Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Zasady dotyczące nawozów WE

Rozporządzenie (WE) 2003/2003 („rozporządzenie WE w sprawie nawozów”) określa wymogi odnoszące się do nawozów mineralnych składających się z jednego lub więcej składników odżywczych roślin. Pamiętaj, że inne nawozy podlegają przepisom krajowym państw członkowskich UE. Oprócz szczególnych wymogów chemicznych i technicznych rozporządzenie WE w sprawie nawozów określa wymogi dotyczące etykietowania, identyfikowalności i informacji.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie rozporządzenia WE w sprawie nawozów. Należy również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach członkowskich, które odnoszą się do nawozów. Jest to ogólne zalecenie i nie należy go traktować jako alternatywy dla porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń związanych z Twoim produktem.

Jakie produkty obejmuje rozporządzenie WE w sprawie nawozów?

Rozporządzenie WE w sprawie nawozów ma zastosowanie do nawozów (zdefiniowanych jako materiał, którego główną funkcją jest dostarczanie składników odżywczych dla roślin) należących do jednego z rodzajów wymienionych w załączniku I do rozporządzenia WE w sprawie nawozów i które są oznaczone jako nawozy WE.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z rozporządzenia WE w sprawie nawozów?

Rozporządzenie WE w sprawie nawozów dotyczy producentów nawozów. Jednakże będziesz uznany/-a za producenta także, jeśli oferujesz sprzedaż lub dostawę nawozu w UE. Obejmuje to następujące przykłady:

 • Dostawa nawozów odpłatnie lub nieodpłatnie
 • Przechowywanie w celu dostawy
 • Import nawozu na obszar celny UE. W szczególności, jeśli jesteś producentem, importerem, pakowaczem pracującym na własny rachunek lub jeśli zmieniasz właściwości nawozu.

Dystrybutorzy, którzy nie zmieniają właściwości nawozu, nie są uznawani za producenta.

Co ważne, producent musi mieć siedzibę w UE i jest odpowiedzialny za zgodność nawozu WE z rozporządzeniem WE w sprawie nawozów.

Jakie są kluczowe obowiązki producentów na mocy rozporządzenia WE w sprawie nawozów?

Oznaczenie nawozu WE:

Nawozy oznaczone jako „nawóz WE” mogą być swobodnie przemieszczane na rynku UE. Nawozy, które spełniają wymogi rozporządzenia WE w sprawie nawozów i należą do rodzaju nawozu wymienionego w załączniku I, można oznaczyć jako „nawóz WE”.

Nawóz może być włączony w zakres nawozów z załącznika I tylko wtedy, gdy:

 • Zapewnia składniki odżywcze w skuteczny sposób.
 • Wykonywane jest odpowiednie pobieranie próbek, analiza oraz, w razie potrzeby, metody badań.
 • W normalnych warunkach użytkowania nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzi, zwierząt lub roślin ani na środowisko.

Nawozów, które nie spełniają wymogów rozporządzenia WE w sprawie nawozów nie wolno oznaczać jako „nawóz WE”.

Rozporządzenie WE w sprawie nawozów zawiera przepisy szczególne odnoszące się do poszczególnych rodzajów nawozów. Należy zapewnić zgodność z tymi przepisami w zakresie, w jakim mają one zastosowanie do produktów nawozowych.

Etykietowanie i informacje:

Opakowania, etykiety i dokumenty dołączane muszą być opatrzone następującymi oznakowaniami. Oznakowania te muszą być wyraźnie oddzielone od wszelkich innych informacji na opakowaniach, etykietach i dokumentach towarzyszących:

 • „NAWÓZ WE”
 • Oznaczenie typu według załącznika 1, jeśli dotyczy
 • „Mieszanka”, jeśli dotyczy, po oznakowaniu typu
 • Obowiązkowe oznaczenia identyfikacyjne dotyczące nieorganicznych pierwotnych składników odżywczych nawozów, nieorganicznych wtórnych składników odżywczych nawozów i nieorganicznych nawozów zawierających mikroskładniki odżywcze (zob. odpowiednio art. 19, 21 i 23)
 • Składniki odżywcze (słownie oraz symbol chemiczny)
 • Nazwa mikroskładnika pokarmowego, w stosownych przypadkach, oraz odpowiedni kwalifikator, wymieniony w kolejności alfabetycznej względem ich symbolu chemicznego
 • Szczegółowe wskazówki użytkowania (w stosownych przypadkach zob. E.1 i E.2 załącznika I)
 • Ilość nawozu płynnego (wyrażona masowo)
 • Masa netto lub brutto, opcjonalnie, objętość dla nawozów płynnych
 • Nazwa lub nazwa handlowa i adres producenta

Jeżeli nawozy są pakowane, oznakowanie identyfikacyjne umieszcza się na opakowaniach lub etykietach. Jeżeli nawozy są sprzedawane zbiorczo, oznakowania te umieszcza się na dokumentach dołączonych. Zapakowane nawozy muszą być zamykane ręcznie lub za pomocą urządzenia w sposób, który zapewnia nieodwracalne uszkodzenie mocowania, uszczelki mocującej lub samego opakowania po jego otwarciu. Można stosować w tym celu worki wentylowe.

Do nawozów płynnych należy dołączyć odpowiednie dodatkowe instrukcje, które muszą obejmować w szczególności informacje o temperaturze przechowywania i zapobieganiu wypadkom podczas przechowywania.

Można zaznaczyć także dodatkowe opcjonalne informacje identyfikacyjne, na przykład, dawkowanie.

Język:

Etykieta, oznakowanie na opakowaniu oraz dokumenty dołączane muszą być sporządzone w języku lub językach narodowych państwa członkowskiego, w którym to nawóz WE jest wprowadzany do obrotu.

Identyfikowalność:

Rozporządzenie WE w sprawie nawozów wymaga od producenta prowadzenia ewidencji pochodzenia nawozów. Rejestry te muszą być dostępne do wglądu władz państwa członkowskiego, tak długo jak nawóz jest dostarczany na rynek oraz przez okres dwóch lat po zaprzestaniu przez producenta dostaw.

Nie ma ogólnych wymogów rejestracyjnych na poziomie UE. Jednakże nawozy o wysokiej zawartości azotu na bazie azotanu amonu muszą przejść kontrolę „odporności na detonację”, a wyniki badań należy przedłożyć odpowiednim właściwym organom co najmniej 5 dni przed zaoferowaniem nawozu do sprzedaży lub dostawy w UE, lub w przypadku importu, co najmniej 5 dni przed przytransportowaniem nawozu na granice Wspólnoty Europejskiej.

Czy dystrybutorów dotyczą obowiązki związane z nawozami WE?

Rozporządzenie WE w sprawie nawozów nie nakłada obowiązków na dystrybutorów, dopóki nie zmieniają oni właściwości nawozów WE, jednak dystrybutorzy mają obowiązki wynikające z dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów podczas sprzedaży konsumentom.

Należą do nich:

 • Ogólny obowiązek należytej staranności w odniesieniu do wymogów bezpieczeństwa.
 • Obowiązek informowania organów nadzoru rynku, jeśli na podstawie posiadanych informacji wiedzą lub powinni wiedzieć, że produkt stwarza zagrożenie dla klientów, ponieważ nie jest zgodne z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa.
 • Obowiązek współpracy z organami nadzoru rynku na ich wniosek, w celu uniknięcia ryzyka stwarzanego przez produkty, które dostarczają lub dostarczyli.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia WE w sprawie nawozów:

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8871/attachments/1/translations/?locale=pl

https://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation_pl

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates