Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Obowiązki w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Szwecji

Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) jest wdrażana w Szwecji w drodze rozporządzenia (2014:1075) w sprawie obowiązków producenta dotyczących sprzętu elektrycznego (szw. förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning) (z późniejszymi zmianami). Szwecji dotyczą poniższe aspekty obowiązków w zakresie sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Obowiązki producenta:

Zakwalifikowani producenci mają następujące obowiązki:

  • Powiadomić Szwedzką Agencję Ochrony Środowiska („S-EPA”) za pomocą specjalnej e-usługi. Wymaganie to stosuje się bez żadnych ograniczeń co do ilości sprzętu elektrycznego i elektronicznego1 wprowadzanego do obrotu w Szwecji i bez względu na to, czy jesteś członkiem zbiorowego systemu odbioru (zob. poniżej).
  • Jeśli wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny z prywatnych gospodarstw domowych, masz obowiązek zostać członkiem zbiorowego systemu odbioru objętego ważnym zezwoleniem wydanym przez S-EPA.
  • Jeżeli wprowadzasz do obrotu sprzęt elektryczny i elektroniczny inny niż pochodzący z prywatnych gospodarstw domowych, masz obowiązek późniejszego odbioru od klienta na swój koszt (o ile nie uzgodniono inaczej z klientem) oraz przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także do odbioru od klienta zużytego sprzętu tego samego typu lub spełniającego tę samą funkcję jak sprzęt produkowany przez Ciebie. Obowiązek ten możesz realizować samodzielnie, angażując wykonawcę lub przystępując do zbiorowego systemu odbioru, w ramach którego odbierany jest dany rodzaj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  • Należy co roku i nie później niż 31 marca zgłosić S-EPA, jaką ilość sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzono do obrotu w Szwecji w ubiegłym roku kalendarzowym. Raport sporządza się w ramach specjalnej e-usługi.
  • W przypadku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego innego niż sprzęt pochodzący z prywatnych gospodarstw domowych należy co roku i nie później niż 31 marca zgłaszać S‑EPA, między innymi, ilość sprzętu zebranego i przetworzonego w ubiegłym roku kalendarzowym. Raport sporządza się w ramach specjalnej e-usługi.

Obowiązki dystrybutora:

Dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego dla prywatnych gospodarstw domowych dotyczą następujące obowiązki odbioru:

  • Obowiązek odbioru według zasady 1 za 1 (tzn. za każdą dostarczoną sztukę nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego dystrybutorzy muszą odebrać jedną sztukę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), pod warunkiem że zużyty sprzęt składa się ze sprzętu tego samego typu lub o analogicznym przeznaczeniu jak nowy sprzęt.
  • Dystrybutorów internetowych nie dotyczy obowiązek odbioru według zasady 0 za 1. Obowiązek odbioru według zasady 0 za 1 ma zastosowanie tylko w przypadku sklepu detalicznego, którego powierzchnia handlowa przeznaczona na sprzęt elektryczny i elektroniczny wynosi co najmniej 400 m2.
  • Sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany zgodnie z obowiązkami odbioru należy przekazać do zbiorowego systemu odbioru objętego zezwoleniem S-EPA.

1 Termin „sprzęt elektryczny i elektroniczny” zdefiniowany w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego został wdrożony w Szwecji z zastosowaniem definicji „sprzęt elektryczny” (szw. elutrustning). Definicja ta jest we wszystkich istotnych aspektach identyczna jak definicja określona w dyrektywie w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W tym jednostronicowym dokumencie stronie stosuje się termin sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates