Ten artykuł dotyczy sprzedaży w: Polska

Dyrektywa radiowa RED

Dyrektywa 2014/53/UE („RED”) reguluje urządzenia radiowe. Dyrektywa RED stanowi nadrzędne ramy dla zasadniczych wymogów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa oraz kompatybilności elektromagnetycznej przy projektowaniu i produkcji urządzeń radiowych, a także dla wymogów etykietowania urządzeń radiowych i obowiązującej procedury oceny zgodności.

Jeśli produkujesz, importujesz lub dystrybuujesz urządzenia radiowe, musisz spełniać wymogi dyrektywy EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Należy również przestrzegać krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych w państwach członkowskich, które wdrażają dyrektywę EMC w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej.

Materiał ten służy celom informacyjnym i nie należy go traktować jako alternatywy dla porad prawnych. Zachęcamy do skonsultowania się z doradcą prawnym w sprawie wszelkich wątpliwości dotyczących przepisów ustawowych i wykonawczych związanych z Twoim produktem, a także do zapoznania się z krajowymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi wdrażającymi dyrektywę RED.

Do jakich produktów odnosi się dyrektywa RED?

Dyrektywa RED dotyczy sprzętu radiowego. Sprzęt radiowy definiuje się jako:

 • Każdy produkt elektryczny lub elektroniczny, który celowo emituje i/lub odbiera fale radiowe do celów komunikacji radiowej i/lub w ramach radio-determinacji,

  Lub

 • Produkt elektryczny lub elektroniczny, który musi być uzupełniony akcesoriami, takimi jak antena, w celu celowego emitowania i/lub odbierania fal radiowych do celów komunikacji radiowej i/lub w ramach radio-determinacji.

Istnieją pewne wyjątki wymienione w Załączniku I do dyrektywy RED (obejmują one między innymi niektóre urządzenia morskie, niektóre urządzenia używane przez radioamatorów) oraz urządzenia radiowe wykorzystywane wyłącznie do działań związanych z bezpieczeństwem publicznym, obroną i bezpieczeństwem państwa.

Kogo dotyczą zobowiązania wynikające z dyrektywy RED?

Dyrektywa RED określa obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów.

 • Jesteś producentem, jeśli samodzielnie produkujesz urządzenia radiowe, lub gdy urządzenia radiowe są projektowane, produkowane i sprzedawane pod Twoją nazwą lub znakiem towarowym.
 • Jesteś upoważnionym przedstawicielem, jeśli producent udzielił Ci pisemnego upoważnienia do działania w jego imieniu w związku z konkretnymi zadaniami.
 • Jesteś importerem, jeśli masz siedzibę w UE i sprzedajesz urządzenia radiowe spoza UE do UE.
 • Jesteś dystrybutorem, jeśli udostępniasz sprzęt radiowy do sprzedaży lub dostarczasz go, ale nie jesteś producentem ani importerem.

Jakie są kluczowe wymogi dyrektywy RED?

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE:

Obowiązki producenta obejmują:

 • Zapewnienie, że urządzenie radiowe zostało zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie z zasadniczymi wymogami określonymi w dyrektywie RED
 • Sporządzenie dokumentacji technicznej
 • Przeprowadzenie oceny zgodności i sporządzenie deklaracji zgodności UE
 • Umieszczenie oznakowania CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na urządzeniu radiowym lub na jego tabliczce znamionowej oraz na opakowaniu
 • Przeprowadzenie próbnych testów, w stosownych przypadkach i w odniesieniu do występujących zagrożeń; prowadzenie dochodzeń, prowadzenie rejestru skarg i niespełnionych wymogów dotyczących urządzeń radiowych oraz informowanie dystrybutorów o kontroli.
 • Obowiązki importera obejmują następujące zapewnienia: Właściwa procedura oceny zgodności została przeprowadzona przez producenta
 • Producent sporządził dokumentację techniczną
 • Sprzęt radiowy opatrzony jest oznakowaniem CE
 • Zapewnienie, że podczas gdy urządzenia są ich odpowiedzialnością, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z zasadniczymi wymogami
 • Przeprowadzenie próbnych testów, w stosownych przypadkach i w odniesieniu do występujących zagrożeń; prowadzenie dochodzeń, prowadzenie rejestru skarg, niespełnionych wymogów dotyczących urządzeń radiowych oraz informowanie dystrybutorów o kontroli.

Obowiązki dystrybutora obejmują:

 • Działanie z należytą starannością w odniesieniu do wymogów dyrektywy RED
 • Zapewnienie, że w czasie, gdy urządzenia są ich odpowiedzialnością, warunki ich przechowywania lub transportu nie naruszają zgodności z zasadniczymi wymogami.

Etykietowanie i informacje:

Producenci i importerzy muszą dopilnować, aby urządzenia radiowe posiadały:

 • Nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub zarejestrowany znak towarowy oraz adres pocztowy producenta i/lub importera, pod którym można się z nimi skontaktować
 • Typ, numer partii lub numer seryjny, lub inny element umożliwiający identyfikację urządzenia radiowego
 • Oznakowanie CE.

Obowiązkiem dystrybutora jest weryfikacja urządzeń radiowych i sprawdzenie, czy posiadają oznakowanie CE, typ, numer partii lub numer seryjny lub inny element umożliwiający ich identyfikację; oraz weryfikacja danych producenta i importera.

Jeżeli informacje te nie mogą znajdować się bezpośrednio na urządzeniu radiowym, powinny one znajdować się na opakowaniu lub dokumencie dołączonym do urządzenia radiowego.

Ponadto urządzenia radiowe muszą posiadać odpowiednie instrukcje, informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz Deklarację zgodności lub adres internetowy, pod którym można uzyskać dostęp do Deklaracji zgodności.

Informacje dostępne na opakowaniu muszą umożliwiać identyfikację państw członkowskich lub obszaru geograficznego w państwie członkowskim, gdzie istnieją jakiekolwiek ograniczenia dotyczące użytkowania lub wymogi dotyczące zezwolenia na stosowanie.

Rejestracja

Od dnia 12 czerwca 2018 r. producenci muszą rejestrować typy urządzeń radiowych należące do określonych kategorii urządzeń radiowych, które mają niski poziom zgodności z zasadniczymi wymogami dyrektywy RED. Przydzielony numer rejestracyjny powinien być umieszczony na urządzeniu radiowym.

Co należy zrobić, jeśli sprzęt elektryczny nie jest zgodny z dyrektywą RED?

Jeżeli urządzenia radiowe nie są zgodne z dyrektywą RED, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie podjąć czynności korygujące niezbędne do zapewnienia zgodności urządzeń radiowych, lub do usunięcia lub wycofania ich ze sprzedaży, stosownie do przypadku.

W przypadku gdy urządzenie radiowe stwarza zagrożenie, producenci, importerzy i dystrybutorzy powinni niezwłocznie poinformować właściwe organy krajowe państw członkowskich, w których zostało ono sprzedane, oraz przekazać szczegóły dotyczące niezgodności i informacje o wszelkich podjętych działaniach korygujących.

Producenci, importerzy i dystrybutorzy muszą dostarczyć właściwemu organowi krajowemu wszelkie informacje i dokumentację w formie papierowej lub elektronicznej niezbędne do wykazania zgodności urządzenia radiowego z dyrektywą RED, w odpowiedzi na uzasadniony wniosek.

Informacje dodatkowe

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Komisji Europejskiej, aby uzyskać więcej informacji na temat Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych:

https://ec.europa.eu/growth/sectors/electrical-engineering/red-directive_pl

Zaloguj się, aby skorzystać z narzędzia i uzyskać spersonalizowaną pomoc (wymagana przeglądarka). Zaloguj się


Docieraj do setek milionów klientów

Zacznij Sprzedaż na Amazon


© 1999-2022, Amazon.com, Inc. or its affiliates