Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenie REACH: Zjednoczone Królestwo

Rozporządzenie REACH: Zjednoczone Królestwo

Wymogi obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie

Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny i nie należy go traktować jako substytutu porady prawnej. Zachęcamy do konsultowania wszelkich wątpliwości i obaw dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoimi produktami ze swoim radcą prawnym. Treść tego artykułu odzwierciedla stan obowiązujący w dniu jego utworzenia. Wymogi obowiązujące w UE i w Zjednoczonym Królestwie mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. i które mogą Cię dotyczyć, zapoznaj się z aktualnymi wytycznymi Zjednoczonego Królestwa na temat brexitu, które odnoszą się do Twoich produktów (patrz poniżej).

Rozporządzenia w sprawie sprzedaży i bezpiecznego stosowania chemikaliów

Od 1 stycznia 2021 r. zmieniona wersja unijnego dokumentu Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do chemikaliów objętych rozporządzeniami REACH itp. 2019/758 (Poprawka itp.) (Opuszczenie UE) i innymi instrumentami ustawowymi („System REACH w Zjednoczonym Królestwie”). Inne zasady obowiązują w zależności od tego, czy kraj, w którym sprzedajesz, to:

  • Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia)
  • Irlandia Północna

Zmiany wymogów od 1 stycznia 2021 r. wyjaśniono poniżej.

Przepisy dotyczące chemikaliów w Zjednoczonym Królestwie

Informacje ogólne

Rozporządzenie REACH ma zastosowanie do wszystkich substancji chemicznych i mieszanin, w tym wyrobów zawierających niektóre niebezpieczne substancje chemiczne lub niebezpieczne mieszaniny, wytwarzanych w Zjednoczonym Królestwie lub importowanych do Zjednoczonego Królestwa, przy czym przepisy te stosuje się inaczej w odniesieniu do Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii) i inaczej w odniesieniu do Irlandii Północnej. Więcej informacji na ten temat w odniesieniu do Irlandii Północnej znajdziesz poniżej.

Zezwolenia

Szczególnie niebezpieczne substancje chemiczne nie mogą być stosowane w Wielkiej Brytanii, chyba że zostały one dopuszczone do danego zastosowania. Te substancje chemiczne są wymienione w załączniku XIV do unijnego rozporządzenia REACH i systemu REACH w Zjednoczonym Królestwie.

Ograniczenia

Stosowanie niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych jest ograniczone, w tym przez limity lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub stosowania w Wielkiej Brytanii. Obejmuje to ograniczenia dotyczące stosowania danych środków jako substancji, w mieszaninach i wyrobach. Pełną listę ograniczeń znajdziesz w załączniku XVII do unijnego rozporządzenia REACH oraz systemu REACH w Zjednoczonym Królestwie.

Rejestracja

Producenci i importerzy są odpowiedzialni za rejestrację substancji, które wytwarzają lub importują powyżej określonego progu (1000 kg rocznie). Rejestracja obejmuje gromadzenie informacji o właściwościach i zastosowaniach substancji, która ma być zarejestrowana. Od 1 stycznia 2021 r. producenci i importerzy są zobowiązani do rejestrowania nowych chemikaliów w urzędzie głównego inspektora ds. BHP (Health and Safety Executive).

Podawanie informacji

Producenci, importerzy i dystrybutorzy są odpowiedzialni za przekazywanie informacji o niebezpiecznych produktach w określonych sytuacjach w łańcuchu dostaw, co może obejmować dostarczenie karty charakterystyki (SDS) niektórych niebezpiecznych substancji i mieszanin.

Informacja o obecności substancji z „listy kandydatów” (znanej również substancją wzbudzającą bardzo duże obawy (SVHC)) o stężeniu powyżej 0,1% względem wagi wyrobu musi być przekazana kolejnym użytkownikom produktu. Taka informacja musi zawierać informacje o bezpiecznym użytkowaniu wyrobu i nazwę konkretnej substancji SVHC. W przypadku gdy odbiorcą wyrobu jest konsument końcowy, informacje o bezpiecznym użytkowaniu muszą być dostarczone wyłącznie na żądanie (w ciągu 45 dni i bezpłatnie).

Twoim obowiązkiem jest dostarczanie dokładnych i pełnych informacji o produktach regulowanych przez REACH. Jeśli Twoje produkty podlegają systemowi REACH w Zjednoczonym Królestwie, sprawdź, czy kwalifikują się do sprzedaży na terenie Zjednoczonego Królestwa i dostarcz nam najbardziej aktualną kartę charakterystyki.

Chemikalia wyłącznie do użytku profesjonalnego

Amazon nie zezwala na sprzedaż chemikaliów wyłącznie do użytku profesjonalnego. Skontaktuj się z producentem lub zapoznaj się z kartą charakterystyki, aby sprawdzić, czy produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku profesjonalnego. Jeśli którekolwiek centrum logistyczne Amazon otrzyma chemikalia przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego, Amazon może usunąć takie chemikalia na Twój koszt, bez rekompensaty.

Irlandia Północna

Na mocy Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują odrębne przepisy. W szczególności:

  • Upewnij się, że produkty spełniają obowiązujące wymogi wynikające z unijnych rozporządzeń REACH i CLP.
  • Upewnij się, że powiadomiono agencję ECHA, zgodnie z wymogami unijnych rozporządzeń REACH i CLP.
  • Przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej, które są obecnie kolejnymi użytkownikami lub dystrybutorami, mogą podlegać obowiązkom w odniesieniu do chemikaliów będących przedmiotem sprzedaży z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej.
  • Przedsiębiorstwa z Irlandii Północnej mogą być również zobowiązane do powiadamiania brytyjskich władz o wprowadzaniu towarów podlegających ścisłej regulacji na rynku brytyjskim.
„Kwalifikujące się towary z Irlandii Północnej” mogą być sprzedawane w Wielkiej Brytanii na mocy prawa do nieograniczonego dostępu. Rząd Zjednoczonego Królestwa publikuje aktualnie wytyczne dotyczące działania tego mechanizmu.

BREXIT: Wytyczne rządu Zjednoczonego Królestwa

Rząd Zjednoczonego Królestwa opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży chemikaliów w Zjednoczonym Królestwie od 1 stycznia 2021 r., w tym dotyczące unijnych rozporządzeń REACH i CLP (jak również klasyfikacji, etykietowania i pakowania środków biobójczych, wcześniejszej świadomej zgody oraz pestycydów lub środków ochrony roślin).

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz z wszelkimi innymi wytycznymi rządu Zjednoczonego Królestwa dotyczącymi oferowanych przez Ciebie produktów. Ewentualne pytania o zastosowanie przepisów ustaw i aktów wykonawczych do konkretnych produktów sprzedawcy od 1 stycznia 2021 r. sprzedawca winien skonsultować we własnym zakresie z kompetentnym radcą prawnym.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates