Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR)

Rozporządzenie (UE) 305/2011 („CPR”) określa wymogi dotyczące wyrobów budowlanych. Ma na celu chronić zdrowie i bezpieczeństwo pracowników korzystających z wyrobów budowlanych i wykonawców robót budowlanych, włączając wymogi dotyczące recyklingu i/lub ponownego użycia części lub materiałów. Wymagania obejmują cele w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania i produkcji wyrobów budowlanych, wymogi etykietowania oraz mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Rozporządzenie CPR określa również obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz wyroby budowlane, musisz spełniać wymogi Rozporządzenia CPR. Ponadto musisz przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają Rozporządzenie CPR.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako substytutu porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich obaw dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń związanych z Twoim produktem.

Jakie produkty obejmuje Rozporządzenie CPR?

Rozporządzenie CPR dotyczy wyrobów budowlanych, co oznacza każdy produkt lub zestaw wyprodukowany i oferowany do sprzedaży w UE, który ma być w sposób trwały włączony do robót budowlanych lub części prac budowlanych. Wykonanie wyrobu budowlanego będzie miało wpływ na wykonanie robót budowlanych.

Przykłady: wyroby budowlane, których dotyczy Rozporządzenie CPR: cement, okna, jastrych, płytki, cegły lub okucia drzwiowe.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z Rozporządzenia CPR?

Rozporządzenie CPR określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów wyrobów budowlanych.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz wyroby budowlane lub posiadasz zaprojektowane i wyprodukowane wyroby budowlane oraz sprzedajesz je pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i oferujesz produkty budowlane na sprzedaż lub dostawy spoza UE do krajów UE.
 • Jesteś dystrybutorem (nie producentem lub importerem), jeśli udostępniasz produkty budowlane na sprzedaż lub zaopatrzenie.

Jakie są kluczowe wymogi Rozporządzenia CPR?


 1. Określenie właściwości użytkowych i oznakowania CE:
  1. Obowiązki producenta obejmują:
   • Sporządzenie Deklaracji wydajności
   • Umieszczenie oznakowania CE, po którym należy dodać następujące elementy:
    • Dwie ostatnie cyfry roku, w którym został po raz pierwszy umieszczony
    • Nazwa i adres zarejestrowany producenta lub znak identyfikacyjny umożliwiający łatwą identyfikację nazwy i adresu producenta
    • Unikalny kod identyfikacyjny dla typu produktu
    • Numer referencyjny deklaracji wydajności
    • Poziom lub klasa zadeklarowanej wydajności
    • Odniesienie do zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej
    • Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeśli dotyczy
    • Sugerowane zamierzone zastosowanie w zastosowanej zharmonizowanej specyfikacji technicznej
   • Sporządzenie wymaganej dokumentacji technicznej

    Zapewnienie sprawności proceduralnej produkcji seryjnej w celu zagwarantowania deklarowanej wydajności. Obowiązki importera obejmują zapewnienie, iż:

    • Producent przeprowadził ocenę i weryfikację spójności działania.
    • Producent sporządził dokumentację techniczną.
    • Producent sporządził Deklarację wydajności.
    • W czasie, kiedy urządzenia elektryczne podlegają ich odpowiedzialności, warunki ich przechowywania lub transportu nie podważają zgodności z niezbędnymi wymogami.
  2. Obowiązki dystrybutora obejmują zapewnienie, iż:
   • Działa z należytą starannością w odniesieniu do wymogów CPR.
   • W czasie, kiedy urządzenia elektryczne podlegają ich odpowiedzialności, warunki ich przechowywania lub transportu nie podważają zgodności z niezbędnymi wymogami.

   Producenci i importerzy muszą przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji wydajności przez okres 10 lat po wprowadzeniu wyrobu budowlanego do sprzedaży lub zaopatrzenia w UE.

 2. Etykietowanie i informacje

  Producenci muszą zapewnić, że wyroby budowlane są opatrzone elementami, takimi jak:

  • Typ, numer partii lub seryjny lub jakikolwiek inny element pozwalający na ich identyfikację.
  • Ich nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować.
  • Oznakowanie CE.

  Importerzy muszą zapewnić, że wyroby budowlane są opatrzone elementami, takimi jak:

  • Typ, numer partii lub seryjny lub jakikolwiek inny element pozwalający na ich identyfikację.
  • Ich nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy, adres pocztowy, pod którym można się z nimi skontaktować, oraz odpowiednie dane dotyczące producenta.
  • Oznakowanie CE.

  Dystrybutorzy muszą:

  • Sprawdzić, czy wyrób budowlany jest opatrzony oznakowaniem CE.
  • Sprawdzić, czy do wyrobów budowlanych dołączono wymagane dokumenty, instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwa członkowskie, w których mają być sprzedawane, i zrozumiałym dla użytkowników.
  • Upewnić się, że producent i importer przestrzegali wymogu oznaczenia swojej nazwy, zarejestrowanej nazwy handlowej lub zarejestrowanego znaku towarowego oraz adresu pocztowego, pod którym można się z nimi skontaktować, na wyrobach budowlanych. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, oznaczenia powinny być dostępne na opakowaniu.
  • Upewnić się, że producent spełnił obowiązek oznaczania urządzenia ciśnieniowego lub zespołu takimi elementami jak typ, numer partii lub seryjny lub inne elementy umożliwiające ich identyfikację.

  Ponadto do wyrobu budowlanego należy dołączyć instrukcje użytkowania i bezpieczeństwa w języku zrozumiałym i czytelnym dla użytkownika końcowego i organów nadzoru rynkowego.

Co należy zrobić, jeśli wyroby budowlane nie są zgodne z Rozporządzeniem CPR?

Dystrybutorzy nie powinni udostępniać wyrobu budowlanego do sprzedaży, jeżeli stwierdzą potencjalną niezgodność z wymogami Rozporządzenia CPR. Jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, dystrybutorzy muszą poinformować o tym producenta lub importera, jak również organy nadzoru rynku.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności wyrobów budowlanych, ich wycofania lub odzyskania, w zależności od przypadku.

Jeżeli wyrób budowlany stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których został sprzedany, wraz ze szczegółami dotyczącymi niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności wyrobu budowlanego z CPR, na uzasadniony wniosek. Muszą oni również współpracować z właściwymi organami na ich wniosek w sprawie działań podjętych w celu wyeliminowania ryzyka związanego z tymi produktami.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia w sprawie wyrobów budowlanych:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates