Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin

Rozporządzenie 1107/2009 („Rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin”) określa między innymi zasady dotyczące udzielania zezwoleń, sprzedaży, stosowania i kontroli środków ochrony roślin („PPP”, które są najczęstszym rodzajem pestycydów) w Unii Europejskiej.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu. W tym względzie należy zauważyć, że rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin ma bezpośredni skutek, lecz w gestii państw członkowskich leży ustanawianie kar i ich egzekwowanie.

Co to jest środek ochrony roślin (PPP)?

PPP to „pestycydy”, które chronią uprawy lub pożądane albo użyteczne rośliny. Typowym przykładem PPP jest środek chwastobójczy.

Aby produkt był PPP, musi zawierać co najmniej jedną substancję aktywną i musi spełniać jedną z następujących funkcji:

  • chronić rośliny lub produkty roślinne przed szkodnikami/chorobami, przed lub po zbiorach;
  • wpływać na procesy życiowe roślin (np. substancje wpływające na ich wzrost, z wyłączeniem składników odżywczych);
  • dbać o produkty roślinne, lub
  • niszczyć lub zapobiegać wzrostowi niepożądanych roślin lub ich części.

PPP są wykorzystywane przede wszystkim w sektorze rolnym, lecz mogą być również stosowane w leśnictwie, ogrodnictwie, na terenach użytkowych oraz w ogrodach przydomowych.

Gdzie należy zarejestrować PPP?

PPP należy zarejestrować w odpowiednim państwie członkowskim, zanim będzie można sprzedać taki produkt. PPP nie może być zarejestrowany, jeśli zawiera niedozwolone substancje aktywne.

Pakowanie, etykietowanie i reklamowanie PPP

PPP muszą być pakowane w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo pomylenia ich z żywnością, napojami lub paszą. Opakowanie powinno również zawierać elementy, które zapobiegają spożywaniu PPP.

Etykiety PPP powinny być zgodne zarówno z rozporządzeniem CLP (rozporządzenie 1272/2008, które obejmuje Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów – GHS), jak i z rozporządzeniem 547/2011 (w sprawie wymogów dotyczących etykietowania dla PPP). Wymogi określone w rozporządzeniu 547/2011 obejmują oznaczanie na etykietach następujących elementów:

  • nazwa handlowa lub oznaczenie PPP;
  • nazwisko i adres posiadacza zezwolenia, numer zezwolenia PPP oraz, jeśli jest inne, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za ostateczne pakowanie i/lub etykietowanie PPP; oraz
  • niektóre określone informacje dotyczące substancji aktywnych; oraz
  • kategorie użytkowników dopuszczonych do korzystania z PPP w przypadkach, gdy korzystanie z PPP jest ograniczone (np. ograniczone do użytkowników profesjonalnych).

PPP zazwyczaj wymaga, aby na produkcie umieszczane były zwroty bezpieczeństwa, które mogą się różnić w zależności od rodzaju PPP. Szczegółowe informacje można znaleźć w rozporządzeniu 547/2011.

Należy pamiętać, że w odniesieniu do PPP mogą istnieć określone wymagania językowe sformułowane przez państwa członkowskie na szczeblu krajowym. Ponadto należy się upewnić, że spełnione są odpowiednie wymagania dotyczące reklam PPP.

Ewidencja

Producenci, dostawcy, dystrybutorzy, importerzy i eksporterzy PPP muszą prowadzić ewidencję tych PPP przez co najmniej 5 lat. Odpowiednie informacje zawarte w tych rejestrach muszą być udostępniane właściwemu organowi na żądanie.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron internetowych, aby uzyskać więcej informacji na temat Rozporządzenia w sprawie środków ochrony roślin:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates