Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych (RoHS)

Dyrektywa 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS) ma na celu promowanie przyjaznego dla środowiska odzysku i usuwania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). W związku z tym dyrektywa RoHS ogranicza występowanie niektórych niebezpiecznych substancji w takim sprzęcie.

Twoim obowiązkiem jest przestrzeganie przepisów dyrektywy RoHS. Materiał ten służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie stanowi on porady prawnej. Zachęcamy do skonsultowania się z doradcą prawnym w przypadku pytań dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących produktu, a także do zapoznania się z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi RoHS.

Jakich produktów dotyczy dyrektywa RoHS?

Dyrektywa RoHS dotyczy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zdefiniowanego jako sprzęt, który potrzebuje prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych do prawidłowego funkcjonowania. Dotyczy to również urządzeń wykorzystywanych do wytwarzania, przesyłania i pomiaru takiego prądu i pól.

Innymi słowy, sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera elementy, które posiadają baterię lub potrzebują zasilania, aby działać prawidłowo.

Jakie substancje niebezpieczne są ograniczone przez dyrektywę RoHS?

Z niewielkimi wyjątkami dyrektywa RoHS ogranicza obecnie ołów (Pb), rtęć (Hg), kadm (Cd), sześciowartościowy chrom (CrVI), polibromowane bifenyle (PBB) i polibromowane etery difenylowe (PBDE). Od dnia 22 lipca 2019 r. dyrektywa RoHS będzie rozszerzać ograniczenia Ftalan bis (2-etyloheksyl) (DEHP), ftalan butylu benzylu (BBP), ftalan dibutylu (DBP) i ftalan diizobutylu (DIBP).

Dodatkowe substancje chemiczne mogą być później dodane do wykazu ograniczeń przez Komisję Europejską .

Czy dyrektywa RoHS i dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego są ze sobą powiązane?

Tak, zarówno Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), jak i dyrektywa RoHS mają na celu promowanie bezpiecznego dla środowiska recyklingu i odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Jednak każda dyrektywa służy innym celom: Dyrektywa RoHS ogranicza substancje niebezpieczne, które mogą być stosowane w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, podczas gdy dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego reguluje usuwanie i odzysk tego sprzętu. Dyrektywa RoHS obejmuje również szerszy zakres sprzętu elektrycznego i elektronicznego w porównaniu z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Kogo dotyczy dyrektywa RoHS?

Każdy, kto produkuje, importuje lub dystrybuuje sprzęt elektryczny i elektroniczny na sprzedaż w krajach UE .

W jaki sposób dyrektywa RoHS dotyczy producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Zgodnie z dyrektywą RoHS producenci są zobowiązani do zapewnienia, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie zawierają substancji podlegających ograniczeniom powyżej maksymalnych wartości stężenia (0,1% wagi dla każdej substancji ograniczonej, z wyjątkiem kadmu, dla którego wartość wynosi 0,01%).

Po zapewnieniu zgodności z dyrektywą RoHS (poprzez dokumentację techniczną oraz wewnętrzną kontrolę produkcji) producent musi przygotować deklarację zgodności i umieścić oznakowanie CE na gotowym produkcie i opakowaniu. Deklaracja zgodności i dokumentacja techniczna muszą być przechowywane przez producenta przez okres 10 lat od pierwszego ulokowania produktu w UE.

Producenci są również zobowiązani do umieszczenia swojej nazwy, nazwy handlowej lub znaku towarowego oraz adresu, pod którym można się z nimi skontaktować, na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym.

Producenci, którzy mają powody, by sądzić, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, który wyprodukowali, nie spełnia wymogów dyrektywy RoHS, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych działań korygujących, w tym, w stosownych przypadkach, do usunięcia lub wycofania produktu ze sprzedaży oraz do poinformowania właściwego organu krajowego w kraju, w którym udostępnili sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponadto producenci są zobowiązani do prowadzenia rejestru sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezgodnego z wymogami, do wycofywania produktów ze sprzedaży oraz do informowania dystrybutorów o wszelkich takich kwestiach.

W jaki sposób dyrektywa RoHS dotyczy importerów sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Importer sprzętu elektrycznego i elektronicznego do UE jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie wymogów dyrektywy RoHS przez producenta tego sprzętu. Obejmuje to zapewnienie, że ocena zgodności została przeprowadzona przez producenta oraz że sprzęt elektryczny i elektroniczny posiada oznakowanie CE.

Importerzy są również zobowiązani do umieszczenia swojej nazwy, nazwy handlowej lub znaku towarowego oraz adresu, pod którym można się z nimi skontaktować, na sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, jego opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym.

Jeżeli importer ma powody, by sądzić, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie jest zgodny z dyrektywą RoHS, importerowi nie wolno sprzedawać tego sprzętu, dopóki nie zostanie uzyskana zgodność i jest on zobowiązany do poinformowania producenta oraz właściwego organu.

Ponadto importerzy, którzy mają powody, by sądzić, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, który importowali, nie spełnia wymogów dyrektywy RoHS, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych działań korygujących, w tym, w stosownych przypadkach, do usunięcia lub wycofania produktu ze sprzedaży oraz do poinformowania właściwego organu krajowego w kraju, w którym udostępnili sprzęt elektryczny i elektroniczny. Ponadto importerzy są także zobowiązani do prowadzenia rejestru sprzętu elektrycznego i elektronicznego niezgodnego z wymogami, do wycofywania produktów ze sprzedaży oraz do informowania dystrybutorów o wszelkich takich kwestiach.

W jaki sposób dyrektywa RoHS dotyczy dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego?

Dystrybutorzy są zobowiązani do należytej staranności w odniesieniu do sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego w UE. Może to obejmować sprawdzenie, czy sprzęt elektryczny i elektroniczny posiada oznakowanie CE oraz czy posiada odpowiednie dokumenty dla użytkowników końcowych.

Jeżeli dystrybutor ma powody, by sądzić, że sprzęt elektryczny i elektroniczny nie jest zgodny z dyrektywą RoHS, dystrybutorowi nie wolno sprzedawać tego sprzętu, dopóki nie zostanie uzyskana zgodność i jest on zobowiązany do poinformowania producenta oraz właściwego organu.

Ponadto dystrybutorzy, którzy mają powody, by sądzić, że sprzęt elektryczny i elektroniczny, który dystrybuowali, nie spełnia wymogów dyrektywy RoHS, są zobowiązani do podjęcia niezbędnych działań korygujących, w tym, w stosownych przypadkach, do usunięcia lub wycofania produktu ze sprzedaży oraz do poinformowania właściwego organu krajowego w kraju, w którym udostępnili sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia następujących stron, aby uzyskać więcej informacji na temat dyrektywy RoHS:

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates