone do minimalnej odpowiedniej ilości w celu utrzymania niezbędnego poziomu bezpieczeństwa, higieny i akceptacji dla pakowanego produktu i dla konsumenta; (ii) obecność szkodliwych i innych substancji i materiałów niebezpiecznych jako składników opakowania lub któregokolwiek z elementów opakowania była zminimalizowana; (iii) możliwe było zezwolenie na ich ponowne użycie lub odzysk, w tym recykling, oraz zminimalizowanie jego wpływu na środowisko. Szczególne wymogi dotyczące niektórych rodzajów opakowań podano w Wykazie I do rozporządzeń PERR.

Etykietowanie:

W celu ułatwienia zbiórki, ponownego wykorzystania i odzysku, w tym recyklingu, opakowania powinny wskazywać rodzaj użytych materiałów opakowaniowych zgodnie z przepisami decyzji Komisji nr 97/129/WE (dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej) do celów identyfikacji i klasyfikacji przez daną gałąź przemysłu. Zostanie to zachowane w prawie brytyjskim po Brexicie na mocy sekcji 3 Ustawy o (wystąpieniu z) Unii Europejskiej z 2018 r. Oznakowanie to powinno być umieszczone na samym opakowaniu lub na etykiecie i musi być wyraźnie widoczne, łatwo czytelne i odpowiednio trwałe.

Obowiązki dotyczące zbiórki:

Producenci opakowań lub dystrybutorzy pakowanych produktów są odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami opakowań sprzedawanych w Wielkiej Brytanii i z tego powodu są zobowiązani do finansowania wszelkich kosztów netto wynikających ze zbiórki, przetwarzania i recyklingu wszystkich opakowań poprzez stosowanie własnych programów lub uczestnictwo w programach zbiorowych.

Dostarczanie informacji:

Producenci opakowań lub dystrybutorzy produktów pakowanych są generalnie odpowiedzialni za przekazywanie agencji rządowej zajmującej się standardami handlowymi informacji dotyczących ilości zużytych, ponownie wykorzystanych, poddanych recyklingowi, odzyskanych lub zutylizowanych opakowań.

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o opakowaniach. Jeśli Twoje produkty podlegają przepisom w sprawie opakowań, musisz sprawdzić, czy kwalifikują się one do sprzedaży oraz czy spełniają wszystkie wymogi dotyczące opakowań.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują inne zasady wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności należy upewnić się, że opakowanie spełnia wymogi UE.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia następujących rządowych stron internetowych Wielkiej Brytanii, aby uzyskać więcej informacji na temat opakowań w Wielkiej Brytanii:

Ogólne informacje na temat rozporządzeń PERR:

Ogólne informacje dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzeń PROR oraz dotyczących odpadów opakowaniowych:

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Business Companion, która zawiera wytyczne dotyczące zasad zgodności produktów w Wielkiej Brytanii.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates