Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie w sprawie detergentów

Rozporządzenie 648/2004/WE („rozporządzenie w sprawie detergentów”) określa wymogi dotyczące sprzedaży detergentów w UE. Wymogi dotyczą biodegradacji, informacji o dozowaniu oraz informacji, które mają być przekazywane konsumentom poprzez etykietowanie składników i strony internetowe.

Jeśli sprzedajesz detergenty, muszą one spełniać wymagania rozporządzenia w sprawie detergentów. Musisz również przestrzegać minimalnych wymogów dotyczących informowania konsumentów.

Ponadto musisz przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają rozporządzenie w sprawie detergentów. Jest to ogólne zalecenie i nie należy go traktować jako alternatywy dla porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń związanych z Twoim produktem.

Jakie produkty obejmuje rozporządzenie w sprawie detergentów?

Rozporządzenie w sprawie detergentów określa wymogi i obowiązki odnoszące się do detergentów. Detergenty oznaczają „jakąkolwiek substancję lub preparat zawierający mydło i/lub inne substancje powierzchniowo czynne przeznaczoną do procesów prania, mycia i czyszczenia”. Mogą mieć dowolną formę (płyn, proszek, pasta, kostka, wypraska, kształtka itp.). Mogą być wprowadzane do obrotu w celu używania ich w gospodarstwie domowym, obiektach użyteczności publicznej lub do celów przemysłowych. Należy jednak pamiętać, że detergenty przeznaczone „wyłącznie do użytku profesjonalnego” nie mogą być sprzedawane w serwisie Amazon.

Poniższe przykłady również przedstawiają detergenty:

 • „Pomocniczy preparat piorący", przeznaczony do zamaczania (wstępne pranie), płukania lub wybielania ubrań, domowej bielizny itp.
 • „Preparat zmiękczający do płukania tkanin”, przeznaczony do zmiany uczucia w dotyku w procesach wykonywanych po operacji prania.
 • „Preparat czyszczący”, przeznaczony do różnego rodzaju mycia w gospodarstwie domowym i/lub do oczyszczania innych powierzchni (np.: materiałów, produktów, maszyn, urządzeń mechanicznych, środków transportu i wyposażenia dodatkowego, instrumentów, aparatów itd.).
 • „Inne preparaty czyszczące, myjące i piorące”, przeznaczone do jakichkolwiek innych procesów prania, mycia i czyszczenia.

Uwaga: Amazon nie akceptuje produktów przeznaczonych „wyłącznie do użytku profesjonalnego” (przemysłowych ani używanych w obiektach użyteczności publicznej). Przed wysłaniem produktów firmie Amazon zasięgnij informacji u producenta lub sprawdź kartę charakterystyki. Jeśli którekolwiek centrum logistyczne Amazon otrzyma produkty przeznaczone „wyłącznie do użytku profesjonalnego”, firma Amazon może usunąć produkty na Twój koszt, bez rekompensaty.
Uwaga: W zależności od składników detergenty muszą spełniać wymogi etykietowania określone w rozporządzeniu w sprawie klasyfikacji i oznakowania (CLP) i/lub wymogi rozporządzenia w sprawie produktów biobójczych (BPR).

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z rozporządzenia w sprawie detergentów?

Rozporządzenie w sprawie detergentów nakłada obowiązki na producentów. Będziesz producentem na potrzeby rozporządzenia w sprawie detergentów, jeśli odpowiadasz za sprzedaż lub dostarczanie detergentu lub substancji powierzchniowo czynnej do detergentu w Unii Europejskiej.

W szczególności będziesz uznany za producenta:

 • Jeśli jesteś producentem, importerem lub konfekcjonerem pracującym na własny rachunek
 • Jeśli zmienisz właściwości detergentu lub substancji powierzchniowo czynnej do detergentu
 • Jeśli tworzysz lub zmieniasz etykietowanie detergentu lub substancji powierzchniowo czynnej do detergentu

Jeśli jesteś dystrybutorem i nie zmienisz właściwości, etykietowania lub opakowania detergentu lub substancji powierzchniowo czynnej do detergentu, nie będziesz uznawany za producenta, chyba że działasz jako importer.

Producenci detergentów lub substancji powierzchniowo czynnych do detergentów muszą mieć siedzibę w UE. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie detergentów są oni odpowiedzialni za zgodność detergentów lub substancji powierzchniowo czynnych do detergentów.

Jakie najważniejsze obowiązki nakłada na producentów rozporządzenie w sprawie detergentów?

Treść:

System zapewniający, że substancje powierzchniowo czynne spełniają standardy biodegradacji, przewiduje co następuje:

 • Substancje powierzchniowo czynne, które spełniają kryteria dla „całkowitej biodegradacji tlenowej” mogą być wprowadzone do obrotu w Unii Europejskiej bez dalszych ograniczeń odnoszących się do podatności na biodegradację.
 • Detergenty, które nie są przeznaczone do użytku profesjonalnego i które zawierają substancje powierzchniowo czynne o poziomie „całkowitej biodegradacji tlenowej” niższym niż określono w rozporządzeniu w sprawie detergentów, nie mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej.

Etykietowanie:

Aby móc sprzedawać detergenty konsumentom, na opakowaniu muszą znajdować się następujące informacje:

 • Nazwa i nazwa handlowa produktu
 • Nazwa lub nazwa handlowa lub znak towarowy i pełny adres oraz numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wprowadzenie produktu do obrotu
 • Adres, adres e-mail (o ile jest dostępny) oraz numer telefonu, pod którym dostępny jest arkusz danych
 • Zawartość (składniki)
 • Instrukcja użycia i specjalne środki ostrożności
 • Szczególne wymagania etykietowania dotyczące informacji na detergentach przeznaczonych do prania, sprzedawanych na rynku detalicznym

W odniesieniu do zawartości (składników) wymagane są szczególnie następujące informacje:

 • Poszczególne rodzaje składników, np. fosforany, substancje powierzchniowo czynne i związki wybielające, dodawanych w stężeniu powyżej 0,2% wagowo. Więcej informacji na temat prawodawstwa można znaleźć pod adresem na dole niniejszej strony.
 • „Rozjaśniacze optyczne” i „perfumy” muszą być wymienione niezależnie od stężenia.
 • Środki konserwujące muszą być wymienione niezależnie od stężenia, w miarę możliwości przy użyciu nazwy INCI (INCI: International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, międzynarodowe nazewnictwo składników kosmetyków).
 • Niektóre składniki zapachowe w stężeniach przekraczających 0,01% wagowo muszą być wymienione na opakowaniu detergentów, używając nazwy INCI.

Mogą istnieć określone wymagania językowe państw członkowskich, których również należy przestrzegać. Należy również upewnić się, że detergent jest zgodny z rozporządzeniem CLP.

Informacja:

Jeśli na potrzeby rozporządzenia w sprawie detergentów jesteś uznawany za producenta, musisz być w stanie udostępnić właściwym organom państw członkowskich następujące informacje:

 • Informacje dotyczące badań (patrz załącznik III do rozporządzenia w sprawie detergentów)
 • Zbiór danych technicznych w przypadku substancji powierzchniowo czynnych, które nie przeszły pozytywnie badań i dla których zwrócono się z wnioskiem o odstępstwo
 • Dokumentacja badań
 • Arkusze danych składników

Uwaga: Musisz również na żądanie niezwłocznie przekazać arkusze danych składników personelowi medycznemu, bez żadnych opłat. Personel medyczny (lub podmiot publiczny) musi utrzymać poufność takich informacji i używać ich wyłącznie do celów medycznych.

Producenci muszą udostępnić na stronie internetowej podsumowanie arkusza danych składników, o którym mowa powyżej, dla każdego detergentu przeznaczonego dla konsumentów. Dostęp do strony internetowej nie może podlegać żadnym ograniczeniom ani warunkom, a treść strony internetowej musi być aktualizowana. Strona internetowa musi zawierać łącze do strony Pharmacos Komisji Europejskiej lub innej odpowiedniej strony internetowej, która zawiera tabelę korelacji między nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS.

Czy dystrybutorzy mają obowiązki związane z detergentami?

Choć rozporządzenie w sprawie detergentów nie nakłada obowiązków na dystrybutorów, o ile nie zmieniają oni właściwości, etykietowania lub opakowania detergentu lub substancji powierzchniowo czynnej do detergentu, dystrybutorzy mają obowiązki wynikające z dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD) przy sprzedaży produktów konsumentom.

Należą do nich:

 • Ogólny obowiązek należytej staranności w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa.
 • Obowiązek informowania organów nadzoru rynku, jeśli na podstawie posiadanych informacji wiedzą lub powinni wiedzieć, że produkt stwarza zagrożenie dla klientów, ponieważ nie jest zgodny z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa.
 • Obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku na ich wniosek, w celu uniknięcia ryzyka stwarzanego przez produkty, które dostarczają lub dostarczyli.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie detergentów:

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/19522/attachments/1/translations/en/renditions/native

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates