Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD)

Dyrektywa 2014/35/UE (zwana dalej „LVD”) określa wymogi dotyczące sprzętu elektrycznego przeznaczonego do stosowania w określonych zakresach napięcia, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób oraz zwierząt domowych i mienia. Wymogi obejmują cele w zakresie bezpieczeństwa dotyczące projektowania i produkcji sprzętu elektrycznego, wymogi etykietowania oraz mające zastosowanie procedury oceny zgodności. Dyrektywa LVD określa również obowiązki producentów, importerów i dystrybutorów.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych zakresach napięcia, musisz spełniać wymagania LVD.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie Dyrektywy niskonapięciowej. Musisz również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych państw członkowskich, które wdrażają Dyrektywę niskonapięciową. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów prawa i rozporządzeń dotyczących produktu.

Do jakich produktów odnosi się Dyrektywa LVD?

Dyrektywa LVD ma zastosowanie wobec urządzeń elektrycznych pracujących w zakresie napięć znamionowych pomiędzy 50 a 1000 V dla prądu przemiennego oraz między 75 a1500 V dla prądu stałego. Występują określone rodzaje urządzeń elektrycznych i zjawisk, które są poza zakresem określonym w Dyrektywie LVD (na przykład wtyczki i gniazda elektryczne do użytku domowego). Pełny wykaz urządzeń elektrycznych nieobjętych zakresem znajduje się w załączniku II do Dyrektywy LVD.

Przykładami urządzeń elektrycznych objętych Dyrektywą LVD są: urządzenia gospodarstwa domowego, kable, zasilacze i urządzenia laserowe.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z LVD?

LVD określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz sprzęt elektryczny lub posiadasz sprzęt elektryczny zaprojektowany i wyprodukowany i sprzedajesz go pod własną nazwą lub znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeżeli producent sprzętu elektrycznego udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i sprzedajesz sprzęt elektryczny spoza UE w krajach UE.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli oferujesz sprzęt elektryczny na sprzedaż lub dostawę, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jaki wpływ ma dyrektywa LVD na producentów i importerów?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Producenci muszą:

 • Upewnić się, że urządzenia elektryczne zostały zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z warunkami bezpieczeństwa określonymi w LVD.
 • Przeprowadzić ocenę zgodności i sporządzić wymaganą dokumentację techniczną.
 • Sporządzić deklarację zgodności UE w języku lub językach wymaganych przez państwo członkowskie, w którym sprzęt elektryczny jest sprzedawany.
 • Oznakowanie CE umieścić w sposób widoczny, czytelny i trwały na sprzęcie elektrycznym lub jego tabliczce znamionowej oraz na opakowaniu.

Importerzy muszą:

 • Upewnić się, że producent przeprowadził odpowiednią procedurę oceny zgodności oraz że sporządził dokumentację techniczną, a także iż sprzęt elektryczny został opatrzony oznakowaniem CE.
 • Upewnić się, że w czasie, kiedy urządzenia elektryczne podlegają ich odpowiedzialności, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z niezbędnymi wymogami.

Producenci i importerzy muszą przechowywać kopię dokumentacji technicznej i deklaracji zgodności przez okres 10 lat po wprowadzeniu sprzętu elektrycznego do obrotu.

Etykietowanie i informacje:

Producenci i importerzy muszą dopilnować, aby sprzęt elektryczny był opatrzony poniższymi elementami:

 • Nazwa, zarejestrowana nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy producenta i/lub importera, pod którym można się z nimi skontaktować.
 • Typ, numer partii, numer seryjny lub inny element umożliwiający identyfikację sprzętu elektrycznego.
 • Oznakowanie CE.

Jeżeli informacje te nie mogą znajdować się na samym sprzęcie elektrycznym, powyższe informacje powinny znajdować się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do sprzętu elektrycznego.

Ponadto do sprzętu elektrycznego muszą być dołączone instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz Deklaracja Zgodności. Informacje te powinny być sporządzone w języku łatwo zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów nadzoru rynku.

Jak Dyrektywa LVD wpływa na dystrybutorów?

Dystrybutorzy zobowiązani są do zachowania należytej staranności w odniesieniu do sprzedaży sprzętu elektrycznego w UE. Może to obejmować sprawdzenie, czy sprzęt posiada oznakowanie CE oraz czy do sprzętu dołączono odpowiednie dokumenty dla użytkowników końcowych.

Co należy zrobić, jeśli sprzęt elektryczny nie jest zgodny z LVD?

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć środki naprawcze niezbędne do zapewnienia zgodności urządzeń elektrycznych, ich wycofania lub odzyskania, w zależności od przypadku.

Jeżeli sprzęt elektryczny stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których został sprzedany, podając szczegółowe informacje, w szczególności na temat niezgodności i wszelkich podjętych środków naprawczych.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację, w formie papierowej lub elektronicznej, niezbędne do wykazania zgodności sprzętu elektrycznego z Dyrektywą LVD, na uzasadniony wniosek.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat Dyrektywy niskonapięciowej:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates