Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Holandii

W Holandii dyrektywa 2012/19/UE została wdrożona w drodze rozporządzenia (ministerialnego) w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ((Ministeriele) Regeling afgedankte elektrische en el-ektronische aparatuur). Organem nadzorczym ds. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Holandii jest Inspektorat Środowiska i Transportu (Inspectie Leefomgeving en Transport lub ILT).

Obowiązek dystrybutora dotyczący odbioru

Zgodnie z holenderskim prawem dystrybutorzy nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego („EEE”) są zobowiązani do odbioru zużytego EEE („WEEE”) od konsumentów według zasady 1 za 1 (tj. za każdy dostarczony nowy produkt EEE dystrybutorzy muszą odebrać jeden produkt WEEE). Sprzedawcy internetowi muszą zorganizować:

  • odbiór WEEE podczas dostawy nowego produktu; lub
  • odbiór WEEE po dostawie w odpowiednim terminie; lub
  • odesłanie WEEE do dystrybutora przez konsumenta.

Obowiązki producenta w zakresie zbiórki, odzysku, ponownego wykorzystania i przetwarzania

Producent odpowiada za finansowanie oddzielnej zbiórki WEEE, który wprowadza do obrotu. Producent może zdecydować się na stworzenie własnego systemu zbiórki WEEE przeznaczonego dla osób prywatnych i gospodarstw domowych lub przystąpić do systemu zbiorowego. Jeżeli producent jest już członkiem odpowiedniego systemu zbiorowego, nie musi się rejestrować w Krajowym Rejestrze WEEE, ponieważ w ramach tego systemu odbywać się będzie rejestracja i raportowanie w imieniu producenta. Producenci, którzy zdecydują się stworzyć własny system zbiórki WEEE, podlegają wpisowi do wyżej wspomnianego rejestru.

Krajowy Rejestr WEEE umożliwia zarządzanie obowiązkami dotyczącymi rejestracji i raportowania określonymi w ramach wdrażania dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Holandii. Rejestr finansują producenci urządzeń elektrycznych i żarówek energooszczędnych. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Obowiązki producenta mają zastosowanie w uzupełnieniu do opisanego powyżej obowiązku odbioru sprzętu przez dystrybutora. Zbiórka i transport WEEE powinny ułatwiać optymalne ponowne wykorzystanie i recykling sprzętu. W WEEE należy minimalizować zawartość substancji niebezpiecznych.

Inne

  • Wszystkie firmy (w tym firmy zagraniczne), które zajmują się zbiórką, transportem lub organizacją usuwania bądź odzysku odpadów (przemysłowych lub niebezpiecznych) w Holandii w imieniu innych podmiotów, muszą być ujęte w holenderskim wykazie podmiotów zbierających odpady oraz przewoźników, sprzedawców i pośredników (tzw. wykazie VIHB). Wykaz VIHB zarejestrowanych podmiotów zbierających odpady oraz przewoźników, sprzedawców lub pośredników jest publikowany na stronie internetowej NIWO.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates