Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Rozporządzenia w sprawie drewna

Wymogi UE: Rozporządzenie UE nr 995/2010 („EUTR”) ustanawia obowiązek zachowania należytej staranności przez podmioty sprzedające drewno i produkty z drewna w UE po raz pierwszy, a także obowiązek prowadzenia rejestru przez podmioty handlowe dostarczające te produkty, w celu zapobiegania nielegalnemu pozyskiwaniu drewna oraz powiązanemu z nim handlowi produktami wykonanymi z drewna.

Jeśli sprzedajesz drewno i/lub produkty z drewna w UE, przestrzeganie rozporządzenia EUTR jest Twoim obowiązkiem. Musisz również przestrzegać rozporządzenia EUTR oraz innych wymogów krajowych w krajach, w których sprzedajesz te produkty. Pamiętaj, że rozporządzenie EUTR ma skutek bezpośredni, ale to państwa członkowskie są odpowiedzialne za ustalanie kar i egzekwowanie rozporządzenia.

Dalsze informacje na temat wymogów UE znajdują się poniżej.

Wymogi Wielkiej Brytanii: Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z Rozporządzeniami z 2018 roku w sprawie drewna i produktów z drewna oraz w sprawie FLEGT (Wyjście z UE), zwanych „Rozporządzeniem Wielkiej Brytanii w sprawie drewna”, przy dostawie i sprzedaży drewna oraz produktów z drewna w Wielkiej Brytanii obowiązuje zmieniona wersja rozporządzenia EUTR. Poniżej przedstawiamy istotne zmiany w wymogach w Wielkiej Brytanii, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Inne zasady obowiązują w zależności od tego, czy kraj, w którym sprzedajesz, to: (1) Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia) czy (2) Irlandia Północna.

W przypadku sprzedaży drewna i/lub produktów z drewna w Wielkiej Brytanii to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymogów obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Jeśli sprzedajesz drewno i/lub produkty z drewna na stronach internetowych Amazon w UE, musisz również przestrzegać rozporządzenia EUTR oraz innych krajowych wymogów w krajach, w których sprzedajesz te produkty.

Więcej informacji na temat wymogów w Wielkiej Brytanii znajduje się poniżej.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z radcą prawnym w sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem. Materiał ten odzwierciedla sytuację w dniu jego zapisania, a wymogi w UE i Wielkiej Brytanii mogą ulec zmianie. Aby dowiedzieć się więcej o zmianach, które mogą dotyczyć Cię od dnia 1 stycznia 2021 r., należy zapoznać się z aktualnymi wytycznymi Wielkiej Brytanii dotyczącymi Brexitu i odnoszącymi się do Twoich produktów (jeśli są dostępne).

I. Wymogi UE

Jakie produkty wchodzą w zakres wymogów UE dotyczących drewna i produktów z drewna?

Rozporządzenie EUTR ma zastosowanie do dostaw drewna i produktów z drewna określonych w załączniku do rozporządzenia EUTR, który jest dostępny na stronie internetowej Komisji Europejskiej (zobacz dodatkowe informacje poniżej). Załącznik zawiera wykaz produktów z drewna zgodny z Nomenklaturą scaloną UE.

W tym względzie rozporządzenie EUTR obejmuje szeroki zakres zarówno importowanego, jak i produkowanego na rynku krajowym drewna i produktów z drewna, w tym produkty z litego drewna, podłogi, sklejki, ścier z drewna, papier itp., ale nie obejmuje papieru zadrukowanego, takiego jak książki, czasopisma i gazety, a także instrumentów muzycznych, zabawek, gier itp. Ponadto rozporządzenie EUTR uwzględnia zwolnienie dla produktów z drewna lub dla składników takich produktów wytworzonych z drewna lub produktów z drewna, które zakończyły swój cykl życia i w przeciwnym razie zostałyby usunięte jako odpady (tj. produkty wykonane z drewna pochodzącego z recyklingu).

Ponadto rozporządzenie EUTR uprawnia Komisję do przyjmowania aktów delegowanych, których celem jest zmiana i uzupełnienie wykazu drewna i produktów z drewna zawartych w załączniku. Jednak do tej pory nie opublikowano żadnych poprawek.

Obowiązki podmiotów:

Rozporządzenie EUTR definiuje podmiot jako każdą osobę fizyczną lub prawną, która po raz pierwszy dostarcza odpłatnie lub nieodpłatnie drewno lub produkty z drewna w UE do dystrybucji lub wykorzystania w ramach działalności handlowej, niezależnie od zastosowanej techniki sprzedaży (w tym dostawę przy zastosowaniu środków porozumiewania się na odległość).

W związku z tym podmioty podlegają dwóm obowiązkom:

 • Nie mogą sprzedawać/dostarczać nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna w UE (tj. drewna pozyskanego z naruszeniem obowiązujących przepisów w kraju pozyskania lub produktów uzyskanych z tego nielegalnego drewna).
 • Muszą stosować „zasady należytej staranności” (stanowiące ramy dla procedur i środków) w celu zachowania należytej dbałości o zapobieganie zakazanym dostawom nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna w UE.

W związku z tym podmiot może zdecydować o opracowaniu własnego systemu należytej staranności lub o zastosowaniu systemu utworzonego przez organizację monitorującą, która jest uznanym przez Komisję Europejską podmiotem prywatnym wspierającym podmioty w wypełnianiu ich obowiązku należytej staranności.

Wymogi dotyczące systemu należytej staranności są określone w art. 6 rozporządzenia EUTR i zostały opracowane w rozporządzeniu wykonawczym nr 607/2012/UE, przy czym treści obu tych rozporządzeń są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej. W ujęciu ogólnym trzy kluczowe elementy systemu należytej staranności to:

 • Informacje: Podmiot musi mieć dostęp do informacji opisujących drewno i produkty z drewna, jego kraj pochodzenia, gatunek, ilość, nazwę i adres dostawcy i podmiotu handlowego, a także do dokumentów lub innych informacji wskazujących na zgodność z ustawodawstwem krajowym.
 • Ocena ryzyka: Podmiot powinien ocenić ryzyko pojawienia się nielegalnie pozyskanego drewna (lub produktów wytworzonych z takiego drewna) w swoim łańcuchu dostaw na podstawie informacji wskazanych powyżej oraz z uwzględnieniem kryteriów określonych w rozporządzeniu nr 995/2010/EU.
 • Procedury ograniczania ryzyka: Jeżeli ocena ryzyka przeprowadzona przez podmiot wykaże, że istnieje ryzyko występowania nielegalnie pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw, ryzyko to może zostać zmniejszone poprzez działania, które obejmują konieczność przekazania dodatkowych informacji lub dokumentów i/lub poddania weryfikacji przez stronę trzecią.

Obowiązki tych podmiotów nie mają jednak zastosowania do następującego drewna i produktów z drewna, które do celów niniejszych wymogów UE uznaje się za pozyskane legalnie:

 • Drewno, które (i) pochodzi z kraju partnerskiego wymienionego w załączniku I do rozporządzenia nr 2173/2005/WE; (ii) jest umieszczone w produkcie z drewna wymienionym w załącznikach II i III do tego samego rozporządzenia; oraz (iii) spełnia wymogi tego rozporządzenia.
 • Drewno lub produkty z drewna wchodzące w zakres załącznika A, B lub C do rozporządzenia podstawowego UE CITES i spełniające jego wymogi.

Obowiązki podmiotów handlowych:

Zgodnie z rozporządzeniem EUTR „podmiotem handlowym” jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach działalności handlowej sprzedaje lub kupuje w UE drewno lub produkty z drewna dostępne do sprzedaży/dostawy w UE.

W związku z tym podmioty handlowe podlegają podstawowemu obowiązkowi identyfikowalności, który wymaga od nich możliwości zidentyfikowania:

 • podmiotów lub podmiotów handlowych, które dostarczyły im drewno i produkty z drewna;
 • w stosownych przypadkach – podmiotów handlowych, którym dostarczyły drewno i produkty z drewna.

Informacje te muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat i udostępniane właściwym organom na ich żądanie.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat rozporządzenia EUTR. Strona ta zawiera wytyczne dotyczące rozporządzenia UE w sprawie drewna w 23 językach UE, a także wykaz uznanych organizacji monitorujących oraz przepisy wykonawcze.

II. Wymogi Wielkiej Brytanii

Gdzie obowiązują wymogi Wielkiej Brytanii dotyczące drewna i produktów z drewna?

Wymogi Wielkiej Brytanii dotyczące drewna i produktów z drewna mają zastosowanie do wszystkich produktów sprzedawanych w Wielkiej Brytanii, ale przepisy te mają różne zastosowanie w Wielkiej Brytanii (Anglii, Szkocji i Walii, „GB”) i w Irlandii Północnej. Możesz przeczytać więcej o sytuacji w Irlandii Północnej („NI”) poniżej.

Jakie produkty wchodzą w zakres wymogów Wielkiej Brytanii dotyczących drewna i produktów z drewna?

Brytyjskie wymogi mają zastosowanie do dostaw drewna i produktów z drewna określonych w Rozporządzeniu Wielkiej Brytanii w sprawie drewna.

W tym względzie wymogi Wielkiej Brytanii obejmują szeroki zakres zarówno importowanego, jak i produkowanego na rynku krajowym drewna i produktów z drewna, w tym produkty z litego drewna, podłogi, sklejki, ścier z drewna, papier itp., ale nie obejmują papieru zadrukowanego, takiego jak książki, czasopisma i gazety, a także instrumentów muzycznych, zabawek, gier itp. Produkty z drewna lub składniki takich produktów wytworzone z drewna lub z produktów z drewna, które zakończyły swój cykl życia i w przeciwnym razie zostałyby usunięte jako odpady (tj. produkty wykonane z drewna pochodzącego z recyklingu), są zwolnione z wymogów Wielkiej Brytanii dotyczących drewna i produktów z drewna.

Obowiązki podmiotów:

Zgodnie z wymogami Wielkiej Brytanii „podmiotem” jest każda osoba fizyczna lub prawna, która po raz pierwszy dostarcza odpłatnie lub nieodpłatnie (w tym internetowo) drewno lub produkty z drewna w Wielkiej Brytanii do dystrybucji lub wykorzystania w ramach działalności handlowej.

W związku z tym podmioty dostarczające drewno lub produkty z drewna w Wielkiej Brytanii podlegają dwóm obowiązkom:

 • Nie mogą dostarczać nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna w Wielkiej Brytanii (tj. drewna pozyskanego z naruszeniem przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii lub produktów uzyskanych z tego nielegalnego drewna).
 • Muszą stosować „zasady należytej staranności” (stanowiące ramy dla procedur i środków) w celu zachowania należytej dbałości w związku z niesprzedawaniem i niedostarczaniem nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z drewna w Wielkiej Brytanii.

W związku z tym podmiot może zdecydować o opracowaniu własnego systemu zapewniającego należytą staranność lub o wykorzystaniu systemu utworzonego przez organizację monitorującą. Od 1 stycznia 2021 r. organizacje monitorujące muszą mieć siedzibę w Wielkiej Brytanii i być uznane przez brytyjski urząd ds. bezpieczeństwa i norm produktów.

W ujęciu ogólnym trzy kluczowe elementy systemu należytej staranności to:

 • Informacje: Podmiot musi mieć dostęp do informacji opisujących drewno i produkty z drewna, jego kraj pochodzenia, gatunek, ilość, nazwę i adres dostawcy i podmiotu handlowego, a także do dokumentów oraz do innych informacji wskazujących na zgodność z ustawodawstwem krajowym.
 • Ocena ryzyka: Podmiot powinien ocenić ryzyko występowania nielegalnie pozyskanego drewna (lub produktów wytworzonych z takiego drewna) w swoim łańcuchu dostaw.
 • Procedury ograniczania ryzyka: Jeżeli ocena ryzyka prowadzonego przez podmiot wykaże, że istnieje ryzyko występowania nielegalnie pozyskanego drewna w łańcuchu dostaw, ryzyko to może zostać zmniejszone poprzez działania, które obejmują konieczność przekazania dodatkowych informacji i/lub poddania weryfikacji przez stronę trzecią.

Obowiązki tych podmiotów nie mają jednak zastosowania do następujących rodzajów drewna i produktów z drewna, które uznaje się za legalnie pozyskane do celów związanych z wymogami Wielkiej Brytanii: drewno lub produkty z drewna, które są objęte zakresem załączników A, B lub C do Rozporządzenia podstawowego UE CITES i są zgodne z jego wymogami. Od 1 stycznia 2021 r. zmieniona wersja rozporządzenia (i zawartych w nim załączników od A do C) ma zastosowanie w wyniku Rozporządzeń Wielkiej Brytanii z 2018 roku dotyczących handlu dzikimi gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem (Poprawka) (Wyjście z UE).

Obowiązki podmiotów handlowych

Zgodnie z rozporządzeniami wielkiej Brytanii „podmiotem handlowym” jest każda osoba fizyczna lub prawna, która w ramach działalności handlowej sprzedaje lub kupuje w Wielkiej Brytanii drewno lub produkty z drewna dostępne do sprzedaży/dostawy w Wielkiej Brytanii.

W związku z tym podmioty handlowe sprzedające lub kupujące drewno lub produkty z drewna w Wielkiej Brytanii podlegają podstawowemu obowiązkowi identyfikowalności, który wymaga od nich możliwości zidentyfikowania:

 • podmiotów lub podmiotów handlowych, które dostarczyły im drewno i produkty z drewna;
 • w stosownych przypadkach – podmiotów handlowych, którym dostarczyły drewno i produkty z drewna.

Informacje te muszą być przechowywane przez co najmniej pięć lat i udostępniane brytyjskiemu Urzędowi ds. bezpieczeństwa i standardu produktów na żądanie.

Irlandia Północna

Należy pamiętać, że w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. obowiązują inne zasady wynikające z Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. W szczególności:

 • Należy upewnić się, że produkty spełniają wymogi UE.
 • Jesteś podmiotem, jeśli masz siedzibę w UE lub Irlandii Północnej i importujesz drewno lub produkty z drewna z kraju spoza UE i Irlandii Północnej (w tym z Wielkiej Brytanii) do Irlandii Północnej i będziesz mieć odpowiednie obowiązki dotyczące należytej staranności.

BREXIT: Wytyczne rządu Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii opublikował wytyczne dotyczące sprzedaży produktów w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 r. Niniejsze wytyczne zawierają informacje dla podmiotów i podmiotów handlowych dotyczące wymogów zgodności obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r., w tym informacje dotyczące następujących tematów:

 • Czy Twoje obowiązki prawne ulegną zmianie.
 • Szczególne zasady dotyczące sprzedaży produktów w Irlandii Północnej.

Zachęcamy do zapoznania się z tymi wytycznymi (załączonymi poniżej) oraz z wszelkimi innymi konkretnymi wytycznymi rządu Wielkiej Brytanii, które mają zastosowanie do Twojego produktu. W razie pytań dotyczących tego, w jaki sposób przepisy ustawowe i wykonawcze mają zastosowanie do Twoich produktów od 1 stycznia 2021 r., należy skonsultować się z doradcą prawnym.

Wytyczne dotyczące Brexitu można znaleźć tutaj.

Dodatkowe informacje

Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dotyczącymi rozporządzenia rządu Wielkiej Brytanii, aby uzyskać więcej informacji na temat brytyjskich wymogów dotyczących drewna i produktów z drewna.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej Business Companion, która zawiera dalsze wytyczne dotyczące brytyjskich przepisów dotyczących zgodności produktu.

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates